source: calamares/trunk/fuentes/lang/calamares_sq.ts @ 7538

Last change on this file since 7538 was 7538, checked in by kbut, 13 months ago

sync with github

File size: 140.7 KB
Line 
1<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="sq" version="2.1">
2<context>
3    <name>BootInfoWidget</name>
4    <message>
5        <location filename="../src/modules/partition/gui/BootInfoWidget.cpp" line="69"/>
6        <source>The &lt;strong&gt;boot environment&lt;/strong&gt; of this system.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Older x86 systems only support &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;Modern systems usually use &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt;, but may also show up as BIOS if started in compatibility mode.</source>
7        <translation>&lt;strong&gt;Mjedisi i nisjes&lt;/strong&gt; i këtij sistemi.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sisteme x86 të vjetër mbulojnë vetëm &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;Sistemet moderne zakonisht përdorin &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt;-n, por mund të shfaqen edhe si BIOS, nëse nisen nën mënyrën përputhshmëri.</translation>
8    </message>
9    <message>
10        <location filename="../src/modules/partition/gui/BootInfoWidget.cpp" line="79"/>
11        <source>This system was started with an &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt; boot environment.&lt;br&gt;&lt;br&gt;To configure startup from an EFI environment, this installer must deploy a boot loader application, like &lt;strong&gt;GRUB&lt;/strong&gt; or &lt;strong&gt;systemd-boot&lt;/strong&gt; on an &lt;strong&gt;EFI System Partition&lt;/strong&gt;. This is automatic, unless you choose manual partitioning, in which case you must choose it or create it on your own.</source>
12        <translation>Ky sistem qe nisur me një mjedis nisjesh &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Që të formësojë nisjen nga një mjedis EFI, ky instalues duhet të vërë në punë një aplikacion ngarkuesi nisësi, të tillë si &lt;strong&gt;GRUB&lt;/strong&gt; ose &lt;strong&gt;systemd-boot&lt;/strong&gt; në një &lt;strong&gt;Pjesë EFI Sistemi&lt;/strong&gt;. Kjo bëhet vetvetiu, hiq rastin kur zgjidhni pjesëzim dorazi, rast në të cilin duhet ta zgjidhni apo krijoni ju vetë.</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <location filename="../src/modules/partition/gui/BootInfoWidget.cpp" line="91"/>
16        <source>This system was started with a &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt; boot environment.&lt;br&gt;&lt;br&gt;To configure startup from a BIOS environment, this installer must install a boot loader, like &lt;strong&gt;GRUB&lt;/strong&gt;, either at the beginning of a partition or on the &lt;strong&gt;Master Boot Record&lt;/strong&gt; near the beginning of the partition table (preferred). This is automatic, unless you choose manual partitioning, in which case you must set it up on your own.</source>
17        <translation>Ky sistem qe nisur me një mjedis nisjesh &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Që të formësojë nisjen nga një mjedis BIOS, ky instalues duhet të instalojë një ngarkues nisjesh, të tillë si &lt;strong&gt;GRUB&lt;/strong&gt;, ose në krye të një pjese, ose te &lt;strong&gt;Master Boot Record&lt;/strong&gt; pranë fillimit të tabelës së pjesëve (e parapëlqyer). Kjo bëhet vetvetiu, veç në zgjedhshi pjesëzim dorazi, rast në të cilin duhet ta rregulloni ju vetë.</translation>
18    </message>
19</context>
20<context>
21    <name>BootLoaderModel</name>
22    <message>
23        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="59"/>
24        <source>Master Boot Record of %1</source>
25        <translation>Master Boot Record për %1</translation>
26    </message>
27    <message>
28        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="76"/>
29        <source>Boot Partition</source>
30        <translation>Pjesë Nisjesh</translation>
31    </message>
32    <message>
33        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="81"/>
34        <source>System Partition</source>
35        <translation>Pjesë Sistemi</translation>
36    </message>
37    <message>
38        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="111"/>
39        <source>Do not install a boot loader</source>
40        <translation>Mos instalo ngarkues nisjesh</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="125"/>
44        <source>%1 (%2)</source>
45        <translation>%1 (%2)</translation>
46    </message>
47</context>
48<context>
49    <name>Calamares::DebugWindow</name>
50    <message>
51        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="14"/>
52        <source>Form</source>
53        <translation>Formular</translation>
54    </message>
55    <message>
56        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="24"/>
57        <source>GlobalStorage</source>
58        <translation>GlobalStorage</translation>
59    </message>
60    <message>
61        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="34"/>
62        <source>JobQueue</source>
63        <translation>Radhë Aktesh</translation>
64    </message>
65    <message>
66        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="44"/>
67        <source>Modules</source>
68        <translation>Module</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="57"/>
72        <source>Type:</source>
73        <translation>Lloj:</translation>
74    </message>
75    <message>
76        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="64"/>
77        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="78"/>
78        <source>none</source>
79        <translation>asnjë</translation>
80    </message>
81    <message>
82        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="71"/>
83        <source>Interface:</source>
84        <translation>Ndërfaqe:</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="93"/>
88        <source>Tools</source>
89        <translation>Mjete</translation>
90    </message>
91    <message>
92        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.cpp" line="182"/>
93        <source>Debug information</source>
94        <translation>Të dhëna diagnostikimi</translation>
95    </message>
96</context>
97<context>
98    <name>Calamares::ExecutionViewStep</name>
99    <message>
100        <location filename="../src/libcalamaresui/ExecutionViewStep.cpp" line="78"/>
101        <source>Install</source>
102        <translation>Instaloje</translation>
103    </message>
104</context>
105<context>
106    <name>Calamares::JobThread</name>
107    <message>
108        <location filename="../src/libcalamares/JobQueue.cpp" line="86"/>
109        <source>Done</source>
110        <translation>U bë</translation>
111    </message>
112</context>
113<context>
114    <name>Calamares::ProcessJob</name>
115    <message>
116        <location filename="../src/libcalamares/ProcessJob.cpp" line="51"/>
117        <source>Run command %1 %2</source>
118        <translation>Xhiro urdhrin %1 %2</translation>
119    </message>
120    <message>
121        <location filename="../src/libcalamares/ProcessJob.cpp" line="60"/>
122        <source>Running command %1 %2</source>
123        <translation>Po xhirohet urdhri %1 %2</translation>
124    </message>
125</context>
126<context>
127    <name>Calamares::PythonJob</name>
128    <message>
129        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="272"/>
130        <source>Running %1 operation.</source>
131        <translation>Po xhirohet %1 veprim.</translation>
132    </message>
133    <message>
134        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="287"/>
135        <source>Bad working directory path</source>
136        <translation>Shteg i gabuar drejtorie pune</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="288"/>
140        <source>Working directory %1 for python job %2 is not readable.</source>
141        <translation>Drejtoria e punës %1 për aktin python %2 s’është e lexueshme.</translation>
142    </message>
143    <message>
144        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="298"/>
145        <source>Bad main script file</source>
146        <translation>Kartelë kryesore programthi e dëmtuar</translation>
147    </message>
148    <message>
149        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="299"/>
150        <source>Main script file %1 for python job %2 is not readable.</source>
151        <translation>Kartela kryesore e programthit file %1 për aktin python %2 s’është e lexueshme.</translation>
152    </message>
153    <message>
154        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="375"/>
155        <source>Boost.Python error in job &quot;%1&quot;.</source>
156        <translation>Gabim Boost.Python tek akti \&quot;%1\&quot;.</translation>
157    </message>
158</context>
159<context>
160    <name>Calamares::ViewManager</name>
161    <message>
162        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="73"/>
163        <source>&amp;Back</source>
164        <translation>&amp;Mbrapsht</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="74"/>
168        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="257"/>
169        <source>&amp;Next</source>
170        <translation>&amp;Pasuesi</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="75"/>
174        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="266"/>
175        <source>&amp;Cancel</source>
176        <translation>&amp;Anuloje</translation>
177    </message>
178    <message>
179        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="76"/>
180        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="267"/>
181        <source>Cancel installation without changing the system.</source>
182        <translation>Anuloje instalimin pa ndryshuar sistemin.</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="255"/>
186        <source>&amp;Install</source>
187        <translation>&amp;Instaloje</translation>
188    </message>
189    <message>
190        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="303"/>
191        <source>Cancel installation?</source>
192        <translation>Të anulohet instalimi?</translation>
193    </message>
194    <message>
195        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="304"/>
196        <source>Do you really want to cancel the current install process?
197The installer will quit and all changes will be lost.</source>
198        <translation>Doni vërtet të anulohet procesi i tanishëm i instalimit?
199Instaluesi do të mbyllet dhe krejt ndryshimet do të hidhen tej.</translation>
200    </message>
201    <message>
202        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="309"/>
203        <source>&amp;Yes</source>
204        <translation>&amp;Po</translation>
205    </message>
206    <message>
207        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="310"/>
208        <source>&amp;No</source>
209        <translation>&amp;Jo</translation>
210    </message>
211    <message>
212        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="162"/>
213        <source>&amp;Close</source>
214        <translation>&amp;Mbylle</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="215"/>
218        <source>Continue with setup?</source>
219        <translation>Të vazhdohet me rregullimin?</translation>
220    </message>
221    <message>
222        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="216"/>
223        <source>The %1 installer is about to make changes to your disk in order to install %2.&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;You will not be able to undo these changes.&lt;/strong&gt;</source>
224        <translation>Instaluesi %1 është një hap larg nga bërja e ndryshimeve në diskun tuaj, që të mund të instalojë %2.&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Sdo të jeni në gjendje ti zhbëni këto ndryshime.&lt;/strong&gt;</translation>
225    </message>
226    <message>
227        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="221"/>
228        <source>&amp;Install now</source>
229        <translation>&amp;Instaloje tani</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="222"/>
233        <source>Go &amp;back</source>
234        <translation>Kthehu &amp;mbrapsht</translation>
235    </message>
236    <message>
237        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="261"/>
238        <source>&amp;Done</source>
239        <translation>&amp;U bë</translation>
240    </message>
241    <message>
242        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="262"/>
243        <source>The installation is complete. Close the installer.</source>
244        <translation>Instalimi u plotësua. Mbylle instaluesin.</translation>
245    </message>
246    <message>
247        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="159"/>
248        <source>Error</source>
249        <translation>Gabim</translation>
250    </message>
251    <message>
252        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="160"/>
253        <source>Installation Failed</source>
254        <translation>Instalimi Dështoi</translation>
255    </message>
256</context>
257<context>
258    <name>CalamaresPython::Helper</name>
259    <message>
260        <location filename="../src/libcalamares/PythonHelper.cpp" line="270"/>
261        <source>Unknown exception type</source>
262        <translation>Lloj i panjohur përjashtimi</translation>
263    </message>
264    <message>
265        <location filename="../src/libcalamares/PythonHelper.cpp" line="284"/>
266        <source>unparseable Python error</source>
267        <translation>Gabim kod Python i papërtypshëm dot</translation>
268    </message>
269    <message>
270        <location filename="../src/libcalamares/PythonHelper.cpp" line="324"/>
271        <source>unparseable Python traceback</source>
272        <translation>&lt;i&gt;Traceback&lt;/i&gt; Python i papërtypshëm</translation>
273    </message>
274    <message>
275        <location filename="../src/libcalamares/PythonHelper.cpp" line="329"/>
276        <source>Unfetchable Python error.</source>
277        <translation>Gabim Python mosprurjeje kodi.</translation>
278    </message>
279</context>
280<context>
281    <name>CalamaresWindow</name>
282    <message>
283        <location filename="../src/calamares/CalamaresWindow.cpp" line="44"/>
284        <source>%1 Installer</source>
285        <translation>Instalues %1</translation>
286    </message>
287    <message>
288        <location filename="../src/calamares/CalamaresWindow.cpp" line="111"/>
289        <source>Show debug information</source>
290        <translation>Shfaq të dhëna diagnostikimi</translation>
291    </message>
292</context>
293<context>
294    <name>CheckerWidget</name>
295    <message>
296        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="96"/>
297        <source>This computer does not satisfy the minimum requirements for installing %1.&lt;br/&gt;Installation cannot continue. &lt;a href=&quot;#details&quot;&gt;Details...&lt;/a&gt;</source>
298        <translation>Ky kompjuter nuk i plotëson kërkesat minimum për instalimin e %1.&lt;br/&gt;Instalimi smund të vazhdojë. &lt;a href=\&quot;#details\&quot;&gt;Hollësi&lt;/a&gt;</translation>
299    </message>
300    <message>
301        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="113"/>
302        <source>This computer does not satisfy some of the recommended requirements for installing %1.&lt;br/&gt;Installation can continue, but some features might be disabled.</source>
303        <translation>Ky kompjuter si plotëson disa nga domosdoshmëritë e rekomanduara për instalimin e %1.&lt;br/&gt;Instalimi mund të vazhdojë, por disa veçori mund të përfundojnë të çaktivizuara.</translation>
304    </message>
305    <message>
306        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="151"/>
307        <source>This program will ask you some questions and set up %2 on your computer.</source>
308        <translation>Ky program do tju bëjë disa pyetje dhe të do të rregullojë %2 në kompjuterin tuaj.</translation>
309    </message>
310    <message>
311        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="174"/>
312        <source>For best results, please ensure that this computer:</source>
313        <translation>Për përfundime më të mira, ju lutemi, garantoni që ky kompjuter:</translation>
314    </message>
315    <message>
316        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="202"/>
317        <source>System requirements</source>
318        <translation>Sistem i domosdoshëm</translation>
319    </message>
320</context>
321<context>
322    <name>ChoicePage</name>
323    <message>
324        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.ui" line="14"/>
325        <source>Form</source>
326        <translation>Formular</translation>
327    </message>
328    <message>
329        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="128"/>
330        <source>After:</source>
331        <translation>Pas:</translation>
332    </message>
333    <message>
334        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="235"/>
335        <source>&lt;strong&gt;Manual partitioning&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;You can create or resize partitions yourself.</source>
336        <translation>&lt;strong&gt;Pjesëzim dorazi&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;Pjesët mund ti krijoni dhe ripërmasoni ju vetë.</translation>
337    </message>
338    <message>
339        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="998"/>
340        <source>Boot loader location:</source>
341        <translation>Vendndodhje ngarkuesi nisjesh:</translation>
342    </message>
343    <message>
344        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="942"/>
345        <source>%1 will be shrunk to %2MB and a new %3MB partition will be created for %4.</source>
346        <translation>%1 do të zvogëlohet në %2MB dhe për %4 do të krijohet një pjesë e re %3MB.</translation>
347    </message>
348    <message>
349        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="126"/>
350        <source>Select storage de&amp;vice:</source>
351        <translation>Përzgjidhni &amp;pajisje depozitimi:</translation>
352    </message>
353    <message>
354        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="127"/>
355        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="924"/>
356        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="970"/>
357        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1049"/>
358        <source>Current:</source>
359        <translation>E tanishmja:</translation>
360    </message>
361    <message>
362        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="795"/>
363        <source>Reuse %1 as home partition for %2.</source>
364        <translation>Ripërdore %1 si pjesën shtëpi për %2.</translation>
365    </message>
366    <message>
367        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="925"/>
368        <source>&lt;strong&gt;Select a partition to shrink, then drag the bottom bar to resize&lt;/strong&gt;</source>
369        <translation>&lt;strong&gt;Përzgjidhni një pjesë që të zvogëlohet, mandej tërhiqni shtyllën e poshtme që ta ripërmasoni&lt;/strong&gt;</translation>
370    </message>
371    <message>
372        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1040"/>
373        <source>&lt;strong&gt;Select a partition to install on&lt;/strong&gt;</source>
374        <translation>&lt;strong&gt;Përzgjidhni një pjesë ku të instalohet&lt;/strong&gt;</translation>
375    </message>
376    <message>
377        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1096"/>
378        <source>An EFI system partition cannot be found anywhere on this system. Please go back and use manual partitioning to set up %1.</source>
379        <translation>Në këtë sistem sgjendet gjëkundi një pjesë EFI sistemi. Ju lutemi, kthehuni mbrapsht dhe përdorni pjesëzimin dorazi që të rregulloni %1.</translation>
380    </message>
381    <message>
382        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1105"/>
383        <source>The EFI system partition at %1 will be used for starting %2.</source>
384        <translation>Për nisjen e %2 do të përdoret pjesa EFI e sistemit te %1.</translation>
385    </message>
386    <message>
387        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1113"/>
388        <source>EFI system partition:</source>
389        <translation>Pjesë Sistemi EFI:</translation>
390    </message>
391    <message>
392        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1200"/>
393        <source>This storage device does not seem to have an operating system on it. What would you like to do?&lt;br/&gt;You will be able to review and confirm your choices before any change is made to the storage device.</source>
394        <translation>Kjo pajisje depozitimi përmban %1 në të. Ç’do të donit të bënit?&lt;br/&gt;Do të jeni në gjendje të rishqyrtoni dhe ripohoni zgjedhjet tuaja, para se te pajisja e depozitimit të bëhet çfarëdo ndryshimi.</translation>
395    </message>
396    <message>
397        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1205"/>
398        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1242"/>
399        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1264"/>
400        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1288"/>
401        <source>&lt;strong&gt;Erase disk&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;This will &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;delete&lt;/font&gt; all data currently present on the selected storage device.</source>
402        <translation>&lt;strong&gt;Fshije diskun&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;Kështu do të &lt;font color=\&quot;red\&quot;&gt;fshihen&lt;/font&gt; krejt të dhënat të pranishme tani në pajisjen e përzgjedhur.</translation>
403    </message>
404    <message>
405        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1232"/>
406        <source>This storage device has %1 on it. What would you like to do?&lt;br/&gt;You will be able to review and confirm your choices before any change is made to the storage device.</source>
407        <translation>Kjo pajisje depozitimi përmban %1 në të. Ç’do të donit të bënit?&lt;br/&gt;Do të jeni në gjendje të rishqyrtoni dhe ripohoni zgjedhjet tuaja, para se te pajisja e depozitimit të bëhet çfarëdo ndryshimi.</translation>
408    </message>
409    <message>
410        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1209"/>
411        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1238"/>
412        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1260"/>
413        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1284"/>
414        <source>&lt;strong&gt;Install alongside&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;The installer will shrink a partition to make room for %1.</source>
415        <translation>&lt;strong&gt;Instaloje në krah të tij&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;Instaluesi do të zvogëlojë një pjesë për të bërë vend për %1.</translation>
416    </message>
417    <message>
418        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1213"/>
419        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1247"/>
420        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1268"/>
421        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1292"/>
422        <source>&lt;strong&gt;Replace a partition&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;Replaces a partition with %1.</source>
423        <translation>&lt;strong&gt;Zëvendëso një pjesë&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;Zëvendëson një pjesë me %1.</translation>
424    </message>
425    <message>
426        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1255"/>
427        <source>This storage device already has an operating system on it. What would you like to do?&lt;br/&gt;You will be able to review and confirm your choices before any change is made to the storage device.</source>
428        <translation>Kjo pajisje depozitimi ka tashmë një sistem operativ në të. Ç’do të donit të bënit?&lt;br/&gt;Do të jeni në gjendje të rishqyrtoni dhe ripohoni zgjedhjet tuaja, para se te pajisja e depozitimit të bëhet çfarëdo ndryshimi.</translation>
429    </message>
430    <message>
431        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1279"/>
432        <source>This storage device has multiple operating systems on it. What would you like to do?&lt;br/&gt;You will be able to review and confirm your choices before any change is made to the storage device.</source>
433        <translation>Kjo pajisje depozitimi ka disa sisteme operativë në të. Ç’do të donit të bënit?&lt;br/&gt;Do të jeni në gjendje të rishqyrtoni dhe ripohoni zgjedhjet tuaja, para se te pajisja e depozitimit të bëhet çfarëdo ndryshimi.</translation>
434    </message>
435</context>
436<context>
437    <name>ClearMountsJob</name>
438    <message>
439        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearMountsJob.cpp" line="45"/>
440        <source>Clear mounts for partitioning operations on %1</source>
441        <translation>Hiqi montimet për veprime pjesëzimi te %1</translation>
442    </message>
443    <message>
444        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearMountsJob.cpp" line="53"/>
445        <source>Clearing mounts for partitioning operations on %1.</source>
446        <translation>Po hiqen montimet për veprime pjesëzimi te %1.</translation>
447    </message>
448    <message>
449        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearMountsJob.cpp" line="190"/>
450        <source>Cleared all mounts for %1</source>
451        <translation>U hoqën krejt montimet për %1</translation>
452    </message>
453</context>
454<context>
455    <name>ClearTempMountsJob</name>
456    <message>
457        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearTempMountsJob.cpp" line="42"/>
458        <source>Clear all temporary mounts.</source>
459        <translation>Hiqi krejt montimet e përkohshme.</translation>
460    </message>
461    <message>
462        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearTempMountsJob.cpp" line="49"/>
463        <source>Clearing all temporary mounts.</source>
464        <translation>Po hiqen krejt montimet e përkohshme.</translation>
465    </message>
466    <message>
467        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearTempMountsJob.cpp" line="60"/>
468        <source>Cannot get list of temporary mounts.</source>
469        <translation>Smerret dot lista e montimeve të përkohshme.</translation>
470    </message>
471    <message>
472        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearTempMountsJob.cpp" line="99"/>
473        <source>Cleared all temporary mounts.</source>
474        <translation>U hoqën krejt montimet e përkohshme.</translation>
475    </message>
476</context>
477<context>
478    <name>CommandList</name>
479    <message>
480        <location filename="../src/libcalamares/utils/CommandList.cpp" line="127"/>
481        <location filename="../src/libcalamares/utils/CommandList.cpp" line="138"/>
482        <source>Could not run command.</source>
483        <translation>Su xhirua dot urdhri.</translation>
484    </message>
485    <message>
486        <location filename="../src/libcalamares/utils/CommandList.cpp" line="128"/>
487        <source>The command runs in the host environment and needs to know the root path, but no rootMountPoint is defined.</source>
488        <translation>Urdhri xhirohet në mjedisin strehë dhe është e nevojshme të dijë shtegun për rrënjën, por nuk ka rootMountPoint të përcaktuar.</translation>
489    </message>
490    <message>
491        <location filename="../src/libcalamares/utils/CommandList.cpp" line="139"/>
492        <source>The command needs to know the user&apos;s name, but no username is defined.</source>
493        <translation>Urdhri lypset të dijë emrin e përdoruesit, por ska të përcaktuar emër përdoruesi.</translation>
494    </message>
495</context>
496<context>
497    <name>ContextualProcessJob</name>
498    <message>
499        <location filename="../src/modules/contextualprocess/ContextualProcessJob.cpp" line="117"/>
500        <source>Contextual Processes Job</source>
501        <translation>Akt Procesesh Kontekstuale</translation>
502    </message>
503</context>
504<context>
505    <name>CreatePartitionDialog</name>
506    <message>
507        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="14"/>
508        <source>Create a Partition</source>
509        <translation>Krijoni një Pjesë</translation>
510    </message>
511    <message>
512        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="48"/>
513        <source> MiB</source>
514        <translation> MiB</translation>
515    </message>
516    <message>
517        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="55"/>
518        <source>Partition &amp;Type:</source>
519        <translation>&amp;Lloj Pjese:</translation>
520    </message>
521    <message>
522        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="67"/>
523        <source>&amp;Primary</source>
524        <translation>&amp;Parësore</translation>
525    </message>
526    <message>
527        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="77"/>
528        <source>E&amp;xtended</source>
529        <translation>E&amp;xtended</translation>
530    </message>
531    <message>
532        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="119"/>
533        <source>Fi&amp;le System:</source>
534        <translation>&amp;Sistem Kartelash:</translation>
535    </message>
536    <message>
537        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="151"/>
538        <source>LVM LV name</source>
539        <translation>Emër VLl LVM</translation>
540    </message>
541    <message>
542        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="188"/>
543        <source>Flags:</source>
544        <translation>Flamurka:</translation>
545    </message>
546    <message>
547        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="161"/>
548        <source>&amp;Mount Point:</source>
549        <translation>Pikë &amp;Montimi:</translation>
550    </message>
551    <message>
552        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="38"/>
553        <source>Si&amp;ze:</source>
554        <translation>&amp;Madhësi:</translation>
555    </message>
556    <message>
557        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="69"/>
558        <source>En&amp;crypt</source>
559        <translation>&amp;Fshehtëzoje</translation>
560    </message>
561    <message>
562        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="148"/>
563        <source>Logical</source>
564        <translation>Logjike</translation>
565    </message>
566    <message>
567        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="153"/>
568        <source>Primary</source>
569        <translation>Parësore</translation>
570    </message>
571    <message>
572        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="170"/>
573        <source>GPT</source>
574        <translation>GPT</translation>
575    </message>
576    <message>
577        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="259"/>
578        <source>Mountpoint already in use. Please select another one.</source>
579        <translation>Pikë montimi tashmë e përdorur. Ju lutemi, përzgjidhni një tjetër.</translation>
580    </message>
581</context>
582<context>
583    <name>CreatePartitionJob</name>
584    <message>
585        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionJob.cpp" line="44"/>
586        <source>Create new %2MB partition on %4 (%3) with file system %1.</source>
587        <translation>Krijo pjesë të re %2MB te %4 (%3) me sistem kartelash %1.</translation>
588    </message>
589    <message>
590        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionJob.cpp" line="55"/>
591        <source>Create new &lt;strong&gt;%2MB&lt;/strong&gt; partition on &lt;strong&gt;%4&lt;/strong&gt; (%3) with file system &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
592        <translation>Krijo pjesë të re &lt;strong&gt;%2MB&lt;/strong&gt; te &lt;strong&gt;%4&lt;/strong&gt; (%3) me sistem kartelash &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
593    </message>
594    <message>
595        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionJob.cpp" line="67"/>
596        <source>Creating new %1 partition on %2.</source>
597        <translation>Po krijohet pjesë e re %1 te %2.</translation>
598    </message>
599    <message>
600        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionJob.cpp" line="79"/>
601        <source>The installer failed to create partition on disk &apos;%1&apos;.</source>
602        <translation>Instaluesi sarriti të krijojë pjesë në diskun &apos;%1&apos;.</translation>
603    </message>
604</context>
605<context>
606    <name>CreatePartitionTableDialog</name>
607    <message>
608        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="20"/>
609        <source>Create Partition Table</source>
610        <translation>Krijo Tabelë Pjesësh</translation>
611    </message>
612    <message>
613        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="39"/>
614        <source>Creating a new partition table will delete all existing data on the disk.</source>
615        <translation>Krijimi i një tabele të re pjesësh do të fshijë krejt të dhënat ekzistuese në disk.</translation>
616    </message>
617    <message>
618        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="65"/>
619        <source>What kind of partition table do you want to create?</source>
620        <translation>Ç’lloj tabele pjesësh doni të krijoni?</translation>
621    </message>
622    <message>
623        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="72"/>
624        <source>Master Boot Record (MBR)</source>
625        <translation>Master Boot Record (MBR)</translation>
626    </message>
627    <message>
628        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="82"/>
629        <source>GUID Partition Table (GPT)</source>
630        <translation>Tabelë Pjesësh GUID (GPT)</translation>
631    </message>
632</context>
633<context>
634    <name>CreatePartitionTableJob</name>
635    <message>
636        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionTableJob.cpp" line="45"/>
637        <source>Create new %1 partition table on %2.</source>
638        <translation>Krijo tabelë të re pjesësh %1 te %2.</translation>
639    </message>
640    <message>
641        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionTableJob.cpp" line="52"/>
642        <source>Create new &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; partition table on &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3).</source>
643        <translation>Krijoni tabelë pjesësh të re &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; te &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3).</translation>
644    </message>
645    <message>
646        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionTableJob.cpp" line="62"/>
647        <source>Creating new %1 partition table on %2.</source>
648        <translation>Po krijohet tabelë e re pjesësh %1 te %2.</translation>
649    </message>
650    <message>
651        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionTableJob.cpp" line="72"/>
652        <source>The installer failed to create a partition table on %1.</source>
653        <translation>Instaluesi sarriti të krijojë tabelë pjesësh në diskun %1.</translation>
654    </message>
655</context>
656<context>
657    <name>CreateUserJob</name>
658    <message>
659        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="51"/>
660        <source>Create user %1</source>
661        <translation>Krijo përdoruesin %1</translation>
662    </message>
663    <message>
664        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="58"/>
665        <source>Create user &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
666        <translation>Krijo përdoruesin &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
667    </message>
668    <message>
669        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="65"/>
670        <source>Creating user %1.</source>
671        <translation>Po krijohet përdoruesi %1.</translation>
672    </message>
673    <message>
674        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="81"/>
675        <source>Sudoers dir is not writable.</source>
676        <translation>Drejtoria sudoers s’është e shkrueshme.</translation>
677    </message>
678    <message>
679        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="85"/>
680        <source>Cannot create sudoers file for writing.</source>
681        <translation>Skrijohet dot kartelë sudoers për shkrim.</translation>
682    </message>
683    <message>
684        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="93"/>
685        <source>Cannot chmod sudoers file.</source>
686        <translation>Smund të kryhet chmod mbi kartelën sudoers.</translation>
687    </message>
688    <message>
689        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="99"/>
690        <source>Cannot open groups file for reading.</source>
691        <translation>Shapet dot kartelë grupesh për lexim.</translation>
692    </message>
693</context>
694<context>
695    <name>DeletePartitionJob</name>
696    <message>
697        <location filename="../src/modules/partition/jobs/DeletePartitionJob.cpp" line="40"/>
698        <source>Delete partition %1.</source>
699        <translation>Fshije pjesën %1.</translation>
700    </message>
701    <message>
702        <location filename="../src/modules/partition/jobs/DeletePartitionJob.cpp" line="48"/>
703        <source>Delete partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
704        <translation>Fshije pjesën &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
705    </message>
706    <message>
707        <location filename="../src/modules/partition/jobs/DeletePartitionJob.cpp" line="56"/>
708        <source>Deleting partition %1.</source>
709        <translation>Po fshihet pjesa %1.</translation>
710    </message>
711    <message>
712        <location filename="../src/modules/partition/jobs/DeletePartitionJob.cpp" line="68"/>
713        <source>The installer failed to delete partition %1.</source>
714        <translation>Instaluesi dështoi në fshirjen e pjesës %1.</translation>
715    </message>
716</context>
717<context>
718    <name>DeviceInfoWidget</name>
719    <message>
720        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="150"/>
721        <source>The type of &lt;strong&gt;partition table&lt;/strong&gt; on the selected storage device.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The only way to change the partition table type is to erase and recreate the partition table from scratch, which destroys all data on the storage device.&lt;br&gt;This installer will keep the current partition table unless you explicitly choose otherwise.&lt;br&gt;If unsure, on modern systems GPT is preferred.</source>
722        <translation>Lloji i &lt;strong&gt;tabelës së pjesëve&lt;/strong&gt; në pajisjen e përzgjedhur të depozitimeve.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mënyra e vetme për ndryshim të tabelës së pjesëve është të fshihet dhe rikrijohet nga e para tabela e pjesëve, çka shkatërron krejt të dhënat në pajisjen e depozitimit.&lt;br&gt;Ky instalues do të ruajë tabelën e tanishme të pjesëve, veç në zgjedhshi shprehimisht ndryshe.&lt;br&gt;Nëse s’jeni i sigurt, në sisteme moderne parapëlqehet GPT.</translation>
723    </message>
724    <message>
725        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="107"/>
726        <source>This device has a &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; partition table.</source>
727        <translation>Kjo pajisje ka një tabelë pjesësh &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
728    </message>
729    <message>
730        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="114"/>
731        <source>This is a &lt;strong&gt;loop&lt;/strong&gt; device.&lt;br&gt;&lt;br&gt;It is a pseudo-device with no partition table that makes a file accessible as a block device. This kind of setup usually only contains a single filesystem.</source>
732        <translation>Kjo është një pajisje &lt;strong&gt;loop&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Është një pseudo-pajisje pa tabelë pjesësh, që e bën një kartelë të përdorshme si një pajisje blloqesh. Kjo lloj skeme zakonisht përmban një sistem të vetëm kartelash.</translation>
733    </message>
734    <message>
735        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="121"/>
736        <source>This installer &lt;strong&gt;cannot detect a partition table&lt;/strong&gt; on the selected storage device.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The device either has no partition table, or the partition table is corrupted or of an unknown type.&lt;br&gt;This installer can create a new partition table for you, either automatically, or through the manual partitioning page.</source>
737        <translation>Ky instalues &lt;strong&gt;spikas dot tabelë pjesësh&lt;/strong&gt; te pajisja e depozitimit e përzgjedhur.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ose pajisja s’ka tabelë pjesësh, ose tabela e pjesëve është e dëmtuar ose e një lloji të panjohur.&lt;br&gt;Ky instalues mund të krijojë për ju një tabelë të re pjesësh, ose vetvetiu, ose përmes faqes së pjesëzimit dorazi.</translation>
738    </message>
739    <message>
740        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="131"/>
741        <source>&lt;br&gt;&lt;br&gt;This is the recommended partition table type for modern systems which start from an &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt; boot environment.</source>
742        <translation>&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ky është lloji i parapëlqyer tabele pjesësh për sisteme modernë që nisen nga një mjedis nisjesh &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt;.</translation>
743    </message>
744    <message>
745        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="137"/>
746        <source>&lt;br&gt;&lt;br&gt;This partition table type is only advisable on older systems which start from a &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt; boot environment. GPT is recommended in most other cases.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Warning:&lt;/strong&gt; the MBR partition table is an obsolete MS-DOS era standard.&lt;br&gt;Only 4 &lt;em&gt;primary&lt;/em&gt; partitions may be created, and of those 4, one can be an &lt;em&gt;extended&lt;/em&gt; partition, which may in turn contain many &lt;em&gt;logical&lt;/em&gt; partitions.</source>
747        <translation>&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ky lloj tabele pjesësh është i këshillueshëm vetëm në sisteme të vjetër të cilët nisen nga një mjedis nisjesh &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt;. Në shumicën e rasteve të tjera këshillohet GPT.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Kujdes:&lt;/strong&gt; Tabela e pjesëve MBR është një standard i vjetruar, i erës MS-DOS.&lt;br&gt;Mund të krijohen vetëm 4 pjesë &lt;em&gt;parësore&lt;/em&gt;, dhe nga këto 4, një mund të jetë pjesë &lt;em&gt;extended&lt;/em&gt;, e cila nga ana e vet mund të përmbajë mjaft pjesë &lt;em&gt;logjike&lt;/em&gt;.</translation>
748    </message>
749</context>
750<context>
751    <name>DeviceModel</name>
752    <message>
753        <location filename="../src/modules/partition/core/DeviceModel.cpp" line="80"/>
754        <source>%1 - %2 (%3)</source>
755        <translation>%1 - %2 (%3)</translation>
756    </message>
757</context>
758<context>
759    <name>DracutLuksCfgJob</name>
760    <message>
761        <location filename="../src/modules/dracutlukscfg/DracutLuksCfgJob.cpp" line="131"/>
762        <source>Write LUKS configuration for Dracut to %1</source>
763        <translation>Shkruaj formësim LUKS për Dracut te %1</translation>
764    </message>
765    <message>
766        <location filename="../src/modules/dracutlukscfg/DracutLuksCfgJob.cpp" line="133"/>
767        <source>Skip writing LUKS configuration for Dracut: &quot;/&quot; partition is not encrypted</source>
768        <translation>Anashkalo shkrim formësimi LUKS për Dracut: pjesa \&quot;/\&quot; s’është e fshehtëzuar</translation>
769    </message>
770    <message>
771        <location filename="../src/modules/dracutlukscfg/DracutLuksCfgJob.cpp" line="149"/>
772        <source>Failed to open %1</source>
773        <translation>Su arrit të hapet %1</translation>
774    </message>
775</context>
776<context>
777    <name>DummyCppJob</name>
778    <message>
779        <location filename="../src/modules/dummycpp/DummyCppJob.cpp" line="46"/>
780        <source>Dummy C++ Job</source>
781        <translation>Akt C++ Dummy</translation>
782    </message>
783</context>
784<context>
785    <name>EditExistingPartitionDialog</name>
786    <message>
787        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="20"/>
788        <source>Edit Existing Partition</source>
789        <translation>Përpuno Pjesën Ekzistuese</translation>
790    </message>
791    <message>
792        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="50"/>
793        <source>Content:</source>
794        <translation>Lëndë:</translation>
795    </message>
796    <message>
797        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="60"/>
798        <source>&amp;Keep</source>
799        <translation>&amp;Mbaje</translation>
800    </message>
801    <message>
802        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="70"/>
803        <source>Format</source>
804        <translation>Formatoje</translation>
805    </message>
806    <message>
807        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="89"/>
808        <source>Warning: Formatting the partition will erase all existing data.</source>
809        <translation>Kujdes: Formatimi i pjesës do të fshijë krejt të dhënat ekzistuese.</translation>
810    </message>
811    <message>
812        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="99"/>
813        <source>&amp;Mount Point:</source>
814        <translation>Pikë &amp;Montimi:</translation>
815    </message>
816    <message>
817        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="119"/>
818        <source>Si&amp;ze:</source>
819        <translation>&amp;Madhësi:</translation>
820    </message>
821    <message>
822        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="129"/>
823        <source> MiB</source>
824        <translation> MiB</translation>
825    </message>
826    <message>
827        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="136"/>
828        <source>Fi&amp;le System:</source>
829        <translation>&amp;Sistem Kartelash:</translation>
830    </message>
831    <message>
832        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="149"/>
833        <source>Flags:</source>
834        <translation>Flamurka:</translation>
835    </message>
836    <message>
837        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.cpp" line="268"/>
838        <source>Mountpoint already in use. Please select another one.</source>
839        <translation>Pikë montimi tashmë e përdorur. Ju lutemi, përzgjidhni një tjetër.</translation>
840    </message>
841</context>
842<context>
843    <name>EncryptWidget</name>
844    <message>
845        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.ui" line="14"/>
846        <source>Form</source>
847        <translation>Formular</translation>
848    </message>
849    <message>
850        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.ui" line="32"/>
851        <source>En&amp;crypt system</source>
852        <translation>&amp;Fshehtëzoje sistemin</translation>
853    </message>
854    <message>
855        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.ui" line="42"/>
856        <source>Passphrase</source>
857        <translation>Frazëkalim</translation>
858    </message>
859    <message>
860        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.ui" line="52"/>
861        <source>Confirm passphrase</source>
862        <translation>Ripohoni frazëkalimin</translation>
863    </message>
864    <message>
865        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.cpp" line="151"/>
866        <source>Please enter the same passphrase in both boxes.</source>
867        <translation>Ju lutemi, jepni të njëjtin frazëkalim në të dy kutizat.</translation>
868    </message>
869</context>
870<context>
871    <name>FillGlobalStorageJob</name>
872    <message>
873        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="123"/>
874        <source>Set partition information</source>
875        <translation>Caktoni të dhëna pjese</translation>
876    </message>
877    <message>
878        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="147"/>
879        <source>Install %1 on &lt;strong&gt;new&lt;/strong&gt; %2 system partition.</source>
880        <translation>Instaloje %1 në pjesë sistemi &lt;strong&gt;të re&lt;/strong&gt; %2.</translation>
881    </message>
882    <message>
883        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="151"/>
884        <source>Set up &lt;strong&gt;new&lt;/strong&gt; %2 partition with mount point &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
885        <translation>Rregullo pjesë të &lt;strong&gt;re&lt;/strong&gt; %2 me pikë montimi &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
886    </message>
887    <message>
888        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="159"/>
889        <source>Install %2 on %3 system partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
890        <translation>Instaloje %2 te pjesa e sistemit %3 &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
891    </message>
892    <message>
893        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="164"/>
894        <source>Set up %3 partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; with mount point &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</source>
895        <translation>Rregullo pjesë %3 &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; me pikë montimi &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</translation>
896    </message>
897    <message>
898        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="176"/>
899        <source>Install boot loader on &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
900        <translation>Instalo ngarkues nisjesh në &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
901    </message>
902    <message>
903        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="186"/>
904        <source>Setting up mount points.</source>
905        <translation>Po rregullohen pika montimesh.</translation>
906    </message>
907</context>
908<context>
909    <name>FinishedPage</name>
910    <message>
911        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.ui" line="14"/>
912        <source>Form</source>
913        <translation>Formular</translation>
914    </message>
915    <message>
916        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.ui" line="95"/>
917        <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;When this box is checked, your system will restart immediately when you click on &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;Done&lt;/span&gt; or close the installer.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
918        <translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Kur i vihet shenjë kësaj kutie, sistemi juaj do të riniset menjëherë, kur klikoni mbi &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;U bë&lt;/span&gt; ose mbyllni instaluesin.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
919    </message>
920    <message>
921        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.ui" line="98"/>
922        <source>&amp;Restart now</source>
923        <translation>&amp;Rinise tani</translation>
924    </message>
925    <message>
926        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.cpp" line="51"/>
927        <source>&lt;h1&gt;All done.&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;%1 has been installed on your computer.&lt;br/&gt;You may now restart into your new system, or continue using the %2 Live environment.</source>
928        <translation>&lt;h1&gt;Kaq qe.&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;%1 është instaluar në kompjuterin tuaj.&lt;br/&gt;Tani mundeni ta rinisni me sistemin tuaj të ri, ose të vazhdoni përdorimin e mjedisit %2 Live.</translation>
929    </message>
930    <message>
931        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.cpp" line="109"/>
932        <source>&lt;h1&gt;Installation Failed&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;%1 has not been installed on your computer.&lt;br/&gt;The error message was: %2.</source>
933        <translation>&lt;h1&gt;Instalimi Dështoi&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;%1 su instalua në kompjuterin tuaj.&lt;br/&gt;Mesazhi i gabimit qe: %2.</translation>
934    </message>
935</context>
936<context>
937    <name>FinishedViewStep</name>
938    <message>
939        <location filename="../src/modules/finished/FinishedViewStep.cpp" line="59"/>
940        <source>Finish</source>
941        <translation>Përfundoje</translation>
942    </message>
943    <message>
944        <location filename="../src/modules/finished/FinishedViewStep.cpp" line="124"/>
945        <source>Installation Complete</source>
946        <translation>Instalimi u Plotësua</translation>
947    </message>
948    <message>
949        <location filename="../src/modules/finished/FinishedViewStep.cpp" line="125"/>
950        <source>The installation of %1 is complete.</source>
951        <translation>Instalimi i %1 u plotësua.</translation>
952    </message>
953</context>
954<context>
955    <name>FormatPartitionJob</name>
956    <message>
957        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FormatPartitionJob.cpp" line="41"/>
958        <source>Format partition %1 (file system: %2, size: %3 MB) on %4.</source>
959        <translation>Formatoje pjesën %1 (sistem kartelash: %2, madhësi: %3 MB) në %4.</translation>
960    </message>
961    <message>
962        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FormatPartitionJob.cpp" line="52"/>
963        <source>Format &lt;strong&gt;%3MB&lt;/strong&gt; partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; with file system &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</source>
964        <translation>Formato pjesë &lt;strong&gt;%3MB&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; me sistem kartelash &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</translation>
965    </message>
966    <message>
967        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FormatPartitionJob.cpp" line="63"/>
968        <source>Formatting partition %1 with file system %2.</source>
969        <translation>Po formatohet pjesa %1 me sistem kartelash %2.</translation>
970    </message>
971    <message>
972        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FormatPartitionJob.cpp" line="77"/>
973        <source>The installer failed to format partition %1 on disk &apos;%2&apos;.</source>
974        <translation>Instaluesi sarriti të formatojë pjesën %1 në diskun &apos;%2&apos;.</translation>
975    </message>
976</context>
977<context>
978    <name>InteractiveTerminalPage</name>
979    <message>
980        <location filename="../src/modules/interactiveterminal/InteractiveTerminalPage.cpp" line="53"/>
981        <source>Konsole not installed</source>
982        <translation>Konsol e painstaluar</translation>
983    </message>
984    <message>
985        <location filename="../src/modules/interactiveterminal/InteractiveTerminalPage.cpp" line="54"/>
986        <source>Please install KDE Konsole and try again!</source>
987        <translation>Ju lutemi, instaloni KDE Konsole dhe riprovoni!</translation>
988    </message>
989    <message>
990        <location filename="../src/modules/interactiveterminal/InteractiveTerminalPage.cpp" line="116"/>
991        <source>Executing script: &amp;nbsp;&lt;code&gt;%1&lt;/code&gt;</source>
992        <translation>Po përmbushet programthi: &amp;nbsp;&lt;code&gt;%1&lt;/code&gt;</translation>
993    </message>
994</context>
995<context>
996    <name>InteractiveTerminalViewStep</name>
997    <message>
998        <location filename="../src/modules/interactiveterminal/InteractiveTerminalViewStep.cpp" line="45"/>
999        <source>Script</source>
1000        <translation>Programth</translation>
1001    </message>
1002</context>
1003<context>
1004    <name>KeyboardPage</name>
1005    <message>
1006        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.cpp" line="220"/>
1007        <source>Set keyboard model to %1.&lt;br/&gt;</source>
1008        <translation>Si model tastiere do të caktohet %1.&lt;br/&gt;</translation>
1009    </message>
1010    <message>
1011        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.cpp" line="222"/>
1012        <source>Set keyboard layout to %1/%2.</source>
1013        <translation>Si model tastiere do të caktohet %1%2.</translation>
1014    </message>
1015</context>
1016<context>
1017    <name>KeyboardViewStep</name>
1018    <message>
1019        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardViewStep.cpp" line="50"/>
1020        <source>Keyboard</source>
1021        <translation>Tastierë</translation>
1022    </message>
1023</context>
1024<context>
1025    <name>LCLocaleDialog</name>
1026    <message>
1027        <location filename="../src/modules/locale/LCLocaleDialog.cpp" line="34"/>
1028        <source>System locale setting</source>
1029        <translation>Rregullim i vendores së sistemit</translation>
1030    </message>
1031    <message>
1032        <location filename="../src/modules/locale/LCLocaleDialog.cpp" line="41"/>
1033        <source>The system locale setting affects the language and character set for some command line user interface elements.&lt;br/&gt;The current setting is &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
1034        <translation>Rregullimi i vendores së sistemit ka të bëjë me gjuhën dhe shkronjat për disa elementë të ndërfaqes së përdoruesit për rresht urdhrash.&lt;br/&gt;Vlera e tanishme është &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
1035    </message>
1036    <message>
1037        <location filename="../src/modules/locale/LCLocaleDialog.cpp" line="66"/>
1038        <source>&amp;Cancel</source>
1039        <translation>&amp;Anuloje</translation>
1040    </message>
1041    <message>
1042        <location filename="../src/modules/locale/LCLocaleDialog.cpp" line="67"/>
1043        <source>&amp;OK</source>
1044        <translation>&amp;OK</translation>
1045    </message>
1046</context>
1047<context>
1048    <name>LicensePage</name>
1049    <message>
1050        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.ui" line="14"/>
1051        <source>Form</source>
1052        <translation>Formular</translation>
1053    </message>
1054    <message>
1055        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="88"/>
1056        <source>I accept the terms and conditions above.</source>
1057        <translation>I pranoj termat dhe kushtet më sipër.</translation>
1058    </message>
1059    <message>
1060        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="115"/>
1061        <source>&lt;h1&gt;License Agreement&lt;/h1&gt;This setup procedure will install proprietary software that is subject to licensing terms.</source>
1062        <translation>&lt;h1&gt;Marrëveshje Licence&lt;/h1&gt;Kjo procedurë rregullimi do të instalojë software pronësor që është subjekt kushtesh licencimi.</translation>
1063    </message>
1064    <message>
1065        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="118"/>
1066        <source>Please review the End User License Agreements (EULAs) above.&lt;br/&gt;If you do not agree with the terms, the setup procedure cannot continue.</source>
1067        <translation>Ju lutemi, shqyrtoni Marrëveshje Licencimi Për Përdorues të Thjeshtë (EULAs) më sipër.&lt;br/&gt;Nëse nuk pajtoheni me kushtet, procedura e rregullimit smund të shkojë më tej.</translation>
1068    </message>
1069    <message>
1070        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="124"/>
1071        <source>&lt;h1&gt;License Agreement&lt;/h1&gt;This setup procedure can install proprietary software that is subject to licensing terms in order to provide additional features and enhance the user experience.</source>
1072        <translation>&lt;h1&gt;Marrëveshje Licence&lt;/h1&gt;Që të furnizojë veçori shtesë dhe të përmirësojë punën e përdoruesit, kjo procedurë rregullimi mundet të instalojë software pronësor që është subjekt kushtesh licencimi.</translation>
1073    </message>
1074    <message>
1075        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="129"/>
1076        <source>Please review the End User License Agreements (EULAs) above.&lt;br/&gt;If you do not agree with the terms, proprietary software will not be installed, and open source alternatives will be used instead.</source>
1077        <translation>Ju lutemi, shqyrtoni Marrëveshje Licencimi Për Përdorues të Thjeshtë (EULAs) më sipër.&lt;br/&gt;Nëse nuk pajtoheni me kushtet, nuk do të instalohet software pronësor, dhe në vend të tij do të përdoren alternativa nga burimi i hapët.</translation>
1078    </message>
1079    <message>
1080        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="159"/>
1081        <source>&lt;strong&gt;%1 driver&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;by %2</source>
1082        <extracomment>%1 is an untranslatable product name, example: Creative Audigy driver</extracomment>
1083        <translation>&lt;strong&gt;përudhës %1&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;nga %2</translation>
1084    </message>
1085    <message>
1086        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="166"/>
1087        <source>&lt;strong&gt;%1 graphics driver&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1088        <extracomment>%1 is usually a vendor name, example: Nvidia graphics driver</extracomment>
1089        <translation>&lt;strong&gt;Përudhës grafik %1&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=\&quot;Grey\&quot;&gt;nga %2&lt;/font&gt;</translation>
1090    </message>
1091    <message>
1092        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="172"/>
1093        <source>&lt;strong&gt;%1 browser plugin&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1094        <translation>&lt;strong&gt;Shtojcë shfletuesi %1&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=\&quot;Grey\&quot;&gt;nga %2&lt;/font&gt;</translation>
1095    </message>
1096    <message>
1097        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="178"/>
1098        <source>&lt;strong&gt;%1 codec&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1099        <translation>&lt;strong&gt;Kodek %1&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=\&quot;Grey\&quot;&gt;nga %2&lt;/font&gt;</translation>
1100    </message>
1101    <message>
1102        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="184"/>
1103        <source>&lt;strong&gt;%1 package&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1104        <translation>&lt;strong&gt;Paketë %1&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=\&quot;Grey\&quot;&gt;nga %2&lt;/font&gt;</translation>
1105    </message>
1106    <message>
1107        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="190"/>
1108        <source>&lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1109        <translation>&lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=\&quot;Grey\&quot;&gt;nga %2&lt;/font&gt;</translation>
1110    </message>
1111    <message>
1112        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="202"/>
1113        <source>&lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;view license agreement&lt;/a&gt;</source>
1114        <translation>&lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;shihni marrëveshje licence&lt;/a&gt;</translation>
1115    </message>
1116</context>
1117<context>
1118    <name>LicenseViewStep</name>
1119    <message>
1120        <location filename="../src/modules/license/LicenseViewStep.cpp" line="51"/>
1121        <source>License</source>
1122        <translation>Licencë</translation>
1123    </message>
1124</context>
1125<context>
1126    <name>LocalePage</name>
1127    <message>
1128        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="387"/>
1129        <source>The system language will be set to %1.</source>
1130        <translation>Si gjuhë sistemi do të caktohet %1.</translation>
1131    </message>
1132    <message>
1133        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="389"/>
1134        <source>The numbers and dates locale will be set to %1.</source>
1135        <translation>Si vendore për numra dhe data do të vihet %1.</translation>
1136    </message>
1137    <message>
1138        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="215"/>
1139        <source>Region:</source>
1140        <translation>Rajon:</translation>
1141    </message>
1142    <message>
1143        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="216"/>
1144        <source>Zone:</source>
1145        <translation>Zonë:</translation>
1146    </message>
1147    <message>
1148        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="220"/>
1149        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="221"/>
1150        <source>&amp;Change...</source>
1151        <translation>&amp;Ndryshojeni</translation>
1152    </message>
1153    <message>
1154        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="398"/>
1155        <source>Set timezone to %1/%2.&lt;br/&gt;</source>
1156        <translation>Si zonë kohore do të caktohet %1/%2.&lt;br/&gt;</translation>
1157    </message>
1158    <message>
1159        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="480"/>
1160        <source>%1 (%2)</source>
1161        <extracomment>Language (Country)</extracomment>
1162        <translation>%1 (%2)</translation>
1163    </message>
1164</context>
1165<context>
1166    <name>LocaleViewStep</name>
1167    <message>
1168        <location filename="../src/modules/locale/LocaleViewStep.cpp" line="60"/>
1169        <source>Loading location data...</source>
1170        <translation>Po ngarkohen të dhëna vendndodhjeje</translation>
1171    </message>
1172    <message>
1173        <location filename="../src/modules/locale/LocaleViewStep.cpp" line="175"/>
1174        <source>Location</source>
1175        <translation>Vendndodhje</translation>
1176    </message>
1177</context>
1178<context>
1179    <name>NetInstallPage</name>
1180    <message>
1181        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallPage.cpp" line="64"/>
1182        <source>Name</source>
1183        <translation>Emër</translation>
1184    </message>
1185    <message>
1186        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallPage.cpp" line="65"/>
1187        <source>Description</source>
1188        <translation>Përshkrim</translation>
1189    </message>
1190    <message>
1191        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallPage.cpp" line="86"/>
1192        <source>Network Installation. (Disabled: Unable to fetch package lists, check your network connection)</source>
1193        <translation>Instalim Nga Rrjeti. (U çaktivizua: Sarrihet të sillen lista paketash, kontrolloni lidhjen tuaj në rrjet)</translation>
1194    </message>
1195    <message>
1196        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallPage.cpp" line="96"/>
1197        <source>Network Installation. (Disabled: Received invalid groups data)</source>
1198        <translation>Instalim Nga Rrjeti. (U çaktivizua: U morën të dhëna të pavlefshme grupesh)</translation>
1199    </message>
1200</context>
1201<context>
1202    <name>NetInstallViewStep</name>
1203    <message>
1204        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallViewStep.cpp" line="54"/>
1205        <source>Package selection</source>
1206        <translation>Përzgjedhje paketash</translation>
1207    </message>
1208</context>
1209<context>
1210    <name>PWQ</name>
1211    <message>
1212        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="63"/>
1213        <source>Password is too short</source>
1214        <translation>Fjalëkalimi është shumë i shkurtër</translation>
1215    </message>
1216    <message>
1217        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="85"/>
1218        <source>Password is too long</source>
1219        <translation>Fjalëkalimi është shumë i gjatë</translation>
1220    </message>
1221    <message>
1222        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="151"/>
1223        <source>Password is too weak</source>
1224        <translation>Fjalëkalimi është shumë i dobët</translation>
1225    </message>
1226    <message>
1227        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="158"/>
1228        <source>Memory allocation error when setting &apos;%1&apos;</source>
1229        <translation>Gabim caktimi kujtese kur rregullohej &apos;%1&apos;</translation>
1230    </message>
1231    <message>
1232        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="162"/>
1233        <source>Memory allocation error</source>
1234        <translation>Gabim caktimi kujtese</translation>
1235    </message>
1236    <message>
1237        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="164"/>
1238        <source>The password is the same as the old one</source>
1239        <translation>Fjalëkalimi është i njëjtë me të vjetrin</translation>
1240    </message>
1241    <message>
1242        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="166"/>
1243        <source>The password is a palindrome</source>
1244        <translation>Fjalëkalimi është një palindromë </translation>
1245    </message>
1246    <message>
1247        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="168"/>
1248        <source>The password differs with case changes only</source>
1249        <translation>Fjalëkalimet ndryshojnë vetëm nga shkronja të mëdha apo të vogla</translation>
1250    </message>
1251    <message>
1252        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="170"/>
1253        <source>The password is too similar to the old one</source>
1254        <translation>Fjalëkalimi është shumë i ngjashëm me të vjetrin</translation>
1255    </message>
1256    <message>
1257        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="172"/>
1258        <source>The password contains the user name in some form</source>
1259        <translation>Fjalëkalimi, në një farë mënyre, përmban emrin e përdoruesit </translation>
1260    </message>
1261    <message>
1262        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="174"/>
1263        <source>The password contains words from the real name of the user in some form</source>
1264        <translation>Fjalëkalim, në një farë mënyre, përmban fjalë nga emri i vërtetë i përdoruesit</translation>
1265    </message>
1266    <message>
1267        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="176"/>
1268        <source>The password contains forbidden words in some form</source>
1269        <translation>Fjalëkalimi, në një farë mënyre,  përmban fjalë të ndaluara</translation>
1270    </message>
1271    <message>
1272        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="179"/>
1273        <source>The password contains less than %1 digits</source>
1274        <translation>Fjalëkalimi përmban më pak se %1 shifra</translation>
1275    </message>
1276    <message>
1277        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="180"/>
1278        <source>The password contains too few digits</source>
1279        <translation>Fjalëkalimi përmban shumë pak shifra</translation>
1280    </message>
1281    <message>
1282        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="183"/>
1283        <source>The password contains less than %1 uppercase letters</source>
1284        <translation>Fjalëkalimi përmban më pak se %1 shkronja të mëdha</translation>
1285    </message>
1286    <message>
1287        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="184"/>
1288        <source>The password contains too few uppercase letters</source>
1289        <translation>Fjalëkalimi përmban pak shkronja të mëdha</translation>
1290    </message>
1291    <message>
1292        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="187"/>
1293        <source>The password contains less than %1 lowercase letters</source>
1294        <translation>Fjalëkalimi përmban më pak se %1 shkronja të vogla</translation>
1295    </message>
1296    <message>
1297        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="188"/>
1298        <source>The password contains too few lowercase letters</source>
1299        <translation>Fjalëkalimi përmban pak shkronja të vogla</translation>
1300    </message>
1301    <message>
1302        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="191"/>
1303        <source>The password contains less than %1 non-alphanumeric characters</source>
1304        <translation>Fjalëkalimi përmban më pak se %1 shenja jo alfanumerike</translation>
1305    </message>
1306    <message>
1307        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="192"/>
1308        <source>The password contains too few non-alphanumeric characters</source>
1309        <translation>Fjalëkalimi përmban pak shenja jo alfanumerike</translation>
1310    </message>
1311    <message>
1312        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="195"/>
1313        <source>The password is shorter than %1 characters</source>
1314        <translation>Fjalëkalimi është më i shkurtër se %1 shenja</translation>
1315    </message>
1316    <message>
1317        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="196"/>
1318        <source>The password is too short</source>
1319        <translation>Fjalëkalimi është shumë i shkurtër</translation>
1320    </message>
1321    <message>
1322        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="198"/>
1323        <source>The password is just rotated old one</source>
1324        <translation>Fjalëkalimi është i vjetri i ricikluar</translation>
1325    </message>
1326    <message>
1327        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="201"/>
1328        <source>The password contains less than %1 character classes</source>
1329        <translation>Fjalëkalimi përmban më pak se %1 klasa shkronjash</translation>
1330    </message>
1331    <message>
1332        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="202"/>
1333        <source>The password does not contain enough character classes</source>
1334        <translation>Fjalëkalimi spërmban klasa të mjaftueshme shenjash</translation>
1335    </message>
1336    <message>
1337        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="205"/>
1338        <source>The password contains more than %1 same characters consecutively</source>
1339        <translation>Fjalëkalimi përmban më shumë se %1 shenja të njëjta njëra pas tjetrës</translation>
1340    </message>
1341    <message>
1342        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="206"/>
1343        <source>The password contains too many same characters consecutively</source>
1344        <translation>Fjalëkalimi përmban shumë shenja të njëjta njëra pas tjetrës</translation>
1345    </message>
1346    <message>
1347        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="209"/>
1348        <source>The password contains more than %1 characters of the same class consecutively</source>
1349        <translation>Fjalëkalimi përmban më shumë se %1 shenja të së njëjtës klasë njëra pas tjetrës</translation>
1350    </message>
1351    <message>
1352        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="210"/>
1353        <source>The password contains too many characters of the same class consecutively</source>
1354        <translation>Fjalëkalimi përmban shumë shenja të së njëjtës klasë njëra pas tjetrës</translation>
1355    </message>
1356    <message>
1357        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="213"/>
1358        <source>The password contains monotonic sequence longer than %1 characters</source>
1359        <translation>Fjalëkalimi përmban varg monoton më të gjatë se %1 shenja</translation>
1360    </message>
1361    <message>
1362        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="214"/>
1363        <source>The password contains too long of a monotonic character sequence</source>
1364        <translation>Fjalëkalimi përmban varg monoton gjatë shenjash</translation>
1365    </message>
1366    <message>
1367        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="216"/>
1368        <source>No password supplied</source>
1369        <translation>Su dha fjalëkalim</translation>
1370    </message>
1371    <message>
1372        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="218"/>
1373        <source>Cannot obtain random numbers from the RNG device</source>
1374        <translation>Smerren dot numra të rëndomtë nga pajisja RNG</translation>
1375    </message>
1376    <message>
1377        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="220"/>
1378        <source>Password generation failed - required entropy too low for settings</source>
1379        <translation>Prodhimi i fjalëkalimit dështoi - entropi e domosdoshme për rregullimin shumë e ulët</translation>
1380    </message>
1381    <message>
1382        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="225"/>
1383        <source>The password fails the dictionary check - %1</source>
1384        <translation>Fjalëkalimi skalon dot kontrollin kundrejt fjalorit - %1</translation>
1385    </message>
1386    <message>
1387        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="227"/>
1388        <source>The password fails the dictionary check</source>
1389        <translation>Fjalëkalimi skalon dot kontrollin kundrejt fjalorit</translation>
1390    </message>
1391    <message>
1392        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="231"/>
1393        <source>Unknown setting - %1</source>
1394        <translation>Rregullim i panjohur - %1</translation>
1395    </message>
1396    <message>
1397        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="235"/>
1398        <source>Unknown setting</source>
1399        <translation>Rregullim i panjohur</translation>
1400    </message>
1401    <message>
1402        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="239"/>
1403        <source>Bad integer value of setting - %1</source>
1404        <translation>Vlerë e plotë e gabuar për rregullimin - %1</translation>
1405    </message>
1406    <message>
1407        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="243"/>
1408        <source>Bad integer value</source>
1409        <translation>Vlerë e plotë e gabuar</translation>
1410    </message>
1411    <message>
1412        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="247"/>
1413        <source>Setting %1 is not of integer type</source>
1414        <translation>Rregullimi për %1 is s’është numër i plotë</translation>
1415    </message>
1416    <message>
1417        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="251"/>
1418        <source>Setting is not of integer type</source>
1419        <translation>Rregullimi s’është numër i plotë</translation>
1420    </message>
1421    <message>
1422        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="255"/>
1423        <source>Setting %1 is not of string type</source>
1424        <translation>Rregullimi për %1 is s’është i llojit varg</translation>
1425    </message>
1426    <message>
1427        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="259"/>
1428        <source>Setting is not of string type</source>
1429        <translation>Rregullimi s’është i llojit varg</translation>
1430    </message>
1431    <message>
1432        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="261"/>
1433        <source>Opening the configuration file failed</source>
1434        <translation>Dështoi hapja e kartelës së formësimit</translation>
1435    </message>
1436    <message>
1437        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="263"/>
1438        <source>The configuration file is malformed</source>
1439        <translation>Kartela e formësimit është e keqformuar</translation>
1440    </message>
1441    <message>
1442        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="265"/>
1443        <source>Fatal failure</source>
1444        <translation>Dështim fatal</translation>
1445    </message>
1446    <message>
1447        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="267"/>
1448        <source>Unknown error</source>
1449        <translation>Gabim i panjohur</translation>
1450    </message>
1451</context>
1452<context>
1453    <name>Page_Keyboard</name>
1454    <message>
1455        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.ui" line="14"/>
1456        <source>Form</source>
1457        <translation>Formular</translation>
1458    </message>
1459    <message>
1460        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.ui" line="70"/>
1461        <source>Keyboard Model:</source>
1462        <translation>Model Tastiere:</translation>
1463    </message>
1464    <message>
1465        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.ui" line="131"/>
1466        <source>Type here to test your keyboard</source>
1467        <translation>Që të provoni tastierën tuaj, shtypni këtu</translation>
1468    </message>
1469</context>
1470<context>
1471    <name>Page_UserSetup</name>
1472    <message>
1473        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="14"/>
1474        <source>Form</source>
1475        <translation>Formular</translation>
1476    </message>
1477    <message>
1478        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="36"/>
1479        <source>What is your name?</source>
1480        <translation>Cili është emri juaj?</translation>
1481    </message>
1482    <message>
1483        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="117"/>
1484        <source>What name do you want to use to log in?</source>
1485        <translation>Ç’emër doni të përdorni për tu futur?</translation>
1486    </message>
1487    <message>
1488        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="306"/>
1489        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="437"/>
1490        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="582"/>
1491        <source>font-weight: normal</source>
1492        <translation>font-weight: normal</translation>
1493    </message>
1494    <message>
1495        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="200"/>
1496        <source>&lt;small&gt;If more than one person will use this computer, you can set up multiple accounts after installation.&lt;/small&gt;</source>
1497        <translation>&lt;small&gt;Nëse këtë kompjuter do ta përdorë më shumë se një person, mund të rregulloni disa llogari, pas instalimit.&lt;/small&gt;</translation>
1498    </message>
1499    <message>
1500        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="335"/>
1501        <source>Choose a password to keep your account safe.</source>
1502        <translation>Zgjidhni një fjalëkalim për ta mbajtur llogarinë tuaj të parrezikuar.</translation>
1503    </message>
1504    <message>
1505        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="440"/>
1506        <source>&lt;small&gt;Enter the same password twice, so that it can be checked for typing errors. A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation, should be at least eight characters long, and should be changed at regular intervals.&lt;/small&gt;</source>
1507        <translation>&lt;small&gt;Jepeni të njëjtin fjalëkalim dy herë, që të kontrollohet për gabime shkrimi. Një fjalëkalim i mirë do të përmbante një përzierje shkronjash, numrash dhe shenjash pikësimi, do të duhej të ishte të paktën tetë shenja i gjatë, dhe do të duhej të ndryshohej periodikisht.&lt;/small&gt;</translation>
1508    </message>
1509    <message>
1510        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="226"/>
1511        <source>What is the name of this computer?</source>
1512        <translation>Cili është emri i këtij kompjuteri?</translation>
1513    </message>
1514    <message>
1515        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="309"/>
1516        <source>&lt;small&gt;This name will be used if you make the computer visible to others on a network.&lt;/small&gt;</source>
1517        <translation>&lt;small&gt;Ky emër do të përdoret nëse e bëni kompjuterin të dukshëm për të tjerët në një rrjet.&lt;/small&gt;</translation>
1518    </message>
1519    <message>
1520        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="450"/>
1521        <source>Log in automatically without asking for the password.</source>
1522        <translation>Kryej hyrje vetvetiu, pa kërkuar fjalëkalimin.</translation>
1523    </message>
1524    <message>
1525        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="457"/>
1526        <source>Use the same password for the administrator account.</source>
1527        <translation>Përdor të njëjtin fjalëkalim për llogarinë e përgjegjësit.</translation>
1528    </message>
1529    <message>
1530        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="480"/>
1531        <source>Choose a password for the administrator account.</source>
1532        <translation>Zgjidhni një fjalëkalim për llogarinë e përgjegjësit.</translation>
1533    </message>
1534    <message>
1535        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="585"/>
1536        <source>&lt;small&gt;Enter the same password twice, so that it can be checked for typing errors.&lt;/small&gt;</source>
1537        <translation>&lt;small&gt;Jepeni të njëjtin fjalëkalim dy herë, që të mund të kontrollohet për gabime shkrimi.&lt;/small&gt;</translation>
1538    </message>
1539</context>
1540<context>
1541    <name>PartitionLabelsView</name>
1542    <message>
1543        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="193"/>
1544        <source>Root</source>
1545        <translation>Rrënja</translation>
1546    </message>
1547    <message>
1548        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="196"/>
1549        <source>Home</source>
1550        <translation>Shtëpia</translation>
1551    </message>
1552    <message>
1553        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="198"/>
1554        <source>Boot</source>
1555        <translation>Boot</translation>
1556    </message>
1557    <message>
1558        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="201"/>
1559        <source>EFI system</source>
1560        <translation>Sistem EFI</translation>
1561    </message>
1562    <message>
1563        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="203"/>
1564        <source>Swap</source>
1565        <translation>Swap</translation>
1566    </message>
1567    <message>
1568        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="205"/>
1569        <source>New partition for %1</source>
1570        <translation>Pjesë e re për %1</translation>
1571    </message>
1572    <message>
1573        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="207"/>
1574        <source>New partition</source>
1575        <translation>Pjesë e re</translation>
1576    </message>
1577    <message>
1578        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="224"/>
1579        <source>%1  %2</source>
1580        <translation>%1  %2</translation>
1581    </message>
1582</context>
1583<context>
1584    <name>PartitionModel</name>
1585    <message>
1586        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="137"/>
1587        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="169"/>
1588        <source>Free Space</source>
1589        <translation>Hapësirë e Lirë</translation>
1590    </message>
1591    <message>
1592        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="141"/>
1593        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="173"/>
1594        <source>New partition</source>
1595        <translation>Pjesë e re</translation>
1596    </message>
1597    <message>
1598        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="257"/>
1599        <source>Name</source>
1600        <translation>Emër</translation>
1601    </message>
1602    <message>
1603        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="259"/>
1604        <source>File System</source>
1605        <translation>Sistem Kartelash</translation>
1606    </message>
1607    <message>
1608        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="261"/>
1609        <source>Mount Point</source>
1610        <translation>Pikë Montimi</translation>
1611    </message>
1612    <message>
1613        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="263"/>
1614        <source>Size</source>
1615        <translation>Madhësi</translation>
1616    </message>
1617</context>
1618<context>
1619    <name>PartitionPage</name>
1620    <message>
1621        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="14"/>
1622        <source>Form</source>
1623        <translation>Formular</translation>
1624    </message>
1625    <message>
1626        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="22"/>
1627        <source>Storage de&amp;vice:</source>
1628        <translation>&amp;Pajisje depozitimi:</translation>
1629    </message>
1630    <message>
1631        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="51"/>
1632        <source>&amp;Revert All Changes</source>
1633        <translation>&amp;Prapëso Krejt Ndryshimet</translation>
1634    </message>
1635    <message>
1636        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="87"/>
1637        <source>New Partition &amp;Table</source>
1638        <translation>&amp;Tabelë e Re Pjesësh</translation>
1639    </message>
1640    <message>
1641        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="107"/>
1642        <source>&amp;Create</source>
1643        <translation>&amp;Krijoje</translation>
1644    </message>
1645    <message>
1646        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="114"/>
1647        <source>&amp;Edit</source>
1648        <translation>&amp;Përpunoje</translation>
1649    </message>
1650    <message>
1651        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="121"/>
1652        <source>&amp;Delete</source>
1653        <translation>&amp;Fshije</translation>
1654    </message>
1655    <message>
1656        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="148"/>
1657        <source>Install boot &amp;loader on:</source>
1658        <translation>Instalo &amp;ngarkues nisjesh në:</translation>
1659    </message>
1660    <message>
1661        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.cpp" line="169"/>
1662        <source>Are you sure you want to create a new partition table on %1?</source>
1663        <translation>Jeni i sigurt se doni të krijoni një tabelë të re pjesësh në %1?</translation>
1664    </message>
1665    <message>
1666        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.cpp" line="193"/>
1667        <source>Can not create new partition</source>
1668        <translation>Skrijohet dot pjesë e re</translation>
1669    </message>
1670    <message>
1671        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.cpp" line="194"/>
1672        <source>The partition table on %1 already has %2 primary partitions, and no more can be added. Please remove one primary partition and add an extended partition, instead.</source>
1673        <translation>Tabela e pjesëzimit te %1 ka tashmë %2 pjesë parësore, dhe smund të shtohen të tjera. Ju lutemi, në vend të kësaj, hiqni një pjesë parësore dhe shtoni një pjesë të zgjeruar.</translation>
1674    </message>
1675</context>
1676<context>
1677    <name>PartitionViewStep</name>
1678    <message>
1679        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="70"/>
1680        <source>Gathering system information...</source>
1681        <translation>Po grumbullohen të dhëna mbi sistemin</translation>
1682    </message>
1683    <message>
1684        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="121"/>
1685        <source>Partitions</source>
1686        <translation>Pjesë</translation>
1687    </message>
1688    <message>
1689        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="158"/>
1690        <source>Install %1 &lt;strong&gt;alongside&lt;/strong&gt; another operating system.</source>
1691        <translation>Instalojeni %1 &lt;strong&gt;në krah&lt;/strong&gt; të një tjetër sistemi operativ.</translation>
1692    </message>
1693    <message>
1694        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="162"/>
1695        <source>&lt;strong&gt;Erase&lt;/strong&gt; disk and install %1.</source>
1696        <translation>&lt;strong&gt;Fshije&lt;/strong&gt; diskun dhe instalo %1.</translation>
1697    </message>
1698    <message>
1699        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="166"/>
1700        <source>&lt;strong&gt;Replace&lt;/strong&gt; a partition with %1.</source>
1701        <translation>&lt;strong&gt;Zëvendësojeni&lt;/strong&gt; një pjesë me %1.</translation>
1702    </message>
1703    <message>
1704        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="171"/>
1705        <source>&lt;strong&gt;Manual&lt;/strong&gt; partitioning.</source>
1706        <translation>Pjesëzim &lt;strong&gt;dorazi&lt;/strong&gt;.</translation>
1707    </message>
1708    <message>
1709        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="184"/>
1710        <source>Install %1 &lt;strong&gt;alongside&lt;/strong&gt; another operating system on disk &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3).</source>
1711        <translation>Instaloje %1 &lt;strong&gt;në krah&lt;/strong&gt; të një tjetri sistemi operativ në diskun &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3).</translation>
1712    </message>
1713    <message>
1714        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="190"/>
1715        <source>&lt;strong&gt;Erase&lt;/strong&gt; disk &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3) and install %1.</source>
1716        <translation>&lt;strong&gt;Fshije&lt;/strong&gt; diskun &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3) dhe instalo %1.</translation>
1717    </message>
1718    <message>
1719        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="196"/>
1720        <source>&lt;strong&gt;Replace&lt;/strong&gt; a partition on disk &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3) with %1.</source>
1721        <translation>&lt;strong&gt;Zëvendëso&lt;/strong&gt; një pjesë te disku &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3) me %1.</translation>
1722    </message>
1723    <message>
1724        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="203"/>
1725        <source>&lt;strong&gt;Manual&lt;/strong&gt; partitioning on disk &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; (%2).</source>
1726        <translation>Pjesëzim &lt;strong&gt;dorazi&lt;/strong&gt; në diskun &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; (%2).</translation>
1727    </message>
1728    <message>
1729        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="211"/>
1730        <source>Disk &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; (%2)</source>
1731        <translation>Disku &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; (%2)</translation>
1732    </message>
1733    <message>
1734        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="239"/>
1735        <source>Current:</source>
1736        <translation>E tanishmja:</translation>
1737    </message>
1738    <message>
1739        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="256"/>
1740        <source>After:</source>
1741        <translation>Më Pas:</translation>
1742    </message>
1743    <message>
1744        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="399"/>
1745        <source>No EFI system partition configured</source>
1746        <translation>Ska të formësuar pjesë sistemi EFI</translation>
1747    </message>
1748    <message>
1749        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="400"/>
1750        <source>An EFI system partition is necessary to start %1.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;To configure an EFI system partition, go back and select or create a FAT32 filesystem with the &lt;strong&gt;esp&lt;/strong&gt; flag enabled and mount point &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;You can continue without setting up an EFI system partition but your system may fail to start.</source>
1751        <translation>Që të niset %1, është e domosdoshme një pjesë sistemi EFI.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Që të formësoni një pjesë sistemi EFI, kthehuni mbrapsht dhe përzgjidhni ose krijoni një sistem kartelash FAT32 me flamurkën &lt;strong&gt;esp&lt;/strong&gt; të aktivizuar dhe me pikë montimi &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mund të vazhdoni pa rregulluar një pjesë sistemi EFI, por mundet që sistemi të mos arrijë dot të niset.</translation>
1752    </message>
1753    <message>
1754        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="413"/>
1755        <source>EFI system partition flag not set</source>
1756        <translation>S’është vënë flamurkë EFI pjese sistemi</translation>
1757    </message>
1758    <message>
1759        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="414"/>
1760        <source>An EFI system partition is necessary to start %1.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A partition was configured with mount point &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; but its &lt;strong&gt;esp&lt;/strong&gt; flag is not set.&lt;br/&gt;To set the flag, go back and edit the partition.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;You can continue without setting the flag but your system may fail to start.</source>
1761        <translation>Që të niset %1, është e domosdoshme një pjesë sistemi EFI.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Është formësuar një pjesë me pikë montimi &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;, por pa i vënë flamurkën &lt;strong&gt;esp&lt;/strong&gt;.&lt;br/&gt;Që t’ia vini, kthehuni mbrapsht dhe përpunoni pjesë.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mund të vazhdoni pa i vënë flamurkën, por mundet që sistemi të mos arrijë dot të niset.</translation>
1762    </message>
1763    <message>
1764        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="449"/>
1765        <source>Boot partition not encrypted</source>
1766        <translation>Pjesë nisjesh e pafshehtëzuar</translation>
1767    </message>
1768    <message>
1769        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="450"/>
1770        <source>A separate boot partition was set up together with an encrypted root partition, but the boot partition is not encrypted.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;There are security concerns with this kind of setup, because important system files are kept on an unencrypted partition.&lt;br/&gt;You may continue if you wish, but filesystem unlocking will happen later during system startup.&lt;br/&gt;To encrypt the boot partition, go back and recreate it, selecting &lt;strong&gt;Encrypt&lt;/strong&gt; in the partition creation window.</source>
1771        <translation>Tok me pjesën e fshehtëzuar &lt;em&gt;root&lt;/em&gt; qe rregulluar edhe një pjesë &lt;em&gt;boot&lt;/em&gt; veçmas, por pjesa &lt;em&gt;boot&lt;/em&gt; s’është e fshehtëzuar.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ka preokupime mbi sigurinë e këtij lloj rregullimi, ngaqë kartela të rëndësishme sistemi mbahen në një pjesë të pafshehtëzuar.&lt;br/&gt;Mund të vazhdoni nëse doni, por shkyçja e sistemit të kartelave do të ndodhë më vonë, gjatë nisjes së sistemit.&lt;br/&gt;Që të fshehtëzoni pjesën &lt;em&gt;boot&lt;/em&gt;, kthehuni mbrapsht dhe rikrijojeni, duke përzgjedhur te skena e krijimit të pjesës &lt;strong&gt;Fshehtëzoje&lt;/strong&gt;.</translation>
1772    </message>
1773</context>
1774<context>
1775    <name>PlasmaLnfJob</name>
1776    <message>
1777        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfJob.cpp" line="41"/>
1778        <source>Plasma Look-and-Feel Job</source>
1779        <translation>Akt Plasma Look-and-Feel</translation>
1780    </message>
1781    <message>
1782        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfJob.cpp" line="73"/>
1783        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfJob.cpp" line="74"/>
1784        <source>Could not select KDE Plasma Look-and-Feel package</source>
1785        <translation>Su përzgjodh dot paketa KDE Plasma Look-and-Feel</translation>
1786    </message>
1787</context>
1788<context>
1789    <name>PlasmaLnfPage</name>
1790    <message>
1791        <location filename="../src/modules/plasmalnf/page_plasmalnf.ui" line="14"/>
1792        <source>Form</source>
1793        <translation>Formular</translation>
1794    </message>
1795    <message>
1796        <location filename="../src/modules/plasmalnf/page_plasmalnf.ui" line="20"/>
1797        <source>Placeholder</source>
1798        <translation>Vendmbajtëse</translation>
1799    </message>
1800    <message>
1801        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfPage.cpp" line="67"/>
1802        <source>Please choose a look-and-feel for the KDE Plasma Desktop. You can also skip this step and configure the look-and-feel once the system is installed. Clicking on a look-and-feel selection will give you a live preview of that look-and-feel.</source>
1803        <translation>Ju lutemi, zgjidhni pamje dhe ndjesi për Desktopin KDE Plasma. Mundeni edhe ta anashkaloni këtë hap dhe të formësoni pamje dhe ndjesi pasi të jetë instaluar sistemi. Klikimi mbi një përzgjedhje për pamje dhe ndjesi do tju japë një paraparje të atypëratyshme të tyre.</translation>
1804    </message>
1805</context>
1806<context>
1807    <name>PlasmaLnfViewStep</name>
1808    <message>
1809        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfViewStep.cpp" line="68"/>
1810        <source>Look-and-Feel</source>
1811        <translation>Pamje-dhe-Ndjesi</translation>
1812    </message>
1813</context>
1814<context>
1815    <name>PreserveFiles</name>
1816    <message>
1817        <location filename="../src/modules/preservefiles/PreserveFiles.cpp" line="83"/>
1818        <source>Saving files for later ...</source>
1819        <translation>Po ruhen kartela për më vonë ...</translation>
1820    </message>
1821    <message>
1822        <location filename="../src/modules/preservefiles/PreserveFiles.cpp" line="89"/>
1823        <source>No files configured to save for later.</source>
1824        <translation>Ska kartela të formësuara për ti ruajtur më vonë.</translation>
1825    </message>
1826    <message>
1827        <location filename="../src/modules/preservefiles/PreserveFiles.cpp" line="145"/>
1828        <source>Not all of the configured files could be preserved.</source>
1829        <translation>Su mbajtën dot tërë kartelat e formësuara.</translation>
1830    </message>
1831</context>
1832<context>
1833    <name>ProcessResult</name>
1834    <message>
1835        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="271"/>
1836        <source>
1837There was no output from the command.</source>
1838        <translation>
1839Spati përfundim nga urdhri.</translation>
1840    </message>
1841    <message>
1842        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="272"/>
1843        <source>
1844Output:
1845</source>
1846        <translation>
1847Përfundim:
1848</translation>
1849    </message>
1850    <message>
1851        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="275"/>
1852        <source>External command crashed.</source>
1853        <translation>Urdhri i jashtëm u vithis.</translation>
1854    </message>
1855    <message>
1856        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="276"/>
1857        <source>Command &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; crashed.</source>
1858        <translation>Urdhri &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; u vithis.</translation>
1859    </message>
1860    <message>
1861        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="281"/>
1862        <source>External command failed to start.</source>
1863        <translation>Dështoi nisja e urdhrit të jashtëm.</translation>
1864    </message>
1865    <message>
1866        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="282"/>
1867        <source>Command &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; failed to start.</source>
1868        <translation>Dështoi nisja e urdhrit &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt;.</translation>
1869    </message>
1870    <message>
1871        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="286"/>
1872        <source>Internal error when starting command.</source>
1873        <translation>Gabim i brendshëm kur niset urdhri.</translation>
1874    </message>
1875    <message>
1876        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="287"/>
1877        <source>Bad parameters for process job call.</source>
1878        <translation>Parametra të gabuar për thirrje akti procesi.</translation>
1879    </message>
1880    <message>
1881        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="290"/>
1882        <source>External command failed to finish.</source>
1883        <translation>Su arrit të përfundohej urdhër i jashtëm.</translation>
1884    </message>
1885    <message>
1886        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="291"/>
1887        <source>Command &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; failed to finish in %2 seconds.</source>
1888        <translation>Su arrit të përfundohej urdhri &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; në %2 sekonda.</translation>
1889    </message>
1890    <message>
1891        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="297"/>
1892        <source>External command finished with errors.</source>
1893        <translation>Urdhri i jashtë përfundoi me gabime.</translation>
1894    </message>
1895    <message>
1896        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="298"/>
1897        <source>Command &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; finished with exit code %2.</source>
1898        <translation>Urdhri &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; përfundoi me kod daljeje %2.</translation>
1899    </message>
1900</context>
1901<context>
1902    <name>QObject</name>
1903    <message>
1904        <location filename="../src/modules/keyboard/keyboardwidget/keyboardglobal.cpp" line="82"/>
1905        <source>Default Keyboard Model</source>
1906        <translation>Model Parazgjedhje Për Tastierën</translation>
1907    </message>
1908    <message>
1909        <location filename="../src/modules/keyboard/keyboardwidget/keyboardglobal.cpp" line="127"/>
1910        <location filename="../src/modules/keyboard/keyboardwidget/keyboardglobal.cpp" line="163"/>
1911        <source>Default</source>
1912        <translation>Parazgjedhje</translation>
1913    </message>
1914    <message>
1915        <location filename="../src/modules/partition/core/KPMHelpers.cpp" line="206"/>
1916        <source>unknown</source>
1917        <translation>e panjohur</translation>
1918    </message>
1919    <message>
1920        <location filename="../src/modules/partition/core/KPMHelpers.cpp" line="208"/>
1921        <source>extended</source>
1922        <translation>extended</translation>
1923    </message>
1924    <message>
1925        <location filename="../src/modules/partition/core/KPMHelpers.cpp" line="210"/>
1926        <source>unformatted</source>
1927        <translation>e paformatuar</translation>
1928    </message>
1929    <message>
1930        <location filename="../src/modules/partition/core/KPMHelpers.cpp" line="212"/>
1931        <source>swap</source>
1932        <translation>swap</translation>
1933    </message>
1934    <message>
1935        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="49"/>
1936        <source>Unpartitioned space or unknown partition table</source>
1937        <translation>Hapësirë e papjesëzuar ose tabelë e panjohur pjesësh</translation>
1938    </message>
1939</context>
1940<context>
1941    <name>ReplaceWidget</name>
1942    <message>
1943        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.ui" line="14"/>
1944        <source>Form</source>
1945        <translation>Formular</translation>
1946    </message>
1947    <message>
1948        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="134"/>
1949        <source>Select where to install %1.&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Warning: &lt;/font&gt;this will delete all files on the selected partition.</source>
1950        <translation>Përzgjidhni ku të instalohet %1.&lt;br/&gt;&lt;font color=\&quot;red\&quot;&gt;Kujdes: &lt;/font&gt;kjo do të sjellë fshirjen e krejt kartelave në pjesën e përzgjedhur.</translation>
1951    </message>
1952    <message>
1953        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="160"/>
1954        <source>The selected item does not appear to be a valid partition.</source>
1955        <translation>Objekti i përzgjedhur sduket se është pjesë e vlefshme.</translation>
1956    </message>
1957    <message>
1958        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="168"/>
1959        <source>%1 cannot be installed on empty space. Please select an existing partition.</source>
1960        <translation>%1 smund të instalohet në hapësirë të zbrazët. Ju lutemi, përzgjidhni një pjesë ekzistuese.</translation>
1961    </message>
1962    <message>
1963        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="178"/>
1964        <source>%1 cannot be installed on an extended partition. Please select an existing primary or logical partition.</source>
1965        <translation>%1 smund të instalohet në një pjesë të llojit &lt;em&gt;extended&lt;/em&gt;. Ju lutemi, përzgjidhni një pjesë parësore ose logjike ekzistuese.</translation>
1966    </message>
1967    <message>
1968        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="188"/>
1969        <source>%1 cannot be installed on this partition.</source>
1970        <translation>%1 smund të instalohet në këtë pjesë.</translation>
1971    </message>
1972    <message>
1973        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="194"/>
1974        <source>Data partition (%1)</source>
1975        <translation>Pjesë të dhënash (%1)</translation>
1976    </message>
1977    <message>
1978        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="211"/>
1979        <source>Unknown system partition (%1)</source>
1980        <translation>Pjesë sistemi e panjohur (%1)</translation>
1981    </message>
1982    <message>
1983        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="216"/>
1984        <source>%1 system partition (%2)</source>
1985        <translation>Pjesë sistemi %1 (%2)</translation>
1986    </message>
1987    <message>
1988        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="227"/>
1989        <source>&lt;strong&gt;%4&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;The partition %1 is too small for %2. Please select a partition with capacity at least %3 GiB.</source>
1990        <translation>&lt;strong&gt;%4&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ndarja %1 është shumë e vogël për %2. Ju lutemi, përzgjidhni një pjesë me kapacitet të paktën %3 GiB.</translation>
1991    </message>
1992    <message>
1993        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="250"/>
1994        <source>&lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;An EFI system partition cannot be found anywhere on this system. Please go back and use manual partitioning to set up %1.</source>
1995        <translation>&lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Në këtë sistem sgjendet dot ndonjë pjesë sistemi EFI. Ju lutemi, që të rregulloni %1, kthehuni mbrapsht dhe përdorni procesin e pjesëzimit dorazi.</translation>
1996    </message>
1997    <message>
1998        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="261"/>
1999        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="278"/>
2000        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="302"/>
2001        <source>&lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;%1 will be installed on %2.&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Warning: &lt;/font&gt;all data on partition %2 will be lost.</source>
2002        <translation>&lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;%1 do të instalohet në %2.&lt;br/&gt;&lt;font color=\&quot;red\&quot;&gt;Kujdes: &lt;/font&gt;krejt të dhënat në pjesën %2 do të humbin.</translation>
2003    </message>
2004    <message>
2005        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="270"/>
2006        <source>The EFI system partition at %1 will be used for starting %2.</source>
2007        <translation>Për nisjen e %2 do të përdoret ndarja EFI e sistemit te %1.</translation>
2008    </message>
2009    <message>
2010        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="286"/>
2011        <source>EFI system partition:</source>
2012        <translation>Pjesë Sistemi EFI:</translation>
2013    </message>
2014</context>
2015<context>
2016    <name>RequirementsChecker</name>
2017    <message>
2018        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="68"/>
2019        <source>Gathering system information...</source>
2020        <translation>Po grumbullohen të dhëna mbi sistemin</translation>
2021    </message>
2022    <message>
2023        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="118"/>
2024        <source>has at least %1 GB available drive space</source>
2025        <translation>ka të paktën %1 GB hapësirë të përdorshme</translation>
2026    </message>
2027    <message>
2028        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="120"/>
2029        <source>There is not enough drive space. At least %1 GB is required.</source>
2030        <translation>Ska hapësirë të mjaftueshme. Lypset të paktën %1 GB.</translation>
2031    </message>
2032    <message>
2033        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="128"/>
2034        <source>has at least %1 GB working memory</source>
2035        <translation>ka të paktën %1 GB kujtesë të përdorshme</translation>
2036    </message>
2037    <message>
2038        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="130"/>
2039        <source>The system does not have enough working memory. At least %1 GB is required.</source>
2040        <translation>Sistemi ska kujtesë të mjaftueshme për të punuar. Lypsen të paktën %1 GB.</translation>
2041    </message>
2042    <message>
2043        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="138"/>
2044        <source>is plugged in to a power source</source>
2045        <translation>është lidhur te një burim energjie</translation>
2046    </message>
2047    <message>
2048        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="139"/>
2049        <source>The system is not plugged in to a power source.</source>
2050        <translation>Sistemi s&apos;është i lidhur me ndonjë burim energjie.</translation>
2051    </message>
2052    <message>
2053        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="146"/>
2054        <source>is connected to the Internet</source>
2055        <translation>është lidhur në Internet</translation>
2056    </message>
2057    <message>
2058        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="147"/>
2059        <source>The system is not connected to the Internet.</source>
2060        <translation>Sistemi s’është i lidhur në Internet.</translation>
2061    </message>
2062    <message>
2063        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="155"/>
2064        <source>The installer is not running with administrator rights.</source>
2065        <translation>Instaluesi spo xhirohet me të drejta përgjegjësi.</translation>
2066    </message>
2067    <message>
2068        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="163"/>
2069        <source>The screen is too small to display the installer.</source>
2070        <translation>Ekrani është shumë i vogël për shfaqjen e instaluesit.</translation>
2071    </message>
2072</context>
2073<context>
2074    <name>ResizePartitionJob</name>
2075    <message>
2076        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ResizePartitionJob.cpp" line="48"/>
2077        <source>Resize partition %1.</source>
2078        <translation>Ripërmaso pjesën %1.</translation>
2079    </message>
2080    <message>
2081        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ResizePartitionJob.cpp" line="55"/>
2082        <source>Resize &lt;strong&gt;%2MB&lt;/strong&gt; partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; to &lt;strong&gt;%3MB&lt;/strong&gt;.</source>
2083        <translation>Ripërmasoje pjesën &lt;strong&gt;%2MB&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; në &lt;strong&gt;%3MB&lt;/strong&gt;.</translation>
2084    </message>
2085    <message>
2086        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ResizePartitionJob.cpp" line="66"/>
2087        <source>Resizing %2MB partition %1 to %3MB.</source>
2088        <translation>Po ripërmasohet ndarja %2MB %1 në %3MB.</translation>
2089    </message>
2090    <message>
2091        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ResizePartitionJob.cpp" line="85"/>
2092        <source>The installer failed to resize partition %1 on disk &apos;%2&apos;.</source>
2093        <translation>Instaluesi sarriti të ripërmasojë pjesën %1 në diskun &apos;%2&apos;.</translation>
2094    </message>
2095</context>
2096<context>
2097    <name>ScanningDialog</name>
2098    <message>
2099        <location filename="../src/modules/partition/gui/ScanningDialog.cpp" line="84"/>
2100        <source>Scanning storage devices...</source>
2101        <translation>Po kontrollohen pajisje depozitimi</translation>
2102    </message>
2103    <message>
2104        <location filename="../src/modules/partition/gui/ScanningDialog.cpp" line="85"/>
2105        <source>Partitioning</source>
2106        <translation>Pjesëzim</translation>
2107    </message>
2108</context>
2109<context>
2110    <name>SetHostNameJob</name>
2111    <message>
2112        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="37"/>
2113        <source>Set hostname %1</source>
2114        <translation>Cakto strehëemër %1</translation>
2115    </message>
2116    <message>
2117        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="44"/>
2118        <source>Set hostname &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2119        <translation>Cakto strehëemër &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
2120    </message>
2121    <message>
2122        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="51"/>
2123        <source>Setting hostname %1.</source>
2124        <translation>Po caktohet strehëemri %1.</translation>
2125    </message>
2126    <message>
2127        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="61"/>
2128        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="68"/>
2129        <source>Internal Error</source>
2130        <translation>Gabim i Brendshëm</translation>
2131    </message>
2132    <message>
2133        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="75"/>
2134        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="86"/>
2135        <source>Cannot write hostname to target system</source>
2136        <translation>Sshkruhet dot strehëemër te sistemi i synuar</translation>
2137    </message>
2138</context>
2139<context>
2140    <name>SetKeyboardLayoutJob</name>
2141    <message>
2142        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="59"/>
2143        <source>Set keyboard model to %1, layout to %2-%3</source>
2144        <translation>Si model tastiere do të caktohet %1, si skemë %2-%3</translation>
2145    </message>
2146    <message>
2147        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="318"/>
2148        <source>Failed to write keyboard configuration for the virtual console.</source>
2149        <translation>Su arrit të shkruhej formësim tastiere për konsolën virtuale.</translation>
2150    </message>
2151    <message>
2152        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="319"/>
2153        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="323"/>
2154        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="329"/>
2155        <source>Failed to write to %1</source>
2156        <translation>Su arrit të shkruhej te %1</translation>
2157    </message>
2158    <message>
2159        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="322"/>
2160        <source>Failed to write keyboard configuration for X11.</source>
2161        <translation>Su arrit të shkruhej formësim tastiere për X11.</translation>
2162    </message>
2163    <message>
2164        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="328"/>
2165        <source>Failed to write keyboard configuration to existing /etc/default directory.</source>
2166        <translation>Su arrit të shkruhej formësim tastiere në drejtori /etc/default ekzistuese.</translation>
2167    </message>
2168</context>
2169<context>
2170    <name>SetPartFlagsJob</name>
2171    <message>
2172        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="49"/>
2173        <source>Set flags on partition %1.</source>
2174        <translation>Caktoni flamurka në pjesën %1.</translation>
2175    </message>
2176    <message>
2177        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="52"/>
2178        <source>Set flags on %1MB %2 partition.</source>
2179        <translation>Caktoni flamurka në pjesën %1MB %2.`</translation>
2180    </message>
2181    <message>
2182        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="56"/>
2183        <source>Set flags on new partition.</source>
2184        <translation>Caktoni flamurka në pjesë të re.</translation>
2185    </message>
2186    <message>
2187        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="67"/>
2188        <source>Clear flags on partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2189        <translation>Hiqi flamurkat te ndarja &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
2190    </message>
2191    <message>
2192        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="71"/>
2193        <source>Clear flags on %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition.</source>
2194        <translation>Hiqi flamurkat te ndarja %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</translation>
2195    </message>
2196    <message>
2197        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="75"/>
2198        <source>Clear flags on new partition.</source>
2199        <translation>Hiqi flamurkat te ndarja e re.</translation>
2200    </message>
2201    <message>
2202        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="79"/>
2203        <source>Flag partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; as &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</source>
2204        <translation>I vini shenjë pjesës &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; si &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</translation>
2205    </message>
2206    <message>
2207        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="85"/>
2208        <source>Flag %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition as &lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt;.</source>
2209        <translation>I vini shenjë pjesës %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; si &lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt;.</translation>
2210    </message>
2211    <message>
2212        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="91"/>
2213        <source>Flag new partition as &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2214        <translation>I vini shenjë pjesës së re si &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
2215    </message>
2216    <message>
2217        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="103"/>
2218        <source>Clearing flags on partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2219        <translation>Po hiqen shenjat në pjesën &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
2220    </message>
2221    <message>
2222        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="107"/>
2223        <source>Clearing flags on %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition.</source>
2224        <translation>Po hiqen shenjat në pjesën %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</translation>
2225    </message>
2226    <message>
2227        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="111"/>
2228        <source>Clearing flags on new partition.</source>
2229        <translation>Po hiqen shenjat në pjesën e re.</translation>
2230    </message>
2231    <message>
2232        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="115"/>
2233        <source>Setting flags &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; on partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2234        <translation>Po vihen flamurkat &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; në pjesën &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
2235    </message>
2236    <message>
2237        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="121"/>
2238        <source>Setting flags &lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt; on %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition.</source>
2239        <translation>Po vihen flamurkat &lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt; në pjesën %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</translation>
2240    </message>
2241    <message>
2242        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="127"/>
2243        <source>Setting flags &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; on new partition.</source>
2244        <translation>Po vihen flamurkat &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; në pjesën e re.</translation>
2245    </message>
2246    <message>
2247        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="140"/>
2248        <source>The installer failed to set flags on partition %1.</source>
2249        <translation>Instaluesi sarriti të vërë flamurka në pjesën %1.</translation>
2250    </message>
2251</context>
2252<context>
2253    <name>SetPasswordJob</name>
2254    <message>
2255        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="48"/>
2256        <source>Set password for user %1</source>
2257        <translation>Caktoni fjalëkalim për përdoruesin %1</translation>
2258    </message>
2259    <message>
2260        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="55"/>
2261        <source>Setting password for user %1.</source>
2262        <translation>Po caktohet fjalëkalim për përdoruesin %1.</translation>
2263    </message>
2264    <message>
2265        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="112"/>
2266        <source>Bad destination system path.</source>
2267        <translation>Shteg i gabuar destinacioni sistemi.</translation>
2268    </message>
2269    <message>
2270        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="113"/>
2271        <source>rootMountPoint is %1</source>
2272        <translation>rootMountPoint është %1</translation>
2273    </message>
2274    <message>
2275        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="123"/>
2276        <source>Cannot disable root account.</source>
2277        <translation>Smund të çaktivizohet llogaria rrënjë.</translation>
2278    </message>
2279    <message>
2280        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="124"/>
2281        <source>passwd terminated with error code %1.</source>
2282        <translation>passwd përfundoi me kod gabimi %1.</translation>
2283    </message>
2284    <message>
2285        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="139"/>
2286        <source>Cannot set password for user %1.</source>
2287        <translation>Scaktohet dot fjalëkalim për përdoruesin %1.</translation>
2288    </message>
2289    <message>
2290        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="141"/>
2291        <source>usermod terminated with error code %1.</source>
2292        <translation>usermod përfundoi me kod gabimi %1.</translation>
2293    </message>
2294</context>
2295<context>
2296    <name>SetTimezoneJob</name>
2297    <message>
2298        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="43"/>
2299        <source>Set timezone to %1/%2</source>
2300        <translation>Si zonë kohore do të caktohet %1/%2</translation>
2301    </message>
2302    <message>
2303        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="71"/>
2304        <source>Cannot access selected timezone path.</source>
2305        <translation>Spërdor dot shtegun e zonës kohore të përzgjedhur.</translation>
2306    </message>
2307    <message>
2308        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="72"/>
2309        <source>Bad path: %1</source>
2310        <translation>Shteg i gabuar: %1</translation>
2311    </message>
2312    <message>
2313        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="86"/>
2314        <source>Cannot set timezone.</source>
2315        <translation>Scaktohet dot zonë kohore.</translation>
2316    </message>
2317    <message>
2318        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="87"/>
2319        <source>Link creation failed, target: %1; link name: %2</source>
2320        <translation>Krijimi i lidhjes dështoi, objektiv: %1; emër lidhjeje: %2</translation>
2321    </message>
2322    <message>
2323        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="96"/>
2324        <source>Cannot set timezone,</source>
2325        <translation>Scaktohet dot zonë kohore,</translation>
2326    </message>
2327    <message>
2328        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="97"/>
2329        <source>Cannot open /etc/timezone for writing</source>
2330        <translation>Shapet dot /etc/timezone për shkrim</translation>
2331    </message>
2332</context>
2333<context>
2334    <name>ShellProcessJob</name>
2335    <message>
2336        <location filename="../src/modules/shellprocess/ShellProcessJob.cpp" line="51"/>
2337        <source>Shell Processes Job</source>
2338        <translation>Akt Procesesh Shelli</translation>
2339    </message>
2340</context>
2341<context>
2342    <name>SlideCounter</name>
2343    <message>
2344        <location filename="../src/qml/calamares/slideshow/SlideCounter.qml" line="36"/>
2345        <source>%L1 / %L2</source>
2346        <extracomment>slide counter, %1 of %2 (numeric)</extracomment>
2347        <translation>%L1 / %L2</translation>
2348    </message>
2349</context>
2350<context>
2351    <name>SummaryPage</name>
2352    <message>
2353        <location filename="../src/modules/summary/SummaryPage.cpp" line="49"/>
2354        <source>This is an overview of what will happen once you start the install procedure.</source>
2355        <translation>Kjo është një përmbledhje e asaj që do të ndodhë sapo të nisni procedurën e instalimit.</translation>
2356    </message>
2357</context>
2358<context>
2359    <name>SummaryViewStep</name>
2360    <message>
2361        <location filename="../src/modules/summary/SummaryViewStep.cpp" line="43"/>
2362        <source>Summary</source>
2363        <translation>Përmbledhje</translation>
2364    </message>
2365</context>
2366<context>
2367    <name>TrackingInstallJob</name>
2368    <message>
2369        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="43"/>
2370        <source>Installation feedback</source>
2371        <translation>Përshtypje mbi instalimin</translation>
2372    </message>
2373    <message>
2374        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="53"/>
2375        <source>Sending installation feedback.</source>
2376        <translation>Po dërgohen përshtypjet mbi instalimin</translation>
2377    </message>
2378    <message>
2379        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="88"/>
2380        <source>Internal error in install-tracking.</source>
2381        <translation>Gabim i brendshëm në shquarjen e instalimit.</translation>
2382    </message>
2383    <message>
2384        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="89"/>
2385        <source>HTTP request timed out.</source>
2386        <translation>Kërkesës HTTP i mbaroi koha.</translation>
2387    </message>
2388</context>
2389<context>
2390    <name>TrackingMachineNeonJob</name>
2391    <message>
2392        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="104"/>
2393        <source>Machine feedback</source>
2394        <translation>Të dhëna nga makina</translation>
2395    </message>
2396    <message>
2397        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="114"/>
2398        <source>Configuring machine feedback.</source>
2399        <translation>Po formësohet moduli Të dhëna nga makina.</translation>
2400    </message>
2401    <message>
2402        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="133"/>
2403        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="136"/>
2404        <source>Error in machine feedback configuration.</source>
2405        <translation>Gabim në formësimin e modulit Të dhëna nga makina.</translation>
2406    </message>
2407    <message>
2408        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="134"/>
2409        <source>Could not configure machine feedback correctly, script error %1.</source>
2410        <translation>Su formësua dot si duhet moduli Të dhëna nga makina, gabim programthi %1.</translation>
2411    </message>
2412    <message>
2413        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="137"/>
2414        <source>Could not configure machine feedback correctly, Calamares error %1.</source>
2415        <translation>Su formësua dot si duhet moduli Të dhëna nga makina, gabim Calamares %1.</translation>
2416    </message>
2417</context>
2418<context>
2419    <name>TrackingPage</name>
2420    <message>
2421        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="14"/>
2422        <source>Form</source>
2423        <translation>Formular</translation>
2424    </message>
2425    <message>
2426        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="24"/>
2427        <source>Placeholder</source>
2428        <translation>Vendmbajtëse</translation>
2429    </message>
2430    <message>
2431        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="72"/>
2432        <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;By selecting this, you will send &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;no information at all&lt;/span&gt; about your installation.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
2433        <translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Duke përzgjedhur këtë, &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;sdo të dërgoni fare të dhëna&lt;/span&gt; rreth instalimit tuaj.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
2434    </message>
2435    <message>
2436        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="123"/>
2437        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="185"/>
2438        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="247"/>
2439        <source>TextLabel</source>
2440        <translation type="unfinished"/>
2441    </message>
2442    <message>
2443        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="133"/>
2444        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="195"/>
2445        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="257"/>
2446        <source>...</source>
2447        <translation></translation>
2448    </message>
2449    <message>
2450        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="271"/>
2451        <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;placeholder&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#2980b9;&quot;&gt;Click here for more information about user feedback&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
2452        <translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;placeholder&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#2980b9;&quot;&gt;Për më tepër të dhëna rreth përshtypjeve të përdoruesit, klikoni këtu&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
2453    </message>
2454    <message>
2455        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingPage.cpp" line="44"/>
2456        <source>Install tracking helps %1 to see how many users they have, what hardware they install %1 to and (with the last two options below), get continuous information about preferred applications. To see what will be sent, please click the help icon next to each area.</source>
2457        <translation>Instalimi i gjurmimit e ndihmon %1 të shohë se sa përdorues ka, në çfarë hardware-i e instalojnë %1 dhe (përmes dy mundësive të fundit më poshtë), të marrë të dhëna të vazhdueshme rre aplikacioneve të parapëlqyera. Që të shihni se ç’dërgohet, ju lutemi, klikoni ikonën e ndihmës në krah të çdo fushe.</translation>
2458    </message>
2459    <message>
2460        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingPage.cpp" line="45"/>
2461        <source>By selecting this you will send information about your installation and hardware. This information will &lt;b&gt;only be sent once&lt;/b&gt; after the installation finishes.</source>
2462        <translation>Duke përzgjedhur këtë, do të dërgoni të dhëna mbi instalimin dhe hardware-in tuaj. Këto të dhëna do të &lt;b&gt;dërgohen vetëm një herë&lt;/b&gt;, pasi të përfundojë instalimi.</translation>
2463    </message>
2464    <message>
2465        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingPage.cpp" line="46"/>
2466        <source>By selecting this you will &lt;b&gt;periodically&lt;/b&gt; send information about your installation, hardware and applications, to %1.</source>
2467        <translation>Duke përzgjedhur këtë, do të dërgoni &lt;b&gt;periodikisht&lt;/b&gt; te %1 të dhëna mbi instalimin, hardware-in dhe aplikacionet tuaja.</translation>
2468    </message>
2469    <message>
2470        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingPage.cpp" line="47"/>
2471        <source>By selecting this you will &lt;b&gt;regularly&lt;/b&gt; send information about your installation, hardware, applications and usage patterns, to %1.</source>
2472        <translation>Duke përzgjedhur këtë, do të dërgoni &lt;b&gt;rregullisht&lt;/b&gt; te %1 të dhëna mbi instalimin, hardware-in, aplikacionet dhe rregullsitë tuaja në përdorim.</translation>
2473    </message>
2474</context>
2475<context>
2476    <name>TrackingViewStep</name>
2477    <message>
2478        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingViewStep.cpp" line="59"/>
2479        <source>Feedback</source>
2480        <translation>Përshtypje</translation>
2481    </message>
2482</context>
2483<context>
2484    <name>UsersPage</name>
2485    <message>
2486        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="289"/>
2487        <source>Your username is too long.</source>
2488        <translation>Emri juaj i përdoruesit është shumë i gjatë.</translation>
2489    </message>
2490    <message>
2491        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="295"/>
2492        <source>Your username contains invalid characters. Only lowercase letters and numbers are allowed.</source>
2493        <translation>Emri juaj i përdoruesit përmban shenja të pavlefshme. Lejohen vetëm shkronja të vogla dhe shifra.</translation>
2494    </message>
2495    <message>
2496        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="333"/>
2497        <source>Your hostname is too short.</source>
2498        <translation>Strehëemri juaj është shumë i shkurtër.</translation>
2499    </message>
2500    <message>
2501        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="339"/>
2502        <source>Your hostname is too long.</source>
2503        <translation>Strehëemri juaj është shumë i gjatë.</translation>
2504    </message>
2505    <message>
2506        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="345"/>
2507        <source>Your hostname contains invalid characters. Only letters, numbers and dashes are allowed.</source>
2508        <translation>Strehëemri juaj përmban shenja të pavlefshme. Lejohen vetëm shkronja të vogla dhe shifra.</translation>
2509    </message>
2510    <message>
2511        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="373"/>
2512        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="417"/>
2513        <source>Your passwords do not match!</source>
2514        <translation>Fjalëkalimet tuaj spërputhen!</translation>
2515    </message>
2516</context>
2517<context>
2518    <name>UsersViewStep</name>
2519    <message>
2520        <location filename="../src/modules/users/UsersViewStep.cpp" line="53"/>
2521        <source>Users</source>
2522        <translation>Përdorues</translation>
2523    </message>
2524</context>
2525<context>
2526    <name>WelcomePage</name>
2527    <message>
2528        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="14"/>
2529        <source>Form</source>
2530        <translation>Formular</translation>
2531    </message>
2532    <message>
2533        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="75"/>
2534        <source>&amp;Language:</source>
2535        <translation>&amp;Gjuhë:</translation>
2536    </message>
2537    <message>
2538        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="176"/>
2539        <source>&amp;Release notes</source>
2540        <translation>Shënime &amp;versioni</translation>
2541    </message>
2542    <message>
2543        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="166"/>
2544        <source>&amp;Known issues</source>
2545        <translation>&amp;Probleme të njohura</translation>
2546    </message>
2547    <message>
2548        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="156"/>
2549        <source>&amp;Support</source>
2550        <translation>&amp;Asistencë</translation>
2551    </message>
2552    <message>
2553        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="146"/>
2554        <source>&amp;About</source>
2555        <translation>&amp;Mbi</translation>
2556    </message>
2557    <message>
2558        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="60"/>
2559        <source>&lt;h1&gt;Welcome to the %1 installer.&lt;/h1&gt;</source>
2560        <translation>&lt;h1&gt;Mirë se vini te instaluesi i %1.&lt;/h1&gt;</translation>
2561    </message>
2562    <message>
2563        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="60"/>
2564        <source>&lt;h1&gt;Welcome to the Calamares installer for %1.&lt;/h1&gt;</source>
2565        <translation>&lt;h1&gt;Mirë se vini te instaluesi Calamares për %1.&lt;/h1&gt;</translation>
2566    </message>
2567    <message>
2568        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="73"/>
2569        <source>About %1 installer</source>
2570        <translation>Rreth instaluesit %1</translation>
2571    </message>
2572    <message>
2573        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="75"/>
2574        <source>&lt;h1&gt;%1&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;%2&lt;br/&gt;for %3&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Copyright 2014-2017 Teo Mrnjavac &amp;lt;teo@kde.org&amp;gt;&lt;br/&gt;Copyright 2017 Adriaan de Groot &amp;lt;groot@kde.org&amp;gt;&lt;br/&gt;Thanks to: Anke Boersma, Aurélien Gâteau, Kevin Kofler, Lisa Vitolo, Philip Müller, Pier Luigi Fiorini, Rohan Garg and the &lt;a href=&quot;https://www.transifex.com/calamares/calamares/&quot;&gt;Calamares translators team&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://calamares.io/&quot;&gt;Calamares&lt;/a&gt; development is sponsored by &lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.blue-systems.com/&quot;&gt;Blue Systems&lt;/a&gt; - Liberating Software.</source>
2575        <translation>&lt;h1&gt;%1&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;%2&lt;br/&gt;for %3&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Të drejta Kopjimi 2014-2017 Teo Mrnjavac &amp;lt;teo@kde.org&amp;gt;&lt;br/&gt;Të drejta Kopjimi 2017 Adriaan de Groot &amp;lt;groot@kde.org&amp;gt;&lt;br/&gt;Falënderime për: Anke Boersma, Aurélien Gâteau, Kevin Kofler, Lisa Vitolo, Philip Müller, Pier Luigi Fiorini, Rohan Garg dhe &lt;a href=&quot;https://www.transifex.com/calamares/calamares/&quot;&gt;ekipin e përkthyesve të Calamares-it&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Zhvillimi i &lt;a href=&quot;https://calamares.io/&quot;&gt;Calamares&lt;/a&gt; sponsorizohet nga &lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.blue-systems.com/&quot;&gt;Blue Systems&lt;/a&gt; - Liberating Software.</translation>
2576    </message>
2577    <message>
2578        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="290"/>
2579        <source>%1 support</source>
2580        <translation>Asistencë %1</translation>
2581    </message>
2582</context>
2583<context>
2584    <name>WelcomeViewStep</name>
2585    <message>
2586        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomeViewStep.cpp" line="51"/>
2587        <source>Welcome</source>
2588        <translation>Mirë se vini</translation>
2589    </message>
2590</context>
2591</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.