source: jclic/trunk/fuentes/build/utilities/edu/xtec/resources/messages/checksignature_qcv.html @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 1.2 KB
Line 
1<html>
2<head>
3<title>Firma digital</title>
4</head>
5<body bgcolor="#eff7dd">
6<table width="100%" border="0" cellpadding="5" style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 13;">
7<tr>
8<td><p style="color: maroon; font-size: 16;"><b>El motor Java no reconeix la firma digital d'esta aplicaci&oacute;!</b></p>
9<br>
10Per a executar este programa cal afegir el certificat de l'entitat &quot;clic&quot; a la llista de firmes reconegudes per la vostra m&agrave;quina virtual Java.
11<br>&nbsp;<br>
12Els usuaris de Windows poden afegir f&agrave;cilment este certificat baixant i executant este fitxer:
13<br>&nbsp;<br>
14<a
15href="http://clic.xtec.net/dist/java/instJClicCert.exe"><b>http://clic.xtec.net/dist/java/instJClicCert.exe</b></a> (65 kb)
16<br>&nbsp;<br>
17Per a altres sistemes operatius (Solaris, Linux i Mac OS-X) hi ha una explicaci&oacute; detallada dels passos a seguir a:
18<br>&nbsp;<br>
19<a href="http://clic.xtec.net/ca/support/instjava.htm"><b>http://clic.xtec.net/ca/support/instjava.htm</b></a>
20<br>&nbsp;<br>
21En ambd&oacute;s casos, reinicialitzeu totes les finestres dels navegadors i les aplicacions Java despr&eacute;s d'haver instal&middot;lat el certificat.
22</td>
23</tr>
24</table>
25</body>
26</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.