source: epoptes/trunk/fuentes/po/vi.po @ 295

Last change on this file since 295 was 295, checked in by mabarracus, 4 years ago

copy trusty epoptes code

File size: 16.2 KB
Line 
1# Vietnamese translation for epoptes
2# Copyright (c) 2012 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2012
3# This file is distributed under the same license as the epoptes package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2012.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: epoptes\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2012-10-31 03:51+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2012-04-05 14:29+0000\n"
12"Last-Translator: Vu Do Quynh <vdquynh@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Vietnamese <vi@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2013-11-03 05:36+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build 16820)\n"
19
20#: ../epoptes/ui/about_dialog.py:43
21msgid "translator-credits"
22msgstr ""
23"Launchpad Contributions:\n"
24"  Vu Do Quynh https://launchpad.net/~vu-do-quynh"
25
26#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:1
27msgid "Broadcast screen (fullscreen)"
28msgstr "Phát tán màn hình (toàn màn hình)"
29
30#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:2
31msgid "Broadcast your screen to the selected clients, fullscreen"
32msgstr "Phát tán màn hình đến các máy khách đã chọn, toàn màn hình"
33
34#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:3
35msgid "Broadcast screen (windowed)"
36msgstr "Phát tán màn hình (trong cửa sổ)"
37
38#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:4
39msgid "Broadcast your screen to the selected clients, in a window"
40msgstr "Phát tán màn hình đến các máy khách đã chọn, trong một cửa sổ"
41
42#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:5
43msgid "Confirm action"
44msgstr "Xác nhận thao tác"
45
46#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:6 ../data/epoptes.desktop.in.h:1
47msgid "Epoptes"
48msgstr "Epoptes"
49
50#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:7
51msgid "_File"
52msgstr "_Tập tin"
53
54#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:8
55msgid "Labels"
56msgstr "Nhãn"
57
58#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:9
59msgid "Computer (user)"
60msgstr "Máy tính (người dùng)"
61
62#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:10
63msgid "Computer"
64msgstr "Máy tính"
65
66#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:11
67msgid "User (computer)"
68msgstr "Người dùng (máy tính)"
69
70#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:12
71msgid "User"
72msgstr "Người dùng"
73
74#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:13
75msgid "Show real names"
76msgstr "Hiện tên thật"
77
78#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:14
79msgid "_Clients"
80msgstr "_Khách"
81
82#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:15
83msgid "Session"
84msgstr "Phiên làm việc"
85
86#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:16
87msgid "Boot"
88msgstr "Khởi động"
89
90#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:17
91msgid "Log out"
92msgstr "Đăng xuất"
93
94#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:18
95msgid "Reboot"
96msgstr "Khởi động lại"
97
98#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:19
99msgid "Shutdown"
100msgstr "Tắt máy"
101
102#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:20
103msgid "Broadcasts"
104msgstr "Phát tán"
105
106#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:21
107msgid "Monitor user"
108msgstr "Giám sát người dùng"
109
110#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:22
111msgid "Assist user"
112msgstr "Hỗ trợ người dùng"
113
114#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:23
115msgid "Take control of the selected user's computer"
116msgstr "Kiểm soát máy tính người dùng đã được chọn"
117
118#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:24
119msgid "Broadcast video"
120msgstr "Phát tán video"
121
122#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:25
123msgid "Broadcast screen"
124msgstr "Phát tán màn hình"
125
126#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:26
127msgid "Broadcast user"
128msgstr "Phát tán người dùng"
129
130#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:27
131msgid "Stop broadcasts"
132msgstr "Dừng các phát tán"
133
134#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:28
135msgid "Stops all active broadcasts"
136msgstr "Dừng mọi phát tán tích cực"
137
138#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:29
139msgid "Open broadcasts window"
140msgstr "Mở cửa sổ phát tán"
141
142#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:30
143msgid "Open a windowed session to prevent broadcasting your whole screen"
144msgstr "Mở phiên làm việc trong cửa sổ để tránh phát tán toàn bộ màn hình"
145
146#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:31
147msgid "Execute"
148msgstr "Thực hiện"
149
150#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:32
151msgid "Execute a command on the selected clients"
152msgstr "Thực hiện lệnh trên các máy khách đã chọn"
153
154#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:33
155msgid "_Send message"
156msgstr "_Gửi tin"
157
158#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:34
159msgid "Send a message to the selected clients"
160msgstr "Gửi một tin đến các máy khách đã chọn"
161
162#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:35
163msgid "Open terminal"
164msgstr "Mở terminal"
165
166#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:36
167msgid "User, locally"
168msgstr "Người dùng, cục bộ"
169
170#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:37
171msgid "Root, locally"
172msgstr "Root, cục bộ"
173
174#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:38
175msgid "Root, remotely"
176msgstr "Root, từ xa"
177
178#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:39
179msgid "Restrictions"
180msgstr "Những hạn chế"
181
182#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:40
183msgid "Lock screen"
184msgstr "Khoá màn hình"
185
186#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:41
187msgid "Unlock screen"
188msgstr "Bỏ khoá màn hình"
189
190#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:42
191msgid "Block Internet"
192msgstr "Chặn internet"
193
194#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:43
195msgid "Unblock Internet"
196msgstr "Bỏ chặn internet"
197
198#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:44
199msgid "Mute sound"
200msgstr "Tắt âm thanh"
201
202#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:45
203msgid "Unmute sound"
204msgstr "Bỏ tắt âm thanh"
205
206#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:46
207msgid "Background image"
208msgstr "Ảnh nền"
209
210#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:47
211msgid "Lock background"
212msgstr "khoá ảnh nền"
213
214#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:48
215msgid "Set default background"
216msgstr "Thiết lập ảnh nền mặc định"
217
218#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:49
219msgid "Set background"
220msgstr "Thiết lập ảnh nền"
221
222#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:50
223msgid "Remove from group"
224msgstr "Loại bỏ từ nhóm"
225
226#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:51
227msgid "_Help"
228msgstr "_Trợ giúp"
229
230#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:52
231msgid "Report a bug"
232msgstr "Báo cáo lỗi"
233
234#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:53
235msgid "Ask a question"
236msgstr "Đặt câu hỏi"
237
238#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:54
239msgid "Translate this application"
240msgstr "Dịch úng dụng này"
241
242#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:55
243msgid "Live chat (IRC)"
244msgstr "Trao đổi trực tuyến (IRC)"
245
246#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:56
247msgid "Remote support"
248msgstr "Hỗ trợ từ xa"
249
250#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:57
251msgid "Boot selected clients (Wake On LAN)"
252msgstr "Khởi động những máy khách đã chọn (Wake On LAN)"
253
254#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:58
255msgid "Log out users connected on selected clients"
256msgstr "Đăng xuất những người dùng đã đăng nhập các máy khách đã chọn"
257
258#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:59
259msgid "Reboot the selected clients"
260msgstr "Khởi động lại các máy khách đã chọn"
261
262#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:60
263msgid "Shutdown the selected clients"
264msgstr "Tắt các máy khách đã chọn"
265
266#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:61
267msgid "Broadcast your screen to the selected clients"
268msgstr "Phát tán màn hình đến các máy khách đã chọn"
269
270#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:62
271msgid "Stop all broadcasts on every client"
272msgstr "Dừng mọi phát tán đến mọi máy khách"
273
274#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:63 ../epoptes/ui/gtk/executeCommand.ui.h:1
275msgid "Execute command"
276msgstr "Thực hiện lệnh"
277
278#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:64 ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:1
279msgid "Send message"
280msgstr "Gửi thông điệp"
281
282#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:65
283msgid "Lock screen of the selected clients"
284msgstr "Khoá màn hình của các máy khách đã chọn"
285
286#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:66
287msgid "Unlock the screen of the selected clients"
288msgstr "Bỏ khoá màn hình của các máy khách đã chọn"
289
290#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:67
291msgid "Show information for the selected client"
292msgstr "Hiện thông tin về máy khách đã chọn"
293
294#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:68 ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:6
295msgid "Information"
296msgstr "Thông tin"
297
298#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:69
299msgid "Create a new group"
300msgstr "Tạo một nhóm mới"
301
302#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:70
303msgid "Remove the selected group"
304msgstr "Loại bỏ nhóm đã chọn"
305
306#: ../epoptes/ui/notifications.py:42
307msgid "Shut down:"
308msgstr "Tắt máy:"
309
310#: ../epoptes/ui/notifications.py:45
311msgid "Connected:"
312msgstr "Kết nối:"
313
314#: ../epoptes/ui/notifications.py:45
315#, python-format
316msgid "%(user)s on %(host)s"
317msgstr "%(user)s trên %(host)s"
318
319#: ../epoptes/ui/notifications.py:48
320msgid "Disconnected:"
321msgstr "Không kết nối:"
322
323#: ../epoptes/ui/notifications.py:48
324#, python-format
325msgid "%(user)s from %(host)s"
326msgstr "%(user)s từ %(host)s"
327
328#: ../epoptes/ui/client_information.py:65
329#, python-format
330msgid "Properties of %s"
331msgstr "Thuộc tính của %s"
332
333#: ../epoptes/ui/gui.py:127
334msgid "Detected clients"
335msgstr "Máy khách đang có"
336
337#: ../epoptes/ui/gui.py:234
338msgid "Are you sure you want to shutdown all the computers?"
339msgstr "Có thật sự muốn tắt tất cả các máy tính không?"
340
341#: ../epoptes/ui/gui.py:239
342msgid "Are you sure you want to reboot all the computers?"
343msgstr "Có thật sự muốn khởi động lại tất cả các máy tính không?"
344
345#: ../epoptes/ui/gui.py:245
346msgid "Are you sure you want to log off all the users?"
347msgstr "Có thật sự muốn đăng xuất tất cả người dùng không?"
348
349#: ../epoptes/ui/gui.py:383
350msgid "The screen is locked by a system administrator."
351msgstr "Màn hình đã bị một người quản trị khoá lại."
352
353#: ../epoptes/ui/gui.py:412
354#, python-format
355msgid ""
356"Are you sure you want to remove the selected client(s) from group \"%s\"?"
357msgstr ""
358"Có thật sự muốn loại bỏ các máy khách đã chọn ra khỏi nhóm \"%s\" không?"
359
360#: ../epoptes/ui/gui.py:443
361#, python-format
362msgid "Are you sure you want to remove group \"%s\"?"
363msgstr "Có thật sự muốn loại bỏ nhóm \"%s\" không?"
364
365#. Show different messages for LTSP clients and standalones.
366#: ../epoptes/ui/gui.py:648
367#, python-format
368msgid ""
369"A connection attempt was made by a client with version %s, which is "
370"incompatible with the current epoptes version.\n"
371"\n"
372"You need to update your clients to the latest epoptes-client version."
373msgstr ""
374"Một máy khách với phiên bản %s, không tương thích với phiên bản epoptes đang "
375"chạy đã cố gắng kết nối.\n"
376"\n"
377"Bạn cần cập nhật các máy khách để dùng phiên bản epoptes-client mới nhất."
378
379#: ../epoptes/ui/gtk/executeCommand.ui.h:2
380msgid "URL, file or command to execute on the selected clients:"
381msgstr "URL, tệp hoặc lệnh để thực hiện trên các máy khách:"
382
383#: ../epoptes/common/config.py:217
384msgid "Message from administrator"
385msgstr "Thông điệp từ người quản trị"
386
387#: ../data/epoptes.desktop.in.h:2
388msgid "Epoptes computer lab administration tool"
389msgstr "Công cụ quản lý máy tính trong phòng máy tính Epoptes"
390
391#: ../bin/epoptes.py:54
392#, python-format
393msgid "User %s must be a member of group %s to run epoptes."
394msgstr "Người dùng %s phải thuộc nhóm %s mới chạy được epoptes."
395
396#: ../bin/epoptes.py:58 ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:8
397msgid "Error"
398msgstr "Lỗi"
399
400#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:1
401msgid "Edit alias"
402msgstr "Sửa tên dùng"
403
404#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:2
405msgid "Set a new alias for the selected client"
406msgstr "Đặt một tên dùng mới cho máy khách đã chọn"
407
408#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:3
409msgid "Graphics card:"
410msgstr "Card đồ hoạ:"
411
412#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:4
413msgid "RAM:"
414msgstr "RAM:"
415
416#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:5
417msgid "Processor:"
418msgstr "Bộ xử lý:"
419
420#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:6
421msgid "User:"
422msgstr "Người dùng:"
423
424#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:7
425msgid "IP address:"
426msgstr "Địa chỉ IP:"
427
428#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:8
429msgid "MAC address:"
430msgstr "Địa chỉ MAC:"
431
432#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:9
433msgid "Client hostname:"
434msgstr "Tên máy khách:"
435
436#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:10
437msgid "Client type:"
438msgstr "Loại khách:"
439
440#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:11
441msgid "Client alias:"
442msgstr "Tên dùng cho máy khách:"
443
444#: ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:2
445msgid "_Send"
446msgstr "_Gửi"
447
448#: ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:3
449msgid "Message title:"
450msgstr "Tên thông điệp:"
451
452#: ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:4
453msgid "Message text:"
454msgstr "Văn bản thông điệp:"
455
456#: ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:5
457msgid "Use Pango markup"
458msgstr "Dùng đánh dấu Pango"
459
460#: ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:7
461msgid "Warning"
462msgstr "Cảnh báo"
463
464#: ../epoptes/ui/gtk/about_dialog.ui.h:1
465msgid "Copyright © 2011-2012 Epoptes Team"
466msgstr ""
467
468#: ../epoptes/ui/gtk/about_dialog.ui.h:2
469msgid "A computer lab management and monitoring tool."
470msgstr "Một công cụ giám sát và quản lý phòng máy tính."
471
472#: ../epoptes/ui/gtk/about_dialog.ui.h:3
473msgid ""
474"Epoptes is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
475"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
476"Foundation, either version 3 of the License, or any later version. \n"
477"\n"
478"Epoptes is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
479"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
480"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
481"details. \n"
482"\n"
483"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
484"epoptes. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
485msgstr ""
486"Epoptes là phần mềm tự do nguồn mở: bạn có thể phân phối lại va/hoặc sửa đổi "
487"phần mềm căn cứ vào giấy phép bản quyền GNU General Public License do Free "
488"Software Foundation đã công bố, phiên bản 3 hoặc mới hơn. \n"
489"\n"
490"Epoptes được phân phối với sự hy vọng sẽ có ích lợi, nhưng KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM "
491"GÌ HẾT; kể cả sự bảo đảm để THƯƠNG MẠI HOÁ hoặc để THỰC HIỆN MỘT NHIỆM VỤ CỤ "
492"THỂ. Vui lòng đọc giấy phép bản quyền GNU General Public License để thêm chi "
493"tiết. \n"
494"\n"
495"Bạn phải nhận một bản sao của giấy phép bản quyền GNU General Public License "
496"đi kèm với phần mềm Epoptes. Nếu không, vui lòng xem "
497"<http://www.gnu.org/licenses/>."
498
499#: ../epoptes-client/remote-assistance.py:145
500#: ../epoptes-client/remote-assistance.py:190
501#: ../potfiles-workaround/remote-assistance.py:145
502#: ../potfiles-workaround/remote-assistance.py:190
503#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:6
504msgid "Not connected"
505msgstr "Chưa kết nối"
506
507#: ../epoptes-client/remote-assistance.py:178
508#: ../potfiles-workaround/remote-assistance.py:178
509#, python-format
510msgid "Connecting to %s..."
511msgstr "Kết nối đến %s..."
512
513#: ../epoptes-client/remote-assistance.py:187
514#: ../potfiles-workaround/remote-assistance.py:187
515#, python-format
516msgid "Connected to %s"
517msgstr "Đã kết nối đến %s"
518
519#: ../epoptes-client/remote-assistance.py:195
520#: ../potfiles-workaround/remote-assistance.py:195
521#, python-format
522msgid "Failed to connect to %s"
523msgstr "Thất bại khi kết nối tới %s"
524
525#: ../epoptes-client/remote-assistance.py:209
526#: ../potfiles-workaround/remote-assistance.py:209
527#, python-format
528msgid "Retrying in %d..."
529msgstr "Thử lại trong %d..."
530
531#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:1
532msgid ""
533"Enter the information of the contact you want to share your Desktop with"
534msgstr "Điền thông tin liên lạc để chia sẻ Desktop"
535
536#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:2
537msgid "Method:"
538msgstr "Phương thức:"
539
540#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:3
541msgid "Host:"
542msgstr "Máy:"
543
544#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:4
545msgid "Keep reconnecting"
546msgstr "Tiếp tục kết nối thử"
547
548#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:5
549msgid "Connection information"
550msgstr "Thông tin kết nối"
551
552#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:7
553msgid "Status"
554msgstr "Tình trạng"
555
556#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:8
557msgid "Graphics (VNC)"
558msgstr "Đồ hoạ (VNC)"
559
560#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:9
561msgid "Console (screen)"
562msgstr "Thiết bị cuối (màn hình)"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.