source: freemind/trunk/fuentes/freemind/Resources_pl.properties @ 68

Last change on this file since 68 was 68, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

First release to Xenial

File size: 64.5 KB
Line 
1#!
2#! created/edited by Popeye version 0.54 (popeye.sourceforge.net)
3#! encoding:ISO-8859-1
4#! by kfoltman@users.sourceforge.net
5about_text=Joerg Mueller's FreeMind\nTworzenie mindmap przy pomocy komputera.\nCopyright (C) 2000-2010 Joerg Mueller i inni.\nTen program jest darmowy (GPL)\nStrona domowa: http://freemind.sourceforge.net/\nMi\u0142ej zabawy!\nWersja:
6accessories/plugins/ApplyFormatPlugin.dialog.title=Zmien format w\u0119z\u0142a
7accessories/plugins/ApplyFormatPlugin.properties_documentation=Wy\u015bwietla okno, w kt\u00f3rym w\u0142a\u015bciwo\u015bci w\u0119z\u0142a i ga\u0142\u0119zi mog\u0105 zosta\u0107 zmienione jednorazowo.
8accessories/plugins/ApplyFormatPlugin.properties_name=Zmie\u0144 format...
9#fc, 15.11.2004:
10accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_documentation=<html> Ustala wygl\u0105d mindmapy. Pierwszy poziom jest czarny, drugi niebieski, itd.</html>
11accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_name=Formatowanie automatyczne
12accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_StyleDialogTitle=Zmie\u00f1 szablon
13accessories/plugins/BlinkingNodeHook.properties_documentation=<html> Spowoduje, \u017ce w\u0119ze\u0142 b\u0119dzie miga\u0107. B\u0105d\u017a ostro\u017cny. Nie u\u017cywaj na zbyt wielu w\u0119z\u0142ach i <strong>nie razem z innym formatowaniem automatycznym</strong></html>
14accessories/plugins/BlinkingNodeHook.properties_name=Migaj\u0105cy w\u0119ze\u0142
15# fc, 21.2.06
16accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_left.properties_documentation=Je\u017celi w\u0119z\u0142y s\u0105 z lewej strony to staj\u0105 si\u0119 potomkami swojego, znajduj\u0105cego si\u0119 powy\u017cej s\u0105siada. Id\u0105c w prawo w\u0119z\u0142y przemieszczaj\u0105 si\u0119 wy\u017cej, a gdy s\u00b9 najwy\u017cszego poziomu zmieniaj\u0105 po\u0142o\u017cenie na praw\u0105 stron\u0119.
17accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_left.properties_name=W\u0119ze\u0142 w lewo
18accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_right.properties_documentation=Je\u017celi w\u0119z\u0142y s\u0105 z prawej strony to staj\u0105 si\u0119 potomkami swojego, znajduj\u0105cego si\u0119 powy\u017cej s\u0105siada. Id\u0105c w lewo w\u0119z\u0142y przemieszczaj\u0105 si\u0119 wy\u017cej, a gdy s\u00b9 najwy\u017cszego poziomu zmieniaj\u0105 po\u0142o\u017cenie na lew\u0105 stron\u0119.
19accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_right.properties_name=W\u0119ze\u0142 w prawo
20accessories/plugins/CreationModificationPlugin.properties_documentation=<html> Ta funkcja \u015bledzi czas tworzenia i modyfikacji w\u0119z\u0142\u00f3w</html>
21accessories/plugins/CreationModificationPlugin.properties_name=Poka\u017c czas modyfikacji (po wskazaniu myszk\u0105)
22accessories/plugins/EncryptNode.properties_0=Podaj has\u0142o
23accessories/plugins/EncryptNode.properties_1=Has\u0142a nie s\u0105 zgodne lub s\u0105 zbyt kr\u00f3tkie.
24accessories/plugins/EncryptNode.properties_2=Has\u0142o:
25accessories/plugins/EncryptNode.properties_3=Powt\u00f3rz has\u0142o:
26accessories/plugins/EncryptNode.properties_4=Podaj has\u0142o dla zaszyfrowanego w\u0119z\u0142a.
27accessories/plugins/EncryptNode.properties_5=Pami\u0119taj, \u017ce si\u0142a szyfrowania zale\u017cy prawie ca\u0142kowicie od trudno\u015bci has\u0142a.
28accessories/plugins/EncryptNode.properties_6=OK
29accessories/plugins/EncryptNode.properties_7=Anuluj
30accessories/plugins/EncryptNode.properties_documentation=<html> Wstawia nowy w\u0119ze\u0142, kt\u00f3ry jest zachowywany w postaci zaszyfrowanej</html>
31accessories/plugins/EncryptNode.properties_insert_encrypted_node_first=Stan szyfrowania mo\u017cna prze\u0142\u0105cza\u0107 tylko dla zaszyfrowanego w\u0119z\u0142a, kt\u00f3ry mo\u017cesz wstawi\u0107 z menu Narz\u0119dzia.
32accessories/plugins/EncryptNode.properties_name=Wstaw zaszyfrowany w\u0119ze\u0142 ...
33accessories/plugins/EncryptNode.properties_select_me=Nowa mindmapa
34accessories/plugins/EncryptNode.properties_wrong_password=Has\u0142o nie jest prawid\u0142owe.
35# fc, 14.12.2004:
36accessories/plugins/EnterPassword.properties_name=W\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz szyfrowanie
37accessories/plugins/ExportToImage_JPEG.properties_documentation=<html> Eksportuje mindmap\u0119 do obrazu JPEG</html>
38accessories/plugins/ExportToImage_JPEG.properties_name=Do obrazu JPEG...
39accessories/plugins/ExportToImage_PNG.properties_documentation=<html> Eksportuje mindmap\u0119 do obrazu PNG</html>
40accessories/plugins/ExportToImage_PNG.properties_name=Do obrazu PNG...
41# fc, 5.7.2005:
42accessories/plugins/ExportToOoWriter.properties_documentation=<html> Rozwini\u0119te ga\u0142\u0119zie tworz\u0105 struktur\u0119 dokumentu, a zwini\u0119te zawarto\u015b\u0107</html>
43accessories/plugins/ExportToOoWriter.properties_name= Do dokumentu OpenOffice Writer...
44accessories/plugins/ExportWithXSLT.properties_documentation=<html> To og\u00f3lna metoda eksportu przy u\u017cyciu skrypt\u00f3w XSLT</html>
45accessories/plugins/ExportWithXSLT.properties_name=U\u017cywaj\u0105c XSLT...
46# fc, 16.2.06
47accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_documentation=Eksportuj map\u0119 do apletu javy.
48accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_name=Do apletu Javy ...
49# aki 19.10.06: (TJI support)
50accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_tji= Pliki Task Juggler Include
51accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_webpage=Pliki HTML
52accessories/plugins/ExportWithXSLT_Flash.properties_documentation=Eksportuj map\u0119 do aplikacji flash.
53accessories/plugins/ExportWithXSLT_Flash.properties_name=Do animacji Flash...
54accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML.properties_name=Do dokumentu XHTML (wersja JavaScript)...
55accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML3.properties_name=Do dokumentu XHTML (widok ca\u0142ej mindmapy)...
56accessories/plugins/ExportWithXSLT_RESOURCESTJI.properties_documentation=<html>Eksportuje zasoby z w\u0119z\u0142a RESOURCES do modu\u0142u Taskjugglera. </html>
57accessories/plugins/ExportWithXSLT_RESOURCESTJI.properties_name=Zasoby z w\u0119z\u0142a RESOURCES do pliku TJI...
58accessories/plugins/ExportWithXSLT_TASKSTJI.properties_documentation=<html>Eksportuje zadania z w\u0119z\u0142a TASKS do modu\u0142u Taskjugglera. </html>
59accessories/plugins/ExportWithXSLT_TASKSTJI.properties_name=Zadania z w\u0119z\u0142a TASKS do pliku TJI...
60accessories/plugins/FitToPage.properties_documentation=<html> Ustawia powi\u0119kszenie tak, by ca\u0142a mindmapa zmie\u015bci\u0142a si\u0119 w aktualnym oknie</html>
61accessories/plugins/FitToPage.properties_name=Dopasuj do strony
62accessories/plugins/FoldAll.properties_documentation=<html> Zwija zaznaczone w\u0119z\u0142y i ich w\u0119z\u0142y potomne</html>
63accessories/plugins/FoldAll.properties_name=Zwi\u0144 wszystko
64accessories/plugins/FoldOneLevel.properties_documentation=<html> Zwija zaznaczone w\u0119z\u0142y o jeden poziom</html>
65accessories/plugins/FoldOneLevel.properties_name=Zwi\u0144 jeden poziom
66accessories/plugins/FormatCopy.properties_documentation=<html> Kopiuje formatowanie w\u0119z\u0142a</html>
67accessories/plugins/FormatCopy.properties_name=Kopiuj formatowanie
68accessories/plugins/FormatPaste.properties_documentation=<html> Wkleja formatowanie w\u0119z\u0142a. Pami\u0119taj o wcze\u015bniejszym skopiowaniu go z innego w\u0119z\u0142a</html>
69accessories/plugins/FormatPaste.properties_name=Wklej formatowanie
70accessories/plugins/FormularEditor.properties_documentation=<html> Associates a simple formular editor to the current note</html>
71accessories/plugins/FormularEditor.properties_name=Formular Editor
72# fc, 18.2.2005:
73accessories/plugins/HierarchicalIcons.properties_documentation=<html> Je\u015bli jeden z potomk\u00f3w w\u0119z\u0142a ma ikon\u0119, to zostanie ona r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlona w w\u0119\u017ale (rodzicu)</html>
74accessories/plugins/HierarchicalIcons.properties_name=Pokazuj ikony hierarchicznie
75accessories/plugins/IconSelectionPlugin.properties_documentation=<html> Otwiera okienko z dost\u0119pnymi ikonami</html>
76accessories/plugins/IconSelectionPlugin.properties_name=Wybierz ikon\u0119...
77# fc, 3.7.2005:
78accessories/plugins/ImportMindmanagerFiles.properties_name=Mindmapa programu MindManager X5...
79# fc, 1.3.06:
80accessories/plugins/ManagePatterns.dialog.title=Zarz\u0105dzaj szablonami...
81accessories/plugins/ManagePatterns.not_found=Nie mog\u0119 wczyta\u0107 pliku szablon\u00f3w.
82accessories/plugins/ManagePatterns.properties_documentation=Zmie\u0144 za pomoc\u0105 edytora szablony zdefioniowane w pliku patterns.xml. Rezultat jest automatycznie zapisywany.
83accessories/plugins/ManagePatterns.properties_name=Zarz\u0105dzaj szablonami...
84accessories/plugins/NewEncryptedMap.properties_documentation=<html> Tworzy now\u0105 zaszyfrowan\u0105 mindmap\u0119</html>
85accessories/plugins/NewEncryptedMap.properties_name=Utw\u00f3rz zaszyfrowan\u0105 mindmap\u0119...
86accessories/plugins/NewParentNode.properties_documentation=<html> Wszystkie zaznaczone w\u0119z\u0142y przenosi do nowego rodzica</html>
87accessories/plugins/NewParentNode.properties_name=Utw\u00f3rz nowego rodzica
88accessories/plugins/NodeNote.properties_documentation=<html> Do\u0142\u0105cza notatk\u0119 do zaznaczonego w\u0119z\u0142a</html>
89accessories/plugins/NodeNote.properties_name=Notatka
90accessories/plugins/NodeNote_hide_show.properties_documentation=Skr\u00f3t w menu do ma\u0142ych strza\u0142ek na linii oddzielaj\u0105cej
91accessories/plugins/NodeNote_hide_show.properties_name=Poka\u017c/schowaj okno notatek
92accessories/plugins/NodeNote_jumpto.properties_documentation=Przej\u015bcie z/do okienka edycji notatki
93accessories/plugins/NodeNote_jumpto.properties_name=Prze\u0142\u0105czenie edycji notatki
94accessories/plugins/PMCalculation.properties_documentation=<html> Oblicza nak\u0142ad pracy dla r\u00f3\u017cnych zada\u0144</html>
95accessories/plugins/PMCalculation.properties_name=PMCalculation
96accessories/plugins/RevisionPlugin.properties_documentation=<html> Zmienia t\u0142o ka\u017cdego zmienionego w\u0119z\u0142a</html>
97accessories/plugins/RevisionPlugin.properties_name=Zaznaczaj zmiany na \u017c\u00f3\u0142to
98# fc, 25.5.2006:
99accessories/plugins/SaveAll.properties_documentation=Zapisz wszystkie otwarte mapy.
100accessories/plugins/SaveAll.properties_name=Zapisz wszystko
101accessories/plugins/SaveAll.properties_save_all_cancelled=Operacja nie powiod\u0142a si\u0119.
102accessories/plugins/SortNodes.properties_documentation=Sortuje w\u0119z\u0142y potomne automatycznie
103accessories/plugins/SortNodes.properties_name=Sortuj potomne
104accessories/plugins/SplitNode.properties_documentation=<html>W\u0119ze\u0142 jest podzielony</html>
105accessories/plugins/SplitNode.properties_name=Podziel w\u0119ze\u0142
106accessories/plugins/UnfoldAll.properties_documentation=<html> Rozwija zaznaczone w\u0119z\u0142y i ich w\u0119z\u0142y potomne</html>
107accessories/plugins/UnfoldAll.properties_name=Rozwi\u0144 wszystko
108accessories/plugins/UnfoldOneLevel.properties_documentation=<html> Rozwija zaznaczone w\u0119z\u0142y o jeden poziom</html>
109accessories/plugins/UnfoldOneLevel.properties_name=Rozwi\u0144 jeden poziom
110# added at 09.10.2004
111add_link=Po\u0142\u0105czenie do innego w\u0119z\u0142a
112add_local_link=Odno\u015bnik do innego w\u0119z\u0142a
113antialias_all=Antyaliasing wszystkiego
114antialias_edges=Antyaliasing ga\u0142\u0119zi
115antialias_none=Bez antyaliasingu
116apply=Zastosuj
117arrow_link_color=Zmie\u0144 kolor po\u0142\u0105czenia...
118as_parent=Jako rodzic
119attributes_no_import_candidates_found=Nie znaleziono nowych atrybut\u00f3w
120attribute_delete=Usu\u0144 wszystkie warto\u015bci
121attribute_delete_value=Usu\u0144 warto\u015b\u0107
122attribute_font_size_tooltip=Rozmiar czcionki atrybut\u00f3w
123attribute_list_box_label_text=Istniej\u0105ce warto\u015bci
124attribute_replace=Zamie\u0144 na
125attribute_top=Wszystkie znane atrybuty wczytanej mapy
126attributes_adding_empty_attribute_error=Nazwa atrybutu musi sk\u0142ada\u0107 si\u0119 przynajmniej z jednego znaku.
127# dimitri, 10.07.2005
128attributes_all=Wszystkie atrybuty
129attributes_assign_dialog=Dodaj atrybuty...
130attributes_attribute=Atrybuty
131attributes_close=Zamknij
132attributes_deselect_all=Nic
133attributes_dialog=Mened\u017cer atrybut\u00f3w
134attributes_edit=Edytuj
135attributes_edit_in_place=Edytuj atrybuty
136attributes_edit_tooltip=Edit Set
137attributes_for_selected=Zaznaczone w\u0119z\u0142y
138attributes_for_visible=Wszystkie widoczne w\u0119z\u0142y
139attributes_hide_all=Ukryj wszystkie atrybuty
140attributes_import=Importuj
141attributes_import_tooltip=Importuj atrybuty z innych otwartych map
142attributes_popup_delete=Usu\u0144
143attributes_popup_down=D\u00f3\u0142
144attributes_popup_edit=Edytuj
145attributes_popup_hide=Ukryj
146attributes_popup_new=Nowy atrybut
147attributes_popup_optimal_width=Optymalna szeroko\u015b\u0107
148attributes_popup_up=G\u00f3ra
149attributes_refresh=Od\u015bwie\u017c
150attributes_restricted_attributes_tooltip=Restrict Set of Attributes
151attributes_restricted_values_tooltip=Ogranicz zakres warto\u015bci dla aktywnego atrybutu.
152attributes_restriction=Ograniczony zbi\u00f3r warto\u015bci
153attributes_select_all=Wszystkie
154attributes_select_all_tooltip=Zaznacz / Odzancz wszystkie
155attributes_show=Poka\u017c
156attributes_show_all=Poka\u017c wszystkie atrybuty
157attributes_show_selected=Poka\u017c zaznaczone atrybuty
158attributes_skip_root=Pomi\u0144 korze\u0144
159attributes_visible=Wy\u015bwietl zaznaczone
160attributes_visible_tooltip=Zazanczone widoczne
161# fc, 2.9.06:
162automatically_save_message=Mapa zosta\u0142a automatycznie zapisana (pod nazw\u0105 {0}) ...
163background=T\u0142o
164bezier=Krzywa B\u00e9ziera
165blend_color=Rozja\u015bnij
166bold=Pogrubienie
167boldify_branch=Pogrubienie
168branch=Ga\u0142\u0105\u017a
169# fc, 12.1.2006: if you create a translation of the documentation file, change this value (see german translation):
170browsemode_initial_map=./doc/freemind.mm
171bubble=Ramka
172cancel=Anuluj
173cannot_add_parent_diff_parents=Wszystkie w\u0119z\u0142y musz\u0105 mie\u0107 tego samego rodzica, aby u\u017cy\u0107 tej funkcji.
174cannot_add_parent_to_root=Dla w\u0119z\u0142a korzenia (root) nie mo\u017cna doda\u0107 rodzica.
175cannot_join_nodes_with_children=Nie mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 w\u0119z\u0142\u00f3w, kt\u00f3re posiadaj\u0105 potomk\u00f3w.
176
177# fc, 28.11.2004:
178cannot_move_to_child=Nie mo\u017cna przesun\u0105\u0107 w\u0119z\u0142a do jego potomka.
179center=Wy\u015brodkuj
180change_arrows_in_arrow_link=Zmie\u0144 kierunek po\u0142\u0105czenia
181change_link_arrows=Zmie\u0144 strza\u0142ki po\u0142\u0105czenia
182choose_background_color=Wybierz kolor t\u0142a:
183choose_cloud_color=Wybierz kolor chmurki:
184# added at 25.8.2004, fc:
185choose_edge_color=Wybierz kolor ga\u0142\u0119zi
186choose_node_background_color=Wybierz kolor t\u0142a w\u0119z\u0142a:
187choose_node_color=Wybierz kolor w\u0119z\u0142a:
188close=Zamknij
189cloud=Chmurka
190cloud_color=Kolor chmurki...
191#new from 30.08.2004, Dimitri
192combined=Ramka/bez ramki
193copy=Kopiuj
194copy_single=Kopiuj bez potomk\u00f3w
195cut=Wytnij
196decrease_branch_font_size=Zmniejsz czcionk\u0119
197decrease_node_font_size=Zmniejsz czcionk\u0119
198delete_child=Usu\u0144 w\u0119ze\u0142
199documentation=Dokumentacja
200edge=Ga\u0142\u0105\u017a
201edge_color=Kolor ga\u0142\u0119zi...
202edge_style=Styl ga\u0142\u0119zi
203# Beware: "Edge Width " and "Edge Style " must end with space.
204edge_width=Szeroko\u015b\u0107 ga\u0142\u0119zi
205edge_width_parent=Jak rodzic
206edge_width_thin=Cienka
207edit=Edycja
208edit_link_manually=Edytuj odno\u015bnik:
209edit_long_node=Edycja w\u0119z\u0142a w edytorku...
210edit_node=Edytuj w\u0119ze\u0142
211enter_base_url=FreeMind automatycznie wklei linki wzgl\u0119dne. Podaj bazowy URL.
212enter_confirms=Enter zamyka edytorek
213error=B\u0142\u0105d
214# fc, 6.9.06:
215error_applying_template=B\u0142\u0105d aplikowania szablonu XSL.
216error_creating_directory=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 katalogu.
217#export_branch=Ga\u0142\u0105\u017a do mapy...
218export_branch_to_html=Ga\u0142\u0105\u017a do dokumentu HTML...
219export_pdf_text=Dokument PDF
220export_svg_text=Skalowalna grafika wektorowa (SVG)
221export_to_html=Do dokumentu HTML...
222extension_menu=Styl
223## new from 14.12.2003, fc
224FAQ=FAQ
225file=Plik
226file_already_exists=Plik {0} ju\u017c istnieje. Czy chcesz go nadpisa\u0107?
227file_not_found=Plik $1 nie zosta\u0142 znaleziony.
228filter_add=Dodaj
229filter_and=I
230filter_conditions=Filtry
231filter_contains=Zawiera
232filter_delete=Usu\u0144
233filter_dialog=Kreator filtr\u00f3w
234filter_does_not_exist=Nie istnieje
235filter_edit=Edytuj
236filter_edit_description=Edytuj list\u00ea filtr\u00f3w
237filter_enter_value=Wprowad\u017a warto\u015b\u0107
238filter_exist=Istnieje
239filter_icon=Ikona
240filter_ignore_case=Ignoruj wielko\u015b\u0107 liter
241filter_is_equal_to=Jest r\u00f3wny
242filter_is_not_equal_to=Nie jest r\u00f3wny
243filter_no_filtering=Nie filtruj
244filter_node=Tekst w\u0119z\u0142a
245filter_not=Nie jest
246filter_or=Lub
247filter_select=Zaznacz
248filter_selected_node_view=Aktualnie zaznaczone w\u0119z\u0142y
249filter_show_ancestors=Poka\u017c przodk\u00f3w
250filter_show_descendants=Poka\u017c potomk\u00f3w
251# dimitri, 8.05.05
252filter_toolbar=Filtr
253filter_unfold_ancestors=Rozwi\u0144 przefiltrowane w\u0119z\u0142y
254find=Znajd\u017a...
255find_next=Znajd\u017a nast\u0119pny
256find_what= Szukaj:
257fit_to_page=Dopasuj do strony
258fold=Zwi\u0144
259# fc, 12.6.2005: correction, please remove the other translation of "follow_link" above
260follow_link=Otw\u00f3rz odno\u015bnik
261font=Czcionka
262font_family=czcionka
263font_size=rozmiar
264fork=Bez ramki
265format_menu_edge_styles=Styl ga\u0142\u0119zi
266format_menu_edge_widths=Szeroko\u015b\u0107 ga\u0142\u0119zi
267FreeMind.progress.buildScreen=Budowanie interfejsu...
268FreeMind.progress.createController=Tworzenie kontrolera...
269FreeMind.progress.createInitialMode=Tryb inicjacji...
270FreeMind.progress.endStartup=Uruchamianie...
271# fc, 30.7.06:
272FreeMind.progress.gettingPreferenceDirectories=Pobieranie katalogow ustawie\u00f1...
273FreeMind.progress.gettingPreferences=Pobieranie ustawie\u00f1...
274FreeMind.progress.loadMaps=Wczytywanie map...
275FreeMind.progress.propageteLookAndFeel=Ustawianie Look And Feel...
276FreeMind.progress.settingPreferences=Wczytywanie ustawie\u00f1...
277FreeMind.progress.startCreateController=Start kontrolera...
278FreeMind.progress.updateLookAndFeel=Aktualizowanie Look And Feel...
279# the prefix for the reconstructed map (revert + undo).
280freemind_reverted=Freemind_odtworzona_
281goto_link_node_action=Id\u017a do odno\u015bnika
282GrabKeyDialog.common.cancel=Anuluj
283GrabKeyDialog.common.ok=OK
284GrabKeyDialog.grab-key.assigned-to=Przypisany do
285GrabKeyDialog.grab-key.assigned-to.none=Obecnie nie przypisany
286GrabKeyDialog.grab-key.clear=Wyczy\u015b\u0107
287GrabKeyDialog.grab-key.remove=Usu\u0144
288GrabKeyDialog.grab-key.remove-ask=Czy na pewno chcesz usun\u0105\u0107 ten skr\u00f3t klawiszowy?
289# fc, 12.5.2005:
290GrabKeyDialog.grab-key.title=Wybierz nowy skr\u00f3t klawiaturowy
291help=Pomoc
292html_export_based_on_headings=Eksport HTML - jako esej
293html_export_fold_all=Eksport HTML - zwijanie wszystkich w\u0119z\u0142\u00f3w
294html_export_fold_currently_folded=Eksport HTML - zwijanie aktualnie zwini\u0119tych
295html_export_no_folding=Eksport HTML - bez zwijania
296icon_attach=Za\u0142\u0105cznik
297icon_back=Wstecz
298icon_bell=Pami\u0119taj
299icon_bookmark=Wspania\u0142e
300icon_button_cancel=\u0179le
301icon_button_ok=OK
302icon_clanbomber=Niebezpieczne
303icon_desktop_new=Nie zapomnij
304icon_flag=Flaga
305icon_forward=Dalej
306# fc, 1.3.2005:
307icon_full-1=Priorytet 1
308icon_full-2=Priorytet 2
309icon_full-3=Priorytet 3
310icon_full-4=Priorytet 4
311icon_full-5=Priorytet 5
312icon_full-6=Priorytet 6
313icon_full-7=Priorytet 7
314icon_gohome=Dom
315icon_help=Pytanie
316icon_idea=Pomys\u0142
317icon_kaddressbook=Telefon
318icon_knotify=Muzyka
319icon_korn=Skrzynka pocztowa
320icon_ksmiletris=Szcz\u0119\u015bliwy
321icon_licq=Przyjemne
322icon_Mail=Poczta
323## Daniel Polansky: This way of maintaining icon text
324## will ultimately lead to unbearable overheads.
325icon_menu=Ikony
326icon_messagebox_warning=Uwaga!
327icon_password=Has\u0142o
328icon_pencil=O\u0142\u00f3wek
329icon_penguin=Linux
330# fc, 15.2.06
331icon_smily_bad=Nie jestem rozbawiony
332icon_stop=Stop
333icon_wizard=Magiczny
334icon_xmag=Do przemy\u015blenia
335import=Import
336import_branch=Mindmapy jako nowej ga\u0142\u0119zi...
337import_explorer_favorites=Ulubionych z Internet Explorer...
338import_folder_structure=Struktury katalog\u00f3w...
339import_linked_branch=Odno\u015bnika z zaznaczonego w\u0119z\u0142a...
340# add at 16.9.2004, fc:
341import_linked_branch_no_link=Wybrany w\u0119ze\u0142 nie zawiera odno\u015bnika do pliku, kt\u00f3ry mo\u017cna zaimportowa\u0107.
342import_linked_branch_without_root=Odno\u015bnika z zaznaczonego w\u0119z\u0142a (bez korzenia)...
343increase_branch_font_size=Zwi\u0119ksz czcionk\u0119 ga\u0142\u0119zi
344increase_node_font_size=Zwi\u0119ksz czcionk\u0119
345italic=Pochylenie
346italicise_branch=Pochyl
347join_nodes=Po\u0142\u0105cz w\u0119z\u0142y
348less_than_two_selected_nodes= Wybierz co najmniej dwa w\u0119z\u0142y, aby utworzy\u0107 po\u0142\u0105czenie.
349license=Licencja
350license_text=FreeMind - program do tworzenia i przegl\u0105dania mindmap.\nWszelkie prawa zastrze\u017cone (C) 2000-2010 Joerg Mueller <joergmueller@bigfoot.com>\n\nThis program is free software; you can redistribute it and/or\nmodify it under the terms of the GNU General Public License\nas published by the Free Software Foundation; either version 2\nof the License, or (at your option) any later version.\n\nThis program is distributed in the hope that it will be useful,\nbut WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\nMERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\nGNU General Public License for more details.\n\nYou should have received a copy of the GNU General Public License\nalong with this program; if not, write to the Free Software\nFoundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
351linear=Linia
352link_not_available_any_more=Po\u0142\u0105czenie jest nieaktualne. Jeden z w\u0119z\u0142\u00f3w zosta\u0142 usuni\u0119ty.
353# fc, 1.2.06
354link_not_found=Nie znaleziono odno\u015bnika $1.
355locking_failed_by_open=Zablokowanie mindmapy $1 niemo\u017cliwe. Otwieram tylko do odczytu.
356locking_failed_by_save_as=Zablokowanie mindmapy $1 niemo\u017cliwe. Polecenie "Zapisz jako..." anulowane.
357locking_old_lock_removed=Mindmapa $1 by\u0142a zablokowana przez u\u017cytkownika $2. Blokada zosta\u0142a usuni\u0119ta, bo jest zbyt stara.
358long_node_changed_cancel=W\u0119ze\u0142 zosta\u0142 zmieniony. Porzuci\u0107 zmiany?
359long_node_changed_submit=W\u0119ze\u0142 zosta\u0142 zmieniony. Zapisa\u0107 zmiany?
360lots_of_links_warning=Czy na pewno chcesz utworzy\u0107 wiele odno\u015bnik\u00f3w do tego samego w\u0119z\u0142a?
361ManagePatternsPopupDialog.add=Dodaj nowy szablon
362# fc, 13.4.06:
363ManagePatternsPopupDialog.duplicate=Duplikuj szablon
364ManagePatternsPopupDialog.DuplicateNameMessage=You have chosen a name twice. Please change this before leaving this dialog.
365ManagePatternsPopupDialog.from_nodes=Stw\u00f3rz szablon na podstawie zaznaczonych w\u0119z\u0142\u00f3w
366# fc, 19.3.06:
367ManagePatternsPopupDialog.remove=Usu\u0144 szablon
368ManagePatternsPopupDialog.Save=Zapisz i zamknij
369map_already_exists=Mindmapa o podanej nazwie ju\u017c istnieje. Czy chcesz j\u0105 zamieni\u0107?
370map_corrupted=Mindmapa uszkodzona. Wy\u015bwietli\u0107 szczeg\u00f3\u0142y?
371map_locked_by_open=Mindmapa $1 jest ju\u017c otwarta przez u\u017cytkownika $2. Otwieram tylko do odczytu.
372map_locked_by_save_as=Mindmapa $1 jest ju\u017c otwarta przez u\u017cytkownika $2. Polecenie "Zapisz jako..." niedost\u0119pne.
373# fc, 13.8.06:
374map_not_saved=Mapa nie by\u0142a zapisywana.
375menu_attributes=Atrybuty
376menu_extras=Narz\u0119dzia
377menu_file_export=Eksport
378menu_file_import=Import
379menu_format=Format
380menu_insert=Wstaw
381menu_navigate=Nawigacja
382menu_view=Widok
383mindmap=Mindmapa
384mindmaps=Mindmapa
385mindmaps_desc=Mindmapy (*.mm)
386mode_na=Tryb jest niedost\u0119pny
387mode_status=Tryb zmieniony na {0}
388modes=Tryb
389# added at 22.5.2004, fc:
390most_recent_files=Ostatnio otwierane
391move_to_root=Przejd\u017a do korzenia
392new=Nowy
393new_child=Nowy w\u0119ze\u0142 potomny
394new_mindmap=Nowa mindmapa
395new_node=Nowy w\u0119ze\u0142
396new_node_as_sibling_not_possible_for_the_root=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 w\u0119z\u0142a r\u00f3wnorz\u0119dnego z korzeniem.
397new_sibling_before=Nowy w\u0119ze\u0142 (powy\u017cej)
398new_sibling_behind=Nowy w\u0119ze\u0142 (poni\u017cej)
399next_map=Nast\u0119pna
400no=Nie
401no_format_copy_before_format_paste=Nie mo\u017cna wklei\u0107 formatowania zanim nie skopiowano go z innego w\u0119z\u0142a.
402no_found_from=Nie znaleziono wyra\u017cenia "$1" w w\u0119\u017ale "$2".
403no_more_found_from=Nie znaleziono wi\u0119cej wyra\u017ce\u0144 "$1" w w\u0119\u017ale "$2".
404no_previous_find= Nie wprowadzono wyra\u017cenia do wyszukania. U\u017cyj polecenia Edycja->Znajd\u017a....
405node=W\u0119ze\u0142
406# added at 5.6.2004, fc:
407node_background_color=Kolor t\u0142a w\u0119z\u0142a...
408node_changed_discard_changes=W\u0119ze\u0142 zosta\u0142 zmieniony. Czy chcesz odrzuci\u0107 zmiany?
409node_color=Kolor w\u0119z\u0142a...
410node_down=Przesu\u0144 w\u0119ze\u0142 w d\u00f3\u0142
411node_up=Przesu\u0144 w\u0119ze\u0142 w g\u00f3r\u0119
412nonboldify_branch=Bez wyt\u0142uszczenia
413nonitalicise_branch=Bez kursywy
414normal=Zwyk\u0142y
415not_saved_for_link_error=Mindmapa musi zosta\u0107 zapisana przed wybraniem odno\u015bnika do pliku.
416ok=OK
417open=Otw\u00f3rz...
418option_changes_may_require_restart=Zmiany prawdopodobnie pojawi\u0105 si\u0119 dopiero po ponownym uruchomieniu programu Freemind.
419OptionPanel.absolute=bezwzgl\u0119dny
420OptionPanel.accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_PatternTabName=Formatowanie automatyczne
421OptionPanel.antialias=Antyaliasing
422# fc, 2.6.2005:
423OptionPanel.antialias.tooltip=<html> Okre\u015bla jako\u015b\u0107 wy\u015bwietlania mindmapy. Im wi\u0119cej antyaliasingu, tym wolniej dzia\u0142a Freemind</html>
424OptionPanel.antialias_all=wszystko
425OptionPanel.antialias_edges=tylko ga\u0142\u0119zie
426OptionPanel.antialias_none=brak
427OptionPanel.Appearance=Wygl\u0105d
428OptionPanel.as_parent= jak rodzic
429OptionPanel.automatic=automatyczny
430OptionPanel.automaticFormat_level=Formatowanie automatyczne
431OptionPanel.automaticFormat_level1=Format korzenia
432OptionPanel.automaticFormat_level2=Format w\u0119z\u0142a pierwszego poziomu
433OptionPanel.Behaviour=Spos\u00f3b dzia\u0142ania
434OptionPanel.bezier=krzywa B\u00e9zier
435OptionPanel.browsemode_initial_map=Domy\u015blna mindmapa w trybie Browse
436OptionPanel.browsemode_initial_map.tooltip=<html> Adres mindmapy, kt\u00f3ra jest \u0142adowana po w\u0142\u0105czeniu trybu Browse</html>
437OptionPanel.bubble=ramka
438OptionPanel.Cancel=Anuluj zmiany
439OptionPanel.ColorProperty.ResetColor=Domy\u015blny
440OptionPanel.combined=ramka/bez ramki
441OptionPanel.cs=cs
442OptionPanel.de=de
443OptionPanel.default=domy\u015blny
444OptionPanel.default_browser_command_mac=Mac
445OptionPanel.default_browser_command_mac.tooltip=<html> Dla Mac'a: (dzi\u0119kujemy Nickowi!)</html>
446OptionPanel.default_browser_command_other_os=Inne systemy operacyjne
447OptionPanel.default_browser_command_other_os.tooltip=<html> G\u0142\u00f3wnie odnosi si\u0119 do Linuxa</html>
448OptionPanel.default_browser_command_windows_9x=Windows 9x
449OptionPanel.default_browser_command_windows_9x.tooltip=<html> Dla Windows (znaki "" s\u0105 konieczne z powodu odno\u015bnik\u00f3w, kt\u00f3re zawieraj\u0105 "=" w sobie)</html>
450OptionPanel.default_browser_command_windows_nt=Windows NT
451OptionPanel.default_browser_command_windows_nt.tooltip=<html> Dla Windows (znaki "" s\u0105 konieczne z powodu odno\u015bnik\u00f3w, kt\u00f3re zawieraj\u0105 "=" w sobie)</html>
452OptionPanel.defaultfont=Czcionka
453OptionPanel.defaultfont.tooltip=<html> Domy\u015blna czcionka w\u0119z\u0142a. Dzia\u0142a tylko je\u015bli wybrana czionka (TrueType) jest dost\u0119pna w systemie</html>
454OptionPanel.defaultfontsize=Rozmiar
455OptionPanel.defaultfontstyle=Styl
456OptionPanel.Defaults=Domy\u015blne
457OptionPanel.delete_automatic_saves_at_exit=Usu\u0144 automatyczne kopie po zako\u0144czeniu programu
458OptionPanel.delete_automatic_saves_at_exit.tooltip=<html> Po normalnym zamkni\u0119ciu Freemind b\u0119dzie usuwa\u0142 wszystkie automatycznie utworzone pliki</html>
459OptionPanel.disable_cursor_move_paper=Wy\u0142\u0105cz specjalny kursor podczas przewijania
460OptionPanel.disable_cursor_move_paper.tooltip=<html> Nie wy\u015bwietlaj specjalnego kursora podczas przewijania za pomoc\u0105 przeci\u0105gania t\u0142a</html>
461OptionPanel.disable_key_type=Wy\u0142\u0105cz natychmiastow\u0105 edycj\u0119 w\u0119z\u0142a
462OptionPanel.disable_key_type.tooltip=<html> Po zaznaczeniu edycja w\u0119z\u0142a b\u0119dzie mo\u017cliwa jedynie po naci\u015bnieciu F2 lub Alt+Enter</html>
463OptionPanel.dk=dk
464OptionPanel.docmapurl_since_version_0_7_0=Plik dokumentacji
465OptionPanel.draganddrop=Przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107
466OptionPanel.draganddrop.tooltip=<html> U\u017cywaj metody 'Przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107'</html>
467OptionPanel.el__buttons_position=Pozycja przycisk\u00f3w
468OptionPanel.el__buttons_position.tooltip=<html> Mo\u017cliwe opcje: above / below</html>
469OptionPanel.el__enter_confirms_by_default=Enter domy\u015blnie zamyka edytorek
470OptionPanel.el__max_default_window_height=Maksymalna wysoko\u015b\u0107 okna
471OptionPanel.el__max_default_window_width=Maksymalna szeroko\u015b\u0107 okna
472OptionPanel.el__min_default_window_height=Minimalna wysoko\u015b\u0107 okna
473OptionPanel.el__min_default_window_width=Minimalna szeroko\u015b\u0107 okna
474OptionPanel.el__position_window_below_node=Umie\u015b\u0107 okno pod edytowanym w\u0119z\u0142em
475OptionPanel.el__show_icon_for_attributes=Poka\u017c ikony dla atrybut\u00f3w
476OptionPanel.en=en
477OptionPanel.enable_leaves_folding=W\u0142\u0105cz zwijanie li\u015bci (Enable leaves folding)
478OptionPanel.enable_leaves_folding.tooltip=<html> Enable leaves folding == changing bubble/fork for fold action  (although if false, you can always use node style to change it)</html>
479OptionPanel.Environment=\u015arodowisko
480OptionPanel.es=es
481OptionPanel.experimental_file_locking_on=Eksperymentalne blokowanie plik\u00f3w
482OptionPanel.experimental_file_locking_on.tooltip=<html> Funkcja testowa. U\u017cywasz na w\u0142asne ryzyko</html>
483OptionPanel.export_icons_in_html=Eksport ikon razem z HTML
484OptionPanel.export_icons_in_html.tooltip=<html>  Okre\u015bla czy podczas eksportu do HTML maj\u0105 by\u0107 do\u0142\u0105czane ikony. Problem z ikonami polega na tym,<br>\u017ce cz\u0119sto odno\u015bniki do nich przestaj\u0105 by\u0107 prawid\u0142owe po przeniesieniu na inny komputer</html>
485OptionPanel.Files=Pliki
486OptionPanel.first=pierwsza
487OptionPanel.foldingsymbolwidth=\u015arednica symbolu zwini\u0119tych w\u0119z\u0142\u00f3w
488OptionPanel.foldingsymbolwidth.tooltip=<html> \u015arednica okr\u0119gu obok zwini\u0119tych w\u0119z\u0142\u00f3w</html>
489OptionPanel.fork=bez ramki
490OptionPanel.fr=fr
491OptionPanel.gtk=Gtk
492OptionPanel.hr=Hr
493OptionPanel.HTML=HTML
494OptionPanel.html_export_based_on_headings=jako esej
495OptionPanel.html_export_fold_all=zwi\u0144 wszystkie
496OptionPanel.html_export_fold_currently_folded=zwi\u0144 obecnie zwini\u0119te
497OptionPanel.html_export_folding=Zwijanie dokument\u00f3w HTML
498OptionPanel.html_export_no_folding=bez zwijania
499OptionPanel.hu=hu
500OptionPanel.it=it
501OptionPanel.ja=ja
502OptionPanel.key_type_adds_new=Pisanie tworzy nowy w\u0119ze\u0142
503OptionPanel.key_type_adds_new.tooltip=<html> Pisanie: nadpisuje zawarto\u015b\u0107 (odznaczone) / tworzy nowy w\u0119ze\u0142 (zaznaczone)  (wymaga: Wy\u0142\u0105cz natychmiastow\u0105 edycj\u0119 w\u0119z\u0142a=odznaczony)</html>
504
505OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_left.properties_key=Przenie\u015b w lewo
506OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_right.properties_key=Przenie\u015b w prawo
507OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/FormatCopy.properties.properties_key=Kopiuj format
508OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/FormatPaste.properties.properties_key=Wklej format
509OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/IconSelectionPlugin.properties.properties_key=Wstaw ikon\u0119
510OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NewParentNode.properties_key=Indent nodes
511OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NodeNote_hide_show.keystroke.control_shift_less=Poka\u017c/schowaj okno notatek
512OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NodeNote_jumpto.keystroke.alt_N=Prze\u0142\u0105czenie edycji notatek
513OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/SplitNode.properties_key=Podziel w\u0119ze\u0142
514OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_END=Rozwi\u0144 wszystko
515OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_HOME=Zwi\u0144 wszystko
516OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_PAGE_DOWN=Rozwi\u0144 jeden poziom
517OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_PAGE_UP=Zwi\u0144 jeden poziom
518OptionPanel.keystroke_add=Dodaj nowy w\u0119ze\u0142 (poni\u017cej)
519OptionPanel.keystroke_add_arrow_link_action=Wstaw po\u0142\u0105czenie do innego w\u0119z\u0142a
520OptionPanel.keystroke_add_child=Dodaj potomka
521OptionPanel.keystroke_add_child_mac=Dodaj potomka (Mac)
522OptionPanel.keystroke_add_local_link_action=Wstaw odno\u015bnik do innego w\u0119z\u0142a
523OptionPanel.keystroke_add_sibling_before=Dodaj nowy w\u0119ze\u0142 (powy\u017cej)
524OptionPanel.keystroke_apply_pattern_1=Zastosuj styl 1
525OptionPanel.keystroke_apply_pattern_10=Zastosuj styl 10
526OptionPanel.keystroke_apply_pattern_11=Zastosuj styl 11
527OptionPanel.keystroke_apply_pattern_12=Zastosuj styl 12
528OptionPanel.keystroke_apply_pattern_13=Zastosuj styl 13
529OptionPanel.keystroke_apply_pattern_14=Zastosuj styl 14
530OptionPanel.keystroke_apply_pattern_15=Zastosuj styl 15
531OptionPanel.keystroke_apply_pattern_16=Zastosuj styl 16
532OptionPanel.keystroke_apply_pattern_17=Zastosuj styl 17
533OptionPanel.keystroke_apply_pattern_18=Zastosuj styl 18
534OptionPanel.keystroke_apply_pattern_2=Zastosuj styl 2
535OptionPanel.keystroke_apply_pattern_3=Zastosuj styl 3
536OptionPanel.keystroke_apply_pattern_4=Zastosuj styl 4
537OptionPanel.keystroke_apply_pattern_5=Zastosuj styl 5
538OptionPanel.keystroke_apply_pattern_6=Zastosuj styl 6
539OptionPanel.keystroke_apply_pattern_7=Zastosuj styl 7
540OptionPanel.keystroke_apply_pattern_8=Zastosuj styl 8
541OptionPanel.keystroke_apply_pattern_9=Zastosuj styl 9
542OptionPanel.keystroke_assign_attributes=Dodaj atrybuty ...
543OptionPanel.keystroke_close=Zamknij
544OptionPanel.keystroke_copy=Kopiuj
545OptionPanel.keystroke_copy_single=Kopiuj bez potomk\u00f3w
546OptionPanel.keystroke_cut=Wytnij
547OptionPanel.keystroke_delete_child=Usu\u0144
548OptionPanel.keystroke_edge_color=Kolor ga\u0142\u0119zi
549OptionPanel.keystroke_edit=Edytuj
550OptionPanel.keystroke_edit_attributes=Edytuj atrybuty
551OptionPanel.keystroke_edit_long_node=Edycja w\u0119z\u0142a w edytorku
552OptionPanel.keystroke_export_branch=Eksportuj ga\u0142\u0105\u017a
553OptionPanel.keystroke_export_branch_to_html=Eksportuj ga\u0142\u0105\u017a do HTML
554OptionPanel.keystroke_export_to_html=Eksportuj do HTML
555OptionPanel.keystroke_find=Znajd\u017a...
556OptionPanel.keystroke_find_next=Znajd\u017a nast\u0119pny
557OptionPanel.keystroke_follow_link=Otw\u00f3rz odno\u015bnik
558OptionPanel.keystroke_hide_all_attributes=Ukryj wszystkie atrybuty
559OptionPanel.keystroke_join_nodes=Po\u0142\u0105cz w\u0119z\u0142y
560OptionPanel.keystroke_mode_Browse=Tryb Browse
561OptionPanel.keystroke_mode_File=Tryb File
562OptionPanel.keystroke_mode_MindMap=Tryb MindMap
563OptionPanel.keystroke_move_down=Przejd\u017a o w\u0119ze\u0142 w d\u00f3\u0142
564OptionPanel.keystroke_move_left=Przejd\u017a o w\u0119ze\u0142 w lewo
565OptionPanel.keystroke_move_right=Przejd\u017a o w\u0119ze\u0142 w prawo
566OptionPanel.keystroke_move_up=Przejd\u017a o w\u0119ze\u0142 w g\u00f3r\u0119
567OptionPanel.keystroke_moveToRoot=Id\u017a do korzenia
568OptionPanel.keystroke_newMap=Nowa mindmapa
569OptionPanel.keystroke_nextMap=Nast\u0119pna Mindmapa
570OptionPanel.keystroke_node_color=Kolor w\u0119z\u0142a
571OptionPanel.keystroke_node_color_blend=Rozja\u015bnij kolor w\u0119z\u0142a
572OptionPanel.keystroke_node_decrease_font_size=Zmniejsz czcionk\u0119
573OptionPanel.keystroke_node_down=Przesu\u0144 w\u0119ze\u0142 w g\u00f3r\u0119
574OptionPanel.keystroke_node_increase_font_size=Zwi\u0119ksz czcionk\u0119
575OptionPanel.keystroke_node_toggle_boldface=W\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz pogrubienie
576OptionPanel.keystroke_node_toggle_cloud=W\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz chmurk\u0119
577OptionPanel.keystroke_node_toggle_italic=W\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz pochylenie
578OptionPanel.keystroke_node_toggle_underlined=W\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz podkre\u015blenie
579OptionPanel.keystroke_node_up=Przesu\u0144 w\u0119ze\u0142 w d\u00f3\u0142
580OptionPanel.keystroke_open=Otw\u00f3rz
581OptionPanel.keystroke_open_first_in_history=Otw\u00f3rz ostatnio otwarty plik
582# fc, 16.6.2005:
583OptionPanel.keystroke_option_dialog=Preferencje
584OptionPanel.keystroke_paste=Wklej
585# fc, 4.9.06
586OptionPanel.keystroke_plugins/ScriptingEngine.keystroke.evaluate=Uruchom skrypty
587OptionPanel.keystroke_previousMap=Poprzednia mindmapa
588OptionPanel.keystroke_print=Drukuj
589OptionPanel.keystroke_quit=Zako\u0144cz
590OptionPanel.keystroke_redo=Powt\u00f3rz
591OptionPanel.keystroke_remove=Usu\u0144
592OptionPanel.keystroke_save=Zapisz
593OptionPanel.keystroke_saveAs=Zapisz jako
594OptionPanel.keystroke_select_all=Zaznacz wszystko
595OptionPanel.keystroke_select_branch=Zaznacz ga\u0142\u0105\u017a
596OptionPanel.keystroke_set_image_by_filechooser=Wstaw obrazek (wybierz plik)
597OptionPanel.keystroke_set_link_by_filechooser=Wstaw odno\u015bnik (wybierz plik)
598OptionPanel.keystroke_set_link_by_textfield=Wstaw odno\u015bnik (wprowad\u017a r\u0119cznie)
599OptionPanel.keystroke_show_all_attributes=Poka\u017c wszystkie atrybuty
600OptionPanel.keystroke_show_attribute_manager=Otw\u00f3rz mened\u017cer atrybut\u00f3w
601OptionPanel.keystroke_show_selected_attributes=Poka\u017c zaznaczone atrybuty
602OptionPanel.keystroke_toggle_children_folded=Zwi\u0144/rozwi\u0144 w\u0119z\u0142y potomne
603OptionPanel.keystroke_toggle_folded=Zwi\u0144/rozwi\u0144 w\u0119ze\u0142
604OptionPanel.keystroke_undo=Cofnij
605OptionPanel.keystroke_zoom_in=Powi\u0119ksz
606OptionPanel.keystroke_zoom_out=Pomniejsz
607OptionPanel.Keystrokes=Klawiatura
608OptionPanel.ko=Ko
609OptionPanel.language=J\u0119zyk
610OptionPanel.language.tooltip=<html> To jest j\u0119zyk, kt\u00f3ry powinien zosta\u0107 u\u017cyty przez program. 'automatyczny' pr\u00f3buje za\u0142adowa\u0107 j\u0119zyk systemowy</html>
611OptionPanel.last=ostatnia
612OptionPanel.last_opened_list_length=D\u0142ugo\u015b\u0107 listy ostatnio otwieranych
613OptionPanel.level=Poziom
614OptionPanel.level1=Format korzenia
615OptionPanel.level2=Format w\u0119z\u0142a pierwszego poziomu
616OptionPanel.level3=Format w\u0119z\u0142a drugiego poziomu
617OptionPanel.level4=Format w\u0119z\u0142a trzeciego poziomu
618OptionPanel.level5=Format w\u0119z\u0142a pozosta\u00b3ych poziom\u00f3w
619OptionPanel.linear=linia
620OptionPanel.links=Odno\u015bnik
621OptionPanel.links.tooltip=<html> Tworzenie wzgl\u0119dnych lub bezwzgl\u0119dnych odno\u015bnik\u00f3w</html>
622# fc, 23.7.06
623OptionPanel.loadLastMap=Automatycznie otw\u00f3rz ostatni\u0105 map\u0119
624OptionPanel.loadLastMap.tooltip=<html>Je\u00bfeli zaznaczone, podczas uruchamiania FreeMinda zostanie za\u00b3adowana ostatnio otworzona mapa.</html>
625OptionPanel.lookandfeel=Look and Feel
626OptionPanel.lookandfeel.tooltip=<html> Look&Feel - wygl\u0105d programu. Je\u015bli chcesz u\u017cy\u0107 w\u0142asnego, wprowad\u017a nazw\u0119 klasy i upewnij si\u0119, \u017ce odpowiednie pliki *.jar s\u0105 \u0142adowane.<br>Je\u015bli masz jaki\u015b problem z Look&Feel wybierz '\u017baden'. Dzia\u0142a r\u00f3wnie\u017c z appletami</html>
627# fc, 13.8.2005
628OptionPanel.lt=lt
629OptionPanel.mapxsize=Szeroko\u015b\u0107
630OptionPanel.mapxsize.tooltip=<html> Pocz\u0105tkowy rozmiar nowej mindmapy</html>
631OptionPanel.mapysize=Wysoko\u015b\u0107
632OptionPanel.max_node_width=Maksymalna szeroko\u015b\u0107 w\u0119z\u0142a
633OptionPanel.max_node_width.tooltip=<html> Domy\u015blna maksymalna szeroko\u015b\u0107 w\u0119z\u0142a w pikselach</html>
634OptionPanel.max_tooltip_width=Szeroko\u015b\u0107 dymk\u00f3w podpowiedzi
635OptionPanel.max_tooltip_width.tooltip=<html>Domy\u015blna szeroko\u015b\u0107 dymku podpowiedzi w pikselach</html>
636OptionPanel.metal=Metal
637OptionPanel.motif=Motif
638OptionPanel.nl=nl
639OptionPanel.nn=Nn
640OptionPanel.nb=no
641OptionPanel.nothing=\u017caden
642OptionPanel.number_of_different_files_for_automatic_save=Ilo\u015b\u0107 przechowywanych automatycznych kopii
643OptionPanel.number_of_different_files_for_automatic_save.tooltip=<html> Liczba plik\u00f3w u\u017cywanych do przechowywania automatycznych zapis\u00f3w (n-plik\u00f3w).<br>Pierwsza kopia jest przechowywana w pliku 1, a\u017c  do n+1-kopii, kt\u00f3ra jest zapisywana znowu w pliku 1 (cyklicznie)</html>
644OptionPanel.OK=Zapisz ustawienia
645OptionPanel.path_to_automatic_saves=\u015acie\u017cka do automatycznych kopii
646OptionPanel.path_to_automatic_saves.tooltip=<html> Aby zmieni\u0107 domy\u015blna \u015bcie\u017ck\u0119 ('java.io.tmpdir'), wprowad\u017a j\u0105 tutaj. Inne mo\u017cliwo\u015bci:<br>* freemind_home   katalog, w kt\u00f3rym znajduj\u0119 si\u0119 plik auto.properties.<br>* default   katalog java.io.tmpdir</html>
647OptionPanel.patternsfile=Plik styli
648OptionPanel.pl=pl
649OptionPanel.placenewbranches=Po\u0142o\u017cenie nowych ga\u0142\u0119zi
650OptionPanel.placenewbranches.tooltip=<html> Gdzie umieszcza\u0107 nowe ga\u0142\u0119zie</html>
651OptionPanel.pt_BR=pt BR
652OptionPanel.pt_PT=pt PT
653OptionPanel.relative=wzgl\u0119dny
654OptionPanel.ru=ru
655OptionPanel.se=Se
656OptionPanel.selection_method=Metoda zaznaczania
657OptionPanel.selection_method.tooltip=<html> Bezpo\u015brednio: w\u0119ze\u0142 jest zaznaczany od razu po wskazaniu myszk\u0105<br>Z op\u00f3\u017anieniem: w\u0119ze\u0142 jest zaznaczany po up\u0142yni\u0119ciu okre\u015blonego czasu od wskazania myszk\u0105<br>Przez klikni\u0119cie: w\u0119ze\u0142 jest zaznaczany klikni\u0119ciu na nim myszk\u0105</html>
658OptionPanel.selection_method_by_click=przez klikni\u0119cie
659OptionPanel.selection_method_delayed=z op\u00f3\u017anieniem
660OptionPanel.selection_method_direct=bezpo\u015brednio
661OptionPanel.separator.accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_PatternSeparatorName=Szablony
662OptionPanel.separator.anti_alias=Antyaliasing
663OptionPanel.separator.attributes=Atrybuty
664OptionPanel.separator.automatic_save=Automatyczne zapisywanie
665OptionPanel.separator.behaviour=Zachowanie
666OptionPanel.separator.browser=Domy\u015blne polecenie przegl\u0105dania
667OptionPanel.separator.commands_for_the_program=Polecenia programu
668OptionPanel.separator.default_colors=Domy\u015blne kolory
669OptionPanel.separator.default_fonts=Domy\u015blne czcionki
670OptionPanel.separator.default_styles=Domy\u015blne style
671OptionPanel.separator.edit_long_node_window=Edytorek w\u0119z\u0142\u00f3w
672OptionPanel.separator.files=Pliki
673OptionPanel.separator.html_export=Eksport HTML
674OptionPanel.separator.hyperlink_types=Typ odno\u015bnika
675OptionPanel.separator.initial_map_size=Pocz\u0105tkowy rozmiar mindmapy
676OptionPanel.separator.key_typing=Klawiatura
677OptionPanel.separator.language=J\u0119zyk
678OptionPanel.separator.look_and_feel=Look and Feel
679OptionPanel.separator.mouse_wheel=K\u00f3\u0142ko myszy
680OptionPanel.separator.new_node_commands=Polecenia tworzenia nowych w\u0119z\u0142\u00f3w
681OptionPanel.separator.node_editing_commands=Polecenia edycji w\u0119z\u0142\u00f3w
682OptionPanel.separator.node_navigation_commands=Polecenia nawigacyjne
683OptionPanel.separator.other_defaults=Inne ustawienia domy\u015blne
684OptionPanel.separator.others=Inne skr\u00f3ty klawiszowe
685OptionPanel.separator.patterns=Style
686OptionPanel.separator.selection_method=Metoda wybierania
687# fc, 10.7.2005:
688OptionPanel.separator.undo=Cofnij zmiany
689OptionPanel.sl=sl
690OptionPanel.standardbackgroundcolor=Kolor t\u0142a
691OptionPanel.standardbackgroundcolor.tooltip=<html> Domy\u015blny kolor t\u0142a (zapis HTML -  #RRGGBB z warto\u015bciami szestnastkowymi)</html>
692OptionPanel.standardcloudcolor=Kolor chmurki
693OptionPanel.standardcloudcolor.tooltip=<html> Domy\u015blny kolor chmurki (zapis HTML -  #RRGGBB z warto\u015bciami szestnastkowymi)</html>
694OptionPanel.standardcloudestyle=Styl chmurki
695OptionPanel.standardcloudestyle.tooltip=<html> Domy\u015blny styl chmurki. Obecnie tylko "Krzywa B\u00e9ziera" jest obs\u0142ugiwana</html>
696OptionPanel.standardedgecolor=Kolor ga\u0142\u0119zi
697OptionPanel.standardedgecolor.tooltip=<html> Domy\u015blny kolor ga\u0142\u0119zi (zapis HTML -  #RRGGBB z warto\u015bciami szestnastkowymi)</html>
698OptionPanel.standardedgestyle=Styl ga\u0142\u0119zi
699OptionPanel.standardedgestyle.tooltip=<html> Domy\u015blny styl ga\u0142\u0119zi</html>
700OptionPanel.standardlinkcolor=Kolor po\u0142\u0105cze\u0144
701OptionPanel.standardlinkcolor.tooltip=<html> Domy\u015blny kolor po\u0142\u0105cze\u0144 (zapis HTML -  #RRGGBB z warto\u015bciami szestnastkowymi)</html>
702OptionPanel.standardlinkestyle=Styl po\u0142\u0105czenia
703OptionPanel.standardlinkestyle.tooltip=<html> Domy\u015blny styl po\u0142\u0105czenia. Obecnie tylko "Krzywa B\u00e9ziera" jest obs\u0142ugiwana</html>
704OptionPanel.standardnodetextcolor=Kolor w\u0119z\u0142a
705OptionPanel.standardnodetextcolor.tooltip=<html> Domy\u015blny kolor w\u0119z\u0142a (zapis HTML -  #RRGGBB z warto\u015bciami szestnastkowymi)</html>
706OptionPanel.standardnodestyle=Styl w\u0119z\u0142a
707OptionPanel.standardnodestyle.tooltip=<html> Domy\u015blny styl nowego w\u0119z\u0142a</html>
708OptionPanel.standardrootnodestyle=Styl korzenia
709OptionPanel.standardrootnodestyle.tooltip=<html> Domy\u015blny styl korzenia</html>
710OptionPanel.standardselectednodecolor=Kolor zaznaczonego w\u0119z\u0142a
711OptionPanel.standardselectednodecolor.tooltip=<html> Domy\u015blny kolor zaznaczonego w\u0119z\u0142a (zapis HTML -  #RRGGBB z warto\u015bciami szestnastkowymi)</html>
712OptionPanel.time_for_automatic_save=Czas pomi\u0119dzy zapisami (ms)
713OptionPanel.time_for_automatic_save.tooltip=<html> Czas pomi\u0119dzy kolejnymi automatycznymi zapisami. Ustaw na 2000000000, aby wy\u0142\u0105czy\u0107</html>
714OptionPanel.time_for_delayed_selection=Op\u00f3\u017anienie (ms)
715OptionPanel.time_for_delayed_selection.tooltip=<html> Zmienia op\u00f3\u017anienie zaznaczania. Ustaw na 1, je\u015bli chcesz zaznacza\u0107 od razu po najechaniu myszk\u0105</html>
716OptionPanel.tr=Tr
717OptionPanel.undo_levels=Ilo\u015b\u0107 zapami\u0119tanych operacji
718OptionPanel.undo_levels.tooltip=<html> Opisuje ile ostatnich operacji mo\u017ce zosta\u0107 cofni\u0119tych</html>
719OptionPanel.userproperties=Plik ustawie\u0144 u\u017cytkownika
720OptionPanel.wheel_velocity=Pr\u0119dko\u015b\u0107 k\u00f3\u0142ka
721OptionPanel.wheel_velocity.tooltip=Wy\u017csza warto\u015b\u0107 powoduje szybsze poruszanie si\u0119 k\u00f3\u0142kiem myszy po mapie
722OptionPanel.windows=Windows
723OptionPanel.zh_TW=zh
724OptionPanel.zh_CN=zh CN
725page=Ustawienia strony...
726paste=Wklej
727PatternDialog.as_parent=Jak rodzic
728PatternDialog.bezier=Ostra krzywa B\u00e9ziera
729PatternDialog.bubble=ramka
730PatternDialog.childpattern=Szablon potomka
731PatternDialog.childpattern.tooltip=Wybrany szablon zostanie zastosowany dla wszystkich potomk\u00f3w.
732PatternDialog.clear_all_setters=Prze\u0142\u0105cz wszystkie
733PatternDialog.clear_all_setters.tooltip=Enables or disables all change indications.
734# fc, 27.2.06:
735PatternDialog.ColorProperty.ResetColor=ResetColor
736PatternDialog.combined=Ramka/bez ramki
737PatternDialog.edgecolor=Kolor ga\u0142\u0119zi
738PatternDialog.edgecolor.tooltip=Kopiuj w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 ga\u0142\u0119zi do w\u0119z\u0142a rodzica (dzia\u0142a te\u017c na wszytkich potomk\u00f3w)
739PatternDialog.edgestyle=Styl ga\u0142\u0119zi
740PatternDialog.edgestyle.tooltip=Kopiuj w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 ga\u0142\u0119zi do w\u0119z\u0142a rodzica (dzia\u0142a te\u017c na wszytkich potomk\u00f3w)
741PatternDialog.edgewidth=Szeroko\u015b\u0107 ga\u0142\u0119zi
742PatternDialog.edgewidth.tooltip=Kopiuj w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 ga\u0142\u0119zi do w\u0119z\u0142a rodzica (dzia\u0142a te\u017c na wszytkich potomk\u00f3w)
743PatternDialog.EdgeWidth_1=1
744PatternDialog.EdgeWidth_2=2
745PatternDialog.EdgeWidth_4=4
746PatternDialog.EdgeWidth_8=8
747PatternDialog.EdgeWidth_parent=Jak rodzic
748PatternDialog.EdgeWidth_thin=Cienka
749PatternDialog.fork=bez ramki
750PatternDialog.icon=Ikona
751PatternDialog.icon.tooltip=Je\u017celi zaaplikujesz w\u0119ze\u0142 b\u0119dzie mia\u0142 dok\u0142adnie t\u0105 ikon\u0119.
752PatternDialog.linear=Linia
753PatternDialog.nodebackgroundcolor=Kolor t\u0142a w\u0119z\u0142a...
754PatternDialog.nodebackgroundcolor.tooltip=nodebackgroundcolor.tooltip
755PatternDialog.nodecolor=Kolor w\u0119z\u0142a
756PatternDialog.nodecolor.tooltip=nodecolor.tooltip
757PatternDialog.nodefontbold=Pogrubienie czcionki
758PatternDialog.nodefontbold.tooltip=Pogrubienie czcionki
759PatternDialog.nodefontitalic=Kursywa
760PatternDialog.nodefontitalic.tooltip=Kursywa
761PatternDialog.nodefontname=Czcionka w\u0119z\u0142a
762# fc, 14.3.06:
763PatternDialog.nodefontname.tooltip=Czcionka w\u0119z\u0142a
764PatternDialog.nodefontsize=Wielko\u015b\u0107 czcionki w\u0119z\u0142a
765PatternDialog.nodefontsize.tooltip=Wielko\u015b\u0107 czcionki w\u0119z\u0142a
766PatternDialog.nodestyle=Styl w\u0119z\u0142a
767PatternDialog.nodestyle.tooltip=nodestyle.tooltip
768PatternDialog.nodetext=Edytuj w\u0119ze\u0142
769PatternDialog.nodetext.tooltip=nodetext.tooltip
770PatternDialog.patternname=Nazwa
771PatternDialog.patternname.tooltip=Unikatowa nazwa szablonu
772PatternDialog.separator.EdgeControls=Ga\u0142\u0119\zie
773
774PatternDialog.separator.General=Og\u00f3lne
775PatternDialog.separator.NodeColors=Kolory w\u0119z\u0142a
776PatternDialog.separator.NodeFont=Czcionka w\u0119z\u0142a
777PatternDialog.separator.NodeStyles=Style w\u0119z\u0142a
778PatternDialog.set_property_text=Zmie\u0144
779PatternDialog.set_property_text.tooltip=Pusty: nie dotykaj; Minus=Usu\u0144 w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 (ustaw warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105); Plus=Zmie\u0144 w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107
780PatternDialog.sharp_bezier=Ostra krzywa B\u00e9ziera
781PatternDialog.sharp_linear=Ostra linia
782PatternDialog.undefined_font=Niezdefiniowana czcionka
783PatternNewNameProperty=Nowy szablon
784PatternToString.backgroundColor=Kolor t\u00b3a
785PatternToString.color=Kolor
786PatternToString.NodeFontSize=Rozmiar czcionki
787plugins/ExportPdf.xml_documentation=<html> Eksport do dokumentu PDF</html>
788plugins/ExportPdf.xml_name=Do dokumentu PDF...
789plugins/ExportSvg.xml_documentation=<html> Eksport do obrazu SVG</html>
790plugins/ExportSvg.xml_name=Do obrazu SVG...
791plugins/FreemindHelp.xml_documentation=<html> Rozszerzona pomoc FreeMind</html>
792plugins/FreemindHelp.xml_name=Pomoc...
793plugins/NodeList.xml_documentation=<html> Wy\u015bwietla daty utworzenia i modyfikacji wszystkich w\u0119z\u0142\u00f3w</html>
794plugins/NodeList.xml_name=Poka\u017c histori\u0119 mindmapy...
795# fc, 2.5.2005:
796plugins/RemoveReminder.xml_documentation=<html> Usuwa zaplanowane zadanie z w\u0119z\u0142a</html>
797plugins/RemoveReminder.xml_name=Usu\u0144 zaplanowane zadanie
798plugins/ScriptEditor.exit=Koniec
799plugins/ScriptEditor.menu_actions=Akcje
800plugins/ScriptEditor.run=Uruchom
801plugins/ScriptEditor.xml_documentation=Pozwala tworzy\u0107 wi\u0119ksze skrypty w programie FreeMind
802plugins/ScriptEditor.xml_name=Edytor skrypt\u00f3w...
803plugins/ScriptEditor/window.Result=Wynik:
804plugins/ScriptEditor/window.title=Edytor skrypt\u00f3w
805plugins/ScriptingEngine.xml_documentation=Uruchamia wszystkie skrypty javy zawarte w atrybutach o nazwie script (uruchamia rekursywnie, zaczynaj\u0105c od li\u015bci).
806plugins/ScriptingEngine.xml_name=Uruchom skrypty
807plugins/TimeList.xml_Created=Utworzony
808plugins/TimeList.xml_Date=Data
809plugins/TimeList.xml_documentation=<html> Wy\u015bwietla wszystkie zaplanowane zadania wraz z odpowiednimi w\u0119z\u0142ami</html>
810plugins/TimeList.xml_Icons=Ikony
811plugins/TimeList.xml_Modified=Zmieniony
812plugins/TimeList.xml_name=Poka\u017c zaplanowane zadania...
813plugins/TimeList.xml_Notes=Notatki
814plugins/TimeList.xml_Text=Tekst
815plugins/TimeManagement.xml_appendButton=Dodaj dat\u0119 do wybranych w\u0119z\u0142\u00f3w
816plugins/TimeManagement.xml_Cancel=Anuluj
817plugins/TimeManagement.xml_cancelButton=Anuluj
818# fc, 4.2.05:
819plugins/TimeManagement.xml_documentation=<html> Pokazuje modu\u0142 kalendarza autorstwa Kai Toedter</html>
820plugins/TimeManagement.xml_Export=Eksportuj zaznaczone w\u0119z\u0142y
821# fc, 27.8.06:
822plugins/TimeManagement.xml_Find=Znajd\u017a
823plugins/TimeManagement.xml_Goto=Id\u017a do
824plugins/TimeManagement.xml_hour=Godzina:
825plugins/TimeManagement.xml_menu_actions=Akcje
826plugins/TimeManagement.xml_minute=Minuta:
827plugins/TimeManagement.xml_name=Poka\u017c kalendarz...
828plugins/TimeManagement.xml_reminderButton=Przypomnij mi tego dnia
829# fc, 3.5.2005:
830plugins/TimeManagement.xml_reminderButton_tooltip=<html> Po naci\u015bni\u0119ciu alarm jest ustawiany na podany czas. Migaj\u0105ca ikona oznacza alarm.<br>Je\u015bli zamkniesz mindmap\u0119, alarm zostanie odtworzony po jej ponownym otwarciu</html>
831plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_onlyOneDate=<html> Aktualnie mo\u017ce by\u0107 tylko jedno przypomnienie dla w\u0119z\u0142a.<br>Aktualne przypomnienie jest zaplanowane na {0,date} {0,time}, tw\u00f3j wyb\u00f3r to {1,date} {1,time}.<br><br>Czy chcesz zmieni\u0107 przypomnienie w\u0119z\u0142a  (TAK) <br>lub zachowa\u0107 poprzednie (NIE)?</html>
832plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_showNode=Up\u0142yn\u0105\u0142 czas dla w\u0119z\u0142a " {0} ". Czy przypomnie\u0107 jeszcze raz za 10 minut?
833plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_tooltip=<html> Przypomnienie zaplanowane na {0,date} {0,time}</html>
834plugins/TimeManagement.xml_removeReminderButton=Usu\u0144 przypomnienie
835plugins/TimeManagement.xml_removeReminderButton_tooltip=<html> Usu\u0144 wszystkie przypomnienia dla zaznaczonych w\u0119z\u0142\u00f3w</html>
836plugins/TimeManagement.xml_Replace=Zamie\u0144
837plugins/TimeManagement.xml_Replace_All=Zamie\u0144 wszystko
838plugins/TimeManagement.xml_Replace_Selected=Zamie\u0144 zaznaczone
839plugins/TimeManagement.xml_Select=Zaznacz
840# fc, 5.4.2005
841plugins/TimeManagement.xml_todayButton=Dzisiaj
842plugins/TimeManagement.xml_WindowTitle=Wybierz dat\u0119 przypomnienia
843plugins/TimeManagement.xml_WindowTitle_All_Nodes=Szukaj i zamie\u0144
844plugins/TimeManagementReminder.xml_documentation=<html> Wewn\u0119trzny modu\u0142 przypominania o zadaniach</html>
845plugins/TimeManagementReminder.xml_name=Wewn\u0119trzny modu\u0142 przypominania o zadaniach.
846preferences=Preferencje...
847#previous_map=Poprzednia
848#print=Drukuj
849#print_dialog=Drukuj...
850print_preview=Podgl\u0105d wydruku...
851# new from 20.12.2003, fc
852printing_settings=Ustawienia drukowania
853# fc, 10.5.2005:
854property_dialog=Preferencje...
855quit=Zako\u0144cz
856read_only=Tylko do odczytu
857redo=Powt\u00f3rz
858remove_all_icons=Usu\u0144 wszystkie ikony
859remove_arrow_link=Usu\u0144 po\u0142\u0105czenie
860remove_last_icon=Usu\u0144 ostatni\u0105 ikon\u0119
861remove_node=Usu\u0144 w\u0119ze\u0142
862remove_node_background_color=Usu\u0144 kolor t\u0142a w\u0119z\u0142a
863repair_link=Popraw odno\u015bnik
864#repair_link_question=Nie mo\u017cna za\u0142adowa\u0107 do\u0142\u0105czonej mindmapy. Czy chcesz r\u0119cznie poprawi\u0107 odno\u015bnik?
865replace=Zast\u0105p
866# fc, 27.4.2005:
867reset_node_position=Przywr\u00f3\u0107 domy\u015blne po\u0142o\u017cenie
868# fc, 11.3.2005:
869RevertAction=Otw\u00f3rz ponownie
870save=Zapisz
871save_as=Zapisz jako...
872#save_failed=Pr\u00f3ba zapisu mindmapy $1 nie powiod\u0142a si\u0119.
873#save_unsaved=Czy zapisa\u0107 nast\u0119puj\u0105c\u0105 mindmap\u0119?:
874saved=Zapisane
875scheme_evaluate=Oce\u0144!
876ScriptEditorPanel.changed_cancel=Skrypty zosta\u0142y zmienione. Czy rzeczywi\u015bcie chcesz porzuci\u0107 te zmiany?
877select_all=Zaznacz wszystkie widoczne w\u0119z\u0142y
878#fc, 26.4.2005:
879select_branch=Zaznacz potomk\u00f3w wybranego w\u0119z\u0142a
880select_favorites_folder=Wska\u017c katalog, w kt\u00f3rym znajduj\u0105 si\u0119 ulubione
881select_folder_for_importing=Wska\u017c katalog do zaimportowania
882# changed from 23.1.2004, fc.
883selection_method_by_click=Zaznaczanie przez pojedyncze klikni\u0119cie
884# fc, 2.2.05:
885selection_method_delayed=Z op\u00f3\u017anieniem
886selection_method_direct=Zaznaczanie przez wskazanie mysz\u0105
887set_image_by_filechooser=Obraz (wybierz plik lub wpisz odno\u015bnika)...
888set_link_by_filechooser=Odno\u015bnik (wybierz plik)...
889set_link_by_textfield=Odno\u015bnik (wprowad\u017a r\u0119cznie)...
890sharp_bezier=Ostra krzywa B\u00e9ziera
891sharp_linear=Ostra linia
892simplyhtml.aboutFrameTitle=O programie
893simplyhtml.alignCenter=do \u015brodka
894simplyhtml.alignLabel=Wyr\u00f3wnanie:
895simplyhtml.alignLeft=do lewej
896simplyhtml.alignRight=do prawej
897simplyhtml.allCellsRangeLabel=wszystkich kom\u00f3rek
898simplyhtml.allOccurrencesReplaced=Zamieniono wszystkie wyst\u0105pienia
899simplyhtml.appendTableColLabel=Dodaj kolumn\u0119
900simplyhtml.appendTableRowLabel=Dodaj wiersz
901simplyhtml.applyCellAttrLabel=Zastosuj do
902simplyhtml.backgroundLabel=T\u0142o:
903simplyhtml.boldItalicName=wyt\u0142uszczony+kursywa
904simplyhtml.boldName=wyt\u0142uszczony
905simplyhtml.borderColorLabel=Kolor ramki:
906simplyhtml.borderWidthLabel=Szeroko\u015b\u0107 ramki:
907simplyhtml.bottomLabel=na dole:
908simplyhtml.cancelBtnName=Anuluj
909simplyhtml.cellBorderTabLabel=Obramowanie
910simplyhtml.cellGenTabLabel=Og\u00f3lne
911simplyhtml.cellMarginTabLabel=Margines kom\u00f3rki
912simplyhtml.cellPanelTitle=Format kom\u00f3rki
913simplyhtml.clearFormatLabel=Usu\u0144 formatowanie
914simplyhtml.clearFormatTip=usu\u0144 formatowanie
915simplyhtml.close=Zamknij
916simplyhtml.closeBtnName=Zamknij
917simplyhtml.colorLabel=Kolor
918simplyhtml.copyLabel=Kopiuj
919simplyhtml.copyTip=kopiuj do schowka
920simplyhtml.cTagNameHead1=Nag\u0142\u00f3wek 1
921simplyhtml.cTagNameHead2=Nag\u0142\u00f3wek 2
922simplyhtml.cTagNameHead3=Nag\u0142\u00f3wek 3
923simplyhtml.cTagNameHead4=Nag\u0142\u00f3wek 4
924simplyhtml.cTagNameHead5=Nag\u0142\u00f3wek 5
925simplyhtml.cTagNameHead6=Nag\u0142\u00f3wek 6
926simplyhtml.cTagNameLink=Hiper\u0142\u0105cze
927simplyhtml.cTagNameOL=Lista numerowana
928simplyhtml.cTagNamePara=Akapit
929simplyhtml.cTagNameUL=Lista wypunktowana
930simplyhtml.cutLabel=Wytnij
931simplyhtml.cutTip=wytnij do schowka
932simplyhtml.defaultDocName=Bez tytu\u0142u
933simplyhtml.deleteTableColLabel=Skasuj kolumn\u0119
934simplyhtml.deleteTableRowLabel=Skasuj wiersz
935simplyhtml.docTitleQuery=Ustaw tytu\u0142 na:
936simplyhtml.docTitleTitle=Edycja tytu\u0142u dokumentu
937simplyhtml.editLabel=Edycja
938simplyhtml.effectLabel=Efekt
939simplyhtml.familyLabel=Rodzina
940simplyhtml.findNext=Znajd\u017a nast\u0119pne...
941simplyhtml.findReplaceDialogTitle=Znajd\u017a i zamie\u0144
942simplyhtml.findReplaceLabel=Znajd\u017a i zast\u0105p
943simplyhtml.findReplaceTip=znajd\u017a i zast\u0105p fragment tekstu
944simplyhtml.fontBoldImage=resources/bold.gif
945simplyhtml.fontBoldLabel=Wyt\u0142u\u015b\u0107
946simplyhtml.fontBoldSelectedIcon=resources/bold_on.gif
947simplyhtml.fontBoldTip=w\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz wyt\u0142uszczenie
948simplyhtml.fontDialogTitle=Formatuj czcionk\u0119
949simplyhtml.fontItalicImage=resources/italic.gif
950simplyhtml.fontItalicLabel=Kursywa
951simplyhtml.fontItalicSelectedIcon=resources/italic_on.gif
952simplyhtml.fontItalicTip=w\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz kursyw\u0119
953simplyhtml.fontLabel=Czcionka...
954simplyhtml.fontTabLabel=Czcionka
955simplyhtml.fontTip=Formatuj czcionk\u0119...
956simplyhtml.fontUnderlineImage=resources/uline.gif
957simplyhtml.fontUnderlineLabel=Podkre\u015blenie
958simplyhtml.fontUnderlineTip=w\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz podkre\u015blenie
959simplyhtml.foregroundLabel=Tekst:
960simplyhtml.formatLabel=Format
961simplyhtml.formatListLabel=Lista...
962simplyhtml.formatListTip=zmiana formatu listy
963simplyhtml.formatParaLabel=Akapit...
964simplyhtml.formatParaTip=Zmiana format akapitu
965simplyhtml.formatTableLabel=Tabela...
966simplyhtml.formatTableTip=formatuj tabel\u0119
967simplyhtml.htmlTabTitle=Kod HTML
968simplyhtml.imageFileDesc=Pliki z obrazkami
969simplyhtml.insertTableColLabel=Wstaw kolumn\u0119
970simplyhtml.insertTableLabel=Tabela...
971simplyhtml.insertTableMsg=Ile kolumn?
972simplyhtml.insertTableRowLabel=Wstaw wiersz
973simplyhtml.insertTableTitle=Wstaw tabel\u0119
974simplyhtml.italicName=kursywa
975simplyhtml.layoutTabTitle=Podgl\u0105d
976simplyhtml.leftLabel=po lewej:
977simplyhtml.listDialogTitle=Format listy
978simplyhtml.listIndentTitle=Wysuni\u0119cie:
979simplyhtml.listPosInside=wewn\u0105trz
980simplyhtml.listPositionLabel=Pozycja:
981simplyhtml.listPosOutside=na zewn\u0105trz
982simplyhtml.listTypeCircle=okr\u0105g\u0142e wypunktowanie
983simplyhtml.listTypeDecimal=1.,2.,3.,4.
984simplyhtml.listTypeDisc=wypunktowanie symbolem pliku
985simplyhtml.listTypeLabel=Typ:
986simplyhtml.listTypeLowerAlpha=a.,b.,c.,d.
987simplyhtml.listTypeLowerRoman=i.,ii.,iii.,iv.
988simplyhtml.listTypeNone=brak
989simplyhtml.listTypeSquare=kwadratowe wypunktowanie
990simplyhtml.listTypeUpperAlpha=A.,B.,C.,D.
991simplyhtml.listTypeUpperRoman=I.,II.,III.,IV.
992simplyhtml.marginLabel=Zewn\u0119trzny
993simplyhtml.matchCase=Rozr\u00f3\u017cniaj du\u017ce/ma\u0142e litery
994simplyhtml.newStyleDefaultName=nowy styl
995simplyhtml.nextTableCellLabel=Nast\u0119pna kom\u00f3rka
996simplyhtml.noLineLabel=brak
997simplyhtml.noMoreOccurrencesFound=nie ma (wi\u0119cej) wyst\u0105pie\u0144
998simplyhtml.okBtnName=OK
999simplyhtml.paddingLabel=Wewn\u0119trzny
1000simplyhtml.paraAlignCenterLabel=Do \u015brodka
1001simplyhtml.paraAlignCenterTip=Wyr\u00f3wnaj akapit do \u015brodka
1002simplyhtml.paraAlignLeftLabel=Do lewej
1003simplyhtml.paraAlignLeftTip=Wyr\u00f3wnaj akapit do lewej
1004simplyhtml.paraAlignRightLabel=Do prawej
1005simplyhtml.paraAlignRightTip=Wyr\u00f3wnaj akapit do prawej
1006simplyhtml.paraStyleDialogTitle=Styl akapitu
1007simplyhtml.paraTabLabel=Akapit
1008simplyhtml.pasteLabel=Wklej
1009simplyhtml.pasteTip=wklej ze schowka
1010simplyhtml.plainName=zwyk\u0142y
1011simplyhtml.previewLabel=Podgl\u0105d
1012simplyhtml.previewText=Tekst pogl\u0105du
1013simplyhtml.prevTableCellLabel=Poprzednia kom\u00f3rka
1014simplyhtml.redoLabel=Powt\u00f3rz
1015simplyhtml.redoTip=powt\u00f3rz
1016simplyhtml.replace=Zamie\u0144...
1017simplyhtml.replaceAll=Wszystkie
1018simplyhtml.replaceDone=Wykonane
1019simplyhtml.replaceNo=Nie
1020simplyhtml.replaceThisQuery=zamieni\u0107 to wyst\u0105pienie
1021simplyhtml.replaceWith=Zast\u0105p przez:
1022simplyhtml.replaceYes=Tak
1023simplyhtml.rightLabel=po prawej:
1024simplyhtml.searchDown=Szukaj w prz\u00f3d
1025simplyhtml.searchFromStart=Szukaj od pocz\u0105tku
1026simplyhtml.searchUp=Szukaj wstecz
1027simplyhtml.selectAllLabel=Wybierz wszystko
1028simplyhtml.sizeLabel=Rozmiar
1029simplyhtml.standardStyleName=standardowy
1030simplyhtml.strikeLabel=Przekre\u015blenie
1031simplyhtml.styleLabel=Styl
1032simplyhtml.styleNameInputText=Nazwa nowego stylu?
1033simplyhtml.styleNameInputTitle=Zapisz styl
1034simplyhtml.tableBgColLabel=Kolor t\u0142a:
1035simplyhtml.tableDialogTitle=Formatuj tabel\u0119
1036simplyhtml.tableLabel=Tabela
1037simplyhtml.tablePanelTitle=Format tabeli
1038simplyhtml.tableWidthLabel=Szeroko\u015b\u0107:
1039simplyhtml.textIndentLabel=Wci\u0119cie:
1040simplyhtml.textToFind=Tekst do odnalezienia:
1041simplyhtml.thisCellRangeLabel=tej kom\u00f3rki
1042simplyhtml.thisColRangeLabel=tej kolumny
1043simplyhtml.thisRowRangeLabel=tego wiersza
1044simplyhtml.toggleBulletsLabel=W\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz wypunktowanie
1045simplyhtml.toggleBulletsTip=w\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz wypunktowanie
1046simplyhtml.toggleNumbersLabel=W\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz numerowanie
1047simplyhtml.toggleNumbersTip=w\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz numerowanie
1048simplyhtml.topLabel=u g\u00f3ry:
1049simplyhtml.uLineLabel=Podkre\u015blenie
1050simplyhtml.unableToOpenFileError=Nie uda\u0142o sie otworzy\u0107 pliku
1051simplyhtml.unableToRedoError=Nie da si\u0119 powt\u00f3rzy\u0107:
1052simplyhtml.unableToUndoError=Nie da si\u0119 wycofa\u0107:
1053simplyhtml.undoLabel=Cofnij
1054simplyhtml.undoTip=cofnij
1055simplyhtml.valignBaseline=do linii
1056simplyhtml.valignBottom=do do\u0142u
1057simplyhtml.valignLabel=Wyr\u00f3wnanie pionowe:
1058simplyhtml.valignMiddle=do \u015brodka
1059simplyhtml.valignTop=do g\u00f3ry
1060simplyhtml.wholeWordsOnly=Tylko ca\u0142e s\u0142owa
1061split=Podziel
1062style=Styl
1063toggle_bold_branch=W\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz pogrubienie
1064toggle_children_folded=Zwi\u0144/rozwi\u0144 w\u0119z\u0142y potomne
1065toggle_folded= Zwi\u0144/rozwi\u0144 w\u0119ze\u0142
1066toggle_italic_branch=W\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz kursyw\u0119
1067toggle_left_toolbar=W\u0142\u0105cz/Wy\u0142\u0105cz boczny pasek narz\u0119dzi
1068toggle_menubar=W\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz menu
1069toggle_toolbar=W\u0142\u0105cz/wy\u0142\u0105cz pasek narz\u0119dzi
1070#fc, 14.11.2004:
1071undefined_error=Nieoczekiwany b\u0142\u0105d. Prosz\u0119 prze\u015blij o nim wiadomo\u015b\u0107.
1072underline=Podkre\u015blenie
1073# added at 27.8.2004, fc:
1074underlined=Podkre\u015blony
1075# added at 2.5.2004, fc:
1076undo=Cofnij
1077unfold=Rozwi\u0144
1078url_error=B\u0142\u0105d! Niepoprawny URL.
1079url_load_error=Nie mo\u017cna za\u0142adowa\u0107 mindmapy z URL:
1080use_plain_text=U\u017cyj czystego tekstu
1081# dan, whenever
1082use_rich_formatting=U\u017cyj HTML
1083# removed: follow_link=Goto:
1084user_defined_zoom=u\u017cytkownika...
1085user_defined_zoom_status_bar=Zmiana powi\u0119kszenia do warto\u015bci {0}%.
1086user_zoom=Powi\u0119kszenie wydruku (0.0 - 2.0):
1087webDocu=Dokumentacja webowa
1088width=Szeroko\u015b\u0107
1089yes=Tak
1090zoom_in=Powi\u0119ksz
1091zoom_out=Pomniejsz
1092#Polish translation by Rafal Kraik kraik@poczta.onet.pl
1093#2005-11-06, modified by Wojciech Piekutowski, hekto5.at.gmail.dot.com, some improvments of previos translation and new strings from 0.8.0
1094#2006-09-25, updated by Andrzej Kilijanski, aki@koprin.com.pl to FreeMind 0.9.0b8
1095about=O programie
1096accessories/plugins/EnterPassword.properties_documentation=<html> Umo\u017cliwia prze\u0142\u0105czanie si\u0119 mi\u0119dzy trybem za- i roz- szyfrowanym</html>
1097accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML.properties_documentation=<html> Eksportuje mindmap\u0119 do dokumentu XHTML z JavaScript</html>
1098accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML3.properties_documentation=<html> Eksportuje mindmap\u0119 do dokumentu XHTML bez u\u017cycia JavaScript</html>
1099cannot_move_to_child =Nie da si\u0119 przenie\u015b\u0107 w\u0119z\u0142a do jednego z dzieci
1100filter_show_flat=P\u0142aski
1101mode_title =FreeMind - Tryb {0}
1102node_changed_discard_changes =W\u0119ze\u0142 zosta\u0142 zmieniony. Utraci\u0107 zmiany?
1103OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NodeNote.properties_key=Notatka
1104previous_map=Poprzednia mapa
1105print=Drukuj
1106print_dialog=Drukuj...
1107repair_link_question=Nie uda\u0142o si\u0119 wczyta\u0107 powi\u0105zanej mapy. Czy chcesz poprawi\u0107 r\u0119cznie?
1108save_failed=Nie uda\u0142o si\u0119 zapisa\u0107 mapy $1.
1109save_unsaved=Zapisa\u0107 nast\u0119puj\u0105c\u0105 map\u0119? :
1110OptionPanel.eu=Eu
1111OptionPanel.bg=Bg
1112OptionPanel.sr=Sr
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.