source: grub-pc/trunk/fuentes/debian/po/kk.po @ 22

Last change on this file since 22 was 22, checked in by mabarracus, 4 years ago

updated version and apply net.ifnames=0 into debian/rules

File size: 19.5 KB
Line 
1# Kazakh translation for grub2.
2# Copyright (C) 2010 The Grub team
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2010-2011.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: master\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
10"POT-Creation-Date: 2014-12-13 20:23+0000\n"
11"PO-Revision-Date: 2014-12-14 20:02+0600\n"
12"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
14"Language: kk\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
20
21#. Type: boolean
22#. Description
23#: ../grub-pc.templates.in:2001
24msgid "Chainload from menu.lst?"
25msgstr "menu.lst ішінен тізбектей жүктелу керек пе?"
26
27#. Type: boolean
28#. Description
29#: ../grub-pc.templates.in:2001
30msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
31msgstr "GRUB жаңарту скриптері /boot/grub ішінен орнатылған GRUB Legacy тапты."
32
33#. Type: boolean
34#. Description
35#: ../grub-pc.templates.in:2001
36msgid ""
37"In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is "
38"recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to load a GRUB 2 boot image "
39"from your existing GRUB Legacy setup. This step can be automatically "
40"performed now."
41msgstr ""
42"GRUB Legacy нұсқасын алмастыру үшін, сіздің бар болып тұрған GRUB Legacy "
43"орнатудың /boot/grub/menu.lst файлынан GRUB 2 жүктеушісін тізбектей жүктеуге "
44"баптауға ұсынылады. Бұл қадам қазір автоматты түрде жасалуы мүмкін."
45
46#. Type: boolean
47#. Description
48#: ../grub-pc.templates.in:2001
49msgid ""
50"It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and "
51"verify that the new GRUB 2 setup works before it is written to the MBR "
52"(Master Boot Record)."
53msgstr ""
54"GRUB 2-ні menu.lst ішінен тізбектей жүктеуді қабылдау, және жаңа GRUB 2 "
55"орнатуы оны MBR (Басты жүктелу жазбасына) ішіне жазбас бұрын жұмыс "
56"істейтінін тексеру ұсынылады."
57
58#. Type: boolean
59#. Description
60#: ../grub-pc.templates.in:2001
61msgid ""
62"Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later "
63"by issuing the following command as root:"
64msgstr ""
65"Шешіміңіз қандай болса да, кейін сіз әрқашан да ескі MBR бейнесін жаңа GRUB "
66"2-мен ауыстыра аласыз, ол үшін root атынан келесі команда орындауыңыз керек:"
67
68#. Type: multiselect
69#. Description
70#. Type: multiselect
71#. Description
72#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
73msgid "GRUB install devices:"
74msgstr "GRUB орнатылатын құрылғылар:"
75
76#. Type: multiselect
77#. Description
78#: ../grub-pc.templates.in:3001
79msgid ""
80"The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which "
81"devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any."
82msgstr ""
83"grub-pc дестесі жаңартылуда. Бұл мәзір сізге қай құрылғылар үшін grub-"
84"install автожөнелту қалайтыныңызды көрсетуге мүмкін қылады, егер ондай "
85"құрылғылар бар болса."
86
87#. Type: multiselect
88#. Description
89#: ../grub-pc.templates.in:3001
90msgid ""
91"Running grub-install automatically is recommended in most situations, to "
92"prevent the installed GRUB core image from getting out of sync with GRUB "
93"modules or grub.cfg."
94msgstr ""
95"grub-install автожөнелту көп жағдайда ұсынылады, орнатылған GRUB өзегі және "
96"модульдер не grub.cfg-мен үйлесімді болуы үшін."
97
98#. Type: multiselect
99#. Description
100#. Type: multiselect
101#. Description
102#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
103msgid ""
104"If you're unsure which drive is designated as boot drive by your BIOS, it is "
105"often a good idea to install GRUB to all of them."
106msgstr ""
107"Егер сіз BIOS-та қай диск жүктелетін етіп орнатылғанын нақты білмесеңіз, "
108"GRUB-ты дисктердің барлығына орнатуға да болады."
109
110#. Type: multiselect
111#. Description
112#. Type: multiselect
113#. Description
114#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
115msgid ""
116"Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and "
117"some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to "
118"use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is "
119"not recommended."
120msgstr ""
121"Ескерту: GRUB-ты бөлімнің жүктелу жазбасына да орнатуға болады, сәйкес "
122"келетін бөлімдер тізімі төменде көрсетілген. Алайда, бұл әрекет GRUB-ты "
123"блоктізімді қолдануға мәжбүрлетеді, яғни оның икемділігін төмендетеді, сол "
124"үшін ұсынылмайды."
125
126#. Type: multiselect
127#. Description
128#: ../grub-pc.templates.in:4001
129msgid ""
130"The GRUB boot loader was previously installed to a disk that is no longer "
131"present, or whose unique identifier has changed for some reason. It is "
132"important to make sure that the installed GRUB core image stays in sync with "
133"GRUB modules and grub.cfg. Please check again to make sure that GRUB is "
134"written to the appropriate boot devices."
135msgstr ""
136"GRUB жүктеушісі қазір жоқ болып тұрған, немесе қандай да бір себептермен "
137"уникалды идентификаторы өзгерген дискіге бұрын орнатулы болған. Орнатылған "
138"GRUB өзегі және модульдер мен grub.cfg-мен үйлесімді болуын тексеру маңызды. "
139"GRUB дұрыс жүктелу құрылғыларына жазылғанын тағы да бір рет тексеріңіз."
140
141#. Type: text
142#. Description
143#. Disk sizes are in decimal megabytes, to match how disk manufacturers
144#. usually describe them.
145#: ../grub-pc.templates.in:5001
146msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"
147msgstr "${DEVICE} (${SIZE} МБ; ${MODEL})"
148
149#. Type: text
150#. Description
151#. The "-" is used to indicate indentation. Leading spaces may not work.
152#: ../grub-pc.templates.in:6001
153msgid "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"
154msgstr "- ${DEVICE} (${SIZE} МБ; ${PATH})"
155
156#. Type: boolean
157#. Description
158#: ../grub-pc.templates.in:7001
159msgid "Writing GRUB to boot device failed - continue?"
160msgstr "GRUB-ты жүктелу құрылғысына жазу сәтсіз - жалғастыру керек пе?"
161
162#. Type: boolean
163#. Description
164#. Type: boolean
165#. Description
166#: ../grub-pc.templates.in:7001 ../grub-pc.templates.in:8001
167msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
168msgstr "GRUB келесі құрылғыларға орнату сәтсіз аяқталды:"
169
170#. Type: boolean
171#. Description
172#: ../grub-pc.templates.in:7001
173msgid ""
174"Do you want to continue anyway? If you do, your computer may not start up "
175"properly."
176msgstr ""
177"Бәрібір жалғастыруды қалайсыз ба? Нәтижесінде компьютеріңіз дұрыс жүктелмеуі "
178"мүмкін."
179
180#. Type: boolean
181#. Description
182#: ../grub-pc.templates.in:8001
183msgid "Writing GRUB to boot device failed - try again?"
184msgstr "GRUB-ты жүктелу құрылғысына жазу сәтсіз - қайталау керек пе?"
185
186#. Type: boolean
187#. Description
188#: ../grub-pc.templates.in:8001
189msgid ""
190"You may be able to install GRUB to some other device, although you should "
191"check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade "
192"from GRUB Legacy will be canceled."
193msgstr ""
194"Сіз оған қоса GRUB-ты басқа да құрылғыларға орната аласыз, бірақ жүйеңіз ол "
195"кезде жүктеле алатынына көз жеткізіңіз. Болмаса, GRUB Legacy нұсқасынан "
196"жаңартудан бас тартылады."
197
198#. Type: boolean
199#. Description
200#: ../grub-pc.templates.in:9001
201msgid "Continue without installing GRUB?"
202msgstr "GRUB орнатпай-ақ жалғастыру керек пе?"
203
204#. Type: boolean
205#. Description
206#: ../grub-pc.templates.in:9001
207msgid ""
208"You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot "
209"loader may not be properly configured, and when this computer next starts up "
210"it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an "
211"earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load "
212"modules or handle the current configuration file."
213msgstr ""
214"Сіз GRUB-ты ешбір құрылғыға орнатпауды қалағансыз. Жалғастырсаңыз, жүктеуші "
215"дұрыс бапталмауы мүмкін, және компьютеріңіз келесі рет жүктелген кезде, "
216"жүктелу жазбасында оған дейін болған нәрсені қолданады. Егер ол жүктелу "
217"жазбасында GRUB 2 ертерек шыққан нұсқасы болса, ол модульдерді жүктей алмай, "
218"не ағымдағы баптаулар файлын талдай алмайтын болуы әдбен мүмкін."
219
220#. Type: boolean
221#. Description
222#: ../grub-pc.templates.in:9001
223msgid ""
224"If you are already using a different boot loader and want to carry on doing "
225"so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, "
226"then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB "
227"somewhere."
228msgstr ""
229"Егер сіз басқа жүктеушіні қолданып, оны жалғастыруды қаласаңыз, немесе бұл - "
230"жүктеушіні талап етпейтін ерекше жүйе болса, онда жалғастырыңыз. Болмаса, "
231"қайда болса да, GRUB орнатуыңыз керек."
232
233#. Type: boolean
234#. Description
235#: ../grub-pc.templates.in:10001
236msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
237msgstr "GRUB 2 /boot/grub ішінен өшіру керек пе?"
238
239#. Type: boolean
240#. Description
241#: ../grub-pc.templates.in:10001
242msgid "Do you want to have all GRUB 2 files removed from /boot/grub?"
243msgstr "GRUB 2 барлық файлдарын /boot/grub ішінен өшіруді шынымен қалайсыз ба?"
244
245#. Type: boolean
246#. Description
247#: ../grub-pc.templates.in:10001
248msgid ""
249"This will make the system unbootable unless another boot loader is installed."
250msgstr ""
251"Бұл әрекет басқа жүктеуші орнатылмаған болса, жүйеңізді жүктелмейтін қылады."
252
253#. Type: boolean
254#. Description
255#: ../grub-pc.templates.in:11001
256msgid "Finish conversion to GRUB 2 now?"
257msgstr "GRUB 2-ге айналдыруды қазір аяқтау керек пе?"
258
259#. Type: boolean
260#. Description
261#: ../grub-pc.templates.in:11001
262msgid ""
263"This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but "
264"it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
265msgstr ""
266"Жүйеде әлі де GRUB Legacy жүктеушісі орнатылған, оған қоса GRUB 2 жүктелу "
267"жазбалары келесі дискілерге орнатылған:"
268
269#. Type: boolean
270#. Description
271#: ../grub-pc.templates.in:11001
272msgid ""
273"It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should "
274"instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion "
275"to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these "
276"GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause "
277"your system to stop booting properly."
278msgstr ""
279"GRUB Legacy енді қолданылмайтын сияқты, орнына GRUB 2 бейнелерін ол "
280"дискілерде жаңартып, ескі GRUB Legacy файлдарын өшіріңіз. GRUB 2 бейнелерін "
281"жаңартпасаңыз, олар жаңа дестелермен үйлеспей, жүйеңіз дұрыс жүктелмеуі "
282"мүмкін."
283
284#. Type: boolean
285#. Description
286#: ../grub-pc.templates.in:11001
287msgid ""
288"You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot "
289"records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
290msgstr ""
291"GRUB 2 дейін жаңартуды аяқтауыңыз керек, егер осы жүктелу жазбалары басқа "
292"жүйеде орнатылған GRUB 2 көмегімен жасалмаған болса."
293
294#. Type: string
295#. Description
296#: ../templates.in:1001
297msgid "Linux command line:"
298msgstr "Linux командалық жолы:"
299
300#. Type: string
301#. Description
302#: ../templates.in:1001
303msgid ""
304"The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the "
305"`kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
306"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
307msgstr ""
308"Келесі Linux командасы /etc/default/grub ішінен не GRUB Legacy menu.lst "
309"ішіндегі `kopt' параметрінен алынды. Оның дұрыстығын тексеріп, керек болса, "
310"өзгертіңіз. Бұл командалық жол бос болса да болады."
311
312#. Type: string
313#. Description
314#: ../templates.in:2001
315msgid "Linux default command line:"
316msgstr "Linux бастапқы командалық жолы:"
317
318#. Type: string
319#. Description
320#: ../templates.in:2001
321msgid ""
322"The following string will be used as Linux parameters for the default menu "
323"entry but not for the recovery mode."
324msgstr ""
325"Келесі жол Linux параметрлері бастапқы мәзірі үшін, бірақ қалпына келтіру "
326"үшін емес, қолданылатын болады."
327
328#. Type: boolean
329#. Description
330#: ../templates.in:3001
331msgid "Force extra installation to the EFI removable media path?"
332msgstr "EFI ауыстырмалы тасушыға қосымша орнатуды мәжбүрлету керек пе?"
333
334#. Type: boolean
335#. Description
336#: ../templates.in:3001
337msgid ""
338"Some EFI-based systems are buggy and do not handle new bootloaders "
339"correctly. If you force an extra installation of GRUB to the EFI removable "
340"media path, this should ensure that this system will boot Debian correctly "
341"despite such a problem. However, it may remove the ability to boot any other "
342"operating systems that also depend on this path. If so, you will need to "
343"make sure that GRUB is configured successfully to be able to boot any other "
344"OS installations correctly."
345msgstr ""
346"Кейбір EFI негізіндегі жүйелер толығымен дұрыс жасамайды және жаңа "
347"жүктеушілерді дұрыс өңдемейді. Егер сіз қосымша түрде GRUB-ты EFI "
348"ауыстырмалы тасушыға орнатсаңыз, осы мәселеге қарамастан, бұл әрекет бұл "
349"жүйенің Debian-ды дұрыс жүктейтінін қамтамасыз етуі тиіс. Алайда, ол "
350"тасушыға тәуелді басқа операциялық жүйелердің жүктеле алмауына әкеп соғуы "
351"мүмкін. Олай болса сізге GRUB барлық басқа ОЖ-ды жүктей алатындай етіп дұрыс "
352"бапталғанына көз жеткізу керек."
353
354#. Type: string
355#. Description
356#: ../templates.in:4001
357msgid "kFreeBSD command line:"
358msgstr "kFreeBSD командалық жолы:"
359
360#. Type: string
361#. Description
362#: ../templates.in:4001
363msgid ""
364"The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or "
365"the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
366"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
367msgstr ""
368"Келесі kFreeBSD командасы /etc/default/grub ішінен не GRUB Legacy menu.lst "
369"ішіндегі `kopt' параметрінен алынды. Оның дұрыстығын тексеріп, керек болса, "
370"өзгертіңіз. Бұл командалық жол бос болса да болады."
371
372#. Type: string
373#. Description
374#: ../templates.in:5001
375msgid "kFreeBSD default command line:"
376msgstr "kFreeBSD бастапқы командалық жолы:"
377
378#. Type: string
379#. Description
380#: ../templates.in:5001
381msgid ""
382"The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default "
383"menu entry but not for the recovery mode."
384msgstr ""
385"Келесі жол kFreeBSD параметрлері бастапқы мәзірі үшін, бірақ қалпына келтіру "
386"үшін емес, қолданылатын болады."
387
388#. Type: note
389#. Description
390#: ../templates.in:6001
391msgid "/boot/grub/device.map has been regenerated"
392msgstr "/boot/grub/device.map қайта құрылды"
393
394#. Type: note
395#. Description
396#: ../templates.in:6001
397msgid ""
398"The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device "
399"names. In most cases, this should significantly reduce the need to change it "
400"in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected."
401msgstr ""
402"/boot/grub/device.map файлы құрылғылардың тұрақты аттарын қолданатындай "
403"түзетілген. Көп жағдайда, болашақта өзгерту керек емес болады, және GRUB "
404"жасаған мәзір элементтері өзгеріссіз-ақ қалады."
405
406#. Type: note
407#. Description
408#: ../templates.in:6001
409msgid ""
410"However, since more than one disk is present in the system, it is possible "
411"that the system is depending on the old device map. Please check whether "
412"there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive "
413"numbering, and update them if necessary."
414msgstr ""
415"Алайда, жүйеңізде бірден көп диск болған соң, ескі device map-қа тәуелді "
416"болуыңыз мүмкін. GRUB-ң (hdN) түріндегі дисктер нөмірленуі мәзірде жоқ "
417"болуына көз жеткізіңіз, керек болса, оларды жаңартыңыз."
418
419#. Type: note
420#. Description
421#: ../templates.in:6001
422msgid ""
423"If you do not understand this message, or if there are no custom boot menu "
424"entries, you can ignore this message."
425msgstr ""
426"Егер сіз осы хабарламаны түсінбесеңіз, немесе сізде таңдауыңызша жүктелу "
427"мәзірінің элементтері жоқ болса, бұл хабарламаны елемеңіз."
428
429#~ msgid ""
430#~ "In either case, whenever you want GRUB 2 to be loaded directly from MBR, "
431#~ "you can do so by issuing (as root) the following command:"
432#~ msgstr ""
433#~ "Қалай болса да, GRUB 2 тура MBR ішінен жүктелуді қалайтын болсаңыз, сол "
434#~ "кезде root атынан келесі команданы орындаңыз:"
435
436#~ msgid "GRUB installation failed. Continue?"
437#~ msgstr "GRUB орнату сәтсіз. Жалғастыру керек пе?"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.