source: jclic/trunk/fuentes/build/jclic/edu/xtec/resources/messages/checkmedia_gl.html @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 2.6 KB
Line 
1<html>
2<head>
3<title>JClic - Comprobaci�n do sistema multimedia</title>
4</head>
5<body bgcolor="#EFF7DD">
6<table width="100%" border="0" cellpadding="5" style="color: black; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 13;">
7<tr>
8<td>
9<p style="color: Maroon; font-size: 16;"><b>&iexcl;Non foi pos&iacute;bel detectar
10ningunha extensi&oacute;n multimedia no seu sistema Java!</b></p>
11<p>JClic pode interpretar arquivos de audio en diversos formatos (wav, au, mp3, ogg...), pero
12precisa unha extensi&oacute;n do sistema Java para poder interpretar v&iacute;deos e outros
13contidos multimedia, como por exemplo animaci&oacute;ns Flash.</p>
14<p>Nestes momentos o seu ordenador non conta con ningunha extensi&oacute;n multimedia Java instalada.
15Pode continuar as&iacute; (os arquivos multimedia ser&aacute;n ignorados), pero
16acons&eacute;llase instalar algunha para poder disfrutar de todos os contidos das actividades
17JClic. O proceso de instalaci&oacute;n &eacute; moi sinxelo e real�zase s&oacute; unha vez.</p>
18<p>Pode elexir entre d&uacute;as opci&oacute;ns: "QuickTime for Java" ou "Java Media Framework".
19<br>
20En ambos os casos lea polo mi&uacute;do as instruci&oacute;ns e reinicialice todos os navegadores
21e aplicaci&oacute;ns Java ao rematar a instalaci&oacute;n.</p>
22<p style="color: navy; font-size: 14;"><b>Java Media Framework</b>
23<hr>
24Opci&oacute;n recomendada para Linux e outros sistemas operativos.
25<p>Unha versi&oacute;n b&aacute;sica (2 Mb) de Java Media Framework para Windows
26p&oacute;dese descargar desde:
27<br>
28<a
29href="http://clic.xtec.cat/dist/java/customJMFinstal.exe"><b>http://clic.xtec.cat/dist/java/customJMFinstal.exe</b></a></p>
30<p>As versi&oacute;ns completas para Linux (i386), Solaris, Windows e outros sistemas
31p&oacute;dense descargar desde a web de Sun:
32<br>
33<a href="http://java.sun.com/products/java-media/jmf/downloads/index.html"><B>http://java.sun.com/products/java-media/jmf/downloads/index.html</b></a></p>
34<p>&nbsp;</p>
35<p style="color: navy; font-size: 14;"><b>QuickTime for Java</b>
36<hr>
37Opci&oacute;n recomendada para usuarios de Mac OS-X.<p>O programa QuickTime Player
38&eacute; gratu&iacute;to e pode ser descargado desde:
39<br>
40<a href="http://www.apple.com/quicktime/download/"><b>http://www.apple.com/quicktime/download</b></a>
41<p style="font-size: 12;"></p>
42<p><b>Importante:</b>  Ao iniciar o proceso de instalaci&oacute;n elixa a opci&oacute;n "Personalizada"
43e aseg&uacute;rese de seleccionar "QuickTime Java" na lista de compo&ntilde;entes a instalar.
44Na modalidade "Est&aacute;ndar" acost�mase a omitir a instalaci&oacute;n de este
45compo&ntilde;ente.</p>
46</td>
47</tr>
48</table>
49</body>
50</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.