source: jclic/trunk/fuentes/build/utilities/edu/xtec/resources/messages/PersistentPathsMessages_ca.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 406 bytes
Line 
1cl_alert=Esteu utilitzant el programa "$" per primera vegada en aquest ordinador.\nSi us plau, indiqueu la carpeta on desitgeu emmagatzemar els fitxers\nde configuraci\u00F3 i les dades del programa.
2cl_err_unableToCreateDir=S'ha produit un error en intentar crear la carpeta!\nSi us plau, indiqueu una ubicaci\u00F3 on tingueu drets d'aministraci\u00F3.
3cl_prompt_title=Directori d'instal\u00B7laci\u00F3
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.