wiki:LlxBootManager Mac Boot

Configuració de l'arrencada per MAC

S'han incorporat dos mètodes N4D a l'API del LlxBootManager, junt amb les modificacions necessàries per a la generació del menú de manera que pogam forçar determinades adreces MAC a arrancar des d'una opció concreta.

Els mètodes inclosos a la classe LlxBootManager són:

  • setClientConfig (mac {boot}) , que permet establir un arranc (boot) per mac, modificar algun existent, o eliminar del registre certa mac, si no especifiquem l'arranc.
  • getClientConfig(), que retorna la llista de macs i arrancs configurats.

Com utilitzar-ho

  • Consultem les opcions d'arranc disponibles:
$ n4d-client -c LlxBootManager -m getBootList

[{'menuString': 'label client\nmenu label client\nkernel pxe-ltsp/client/vmlinuz-3.16.0-49-generic\nappend ro initrd=/pxe-ltsp/client/initrd.img-3.16.0-49-generic init=/sbin/init-ltsp quiet splash plymouth:force-splash vt.handoff=7 root=/dev/nbd0 nbdroot=:/opt/ltsp/client  MERGELTSCONF=false\nipappend 3\n\n', 'id': 'ltsp_labelclient', 'label': 'menu label client\n'}, {'menuString': '\nLABEL HD\nMENU LABEL Arranca des del disc dur\nKERNEL chain.c32\nAPPEND hd0 0\n', 'id': 'bootfromhd', 'label': 'Arranca des del disc dur (hd0 0)'}, {'menuString': '\n# Netinst: Install Menu\nLABEL Instal.la LliureX en aquest ordinador\nMENU LABEL Instal.la LliureX en aquest ordinador\nKERNEL pxe-ltsp/netinstall/ubuntu-installer/i386/boot-screens/vesamenu.c32\nCONFIG pxe-ltsp/netinstall/ubuntu-installer/i386/pxelinux.cfg/default pxe-ltsp/netinstall/\n', 'id': 'netinstall', 'label': u'Instal\xb7la LliureX en aquest ordinador'}]

Ens fixem en el camp "id" de les opcions, que ens diu quins són els possibles mètodes d'arrancada (per als de ltsp cal tenir en compte que s'inclou el prefix ltsp_label al davant, però que no s'ha d'incloure aci). Amb aquest id, podem configurar qualsevol mac:

lliurex@trustyserver:/etc/n4d/conf.d$ n4d-client -c LlxBootManager  -m setClientConfig -u lliurex -p lliurex -a "aa:bb:cc:dd:ee:ff" "client"

Si volem consultar la llista de macs i les opcions d'arrencada associades:

/etc/n4d/conf.d$ n4d-client -c LlxBootManager  -m getClientConfig
{"clients": [{"mac": "11:22:33:44:55:66", "boot": "ltsp_labelmini-light-client"}, {"mac": "22:33:44:33:22:11", "boot": "client"}, {"mac": "18:00:27:86:4e:97", "boot": "clientito"}, {"mac": "aa:bb:cc:dd:ee:ff", "boot": "client"}]}

-Per modificar l'arranc d'una mac concreta:

lliurex@trustyserver:/etc/n4d/conf.d$ n4d-client -c LlxBootManager  -m setClientConfig -u lliurex -p lliurex -a "aa:bb:cc:dd:ee:ff" "netinstall"

lliurex@trustyserver:/etc/n4d/conf.d$ n4d-client -c LlxBootManager  -m getClientConfig
{"clients": [{"mac": "11:22:33:44:55:66", "boot": "ltsp_labelmini-light-client"}, {"mac": "22:33:44:33:22:11", "boot": "client"}, {"mac": "18:00:27:86:4e:97", "boot": "clientito"}, {"mac": "aa:bb:cc:dd:ee:ff", "boot": "netinstall"}]}

I per eliminar una mac de la llista, utilitzem el mateix mètode però no subministrant l'opció d'arrancada:

lliurex@trustyserver:/etc/n4d/conf.d$ n4d-client -c LlxBootManager  -m setClientConfig -u lliurex -p lliurex -a "aa:bb:cc:dd:ee:ff"

lliurex@trustyserver:/etc/n4d/conf.d$ n4d-client -c LlxBootManager  -m 
getClientConfig
{"clients": [{"mac": "11:22:33:44:55:66", "boot": "ltsp_labelmini-light-client"}, {"mac": "22:33:44:33:22:11", "boot": "client"}, {"mac": "18:00:27:86:4e:97", "boot": "clientito"}]}
Last modified 3 years ago Last modified on Oct 22, 2015, 12:39:09 PM