source: jclic/trunk/fuentes/i18n/fromLaunchpad/po/jclic-activities/listactivities_cs.po @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 7.0 KB
Line 
1# Czech translation for jclic
2# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
3# This file is distributed under the same license as the jclic package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: jclic\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2008-02-04 19:15+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-10-03 06:31+0000\n"
12"Last-Translator: Zbyněk Schwarz <Unknown>\n"
13"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2015-12-09 11:48+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build 17865)\n"
19
20#: @associations.ComplexAssociation
21msgid ""
22"Complex association|In this activity there are also two sets of information, "
23"but these may have a different number of parts and there may be different "
24"types of relation between them e.g.: one-to-one, various to one, parts "
25"without a relation, etc."
26msgstr ""
27"Komplexní asociace|V této aktivitě jsou dvě sady informací, které mohou mít "
28"rozdílný počet částí a rozdílné vztahy mezi nimi, např.: jeden-k-jedné, "
29"několik k jedné, části bez vztahu apod."
30
31#: @associations.SimpleAssociation
32msgid ""
33"Simple association|There are two sets of information that have the same "
34"number of parts. Each part from the original set corresponds to one, and "
35"only one, part of the image set."
36msgstr ""
37"Jednoduchá asociace|V této aktivitě jsou dvě sady informací, které mají "
38"stejný počet částí. Každá část  původní sady odpovídá jedné a pouze jedné "
39"části obrázkové sady."
40
41#: @memory.MemoryGame
42msgid ""
43"Finding pairs|Each of the pieces appear twice, but face down. In each go two "
44"pieces are turned over and are turned back over if they are not the same. "
45"The objective is to find all the pairs."
46msgstr ""
47"Hledání párů|Pexeso. Každá z částí se objeví dvakrát, ale lícem dolů. V "
48"každém kole se obrátí dvě karty a otočí se lícem dolu, když nejsou stejné. "
49"Cílem je najít všechny páry."
50
51#: @panels.Explore
52msgid ""
53"Explore activity|An initial piece of information is shown and, upon clicking "
54"on it, a given piece of information is shown for each element."
55msgstr ""
56"Prozkoumat aktivity|Počáteční údaj je zobrazen, po kliknutí na něj bude daný "
57"údaj uveden u každé položky."
58
59#: @panels.Identify
60msgid ""
61"Identify cells|There is just one set of information and you have to click on "
62"those parts that meet a certain condition."
63msgstr ""
64"Identifikovat buňky|Existuje jen jeden soubor informací a musíte kliknout na "
65"ty části, které splňují určité podmínky."
66
67#: @panels.InformationScreen
68msgid ""
69"Information screen|One set of information is shown and there is the option "
70"of activating the multimedia content for each piece of information."
71msgstr ""
72"Informační obrazovka|Jedna sada informací je zobrazena s možností aktivace "
73"multimediálního obsahu každé části informace."
74
75#: @puzzles.DoublePuzzle
76msgid ""
77"Double puzzle|Two grids are shown. One contains the disordered information "
78"and the other is empty. The object has to be rearranged in the empty grid by "
79"dragging the pieces one by one."
80msgstr ""
81"ždého z prvkůDvojitá skládačka|Jsou zobrazeny dvě mřížky. Jedna obsahuje "
82"zpřeházené informace a druhá je prázdná. Objekt musí být v prázdné mřížce "
83"sestaven přetažením jednotlivých kousků."
84
85#: @puzzles.ExchangePuzzle
86msgid ""
87"Exchange puzzle|The information is swapped within the same panel. In each go "
88"two pieces swap position until the object is reordered."
89msgstr ""
90"Výměna puzzlí| Tyto informace jsou prohozeny ve stejném panelu.V každém jsou "
91"dvě pozice prohozeny, než jsou objekty seřazeny."
92
93#: @puzzles.HolePuzzle
94msgid ""
95"Hole puzzle|In the same panel one piece is missing and the others are "
96"shuffled. In each go one of the pieces next to the empty space is moved "
97"until they are back in the original order."
98msgstr ""
99"Skládačka s dírou|Ve stejném panelu chybí jeden kousek a ostatní jsou "
100"zamíchány. V každém tahu je jeden kousek vedle prázdného místa posunut, "
101"dokud nejsou všechny zpátky v původním pořadí."
102
103#: @text.WrittenAnswer
104msgid ""
105"Written answer|A set of information is shown and the corresponding text for "
106"each of its parts must be written."
107msgstr ""
108"Písemná odpověď|Soubor informací je zobrazen a odpovídající text pro každou "
109"část musí být v písemné formě."
110
111#: @text.FillInBlanks
112msgid ""
113"Text: Fill-in blanks|The user has to complete certain words, letters and "
114"phrases that have been hidden or camouflaged in a text. The solution of each "
115"of the elements may be set up in different ways: writing in a blank space; "
116"correcting a phrase that contains errors; or selecting from a list of "
117"various possible answers."
118msgstr ""
119"Text: Vyplnit mezery|Uživatel musí dokončit jistá slova, písmena a fráze, "
120"které byly v textu skryty či zamaskovány. Řešení každého z prvků může být "
121"nastaveno různě: zápisem do prázdného místa; opravou fráze, která obsahuje "
122"chybu; nebo výběrem ze seznamu různých možných odpovědí."
123
124#: @text.Identify
125msgid ""
126"Text: Identify elements|The user has to point out some words, letters, "
127"numbers, symbols or punctuation marks with a click of the mouse."
128msgstr ""
129"Text: Určit prvky|Uživatel musí kliknutím myši poukázat jistá slova, "
130"písmena, číslice, symboly, nebo interpunkční znaménka."
131
132#: @text.Order
133msgid ""
134"Text: Order elements|When designing this activity some of the words or "
135"paragraphs of a text are selected to be shuffled around. The user has to put "
136"them back in order."
137msgstr ""
138"Text: Pořadí prvků|Při výběru navrhování této činnosti některé ze slov nebo "
139"odstavců textu jsou vybrané pro zamíchání dokola. Uživatel je má dát do "
140"pořádku."
141
142#: @text.Complete
143msgid ""
144"Text: Complete text|Various parts of a text (letters, words, punctuation "
145"signs, or phrases) are taken out and the user has to complete it."
146msgstr ""
147"Text: Doplnit text | Různé části textu (písmena, slova, interpunkční "
148"znaménka, nebo fráze) jsou vyřazeny a uživatel ho musí dokončit."
149
150#: @textGrid.CrossWord
151msgid ""
152"Crosswords|The word table has to be completed according to its definitions. "
153"The definitions may be text, graphics or sound. The programme automatically "
154"shows the definitions of the two words which cross in the cursor position."
155msgstr ""
156"Křížovky|Tabulka slov musí být dokončena podle jejich definic. Definicí může "
157"být text, grafika nebo zvuk. Program automaticky zobrazí definice dvou slov, "
158"která se protínají v pozici kurzoru."
159
160#: @textGrid.WordSearch
161msgid ""
162"Word search|The hidden words have to be found in a grid of letters. The "
163"neutral cells in the grid (those with no word) are completed with characters "
164"chosen at random."
165msgstr ""
166"Hledání slov|Skrytá slova lze nalézt v mřížce písmen. Neutrální buňky v "
167"mřížce (ty bez slov) jsou doplněny náhodně vybranými znaky."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.