source: admin-center-alpha/var/www/admin-center/TODO.txt @ 7

Last change on this file since 7 was 7, checked in by mabarracus, 4 years ago

Ported code admin-center-alpha from trusty

File size: 345 bytes
Line 
1*. La classe ServerConfig que d'extrau en AdminCenter.prototype.getServerInfo(main.js del main) deuria de ser pública per què té dades del servidor que possiblement ens facen falta, ja que anem a configurar el servidor en cada mòdul.
2*. La inicialització de les classes que no siga al $(document).ready, si no que siga al mostrar el plugin
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.