source: eviacam/trunk/fuentes/doc/help/ca/click.htm @ 29

Last change on this file since 29 was 29, checked in by mabarracus, 5 years ago

added eviacam content

  • Property svn:executable set to *
File size: 1.9 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2<html>
3<head>
4        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-15">
5        <title>Maneres de fer clic</title>
6        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../normal.css">
7</head>
8<body> 
9        <h1>Maneres de fer clic</h1> <h2>Clic per espera</h2> <p>Aquest és el mètode per defecte de l&#39;aplicació per generar clics. Per realitzar el clic, cal aturar el punter uns instants sobre l&#39;àrea on vulgui clicar. Després del temps preestablert, el clic es realitzarà automàticament. L&#39;acció a realitzar per defecte és el clic esquerre. Utilitzeu la finestra de clic per seleccionar una acció diferent. Veure <a href="options.htm#click_window">Finestra del clic</a> .</p> <p>Si l&#39;opció d&#39;alertes visuals està activada, apareixerà una barra de progrés al costat del punter que mostrarà un comptador (no disponible per Windows).</p> <h2>Clic per gestos</h2> <p>Aquest mètode de generació de clic permet a l&#39;usuari seleccionar l&#39;acció a realitzar movent només el cap. Per a generar un clic, cal aturar el punter sobre l&#39;àrea on vulgui clicar. Després del temps preestablert, cal moure el cap cap a la direcció associada a l&#39;acció desitjada. Quan hagi acabat el temps d&#39;espera es realitzarà el clic.</p> <p>Podeu modificar les accions associades a cada moviment a través de: Configuració -&gt; Opcions -&gt; Clic</p> <p>Si l&#39;opció d&#39;alertes visuals està activada, apareixerà una barra de progrés al costat del punter per indicar els temps d&#39;espera. Quan mogui el cap per indicar l&#39;acció que vulgui realitzar, apareixerà una línia que seguirà al punter des del àrea on es realitzarà el clic.</p> <p>NOTA: Recomanem activar l&#39;opció d&#39;alertes visuals per a treballar amb aquest mètode de generació de clics.</p> <p><a href="contents.htm">Tornar a l&#39;inici</a></p> </body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.