source: admin-center/trunk/fuentes/admin-center.install/usr/share/admin-center/i18n/ca-ES@valencia/messages.json @ 3234

Last change on this file since 3234 was 3234, checked in by joamuran, 3 years ago

fixed

File size: 2.0 KB
Line 
1{
2  "messages" : {
3    "" : {
4      "domain" : "adminCenter",
5      "lang"   : "ca_ES@valencia",
6      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
7    },
8    "Help":["Ajuda"],
9    "Home":["Inici"],
10    "Unauthenticated":["Autenticació incorrecta"],
11    "main.Authentication":["Autenticació"],
12    "main.Username":["Nom d'usuari"],
13    "main.Password":["Contrassenya"],
14    "Server Admin" : [ "Administra El Servidor"],
15    "Server Info" : [ "Informació del servidor"],
16    "Hostname" : [ "Nom de l'equip"],
17    "Server IP" : [ "Adreça IP del servidor"],
18    "Internal Domain" : ["Domini de l'aula"],
19    "Internal Interface" : [ "Interfície interna"],
20    "External Interface" : [ "Interfície externa"],
21    "Internal Mask" : [ "Màscara interna"],
22    "Internal Network" : [ "Xarxa interna"],
23    "Primary DNS Server" : [ "Servidor DNS primari"],
24    "Secondary DNS Server" : [ "Servidor DNS secundari"],
25    "Service Status" : [ "Estat del servei"],
26    "Address range" : [ "Rang d'adreces"],
27    "Max. Hosts" : [ "Nombre màxim de clients"],
28    "Last update" : [ "Última Actualització"],
29    "Mirror size" : [ "Grandària de la Rèplica"],
30    "Proxy" : [ "Servidor intermediari (Proxy)"],
31    "Proxy status" : [ "Estat el servidor intermediari"],
32    "Proxy name" : [ "Nom del servidor intermediari"],
33    "Proxy port" : [ "Port del servidor intermediari"],
34    "Available.Modules":["Mòduls disponibles"],
35    "N4d.Error.Connection" : ["Error en la connexió al servei d'administració remota n4d"],
36    "main_confirm_cancel_task" : ["Esteu segurs que voleu cancel·lar la tasca?"],
37    "main_task_cancelled": ["La tasca s'ha cancel·lat"],
38    "main_log_connected_message": ["Connectat al servei de registre del servidor"],
39    "log_connection_error": ["Error de connexió al registre"],
40    "log_connection_closed": ["S'ha tancat la connexió al registre"],
41    "WIP": ["S'està treballant..."],
42    "Server log...": ["Registre del servidor..."],
43    "Close_log":["Tanca el registre"]
44   
45   
46   
47  }
48}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.