source: jclic/trunk/fuentes/i18n/fromLaunchpad/po/jclic-activities/listactivities_eu.po @ 116

Last change on this file since 116 was 116, checked in by jrpelegrina, 5 years ago

First release to xenial

File size: 7.1 KB
Line 
1# Basque translation for jclic
2# Copyright (c) 2008 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2008
3# This file is distributed under the same license as the jclic package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2008.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: jclic\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2008-02-04 19:15+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-02-18 15:55+0000\n"
12"Last-Translator: Pedro Lonbide <zuzen@santurtzieus.com>\n"
13"Language-Team: Basque <eu@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2010-01-25 07:52+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
19
20#: @associations.ComplexAssociation
21msgid ""
22"Complex association|In this activity there are also two sets of information, "
23"but these may have a different number of parts and there may be different "
24"types of relation between them e.g.: one-to-one, various to one, parts "
25"without a relation, etc."
26msgstr ""
27"Elkarketa berezia|Honek ere bi informazio multzo ditu baina zati kopuru "
28"ezberdina izan dezakete eta zatien harteko lotura ere ezberdina izan "
29"daiteke: lehenengoko bati bigarreneko bakarra, lehenengoko bati bigarreneko "
30"hainbat, loturarik gabeak, e.a."
31
32#: @associations.SimpleAssociation
33msgid ""
34"Simple association|There are two sets of information that have the same "
35"number of parts. Each part from the original set corresponds to one, and "
36"only one, part of the image set."
37msgstr ""
38"Elkarketa arrunta|Zati kopuru bera duten bi informazio multzo daude. "
39"Lehenengoaren zati bakoitzari bigarrenaren zati bakarra dagokio eta ez "
40"gehiago."
41
42#: @memory.MemoryGame
43msgid ""
44"Finding pairs|Each of the pieces appear twice, but face down. In each go two "
45"pieces are turned over and are turned back over if they are not the same. "
46"The objective is to find all the pairs."
47msgstr ""
48"Bikoteak egin| Zati bakoitza bi aldiz agertuko da buruz behera. Bakoitzean "
49"bi zati giratuko dira gora eta berriz ere buruz bera jarriko dira ez badute "
50"bikotea osatzen. Helburua bikote guztiak aurkitzea da."
51
52#: @panels.Explore
53msgid ""
54"Explore activity|An initial piece of information is shown and, upon clicking "
55"on it, a given piece of information is shown for each element."
56msgstr ""
57"Ikertu-jarduera| Informazioaren lehen zatia ematen da eta horretan sakatuta "
58"elementu bakoitzerako informazio zati zehatz bat erakusten da."
59
60#: @panels.Identify
61msgid ""
62"Identify cells|There is just one set of information and you have to click on "
63"those parts that meet a certain condition."
64msgstr ""
65"Identifikazu atalak| Informazio atal batzuk daude eta berauetan sakatuta "
66"adierazi behar duzu zeintzuk betetzen duten baldintza zehatz bat."
67
68#: @panels.InformationScreen
69msgid ""
70"Information screen|One set of information is shown and there is the option "
71"of activating the multimedia content for each piece of information."
72msgstr ""
73"Informazioa pantailan| Informazio atal batzuk daude eta aukera dago atal "
74"bakoitzerako multimedia edukia aktibatzeko bertan sakatuta."
75
76#: @puzzles.DoublePuzzle
77msgid ""
78"Double puzzle|Two grids are shown. One contains the disordered information "
79"and the other is empty. The object has to be rearranged in the empty grid by "
80"dragging the pieces one by one."
81msgstr ""
82"Puzzle bikoitza| Bi taula erakusten dira. Lehenengoak informazioa nahastuta "
83"du eta bigarrena hutsik dago. Helburua hutsik dagoen taula osatzea da "
84"lehenengoko piezak banan banan arrastaka eramanda."
85
86#: @puzzles.ExchangePuzzle
87msgid ""
88"Exchange puzzle|The information is swapped within the same panel. In each go "
89"two pieces swap position until the object is reordered."
90msgstr ""
91"Zatiak ordenatu|Informazioa nahastuta dago panel berean. Saiakera bakoitzean "
92"bi zati mugituko dira guztiak ordenatuta geratu arte."
93
94#: @puzzles.HolePuzzle
95msgid ""
96"Hole puzzle|In the same panel one piece is missing and the others are "
97"shuffled. In each go one of the pieces next to the empty space is moved "
98"until they are back in the original order."
99msgstr ""
100"Puzzle mugikorra|Panel batean informazio-piezak nahastuta daude eta bat "
101"kanpoan dago gainera. Piezak hutsik dagoen tartea erabilita mugitu egin "
102"behar dira bere posiziora eramateko eta kanpoan dagoen piezarentzat bere "
103"lekua libre uzteko."
104
105#: @text.WrittenAnswer
106msgid ""
107"Written answer|A set of information is shown and the corresponding text for "
108"each of its parts must be written."
109msgstr ""
110"Idatzi erantzuna|Informazio atalak erakusten dira eta horiei dagokien testua "
111"idatzi egin behar da."
112
113#: @text.FillInBlanks
114msgid ""
115"Text: Fill-in blanks|The user has to complete certain words, letters and "
116"phrases that have been hidden or camouflaged in a text. The solution of each "
117"of the elements may be set up in different ways: writing in a blank space; "
118"correcting a phrase that contains errors; or selecting from a list of "
119"various possible answers."
120msgstr ""
121"Testua: hutsuneak bete|Erabiltzaileak testuan ezkutatu edo kamuflatu diren "
122"hitzak, letrak edo esaldiak osatu behar ditu. Elementu bakoitzaren soluzioa "
123"era ezberdinetan eman daiteke: hutsunea bete, akatsak dituen esaldia zuzendu "
124"edo erantzun multzo batetik aukeratu."
125
126#: @text.Identify
127msgid ""
128"Text: Identify elements|The user has to point out some words, letters, "
129"numbers, symbols or punctuation marks with a click of the mouse."
130msgstr ""
131"Testua: Identifikatu elementuak|Erabiltzaileak hitzak, hizkiak, zenbakiak, "
132"sinboloak edo puntuazio-markak identifikatu behar ditu saguarekin markatuta."
133
134#: @text.Order
135msgid ""
136"Text: Order elements|When designing this activity some of the words or "
137"paragraphs of a text are selected to be shuffled around. The user has to put "
138"them back in order."
139msgstr ""
140"Testua: Elementuak ordenatu|Jarduera hau diseinatzean, hainbat hitz edo "
141"paragrafo aukeratzen dira testutik eta nahastu egiten dira bertan. "
142"Erabiltzaileak berriz ere bere lekura eraman beharko ditu."
143
144#: @text.Complete
145msgid ""
146"Text: Complete text|Various parts of a text (letters, words, punctuation "
147"signs, or phrases) are taken out and the user has to complete it."
148msgstr ""
149"Testua: Testua osatu|Testuaren hainbat zati (hizkiak, hitzak, puntuazio-"
150"markak edo esaldiak) testutik ateratzen dira eta erabiltzaileak osatu egin "
151"behar du."
152
153#: @textGrid.CrossWord
154msgid ""
155"Crosswords|The word table has to be completed according to its definitions. "
156"The definitions may be text, graphics or sound. The programme automatically "
157"shows the definitions of the two words which cross in the cursor position."
158msgstr ""
159"Hitz gurutzatuak|Hitzen taula definizioen bitartez osatu behar da. "
160"Definizioa testua, grafikoa edo soinu bidezkoa izan daiteke. Programak "
161"automatikoki erakusten ditu kurtsorearen kokapenean gurutzatzen diren bi "
162"hitzen definizioak."
163
164#: @textGrid.WordSearch
165msgid ""
166"Word search|The hidden words have to be found in a grid of letters. The "
167"neutral cells in the grid (those with no word) are completed with characters "
168"chosen at random."
169msgstr ""
170"Bilatu hitza|Ezkutuko hitzak letra taula batean daude. Taulako laukitxoetan "
171"dauden hizki neutralak (hitzarenak ez direnak) ausaz aukeratuko dira."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.