source: jclic/trunk/fuentes/build/jclicreports/edu/xtec/resources/messages/reportMessages_ca.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 5.7 KB
Line 
1login_pwd=Contrasenya:
2
3login_desc=Heu d'escriure una contrasenya correcta per accedir a la base de dades d'informes.
4
5login_title=Connexi\u00F3 a la base de dades
6
7submit=Envia dades...
8
9login_incorrect=Contrasenya incorrecta!
10
11main_title=Men\u00FA principal
12
13users_admin_title=Administraci\u00F3 de grups i usuaris
14
15group_report_title=Informes de grup
16
17user_report_title=Informes d'usuari/a
18
19act_report_title=Informes d'activitat
20
21db_admin_title=Administraci\u00F3 de la base de dades
22
23db_admin_settings_error=Ha estat impossible fixar els nous valors per a la base de dades!
24
25db_admin_param_agc=Permetre als usuaris crear nous grups
26
27db_admin_param_auc=Permetre als usuaris la creaci\u00F3 de nous usuaris
28
29db_admin_param_shgl=Seleccionar grup en una llista
30
31db_admin_param_shul=Seleccionar el nom d'usuari/a en una llista
32
33db_admin_param_ut=La base de dades t\u00E9 taules d'usuaris i grups
34
35db_admin_edit_btn=Edita les propietats...
36
37db_admin_pw_edit_btn=Estableix la contrasenya...
38
39title=T\u00EDtol
40
41db_admin_edit_title=Edita les propietats de la base de dades
42
43db_admin_pw_edit_title=Canvia la contrasenya del sistema
44
45db_admin_pw_newPwd=Nova contrasenya
46
47db_admin_pw_verifyPwd=Torna a escriure la contrasenya
48
49db_admin_pw_noFit=Els dos texts no co\u00EFncideixen!
50
51report_group=Grup:
52
53report_user=Usuari:
54
55report_project=Projecte:
56
57report_all_projects=Tots els projectes
58
59report_key=Clau:
60
61report_code=Codi:
62
63report_context=Context:
64
65report_from=Des de:
66
67month_1=gener
68
69month_2=febrer
70
71month_3=mar\u00E7
72
73month_4=abril
74
75month_5=maig
76
77month_6=juny
78
79month_7=juliol
80
81month_8=agost
82
83month_9=setembre
84
85month_10=octubre
86
87month_11=novembre
88
89month_12=desembre
90
91report_to=Fins a:
92
93report_global_precision=Precisi\u00F3 global
94
95report_solved_activities=Activitats resoltes
96
97report_user_evolution=Evoluci\u00F3 de l'usuari/a
98
99report_group_evolution=Evoluci\u00F3 del grup
100
101report_project_evolution=Evoluci\u00F3 del projecte
102
103report_result_distribution=Distribuci\u00F3 de resultats
104
105report_no_data=SENSE DADES
106
107report_users=Usuaris:
108
109report_sessions=Sessions:
110
111report_projects=Projectes:
112
113report_actDone=Activitats fetes:
114
115report_actSolved=Activitats resoltes:
116
117report_totalTime=Temps total:
118
119report_globalPrec=Precisi\u00F3 global:
120
121report_globalSummary=Resum global
122
123report_header_date=data
124
125report_session_list=Sessions realitzades:
126
127report_header_user=usuari/a
128
129report_header_project=projecte
130
131report_header_numActs=activitats
132
133report_header_actsSolved=act. resoltes
134
135report_header_time=temps
136
137report_header_prec=precisi\u00F3
138
139report_session_detail_show=mostrar detalls de la sessi\u00F3
140
141report_session_detail_title=Activitats realitzades a la sessi\u00F3
142
143report_header_activity=activitat
144
145report_header_actions=accions
146
147report_header_score=encerts
148
149report_header_solved=b\u00E9
150
151Y=S
152
153N=N
154
155report_session_detail_hide=amaga els detalls de la sessi\u00F3
156
157report_header_sessions=sessions
158
159report_all_activities=Totes les activitats
160
161report_activity=Activitat:
162
163report_many=diversos
164
165report_n_users=usuaris
166
167group_admin_title=Administraci\u00F3 de grups
168
169group_admin_new_button=Nou grup...
170
171group_admin_groups=Grups
172
173report_actions=Accions
174
175group_admin_edit_button=Modifica...
176
177user_admin_title=Administraci\u00F3 d'usuaris
178
179group_admin_delete_button=Elimina...
180
181group_admin_clear_button=Elimina informes...
182
183group_admin_properties=Propietats del grup
184
185group_admin_name=Nom:
186
187group_admin_id=Identificador:
188
189group_admin_icon=Icona:
190
191error=ERROR
192
193return=torna...
194
195group_admin_users=Usuaris
196
197group_admin_no_users=Aquest grup no cont\u00E9 cap usuari/a.
198
199group_admin_create_user_button=Crea un nou usuari/a...
200
201cancel=Cancel\u00B7la
202
203group_admin_invalid_name=El nom del grup \u00E9s incorrecte!
204
205group_admin_invalid_id=L'identificador de grup \u00E9s incorrecte!
206
207group_admin_id_already_exists=Ja hi ha un altre grup amb el mateix identificador a la base de dades!
208
209group_admin_delete_group=Elimina el grup
210
211report_areyousure=Segur que voleu realitzar aquesta operaci\u00F3?
212
213YES=S\u00ED
214
215NOT=No
216
217group_admin_delete_group_explain=Aquesta operaci\u00F3 tamb\u00E9 eliminar\u00E1 de la base de dades a tots els usuaris d'aquest grup. Totes les seves dades es perdran.
218
219db_error=No s'ha pogut realitzar l'operaci\u00F3.
220
221group_admin_clear_group=Esborra els informes del grup
222
223group_admin_clear_group_explain=Aquesta operaci\u00F3 esborrar\u00E0 tots els informes de les activitats realitzades pels membres d'aquest grup entre les dates indicades.
224
225db_clear_reports_date=Esborra els informes
226
227user_admin_invalid_name=El nom d'usuari/a \u00E9s incorrecte.
228
229user_admin_invalid_id=L'identificador d'usuari/a \u00E9s incorrecte!
230
231user_admin_id_already_exists=Ja hi ha un altre usuari/a amb aquest identificador a la base de dades. Els noms es poden repetir (en diferents grups), per\u00F2 els identificadors han de ser \u00FAnics.
232
233user_admin_user_deleted=L'usuari/a ha estat eliminat satisfact\u00F2riament de la base de dades.
234
235user_admin_id=Identificador:
236
237user_admin_name=Nom:
238
239user_admin_icon=Icona:
240
241user_admin_edit_button=Edita...
242
243user_admin_delete_button=Elimina...
244
245user_admin_clear_button=Elimina informes...
246
247user_admin_delete_user=Elimina l'usuari/a
248
249user_admin_delete_user_explain=Aquesta operaci\u00F3 eliminar\u00E0 aquest/a usuari/a i els seus informes de la base de dades.
250
251user_admin_clear_user=Elimina els informes de l'usuari/a
252
253user_admin_clear_user_explain=Aquesta operaci\u00F3 eliminar\u00E1 els informes de les activitats realitzades per aquest/a usuari/a en el per\u00EDode especificat.
254
255success=Operaci\u00F3 realitzada amb \u00E8xit
256
257bad_data=Dades incorrectes!
258
259db_admin_param_lap=Temps entre connexions (segons):
260
261jclic_reports=Informes JClic
262
263YES_SHORT=S
264
265NOT_SHORT=N
266
267user_admin_pw_prompt=Contrasenya:
268
269user_admin_pw_prompt_confirm=Confirmaci\u00F3 de la contrasenya:
270
271user_admin_err_bad_pw=Les contrasenyes no co\u00EFncideixen\\!
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.