source: jclic/trunk/fuentes/i18n/fromLaunchpad/po/jclic-activities/listactivities_gl.po @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 7.1 KB
Line 
1msgid ""
2msgstr ""
3"Project-Id-Version: JClic 0.2.0.0\n"
4"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5"POT-Creation-Date: 2008-02-04 19:15+0200\n"
6"PO-Revision-Date: 2010-12-21 20:02+0000\n"
7"Last-Translator: Miguel Anxo Bouzada <mbouzada@gmail.com>\n"
8"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9"MIME-Version: 1.0\n"
10"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12"X-Launchpad-Export-Date: 2015-12-09 11:48+0000\n"
13"X-Generator: Launchpad (build 17865)\n"
14
15#: @associations.ComplexAssociation
16msgid ""
17"Complex association|In this activity there are also two sets of information, "
18"but these may have a different number of parts and there may be different "
19"types of relation between them e.g.: one-to-one, various to one, parts "
20"without a relation, etc."
21msgstr ""
22"Asociación complexa|Neste tipo de actividade preséntanse tamén dous "
23"conxuntos de información, pero estes poden ter un número diferente de "
24"elementos e entre eles pódense dar diversos tipos de relacións: Un a un, "
25"varios a un, elementos sen asignar..."
26
27#: @associations.SimpleAssociation
28msgid ""
29"Simple association|There are two sets of information that have the same "
30"number of parts. Each part from the original set corresponds to one, and "
31"only one, part of the image set."
32msgstr ""
33"Asociación simple|Preséntanse dous conxuntos de información que teñen o "
34"mesmo número de elementos. A cada elemento do conxunto orixe corresponde un "
35"e só un elemento do conxunto imaxe."
36
37#: @memory.MemoryGame
38msgid ""
39"Finding pairs|Each of the pieces appear twice, but face down. In each go two "
40"pieces are turned over and are turned back over if they are not the same. "
41"The objective is to find all the pairs."
42msgstr ""
43"Xogo de memoria|Cada unha das pezas que forman o obxecto preséntase  dúas "
44"veces e agochadas na xanela de xogo. En cada tirada descóbrense un par de "
45"pezas, que se volven a agochar se non foren idénticas.  O obxectivo é "
46"descobrir todas as parellas."
47
48#: @panels.Explore
49msgid ""
50"Explore activity|An initial piece of information is shown and, upon clicking "
51"on it, a given piece of information is shown for each element."
52msgstr ""
53"Actividade de exploración|Móstrase unha información inicial e cando se preme "
54"nela aparece, para cada elemento, unha determinada peza de información."
55
56#: @panels.Identify
57msgid ""
58"Identify cells|There is just one set of information and you have to click on "
59"those parts that meet a certain condition."
60msgstr ""
61"Actividade de identificación|Preséntase só un conxunto de información e hai "
62"que premer nos elementos que cumpriren unha determinada condición."
63
64#: @panels.InformationScreen
65msgid ""
66"Information screen|One set of information is shown and there is the option "
67"of activating the multimedia content for each piece of information."
68msgstr ""
69"Pantalla de información|Móstrase un conxunto de información e, "
70"opcionalmente, ofrécese a posibilidade de activar o contido multimedia "
71"asociado a cada elemento."
72
73#: @puzzles.DoublePuzzle
74msgid ""
75"Double puzzle|Two grids are shown. One contains the disordered information "
76"and the other is empty. The object has to be rearranged in the empty grid by "
77"dragging the pieces one by one."
78msgstr ""
79"Quebracabezas dobre|Móstranse dous paneis. Nun aparece a información "
80"desordenada e o outro está baleiro. Hai que reconstruír o obxecto neste "
81"último arrastrando as pezas unha a unha."
82
83#: @puzzles.ExchangePuzzle
84msgid ""
85"Exchange puzzle|The information is swapped within the same panel. In each go "
86"two pieces swap position until the object is reordered."
87msgstr ""
88"Quebracabezas de intercambio|Nun único panel mestúrase a información. En "
89"cada xogada intercámbianse as posicións de dúas pezas ata ordenar o obxecto."
90
91#: @puzzles.HolePuzzle
92msgid ""
93"Hole puzzle|In the same panel one piece is missing and the others are "
94"shuffled. In each go one of the pieces next to the empty space is moved "
95"until they are back in the original order."
96msgstr ""
97"Quebracabezas de burato|Nun único panel faise desaparecer unha peza e "
98"mestúranse as restantes. En cada xogada pódese desprazar unha das pezas "
99"veciñas do burato, ata telas todas na orde orixinal."
100
101#: @text.WrittenAnswer
102msgid ""
103"Written answer|A set of information is shown and the corresponding text for "
104"each of its parts must be written."
105msgstr ""
106"Resposta escrita|Móstrase un conxunto de información e, para cada elemento, "
107"hai que escribir o texto correspondente ou de resposta."
108
109#: @text.FillInBlanks
110msgid ""
111"Text: Fill-in blanks|The user has to complete certain words, letters and "
112"phrases that have been hidden or camouflaged in a text. The solution of each "
113"of the elements may be set up in different ways: writing in a blank space; "
114"correcting a phrase that contains errors; or selecting from a list of "
115"various possible answers."
116msgstr ""
117"Texto: encher buratos|Nun texto escóllense determinadas palabras, letras e "
118"frases que se agochan ou  camuflan. A resolución de cada un dos elementos "
119"agochados pódese efectuar de xeitos diferentes: Escribindo nun espacio "
120"baleiro, corrixindo unha expresión que contén erros ou escolléndoa nunha "
121"lista entre distintas respostas posíbeis."
122
123#: @text.Identify
124msgid ""
125"Text: Identify elements|The user has to point out some words, letters, "
126"numbers, symbols or punctuation marks with a click of the mouse."
127msgstr ""
128"Texto: identificar elementos|O usuario ten que  sinalar cun clic do rato "
129"palabras, letras, cifras, símbolos ou signos de puntuación."
130
131#: @text.Order
132msgid ""
133"Text: Order elements|When designing this activity some of the words or "
134"paragraphs of a text are selected to be shuffled around. The user has to put "
135"them back in order."
136msgstr ""
137"Texto: ordenar elementos|No deseño da actividade escóllense no texto "
138"palabras ou parágrafos que se barallan. O usuario ten de intentar volver a "
139"pólo en orde."
140
141#: @text.Complete
142msgid ""
143"Text: Complete text|Various parts of a text (letters, words, punctuation "
144"signs, or phrases) are taken out and the user has to complete it."
145msgstr ""
146"Texto: completar texto|Nun texto fanse desaparecer algúns elementos (letras, "
147"palabras, signos de puntuación, frases) e o usuario ten de completalo."
148
149#: @textGrid.CrossWord
150msgid ""
151"Crosswords|The word table has to be completed according to its definitions. "
152"The definitions may be text, graphics or sound. The programme automatically "
153"shows the definitions of the two words which cross in the cursor position."
154msgstr ""
155"Encrucillado|Hai que ir enchendo o panel de palabras a partir das "
156"definicións. As definicións poden ser textuais, gráficas ou sonoras. O "
157"programa mostra automaticamente as definicións das dúas palabras que se "
158"cruzan na posición actual do cursor."
159
160#: @textGrid.WordSearch
161msgid ""
162"Word search|The hidden words have to be found in a grid of letters. The "
163"neutral cells in the grid (those with no word) are completed with characters "
164"chosen at random."
165msgstr ""
166"Sopa de letras|Hai que encontrar as palabras escondidas nunha cuadrícula de "
167"letras. As celas neutras desta grella (as que non pertencen a ningunha "
168"palabra) énchense con caracteres escolleitos ao chou en cada xogada."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.