source: jclic/trunk/fuentes/build/jclicreports/edu/xtec/resources/messages/reportMessages_gl.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 5.7 KB
Line 
1login_pwd=Contrasinal:
2
3login_desc=\u00C9 imprescind\u00EDbel escribir un contrasinal correcto para acceder \u00E1 base de datos de informes.
4
5login_title=Conexi\u00F3n \u00E1 base de datos
6
7submit=Enviar datos...
8
9login_incorrect=Contrasinal incorrecto!
10
11main_title=Men\u00FA principal
12
13users_admin_title=Administraci\u00F3n de grupos e usuarios
14
15group_report_title=Informes de grupo
16
17user_report_title=Informes de usuario/a
18
19act_report_title=Informes de actividade
20
21db_admin_title=Administraci\u00F3n da base de datos
22
23db_admin_settings_error=Non \u00E9 pos\u00EDbel mudar os valores na base de datos!
24
25db_admin_param_agc=Permitir aos usuarios crear novos grupos
26
27db_admin_param_auc=Permitir aos usuarios crear novos usuarios
28
29db_admin_param_shgl=Seleccionar grupo nunha lista
30
31db_admin_param_shul=Seleccionar nome de usuario/a nunha lista
32
33db_admin_param_ut=A  base de datos cont\u00E9n t\u00E1boas de usuarios e grupos
34
35db_admin_edit_btn=Editar propiedades...
36
37db_admin_pw_edit_btn=Estabelecer o contrasinal...
38
39title=T\u00EDtulo
40
41db_admin_edit_title=Editar as propiedades da base de datos
42
43db_admin_pw_edit_title=Cambiar o contrasinal do sistema
44
45db_admin_pw_newPwd=Novo contrasinal
46
47db_admin_pw_verifyPwd=Escribir de novo o contrasinal
48
49db_admin_pw_noFit=Os dous contrasinais non coinciden!
50
51report_group=Grupo:
52
53report_user=Usuario:
54
55report_project=Proxecto:
56
57report_all_projects=Todos os proxectos
58
59report_key=Chave:
60
61report_code=C\u00F3digo:
62
63report_context=Contexto:
64
65report_from=Desde:
66
67month_1=xaneiro
68
69month_2=febreiro
70
71month_3=marzo
72
73month_4=abril
74
75month_5=maio
76
77month_6=xu\u00F1o
78
79month_7=xullo
80
81month_8=agosto
82
83month_9=setembro
84
85month_10=outubro
86
87month_11=novembro
88
89month_12=decembro
90
91report_to=Ata:
92
93report_global_precision=Precisi\u00F3n global
94
95report_solved_activities=Actividades resoltas:
96
97report_user_evolution=Evoluci\u00F3n do usuario
98
99report_group_evolution=Evoluci\u00F3n do grupo
100
101report_project_evolution=Evoluci\u00F3n do proxecto
102
103report_result_distribution=Distribuci\u00F3n de resultados
104
105report_no_data=SEN DATOS
106
107report_users=Usuarios:
108
109report_sessions=Sesi\u00F3ns:
110
111report_projects=Proxectos:
112
113report_actDone=Actividades feitas:
114
115report_actSolved=Actividades resoltas:
116
117report_totalTime=Tempo total:
118
119report_globalPrec=Puntuaci\u00F3n global:
120
121report_globalSummary=Resumo global
122
123report_header_date=data
124
125report_session_list=Sesi\u00F3ns:
126
127report_header_user=usuario
128
129report_header_project=proxecto
130
131report_header_numActs=actividades
132
133report_header_actsSolved=acts. resoltas
134
135report_header_time=tempo
136
137report_header_prec=puntuaci\u00F3n
138
139report_session_detail_show=mostrar detalles da sesi\u00F3n
140
141report_session_detail_title=Actividades feitas na sesi\u00F3n
142
143report_header_activity=actividade
144
145report_header_actions=acci\u00F3ns
146
147report_header_score=acertos
148
149report_header_solved=ben
150
151Y=S
152
153N=N
154
155report_session_detail_hide=agochar detalles da sesi\u00F3n
156
157report_header_sessions=sesi\u00F3ns
158
159report_all_activities=Todas as actividades
160
161report_activity=Actividade:
162
163report_many=diversos
164
165report_n_users=usuarios
166
167group_admin_title=Administraci\u00F3n de grupos
168
169group_admin_new_button=Novo grupo...
170
171group_admin_groups=Grupos
172
173report_actions=Acci\u00F3ns
174
175group_admin_edit_button=Modificar...
176
177user_admin_title=Administraci\u00F3n de usuarios
178
179group_admin_delete_button=Eliminar...
180
181group_admin_clear_button=Eliminar informes...
182
183group_admin_properties=Propiedades do grupo
184
185group_admin_name=Nome:
186
187group_admin_id=Identificador:
188
189group_admin_icon=Icona:
190
191error=ERRO
192
193return=volver...
194
195group_admin_users=Usuarios
196
197group_admin_no_users=Este grupo non ten usuarios.
198
199group_admin_create_user_button=Crear un novo usuario...
200
201cancel=Cancelar
202
203group_admin_invalid_name=Nome de grupo incorrecto!
204
205group_admin_invalid_id=Identificador de grupo incorrecto!
206
207group_admin_id_already_exists=Existe outro grupo co mesmo identificador na base de datos!
208
209group_admin_delete_group=Eliminar o grupo
210
211report_areyousure=Tes a seguridade de realizar esta operaci\u00F3n?
212
213YES=Si
214
215NOT=Non
216
217group_admin_delete_group_explain=Esta operaci\u00F3n tam\u00E9n eliminar\u00E1 da base de datos todos os usuarios deste grupo.  Perderanse todos os seus datos.
218
219db_error=Non \u00E9 pos\u00EDbel completar a operaci\u00F3n.
220
221group_admin_clear_group=Eliminar os informes do grupo
222
223group_admin_clear_group_explain=Esta operaci\u00F3n eliminar\u00E1 os informes de actividade de todos os membros deste grupo entre as datas especificadas.
224
225db_clear_reports_date=Eliminar os informes
226
227user_admin_invalid_name=O nome de usuario/a \u00E9 incorrecto.
228
229user_admin_invalid_id=O identificador de usuario/a \u00E9 incorrecto!
230
231user_admin_id_already_exists=Hai outro/a usuario/a co mesmo identificador na base de datos!  Os nomes poden repetirse (en grupos distintos) pero os identificadores deben ser \u00FAnicos.
232
233user_admin_user_deleted=O/a usuario/a foi eliminado/a axeitadamente da base de datos.
234
235user_admin_id=Identificador:
236
237user_admin_name=Nome:
238
239user_admin_icon=Icona:
240
241user_admin_edit_button=Modificar...
242
243user_admin_delete_button=Eliminar...
244
245user_admin_clear_button=Eliminar informes...
246
247user_admin_delete_user=Eliminar o/a usuario/a
248
249user_admin_delete_user_explain=Esta operaci\u00F3n eliminar\u00E1 o/a usuario/a e os seus informes da base de datos
250
251user_admin_clear_user=Eliminar os informes do usuario/a
252
253user_admin_clear_user_explain=Esta operaci\u00F3n eliminar\u00E1 os informes de actividades realizadas por este/a usuario/a entre as datas especificadas.
254
255success=Operaci\u00F3n realizada con \u00E9xito
256
257bad_data=Datos incorrectos!
258
259db_admin_param_lap=Tempo en segundos entre conexi\u00F3ns:
260
261jclic_reports=Informes JClic
262
263YES_SHORT=S
264
265NOT_SHORT=N
266
267user_admin_pw_prompt=Sinal:
268
269user_admin_pw_prompt_confirm=Confirmar contrasinal:
270
271user_admin_err_bad_pw=Os contrasinais non coinciden\\!
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.