source: jclic/trunk/fuentes/build/jclic/edu/xtec/resources/messages/JClicMessages_ca.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 8.9 KB
Line 
1#JClic main messages
2label_time=temps
3label_actions=intents
4label_score=encerts
5Skin = Entorn visual
6action_next_caption=Seg\u00FCent
7action_next_tooltip=Activitat seg\u00FCent
8action_prev_caption=Anterior
9action_prev_tooltip=Activitat anterior
10action_reset_caption=Reinicia
11action_reset_tooltip=Reinicia l'activitat
12action_info_caption=Informaci\u00F3
13about_window_lb_project=Projecte
14about_window_lb_languages=Idiomes
15about_window_lb_language=Idioma
16about_window_close_button=Torna
17about_window_caption=Quant a...
18action_about_tooltip=Informes d'usuari
19about_window_lb_report=Informes
20about_window_browser_button=Veure-ho en el navegador
21report_no_activities=No hi ha cap activitat reportada!
22report_system_standard=L'informe no s'est\u00E0 enregistrant en cap base de dades
23report_lb_time=Temps
24msg_error_loading_sequence=Error en carregar la seq\u00FC\u00E8ncia
25media_qt_error_initializing=Error en inicialitzar el QuickTime!
26media_check_url=messages/checkmedia_ca.html
27filesystem_openURL=Obre una ubicaci\u00F3 web...
28filesystem_openFile=Obre el fitxer...
29filesystem_enterURL=Escriviu l'URL del recurs al qual voleu accedir.
30msg_error_executing_external=Error en executar l'ordre:
31editor_moveDown_tooltip=Mou l'element seleccionat avall
32editor_moveUp_tooltip=Mou l'element seleccionat amunt
33editor_moveDown=Mou avall
34editor_moveUp=Mou amunt
35filefilter_all_images=Imatges (*.gif, *.jpg, *.png, *.bmp, *.ico)
36filefilter_png=Imatges PNG
37filefilter_jpg=Imatges JPG
38filefilter_gif=Imatges GIF
39filesystem_saveURLerror=Els fitxers obtinguts d'un URL s\u00F3n nom\u00E9s de lectura.
40filefilter_all_clic=Paquets Clic 3.0 (*.pac, *.pcc)
41filefilter_all=Tots els fitxers
42filefilter_all_jclic_clic=Projectes JClic i Clic 3.0 (*.jclic, *.jclic.zip, *.pac, *.pcc)
43filefilter_all_jclic=Projectes JClic (*.jclic, *.jclic.zip)
44filefilter_pcc=Paquets compactes Clic 3.0 (*.pcc)
45filefilter_pac=Paquets oberts Clic 3.0 (*.pac)
46filefilter_jclic_zip=Projectes JClic comprimits (*.jclic.zip)
47filefilter_jclic=Projectes JClic (*.jclic)
48about_window_lb_mediaSystem=Sistema multim\u00E8dia
49about_window_lb_level=Nivell
50about_window_lb_area=\u00C0rea
51report_num_actions=Accions fetes:
52report_project=Projecte:
53report_lb_totals=Totals:
54report_num_projects=Projectes:
55report_session=Sessi\u00F3:
56msg_warn_no_exec_in_applets=Per raons de seguretat l'execuci\u00F3 de programes externs est\u00E0 deshabilitada en els applets JClic.
57msg_error_starting_activity=Error en iniciar l'activitat!
58msg_error_loading_project=Error en carregar el projecte
59msg_error_playing_media=Error del recurs multim\u00E8dia!
60msg_activity_finished=Activitat acabada!
61msg_playing_media=Interpretant multim\u00E8dia
62msg_activity_running=Activitat en marxa
63msg_activity_ready=Activitat preparada
64msg_initializing=Inicialitzant...
65msg_preparing_media=Preparant multim\u00E8dia
66msg_error_loading_activity=Error en carregar l'activitat
67msg_loading_activity=Carregant l'activitat...
68msg_loading_project=Carregant el projecte...
69msg_ready=Fet
70err_reading_data=Error en llegir el fitxer
71err_file_save=Error en desar el fitxer!
72err_file_open=Error en obrir el fitxer!
73report_started=Inici de sessi\u00F3:
74report_lb_score=Puntuaci\u00F3
75report_lb_actions=Accions
76report_lb_solved=Correcta
77report_lb_activity=Activitat
78report_lb_sequence=Seq\u00FC\u00E8ncia
79report_global_score=Puntuaci\u00F3 global:
80report_total_time=Temps total en activitats:
81report_num_activities_solved=Activitats correctes:
82report_num_activities=Activitats realitzades:
83report_num_sequences=Seq\u00FC\u00E8ncies:
84report_system=Sistema d'informes:
85report_user=Usuari:
86report_not_finished=Activitat encara no acabada
87action_info_tooltip=Informaci\u00F3 addicional
88action_help_caption=Ajuda
89action_help_tooltip=Ajuda sobre l'activitat
90action_audio_caption=Sons
91action_audio_tooltip=Activar/desactivar els sons
92about_window_lb_system=Sistema
93about_window_lb_total_mem=Mem\u00F2ria total
94about_window_lb_free_mem=Mem\u00F2ria lliure
95about_window_lb_java_home=Ubicaci\u00F3 de Java
96about_window_lb_java_vm=M\u00E0quina virtual Java
97about_window_lb_java_version=Versi\u00F3 de Java
98about_window_lb_os=Sistema operatiu
99about_window_lb_version=Versi\u00F3
100
101about_window_lb_descriptors=Descriptors
102about_window_lb_description=Descripci\u00F3
103about_window_lb_history=Revisions
104about_window_lb_organizations=Organitzacions
105about_window_lb_organization=Organitzaci\u00F3
106about_window_lb_authors=Autors/es
107about_window_lb_author=Autor/a
108about_window_lb_activity=Activitat
109help_window_close_button=Torna a l'activitat
110help_window_caption=Finestra d'ajuda
111action_about_caption=Informes
112
113action_about_keys=II
114
115action_audio_keys=OS
116
117action_help_keys=JJ
118
119action_info_keys=NN
120
121action_next_keys=S*
122
123action_prev_keys=A*
124
125action_reset_keys=R*
126
127filefilter_install=Instal\u00B7ladors de projectes JClic (*.jclic.inst)
128
129report_err_no_users=No hi ha cap usuari definit a la base de dades d'informes!
130
131report_err_no_users_in_group=No hi ha cap usuari definit en aquest grup a la base de dades d'informes!
132
133report_new_user=Usuari nou...
134
135report_new_user_tooltip=Crea un nou usuari a la base de dades d'informes
136
137report_err_creating_user=Error en crear el nou usuari!
138
139report_select_user=Identificaci\u00F3 d'usuari per la base de dades d'informes
140
141report_userlist_title=Seleccioneu el vostre nom:
142
143report_ident_user=Identificaci\u00F3 d'usuari
144
145report_name_prompt=Nom:
146
147report_id_prompt=Identificador:
148
149report_pw_prompt=Contrasenya:
150
151report_pw_prompt_confirm=Confirmaci\u00F3 de la contrasenya:
152
153report_new_user_data=Creaci\u00F3 d'un nou usuari
154
155report_err_bad_data=Dades incorrectes!
156
157report_generic_group_name=Gen\u00E8ric
158
159report_new_group=Crea un nou grup...
160
161report_err_creating_group=Error en crear el nou grup!
162
163report_grouplist_title=Seleccioneu el vostre grup:
164
165report_new_group_data=Creaci\u00F3 d'un nou grup d'usuaris:
166
167report_err_invalid_user=Usuari inexistent o contrasenya incorrecta.
168
169report_user_has_pwd=El compte d'aquest usuari est\u00E0 protegit per contrasenya.
170
171report_err_init=Error en inicialitzar el sistema d'informes.
172
173report_not_connected=no connectat
174
175report_err_creating=Error en crear l'agent d'informes
176
177action_return_caption=Torna
178
179action_return_tooltip=Torna al darrer men\u00FA
180
181action_return_keys=T*
182
183filefilter_all_sounds=Sons (*.wav, *.mp3, *.au, *.aiff)
184
185filefilter_midi=Fitxers MIDI (*.mid)
186
187filefilter_all_video=Video (*.avi, *.mov, *.mpeg)
188
189filefilter_all_anim=Fitxers Flash 2.0 (*.swf)
190
191filefilter_skins=Entorns visuals (*.xml)
192
193filefilter_all_media=Tots els recursos
194
195filesystem_copyToRoot_1=El fitxer
196
197filesystem_copyToRoot_2=es troba en una carpeta diferent a la de l'actual projecte.
198
199filesystem_copyToRoot_3=Es recomana tenir tots els fitxers en la mateixa carpeta.
200
201filesystem_copyToRoot_4=Voleu copiar el fitxer seleccionat a la carpeta del projecte?
202
203filesystem_copyFile=Copiant el fitxer
204
205msg_loading=Carregant
206
207report_err_bad_id=Identificador incorrecte!
208
209report_err_duplicate_id=Aquest identificador ja existeix a la base de dades!
210
211report_err_bad_name=Nom incorrecte!
212
213report_err_bad_pw=Les contrasenyes no co\u00EFncideixen!
214
215report_err_connect=Error en connectar amb la base de dades d'informes!
216
217test_alert_exit=EXIT: En aquest punt el JClic es tancaria.
218
219test_alert_jump_to=En aquest punt es produ\u00EFria un salt al projecte:
220
221ftype_image=Imatge
222
223ftype_audio=So digital
224
225ftype_midi=Fitxer MIDI
226
227ftype_xml=Fitxer XML
228
229ftype_anim=Animaci\u00F3
230
231ftype_video=V\u00EDdeo digital
232
233ftype_font=Tipus de lletra TrueType
234
235ftype_jclic=Projecte JClic
236
237ftype_inst=Seq\u00FC\u00E8ncia d'instal\u00B7laci\u00F3 de projectes JClic
238
239ftype_unknown=Desconegut
240
241ftype_animated=animada
242
243filefilter_fonts=Tipus de lletra (*.ttf)
244
245editor_moveUp_keys=U#38
246
247editor_moveDown_keys=V#40
248
249filefilter_all_html=Documents HTML (*.htm, *.html)
250
251about_creditsDoc=about/credits_ca.html
252
253about_licenseDoc=about/license_ca.html
254
255about_sponsorsCaption=Amb el suport de:
256
257about_window_systemInfo=Informaci\u00F3 del sistema
258
259about_window_projectInfo=Informaci\u00F3 del projecte actual
260
261about_window_reportInfo=Resultats de la sessi\u00F3 actual
262
263about_otherCreditsCaption=Aquest producte inclou programari desenvolupat per:
264
265msg_saving_project=Desant el projecte...
266
267filefilter_text=Fitxers de text (*.txt)
268#Translation credits displayed on the about window, in HTML format
269html_translation_credits=Versi\u00F3 en catal\u00E0, per l'Equip Clic
270#Abstract of the GPL license, version 2.0, as shown on the About window
271html_gpl_license=Aquest programa &eacute;s lliure. Podeu distribuir-lo i/o modificar-lo conforme a les disposicions de la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU (GPL), publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versi&oacute; 2 de la llic&egrave;ncia o qualsevol versi&oacute; posterior.<br>&nbsp;<BR>Aquest programa es distribueix amb la intenci&oacute; de resultar &uacute;til, per&ograve; SENSE CAP GARANTIA, fins i tot sense la garantia impl&iacute;cita de COMERCIABILITAT o CONVENI&Egrave;NCIA PER A UN PROP&Ograve;SIT PARTICULAR. Per a m&eacute;s detalls, vegeu la <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU</a>.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.