source: jclic/trunk/fuentes/i18n/fromLaunchpad/po/jclic-activities/listactivities_ca.po @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 7.2 KB
Line 
1msgid ""
2msgstr ""
3"Project-Id-Version: JClic 0.2.0.0\n"
4"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5"POT-Creation-Date: 2008-02-04 19:15+0200\n"
6"PO-Revision-Date: 2008-02-11 17:43+0000\n"
7"Last-Translator: Francesc Busquets <francesc@gmail.com>\n"
8"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9"MIME-Version: 1.0\n"
10"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12"X-Launchpad-Export-Date: 2015-12-09 11:48+0000\n"
13"X-Generator: Launchpad (build 17865)\n"
14
15#: @associations.ComplexAssociation
16msgid ""
17"Complex association|In this activity there are also two sets of information, "
18"but these may have a different number of parts and there may be different "
19"types of relation between them e.g.: one-to-one, various to one, parts "
20"without a relation, etc."
21msgstr ""
22"Associació complexa|En aquest tipus d'activitat es presenten també dos "
23"conjunts d'informació, però aquests poden tenir un nombre diferent "
24"d'elements i entre ells es poden donar diversos tipus de relació: un a un, "
25"diversos a un, elements sense assignar..."
26
27#: @associations.SimpleAssociation
28msgid ""
29"Simple association|There are two sets of information that have the same "
30"number of parts. Each part from the original set corresponds to one, and "
31"only one, part of the image set."
32msgstr ""
33"Associació simple|Es presenten dos conjunts d'informació que tenen el mateix "
34"nombre d'elements. A cada element del conjunt origen correspon un i només un "
35"element del conjunt imatge."
36
37#: @memory.MemoryGame
38msgid ""
39"Finding pairs|Each of the pieces appear twice, but face down. In each go two "
40"pieces are turned over and are turned back over if they are not the same. "
41"The objective is to find all the pairs."
42msgstr ""
43"Joc de memòria|Cada una de les peces que formen l'objecte apareix amagat "
44"dues vegades dins de la finestra de joc. En cada tirada es destapen un "
45"parell de peces, que es tornen a amagar si no són idèntiques. L'objectiu és "
46"destapar totes les parelles."
47
48#: @panels.Explore
49msgid ""
50"Explore activity|An initial piece of information is shown and, upon clicking "
51"on it, a given piece of information is shown for each element."
52msgstr ""
53"Activitat d'exploracio|Es mostra una informació inicial i en fer clic damunt "
54"seu es mostra, per a cada element, una determinada peça d'informació."
55
56#: @panels.Identify
57msgid ""
58"Identify cells|There is just one set of information and you have to click on "
59"those parts that meet a certain condition."
60msgstr ""
61"Activitat d'identificació|Es presenta només un conjunt d'informació i cal "
62"fer clic damunt aquells elements que acompleixin una determinada condició."
63
64#: @panels.InformationScreen
65msgid ""
66"Information screen|One set of information is shown and there is the option "
67"of activating the multimedia content for each piece of information."
68msgstr ""
69"Pantalla d'informació|Es mostra un conjunt d'informació i, opcionalment, "
70"s'ofereix la possibilitat d'activar el contingut multimèdia que porti cada "
71"element."
72
73#: @puzzles.DoublePuzzle
74msgid ""
75"Double puzzle|Two grids are shown. One contains the disordered information "
76"and the other is empty. The object has to be rearranged in the empty grid by "
77"dragging the pieces one by one."
78msgstr ""
79"Puzzle doble|Es mostren dos plafons. En un hi ha la informació desordenada i "
80"l'altre està buit. Cal reconstruir l'objecte en el plafó buit portant-hi les "
81"peces una per una."
82
83#: @puzzles.ExchangePuzzle
84msgid ""
85"Exchange puzzle|The information is swapped within the same panel. In each go "
86"two pieces swap position until the object is reordered."
87msgstr ""
88"Puzzle d'intercanvi|En un únic plafó es barreja la informació. En cada "
89"tirada es commuten les posicions de dues peces, fins a ordenar l'objecte."
90
91#: @puzzles.HolePuzzle
92msgid ""
93"Hole puzzle|In the same panel one piece is missing and the others are "
94"shuffled. In each go one of the pieces next to the empty space is moved "
95"until they are back in the original order."
96msgstr ""
97"Puzzle de forat|En un únic plafó es fa desaparèixer una peça i es barregen "
98"les restants. En cada tirada es pot desplaçar una de les peces veïnes al "
99"forat, fins tenir-les totes en l'ordre original."
100
101#: @text.WrittenAnswer
102msgid ""
103"Written answer|A set of information is shown and the corresponding text for "
104"each of its parts must be written."
105msgstr ""
106"Resposta escrita|Es mostra un conjunt d'informació i, per a cadascun dels "
107"seus elements, cal escriure el text corresponent."
108
109#: @text.FillInBlanks
110msgid ""
111"Text: Fill-in blanks|The user has to complete certain words, letters and "
112"phrases that have been hidden or camouflaged in a text. The solution of each "
113"of the elements may be set up in different ways: writing in a blank space; "
114"correcting a phrase that contains errors; or selecting from a list of "
115"various possible answers."
116msgstr ""
117"Text: Omplir forats|En un text se seleccionen determinades paraules, lletres "
118"i frases que s'amaguen o es camuflen i l'usuari ha de completar. La "
119"resolució de cadascun dels elements amagats es pot plantejar de maneres "
120"diferents: escrivint en un espai buit, corregint una expressió que conté "
121"errades o seleccionant en una llista de diverses respostes possibles."
122
123#: @text.Identify
124msgid ""
125"Text: Identify elements|The user has to point out some words, letters, "
126"numbers, symbols or punctuation marks with a click of the mouse."
127msgstr ""
128"Text: Identificar elements|L'usuari ha d'assenyalar amb un clic de ratolí "
129"determinades paraules, lletres, xifres, símbols o signes de puntuació."
130
131#: @text.Order
132msgid ""
133"Text: Order elements|When designing this activity some of the words or "
134"paragraphs of a text are selected to be shuffled around. The user has to put "
135"them back in order."
136msgstr ""
137"Text: Ordenar elements|En el moment de dissenyar l'activitat es seleccionen "
138"en el text algunes paraules o paràgrafs que es barrejaran entre si. L'usuari "
139"ha de tornar a posar-ho en ordre."
140
141#: @text.Complete
142msgid ""
143"Text: Complete text|Various parts of a text (letters, words, punctuation "
144"signs, or phrases) are taken out and the user has to complete it."
145msgstr ""
146"Text: Completar text|En un text es fan desaparèixer determinades parts "
147"(lletres, paraules, signes de puntuació, frases) i l'usuari ha de completar-"
148"lo."
149
150#: @textGrid.CrossWord
151msgid ""
152"Crosswords|The word table has to be completed according to its definitions. "
153"The definitions may be text, graphics or sound. The programme automatically "
154"shows the definitions of the two words which cross in the cursor position."
155msgstr ""
156"Mots encreuats|Cal anar omplint el tauler de paraules a partir de les seves "
157"definicions. Les definicions poden ser textuals, gràfiques o sonores. El "
158"programa mostra automàticament les definicions de les dues paraules que es "
159"creuen en la posició on es trobi el cursor en cada moment."
160
161#: @textGrid.WordSearch
162msgid ""
163"Word search|The hidden words have to be found in a grid of letters. The "
164"neutral cells in the grid (those with no word) are completed with characters "
165"chosen at random."
166msgstr ""
167"Sopa de lletres|Cal trobar les paraules amagades en una graella de lletres. "
168"Les caselles neutres de la graella (aquelles que no pertanyen a cap paraula) "
169"s'omplen amb caràcters seleccionats a l'atzar en cada jugada."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.