source: eviacam/trunk/fuentes/AGRAIMENTS.txt @ 29

Last change on this file since 29 was 29, checked in by mabarracus, 5 years ago

added eviacam content

  • Property svn:executable set to *
File size: 917 bytes
Line 
1- Aquest software ha estat desenvolupat gràcies al suport de la Seceretaría de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC).
2
3- Gràcies a tota la gent de l'APPC per la seva col·laboració en les proves i especialment als usuaris que han col·laborat activament, entre ells el Ruben, la Glòria, la Cristina i molts i molts altres. Gràcies a tots.
4
5----
6
7- With the support of: Seceretaría de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya (Catalan govern) i a l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (Provincial Cerebral Palsy Association) de Tarragona (APPC).
8- Thanks to all the people of the APPC, in special for Ruben, Glòria, Cristina and other and others.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.