source: jclic/trunk/fuentes/build/jclic/edu/xtec/resources/messages/JClicMessages_qcv.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 9.5 KB
Line 
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6#, fuzzy
7!=Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\nReport-Msgid-Bugs-To: \nPOT-Creation-Date: 2008-06-30 12:04+0200\nPO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\nLast-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\nLanguage-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset\=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\n
8
9# JClic main messages
10label_time=temps
11
12label_actions=intents
13
14label_score=encerts
15
16Skin=Aspecte
17
18action_next_caption=Seg\u00fcent
19
20action_next_tooltip=Activitat seg\u00fcent
21
22action_prev_caption=Anterior
23
24action_prev_tooltip=Activitat anterior
25
26action_reset_caption=Reinicia
27
28action_reset_tooltip=Reinicia l'activitat
29
30action_info_caption=Informaci\u00f3
31
32about_window_lb_project=Projecte
33
34about_window_lb_languages=Idiomes
35
36about_window_lb_language=Idioma
37
38about_window_close_button=Torna
39
40about_window_caption=Quant a...
41
42action_about_tooltip=Informes d'usuari
43
44about_window_lb_report=Informes
45
46about_window_browser_button=Veure-ho en el navegador
47
48report_no_activities=No hi ha cap activitat informada!
49
50report_system_standard=L'informe no s'est\u00e0 gravant en cap base de dades
51
52report_lb_time=Temps
53
54msg_error_loading_sequence=Error en carregar la seq\u00fc\u00e8ncia
55
56media_qt_error_initializing=Error en inicialitzar el QuickTime!
57
58media_check_url=messages/checkmedia_ca.html
59
60filesystem_openURL=Obri l'URL...
61
62filesystem_openFile=Obri el fitxer...
63
64filesystem_enterURL=Escriviu l'URL del recurs a qu\u00e8 voleu accedir.
65
66msg_error_executing_external=Error en executar l'orde:
67
68editor_moveDown_tooltip=Mou l'element seleccionat cap avall
69
70editor_moveUp_tooltip=Mou l'element seleccionat cap amunt
71
72editor_moveDown=Mou cap avall
73
74editor_moveUp=Mou cap amunt
75
76filefilter_all_images=Imatges (*.gif, *.jpg, *.png, *.bmp, *.ico)
77
78filefilter_png=Imatges PNG
79
80filefilter_jpg=Imatges JPG
81
82filefilter_gif=Imatges GIF
83
84filesystem_saveURLerror=Els fitxers obtinguts d'un URL s\u00f3n nom\u00e9s de lectura.
85
86filefilter_all_clic=Paquets Clic 3.0 (*.pac, *.pcc)
87
88filefilter_all=Tots els fitxers
89
90filefilter_all_jclic_clic=Projectes JClic i Clic 3.0 (*.jclic, *.jclic.zip, *.pac, *.pcc)
91
92filefilter_all_jclic=Projectes JClic (*.jclic, *.jclic.zip)
93
94filefilter_pcc=Paquets compactes Clic 3.0 (*.pcc)
95
96filefilter_pac=Paquets oberts Clic 3.0 (*.pac)
97
98filefilter_jclic_zip=Projectes JClic comprimits (*.jclic.zip)
99
100filefilter_jclic=Projectes JClic (*.jclic)
101
102about_window_lb_mediaSystem=Sistema multim\u00e8dia
103
104about_window_lb_level=Nivell
105
106about_window_lb_area=\u00c0rea
107
108report_num_actions=Accions fetes:
109
110report_project=Projecte:
111
112report_lb_totals=Totals:
113
114report_num_projects=Projectes:
115
116report_session=Sessi\u00f3:
117
118msg_warn_no_exec_in_applets=Per raons de seguretat l'execuci\u00f3 de programes externs est\u00e0 inhabilitada en les miniaplicacions JClic.
119
120msg_error_starting_activity=Error en iniciar l'activitat!
121
122msg_error_loading_project=Error en carregar el projecte
123
124msg_error_playing_media=Error del recurs multim\u00e8dia!
125
126msg_activity_finished=Activitat acabada!
127
128msg_playing_media=Interpretant multim\u00e8dia
129
130msg_activity_running=Activitat en marxa
131
132msg_activity_ready=Activitat preparada
133
134msg_initializing=Inicialitzant...
135
136msg_preparing_media=Preparant multim\u00e8dia
137
138msg_error_loading_activity=Error en carregar l'activitat
139
140msg_loading_activity=Carregant l'activitat...
141
142msg_loading_project=Carregant el projecte...
143
144msg_ready=Fet
145
146err_reading_data=Error en llegir el fitxer
147
148err_file_save=Error en guardar el fitxer!
149
150err_file_open=Error en obrir el fitxer!
151
152report_started=Inici de sessi\u00f3:
153
154report_lb_score=Puntuaci\u00f3
155
156report_lb_actions=Accions
157
158report_lb_solved=Correcta
159
160report_lb_activity=Activitat
161
162report_lb_sequence=Seq\u00fc\u00e8ncia
163
164report_global_score=Puntuaci\u00f3 global:
165
166report_total_time=Temps total en activitats:
167
168report_num_activities_solved=Activitats correctes:
169
170report_num_activities=Activitats realitzades:
171
172report_num_sequences=Seq\u00fc\u00e8ncies:
173
174report_system=Sistema d'informes:
175
176report_user=Usuari:
177
178report_not_finished=Activitat no acabada encara
179
180action_info_tooltip=Informaci\u00f3 addicional
181
182action_help_caption=Ajuda
183
184action_help_tooltip=Ajuda sobre l'activitat
185
186action_audio_caption=Sons
187
188action_audio_tooltip=Activa/desactiva els sons
189
190about_window_lb_system=Sistema
191
192about_window_lb_total_mem=Mem\u00f2ria total
193
194about_window_lb_free_mem=Mem\u00f2ria lliure
195
196about_window_lb_java_home=Ubicaci\u00f3 de Java
197
198about_window_lb_java_vm=M\u00e0quina virtual Java
199
200about_window_lb_java_version=Versi\u00f3 de Java
201
202about_window_lb_os=Sistema operatiu
203
204about_window_lb_version=Versi\u00f3
205
206about_window_lb_descriptors=Descriptors
207
208about_window_lb_description=Descripci\u00f3
209
210about_window_lb_history=Revisions
211
212about_window_lb_organizations=Organitzacions
213
214about_window_lb_organization=Organitzaci\u00f3
215
216about_window_lb_authors=Autors/es
217
218about_window_lb_author=Autor/a
219
220about_window_lb_activity=Activitat
221
222help_window_close_button=Torna a l'activitat
223
224help_window_caption=Finestra d'ajuda
225
226action_about_caption=Informes
227
228action_about_keys=II
229
230action_audio_keys=OS
231
232action_help_keys=JJ
233
234action_info_keys=NN
235
236action_next_keys=S*
237
238action_prev_keys=A*
239
240action_reset_keys=R*
241
242filefilter_install=Instal\u00b7ladors de projectes JClic (*.jclic.inst)
243
244report_err_no_users=No hi ha cap usuari definit a la base de dades d'informes!
245
246report_err_no_users_in_group=No hi ha cap usuari definit en este grup a la base de dades d'informes!
247
248report_new_user=Usuari nou...
249
250report_new_user_tooltip=Crea un nou usuari a la base de dades d'informes
251
252report_err_creating_user=Error en crear el nou usuari!
253
254report_select_user=Identificaci\u00f3 d'usuari per la base de dades d'informes
255
256report_userlist_title=Seleccioneu el vostre nom:
257
258report_ident_user=Identificaci\u00f3 d'usuari
259
260report_name_prompt=Nom:
261
262report_id_prompt=Identificador:
263
264report_pw_prompt=Contrasenya:
265
266report_pw_prompt_confirm=Confirmaci\u00f3 de la contrasenya:
267
268report_new_user_data=Creaci\u00f3 d'un nou usuari
269
270report_err_bad_data=Dades incorrectes!
271
272report_generic_group_name=Gen\u00e8ric
273
274report_new_group=Crea un nou grup...
275
276report_err_creating_group=Error en crear el nou grup!
277
278report_grouplist_title=Seleccioneu el vostre grup:
279
280report_new_group_data=Creaci\u00f3 d'un nou grup d'usuaris:
281
282report_err_invalid_user=Usuari inexistent o contrasenya incorrecta.
283
284report_user_has_pwd=El compte d'este usuari est\u00e0 protegit per contrasenya.
285
286report_err_init=Error en inicialitzar el sistema d'informes.
287
288report_not_connected=no connectat
289
290report_err_creating=Error en crear l'agent d'informes
291
292action_return_caption=Torna
293
294action_return_tooltip=Torna al darrer men\u00fa
295
296action_return_keys=T*
297
298filefilter_all_sounds=Sons (*.wav, *.mp3, *.au, *.aiff)
299
300filefilter_midi=Fitxers MIDI (*.mid)
301
302filefilter_all_video=V\u00eddeo (*.avi, *.mov, *.mpeg)
303
304filefilter_all_anim=Fitxers Flash 2.0 (*.swf)
305
306filefilter_skins=Entorns visuals (*.xml)
307
308filefilter_all_media=Tots els recursos
309
310filesystem_copyToRoot_1=El fitxer
311
312filesystem_copyToRoot_2=es troba en una carpeta diferent a la de l'actual projecte.
313
314filesystem_copyToRoot_3=Es recomana tindre tots els fitxers en la mateixa carpeta.
315
316filesystem_copyToRoot_4=Voleu copiar el fitxer seleccionat a la carpeta del projecte?
317
318filesystem_copyFile=Copiant el fitxer
319
320msg_loading=Carregant
321
322report_err_bad_id=Identificador incorrecte!
323
324report_err_duplicate_id=Este identificador ja existix a la base de dades!
325
326report_err_bad_name=Nom incorrecte!
327
328report_err_bad_pw=Les contrasenyes no coincidixen!
329
330report_err_connect=Error en connectar amb la base de dades d'informes!
331
332test_alert_exit=IX: En este punt el JClic es tancaria.
333
334test_alert_jump_to=En este punt es produiria un salt al projecte:
335
336ftype_image=Imatge
337
338ftype_audio=So digital
339
340ftype_midi=Fitxer MIDI
341
342ftype_xml=Fitxer XML
343
344ftype_anim=Animaci\u00f3
345
346ftype_video=V\u00eddeo digital
347
348ftype_font=Tipus de lletra TrueType
349
350ftype_jclic=Projecte JClic
351
352ftype_inst=Seq\u00fc\u00e8ncia d'instal\u00b7laci\u00f3 de projectes JClic
353
354ftype_unknown=Desconegut
355
356ftype_animated=animada
357
358filefilter_fonts=Tipus de lletra (*.ttf)
359
360editor_moveUp_keys=U\#38
361
362editor_moveDown_keys=V\#40
363
364filefilter_all_html=Documents HTML (*.htm, *.html)
365
366about_creditsDoc=about/credits_qcv.html
367
368about_licenseDoc=about/license_qcv.html
369
370about_sponsorsCaption=Amb el suport de:
371
372about_window_systemInfo=Informaci\u00f3 del sistema
373
374about_window_projectInfo=Informaci\u00f3 del projecte actual
375
376about_window_reportInfo=Resultats de la sessi\u00f3 actual
377
378about_otherCreditsCaption=Este producte inclou programari eleborat per:
379
380msg_saving_project=Guardant el projecte...
381
382filefilter_text=Fitxers de text (*.txt)
383
384# Translation credits displayed on the about window, in HTML format
385html_translation_credits=Versi\u00f3 en valenci\u00e0, per l'Equip Lliurex
386
387# Abstract of the GPL license, version 2.0, as shown on the About window
388html_gpl_license=Este programa &eacute;s lliure. Podeu distribuir-lo i/o modificar-lo conforme a les disposicions de la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU (GPL), publicada per la Free Software Foundation, ja siga la versi&oacute; 2 de la llic&egrave;ncia o qualsevol versi&oacute; posterior.<br>&nbsp;<BR>Este programa es distribu\u00efx amb la intenci&oacute; de resultar &uacute;til, per&ograve; SENSE CAP GARANTIA, fins i tot sense la garantia impl&iacute;cita de COMERCIALITZACI&oacute; o CONVENI&Egrave;NCIA PER A UN PROP&Ograve;SIT PARTICULAR. Per a m&eacute;s detalls, vegeu la <a href\="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU</a>.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.