source: admin-center-alpha/var/www/admin-center/modules/lliurex-apt/src/lang/val.php @ 7

Last change on this file since 7 was 7, checked in by mabarracus, 4 years ago

Ported code admin-center-alpha from trusty

File size: 2.6 KB
Line 
1<?php
2$lang_array = array(
3  "client_nom"=>"Client",
4  "client"=>"Aquesta versió per a equips client està destinada a tots aquells ordinadors que estan connectats a un servidor LliureX, bé siga en un model de centre o bé en un model d'aula tradicional.",
5  "escriptori_nom"=>"LliureX Escriptori",
6  "escriptori"=>"LliureX Escriptori és l'adaptació de la distribució LliureX genèrica, dissenyada per als ordinadors personals, de la sala del professorat, secretaries, etc. És a dir, està destinada a instal·lar-se en els ordinadors que no depenen d'un servidor (que no es troben dins de l'aula d'informàtica, o en la biblioteca...).",
7  "infantil_nom"=>"LliureX Infantil",
8  "infantil"=>"LliureX Infantil és l'adaptació LliureX per als nivells educatius d'Infantil i primers cursos de Primària.",
9  "musica_nom"=>"LliureX Música",
10  "musica"=>"LliureX Música és l'adaptació LliureX per als equips multimèdia, amb necessitats de programari específic, d'àudio, vídeo i multimèdia.",
11  "pime_nom"=>"LliureX Pime",
12  "pime"=> "LliureX Pime és una adaptació qus'ha desenvolupat per al seu ús en pimes i en cicles formatius. Inclou una selecció d'aplicacions adaptades a l'entorn empresarial i s'han eliminat els programes orientats als nivells educatius d'infantil, primària i secundària, així com les aplicacions de suport a la docència. És per estos motius que el Lliurex-Pime és un bon candidat per a aquelles pimes que desitgen iniciar-se en el programari lliure, especialment per a les de la Comunitat Valenciana, ja que l'entorn està traduït al valencià i al castellà, com en la resta d'adaptacions del LliureX.",
13  "servidor_nom"=>"Servidor",
14  "servidor"=>"Aquesta versió de LliureX Servidor permet configurar el tradicional model d'aula com al nou model de centre. Al model d'aula, les aules d'informàtica formen una xarxa independent que disposa d'un servidor al qual es poden connectar tant les estacions de treball com els clients lleugers (clients). El nou model de centre, a més a més, permet la interconnexió de les diferents aules amb un servidor de centre.", 
15  "lleuger"=>"LliureX Lleuger és l'adaptació de la distribució LliureX amb uns requeriments de maquinari menors i que, per tant, permet la reutilització d'equipament de baix rendiment que no complix els requisits mínims per a la utilització com a estació de treball independent LliureX Escriptori (Desktop).",
16  "lleuger_nom"=> "LliureX Lleuger",
17  "baixa"=>"Baixa", 
18  "altres_versions"=>"Altres Versions",
19  "versions"=>"versions",
20  "descarrega"=>"descàrrega",
21  "mesopcions"=>"Més opcions",
22  "berry"=>"Imatge de client lleuger per a Raspberry",
23  "berry_nom"=>"LliureX Berry",
24);
25
26?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.