source: admin-center-alpha/readme.txt @ 124

Last change on this file since 124 was 7, checked in by mabarracus, 5 years ago

Ported code admin-center-alpha from trusty

File size: 546 bytes
Line 
1Admin-center:
2
3Es tracta d'un panell d'administració dels servidors LliureX via web a través de n4d.
4
5Instal·lació:
6
7Copiar continguts de usr > /usr i var > /var. El fitxer adminCenter.py serveix per fer que el navegador accepte els certificats n4d del servidor.
8
9
10Accés:
11
12Inicialment, si no tenim el certificat acceptar caldrà accedir a:
13
14https://Servidor:9779/adminCenter
15
16Després ja se'n redirigirà a la pàgina de login(login.php)
17
18
19Mòduls:
20
21Els mòduls s'afegiran a la carpeta modules amb l'estructura corresponent (veure exemples)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.