source: admin-center/trunk/fuentes/admin-center.install/usr/share/admin-center/i18n/ca-ES@valencia/messages.json @ 2960

Last change on this file since 2960 was 2960, checked in by joamuran, 4 years ago

fixed

File size: 1.9 KB
Line 
1{
2  "messages" : {
3    "" : {
4      "domain" : "adminCenter",
5      "lang"   : "ca_ES@valencia",
6      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
7    },
8    "Help":["Ajuda"],
9    "Unauthenticated":["Autenticació incorrecta"],
10    "main.Authentication":["Autenticació"],
11    "main.Username":["Nom d'usuari"],
12    "main.Password":["Contrassenya"],
13    "Server Admin" : [ "Administra El Servidor"],
14    "Server Info" : [ "Informació del servidor"],
15    "Hostname" : [ "Nom de l'equip"],
16    "Server IP" : [ "Adreça IP del servidor"],
17    "Internal Domain" : ["Domini de l'aula"],
18    "Internal Interface" : [ "Interfície interna"],
19    "External Interface" : [ "Interfície externa"],
20    "Internal Mask" : [ "Màscara interna"],
21    "Internal Network" : [ "Xarxa interna"],
22    "Primary DNS Server" : [ "Servidor DNS primari"],
23    "Secondary DNS Server" : [ "Servidor DNS secundari"],
24    "Service Status" : [ "Estat del servei"],
25    "Address range" : [ "Rang d'adreces"],
26    "Max. Hosts" : [ "Nombre màxim de clients"],
27    "Last update" : [ "Última Actualització"],
28    "Mirror size" : [ "Grandària de la Rèplica"],
29    "Proxy" : [ "Servidor intermediari (Proxy)"],
30    "Proxy status" : [ "Estat el servidor intermediari"],
31    "Proxy name" : [ "Nom del servidor intermediari"],
32    "Proxy port" : [ "Port del servidor intermediari"],
33    "Available.Modules":["Mòduls disponibles"],
34    "N4d.Error.Connection" : ["Error en la connexió al servei d'administració remota n4d"],
35    "main_confirm_cancel_task" : ["Esteu segurs que voleu cancel·lar la tasca?"],
36    "main_task_cancelled": ["La tasca s'ha cancel·lat"],
37    "main_log_connected_message": ["Connectat al servei de registre del servidor"],
38    "log_connection_error": ["Error de connexió al registre"],
39    "log_connection_closed": ["S'ha tancat la connexió al registre"],
40    "WIP": ["S'està treballant..."],
41    "Server log...": ["Registre del servidor..."]
42   
43   
44   
45  }
46}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.