source: admin-center/trunk/fuentes/admin-center.install/usr/share/admin-center/i18n/ca-ES@valencia/messages.json

Last change on this file was 4769, checked in by joamuran, 4 years ago

Pilarized

File size: 2.1 KB
Line 
1{
2  "messages" : {
3    "" : {
4      "domain" : "adminCenter",
5      "lang"   : "ca_ES@valencia",
6      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
7    },
8    "Help":["Ajuda"],
9    "Home":["Inici"],
10    "Unauthenticated":["Autenticació incorrecta"],
11    "main.Authentication":["Autenticació"],
12    "main.Username":["Nom d'usuari"],
13    "main.Password":["Contrasenya"],
14    "Username":["Nom d'usuari"],
15    "Password":["Contrasenya"],
16    "Server Admin" : [ "Administra el servidor"],
17    "Server Info" : [ "Informació del servidor"],
18    "Hostname" : [ "Nom de l'equip"],
19    "Server IP" : [ "Adreça IP del servidor"],
20    "Internal Domain" : ["Domini de l'aula"],
21    "Internal Interface" : [ "Interfície interna"],
22    "External Interface" : [ "Interfície externa"],
23    "Internal Mask" : [ "Màscara interna"],
24    "Internal Network" : [ "Xarxa interna"],
25    "Primary DNS Server" : [ "Servidor DNS primari"],
26    "Secondary DNS Server" : [ "Servidor DNS secundari"],
27    "Service Status" : [ "Estat del servei"],
28    "Address range" : [ "Interval d'adreces"],
29    "Max. Hosts" : [ "Nombre màxim de clients"],
30    "Last update" : [ "Última actualització"],
31    "Mirror size" : [ "Mida de la rèplica"],
32    "Proxy" : [ "Servidor intermediari (proxy)"],
33    "Proxy status" : [ "Estat del servidor intermediari"],
34    "Proxy name" : [ "Nom del servidor intermediari"],
35    "Proxy port" : [ "Port del servidor intermediari"],
36    "Available.Modules":["Mòduls disponibles"],
37    "N4d.Error.Connection" : ["S'ha produït un error en la connexió al servei d'administració remota n4d"],
38    "main_confirm_cancel_task" : ["Esteu segur que voleu cancel·lar la tasca?"],
39    "main_task_cancelled": ["La tasca s'ha cancel·lat"],
40    "main_log_connected_message": ["Connectat al servei de registre del servidor"],
41    "log_connection_error": ["Error de connexió al registre"],
42    "log_connection_closed": ["S'ha tancat la connexió al registre"],
43    "WIP": ["S'està treballant..."],
44    "Server log...": ["Registre del servidor..."],
45    "Close_log":["Tanca el registre"],
46    "Cancel Task":["Cancel·la la tasca"]
47   
48   
49   
50  }
51}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.