source: jclic/trunk/fuentes/build/utilities/edu/xtec/resources/messages/checksignature_gl.html @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 1.3 KB
Line 
1<html>
2<head>
3<title>Sinatura dixital</title>
4</head>
5<body bgcolor="#eff7dd">
6<table width="100%" border="0" cellpadding="5" style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 13;">
7<tr>
8<td>
9  <p style="color: maroon; font-size: 16;"><b>�O motor Java non reco&ntilde;ece a
10  sinatura dixital desta aplicaci&oacute;n!</b></p>
11  <br>
12  Para que este programa se execute correctamente hai que engadir o certificado
13  da entidade &quot;clic&quot; &aacute; lista de sinaturas reco&ntilde;ecidas pola s&uacute;a m&aacute;quina
14  virtual Java.<br>
15  &nbsp;<br>
16  Os usuarios de windows poden engadir facilmente este certificado descargando
17  e executando o seguinte arquivo:<br>
18  &nbsp;<br>
19  <a href="http://clic.xtec.cat/dist/java/instJClicCert.exe"><b>http://clic.xtec.cat/dist/java/instJClicCert.exe</b></a>
20  (65 kb)<br>
21  &nbsp;<br>
22  Para outros sistemas operativos (Solaris, Linux e Mac OS-X) hai unha explicaci&oacute;n
23  polo mi&uacute;do dos pasos a seguir en:<br>
24  &nbsp;<br>
25  <a href="http://clic.xtec.cat/es/support/instjava.htm"><b>http://clic.xtec.cat/es/support/instjava.htm</b></a><br>
26  &nbsp;<br>
27  En ambos os casos conv&eacute;n reinicializar todas as xanelas dos navegadores e as
28  aplicaci&oacute;ns Java despois de ter instalado o certificado.
29  <p>&nbsp;
30</td>
31</tr>
32</table>
33</body>
34</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.