source: admin-center/trunk/fuentes/admin-center.install/usr/share/admin-center/i18n/ca-ES@valencia/messages.json @ 1055

Last change on this file since 1055 was 1055, checked in by joamuran, 5 years ago

Initial import

File size: 1.1 KB
Line 
1{
2  "messages" : {
3    "" : {
4      "domain" : "adminCenter",
5      "lang"   : "ca_ES@valencia",
6      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
7    },
8    "Server Admin" : [ "Administra El Servidor"],
9    "Server Info" : [ "Informació del servidor"],
10    "Hostname" : [ "Nom de l'equip"],
11    "Server IP" : [ "Adreça IP del servidor"],
12    "Internal Domain" : ["Domini de l'aula"],
13    "Internal Interface" : [ "Interfície interna"],
14    "External Interface" : [ "Interfície externa"],
15    "Internal Mask" : [ "Màscara interna"],
16    "Internal Network" : [ "Xarxa interna"],
17    "Primary DNS Server" : [ "Servidor DNS primari"],
18    "Secondary DNS Server" : [ "Servidor DNS secundari"],
19    "Service Status" : [ "Estat del servei"],
20    "Address range" : [ "Rang d'adreces"],
21    "Max. Hosts" : [ "Nombre màxim de clients"],
22    "Last update" : [ "Última Actualització"],
23    "Mirror size" : [ "Grandària de la Rèplica"],
24    "Proxy" : [ "Servidor intermediari (Proxy)"],
25    "Proxy status" : [ "Estat el servidor intermediari"],
26    "Proxy name" : [ "Nom del servidor intermediari"],
27    "Proxy port" : [ "Port del servidor intermediari"]
28  }
29}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.