source: jclic/trunk/fuentes/src/author/edu/xtec/resources/messages/AuthorMessages_ca.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 46.4 KB
Line 
1#JClic Author messages
2edit_act_description_block=Descripci\u00f3
3
4edit_act_name_tooltip=Nom de l'activitat
5
6edit_act_name=Nom:
7
8edit_act_description_tooltip=Descripci\u00f3 de l'activitat
9
10edit_act_reports_block=Informes
11
12edit_act_includeInReports=Inclou aquesta activitat als informes
13
14edit_act_includeInReports_tooltip=Inclou els resultats d'aquesta activitat en els informes d'usuari
15
16edit_act_code=Codi:
17
18edit_act_code_tooltip=Codi opcional utilitzat per agrupar i filtrar en la base de dades d'informes.
19
20edit_act_reportActions=Enregistra tamb\u00e9 les accions
21
22edit_act_reportActions_tooltip=Enregistra els detalls de totes les accions efectuades pels usuaris.
23
24edit_act_counters_block=Comptadors
25
26edit_act_timeCounter=Comptador de temps
27
28edit_act_timeCounter_tooltip=Mostra o amaga el comptador de temps
29
30edit_act_actionsCounter=Comptador d'intents
31
32edit_act_actionsCounter_tooltip=Mostra o amaga el comptador d'intents.
33
34edit_act_scoreCounter=Comptador d'encerts
35
36edit_act_scoreCounter_tooltip=Mostra o amaga el comptador d'encerts.
37
38edit_act_maxTime=Temps m\u00e0xim:
39
40edit_act_maxTime_tooltip=Temps m\u00e0xim per a resoldre l'activitat, en segons. El zero significa temps il\u00b7limitat.
41
42edit_act_countdown=Compte enrere
43
44edit_act_countdown_tooltip=El comptador comen\u00e7a al valor m\u00e0xim, decreixent fins a zero.
45
46edit_act_maxActions=Intents m\u00e0x.:
47
48edit_act_maxActions_tooltip=Nombre m\u00e0xim d'intents permesos, o zero per a il\u00b7limitat.
49
50edit_act_buttons_block=Botons
51
52edit_act_helpBtn=Ajuda
53
54edit_act_helpBtn_tooltip=Mostra o amaga el bot\u00f3 d'ajuda
55
56edit_act_helpBtn_solution=Mostra la soluci\u00f3
57
58edit_act_helpBtn_msg=Mostra aquest missatge:
59
60edit_act_infoBtn=Informaci\u00f3
61
62edit_act_infoBtn_tooltip=Mostrar o amagar el bot\u00f3 d'informaci\u00f3
63
64edit_act_infoBtn_url=Mostrar aquesta URL:
65
66edit_act_infoBtn_cmd=Executa el comandament:
67
68edit_act_infoBtn_url_tooltip=Adre\u00e7a de la p\u00e0gina web que es mostrar\u00e0 en fer clic al bot\u00f3 d'informaci\u00f3.
69
70edit_act_infoBtn_cmd_tooltip=L\u00ednia d'ordres que s'executar\u00e0 en fer clic al bot\u00f3 d'informaci\u00f3.
71
72edit_act_mainWindow=Finestra principal:
73
74edit_act_gameWindow=Finestra de joc:
75
76edit_act_margin=Marge:
77
78edit_act_margin_tooltip=Espai horitzontal i vertical entre objectes visuals.
79
80edit_act_bgColor=Color de fons:
81
82edit_act_bgColor_tooltip=Canvia el color de fons.
83
84edit_gradient_startColor=Color inicial:
85
86edit_gradient_endColor=Color final:
87
88edit_gradient_startColor_tooltip=Selecci\u00f3 del color inicial
89
90edit_gradient_endColor_tooltip=Selecci\u00f3 del color final
91
92edit_gradient_cycles=Cicles:
93
94edit_gradient_cycles_tooltip=Nombre de repeticions del gradient sobre la superf\u00edcie a pintar
95
96edit_gradient_orientation=Orientaci\u00f3:
97
98edit_gradient_orientation_tooltip=Orientaci\u00f3 del gradient, mesurada en graus sobre la horitzontal
99
100edit_act_gradient=Gradient:
101
102edit_act_gradient_tooltip=Utilitza un gradient de colors
103
104edit_color_opacity=Opacitat
105
106edit_color_opacity_tooltip=Ajusta el valor del canal alfa (opacitat) del color.
107
108edit_gradient_title=Gradient
109
110edit_gradient_default=Utilitza els valors per defecte (gradient nul)
111
112edit_act_image=Imatge:
113
114edit_act_descriptionTab=Descripci\u00f3
115
116edit_act_descriptionTab_tooltip=Nom i descripci\u00f3
117
118edit_act_tiledBgImg=En mosaic
119
120edit_act_tiledBgImg_tooltip=Pinta tota la superf\u00edcie amb la imatge, repetint-la al llarg dels eixos X i Y tantes vegades com calgui.
121
122edit_act_preview=Vista preliminar:
123
124edit_act_border=Vora
125
126edit_act_border_tooltip=Dibuixar una l\u00ednia de vora al voltant de la finestra
127
128edit_act_transparent=Transparent
129
130edit_act_transparent_tooltip=La finestra t\u00e9 el fons transparent
131
132edit_act_width=Amplada:
133
134edit_act_height=Al\u00e7ada:
135
136edit_act_width_tooltip=Amplada de l'objecte, mesurada en p\u00edcsels
137
138edit_act_height_tooltip=Al\u00e7ada de l'objecte, mesurada en p\u00edcsels
139
140edit_act_centered=Centrada
141
142edit_act_centered_tooltip=L'objecte se situa centrat respecte a la finestra principal
143
144edit_act_x=X:
145
146edit_act_x_tooltip=Posici\u00f3 horizontal absoluta
147
148edit_act_y=Y:
149
150edit_act_y_tooltip=Posici\u00f3 vertical absoluta
151
152edit_act_ui_block=Interf\u00edcie d'usuari
153
154edit_act_image_tooltip=Selecciona una imatge
155
156edit_act_text=Text:
157
158edit_act_text_tooltip=Text que es mostrar\u00e0 en aquest objecte
159
160edit_font_face=Tipus:
161
162edit_font_size=Mida:
163
164edit_font_bold=Negreta
165
166edit_font_italic=Cursiva
167
168edit_font_underline=Subrratllat
169
170edit_font_style=Estil:
171
172edit_cell_title=Contingut de la casella
173
174edit_act_messages=Missatges
175
176edit_act_msg_initial=Missatge inicial:
177
178edit_act_msg_final=Missatge final:
179
180edit_act_msg_prev=Missatge previ:
181
182edit_act_msg_error=Missatge d'error:
183
184edit_act_msg_initial_tooltip=Missatge que es mostra en iniciar-se l'activitat
185
186edit_act_msg_final_tooltip=Missatge que es mostra en acabar l'activitat
187
188edit_act_msg_error_tooltip=Missatge que es mostra quan l'activitat acaba amb errors
189
190edit_act_msg_prev_tooltip=Missatge que es mostra abans de comen\u00e7ar (nom\u00e9s en alguns tipus d'activitats)
191
192edit_align=Orientaci\u00f3:
193
194edit_act_textColor=Color del text:
195
196edit_act_textColor_tooltip=Color emprat per dibuixar el text
197
198edit_act_shadowColor=Color de l'ombra:
199
200edit_act_shadowColor_tooltip=Color emprat en l'ombra del text, si n'hi ha.
201
202edit_act_shadow=Ombra
203
204edit_act_shadow_tooltip=Dibuixa el text amb ombra
205
206edit_act_borderColor=Color de la vora:
207
208edit_act_borderColor_tooltip=Color utilitzat per a dibuixar la vora de la casella
209
210edit_act_inactiveColor=Color d'estat inactiu:
211
212edit_act_inactiveColor_tooltip=Color emprat quan la casella es troba desactivada
213
214edit_act_altColor=Color alternatiu:
215
216edit_act_altColor_tooltip=Color amb qu\u00e8 es mostra el contingut alternatiu de les caselles un cop solucionades.
217
218edit_cell_marked=Marcada
219
220edit_cell_disabled=Desactivada
221
222edit_cell_alt=Alternativa
223
224edit_cell_textMargin=Marge intern:
225
226edit_cell_textMargin_tooltip=Espai entre les vores de la cel\u00b7la i el text.
227
228edit_cell_borderWidth=Gruix de la vora:
229
230edit_cell_borderWidth_tooltip=Gruix del tra\u00e7 utilitzat per a dibuixar la vora.
231
232edit_cell_markerWidth=Gruix del marcador:
233
234edit_cell_markerWidth_tooltip=Gruix del tra\u00e7 utilitzat per dibuixar la vora quan la casella es troba marcada o seleccionada
235
236edit_cell_alt_tooltip=Vista preliminar de la casella en estat "alternatiu"
237
238edit_cell_disabled_tooltip=Vista preliminar en estat "desactivat"
239
240edit_cell_marked_tooltip=Vista preliminar en estat "marcat"
241
242edit_act_testAction=Mostra l'activitat
243
244edit_act_testAction_tooltip=Prova el funcionament de l'activitat
245
246edit_act_panels_description=Descripci\u00f3
247
248edit_act_panels_description_tooltip=T\u00edtol i descripci\u00f3 de l'activitat
249
250edit_act_panels_options=Opcions
251
252edit_act_panels_options_tooltip=Opcions de l'activitat
253
254edit_act_panels_frame=Finestra
255
256edit_act_panels_frame_tooltip=Aspecte, mida i posici\u00f3 de la finestra on corre l'activitat.
257
258edit_act_panels_messages=Missatges
259
260edit_act_panels_messages_tooltip=Contingut dels missatges de l'activitat
261
262edit_act_panels_panel=Plaf\u00f3
263
264edit_act_panels_panel_tooltip=Contingut del plaf\u00f3
265
266edit_style_title=Estil
267
268edit_style_tooltip=Ajusta els colors, tipus i mida de lletra de les caselles
269
270edit_act_style=Estil:
271
272edit_act_overlap=Evita la sobreposici\u00f3 imatge/text
273
274edit_act_overlap_tooltip=Intenta evitar que el text trepitgi la imatge.
275
276edit_media_exists_1=El fitxer
277
278edit_media_exists_2=ja es troba a la mediateca!
279
280edit_act_shaper=Retallador:
281
282edit_act_shaper_err=Error del retallador:
283
284edit_act_num_cols=Columnes:
285
286edit_act_num_rows=Files:
287
288edit_act_toothHeightFactor=Al\u00e7ada de les dents:
289
290edit_act_toothWidthFactor=Amplada de les dents:
291
292edit_act_toothRandom=Distribuci\u00f3 aleat\u00f2ria
293
294edit_act_shaper_properties=Propietats del generador de formes
295
296edit_act_panels_text=Text
297
298edit_act_panels_text_tooltip=Text de l'activitat
299
300action_saveFile_caption=Desa...
301
302action_saveFile_keys=DD
303
304action_saveFile_tooltip=Desa el projecte
305
306action_docTree_caption=Arbre del document...
307
308action_docTree_keys=A*
309
310action_docTree_tooltip=Mostra el document del projecte en forma d'abre
311
312edit_docTree_title=Arbre del document
313
314edit_media_referencedBy=Referenciat per:
315
316msg_prompt_loadReferences=<html><font face="dialog" size="2"><B>Atenci\u00f3:</B><P>Aquest projecte enlla\u00e7a amb altres projectes.<BR>Voleu que el JClic explori els enlla\u00e7os i carregui tots els materials relacionats?<P>(Es recomana respondre <B>SI</B> si esteu important un paquet d'activitats Clic 3.0)</font></html>
317
318edit_mc_type=Tipus:
319
320edit_mc_type_unknown=Desconegut
321
322edit_mc_type_sound=Interpreta so
323
324edit_mc_type_video=Interpreta v\u00eddeo
325
326edit_mc_type_midi=Interpreta MIDI
327
328edit_mc_type_cdaudio=Interpreta CD \u00e0udio
329
330edit_mc_type_record=Enregistra so
331
332edit_mc_type_play_recorded=Interpreta un enregistrament
333
334edit_mc_type_run_activity=Ves a l'activitat
335
336edit_mc_type_run_sequence=Ves a la seq\u00fc\u00e8ncia
337
338edit_mc_type_run_external=Executa un programa
339
340edit_mc_type_url=Mostra la URL
341
342edit_mc_type_exit=Acaba
343
344edit_mc_type_return=Torna
345
346edit_mc_level=Nivell de prioritat:
347
348edit_mc_file=Fitxer:
349
350edit_mc_externalParam=Par\u00e0metres:
351
352edit_mc_from=Des de:
353
354edit_mc_to=Fins a:
355
356edit_mc_length=Durada m\u00e0x.:
357
358edit_mc_recBuffer=Cinta d'enregistrament:
359
360edit_mc_stretch=Comprimeix-lo si no hi cap
361
362edit_mc_location=Posici\u00f3:
363
364edit_mc_location_x=X:
365
366edit_mc_location_y=Y:
367
368edit_mc_location_from=Des de:
369
370edit_mc_location_from_box=Cel\u00b7la
371
372edit_mc_location_from_window=Finestra
373
374edit_mc_location_from_frame=Marc
375
376edit_mc_loop=Repeteix indefinidament
377
378edit_mc_autostart=Engega autom\u00e0ticament
379
380edit_mc_catchmouse=Captura ratol\u00ed
381
382edit_mc_title=Contingut actiu i multim\u00e8dia
383
384edit_mc_label=Contingut actiu:
385
386edit_media_dlg_title=Selecci\u00f3 de l'objecte multim\u00e8dia
387
388edit_media_title=Biblioteca de recursos
389
390edit_mc_pos_cell=Centrat a la cel\u00b7la
391
392edit_mc_pos_window=Centrat a la finestra
393
394edit_mc_pos_absolute=Posici\u00f3 absoluta:
395
396edit_tree_badFormat=L'estructura o les dades de l'arbre s\u00f3n incorrectes!
397
398edit_act_panels_controls=Controls
399
400edit_act_panels_controls_tooltip=Opcions de botons i comptadors
401
402edit_act_class=Tipus:
403
404edit_act_gridLayout=Distribuci\u00f3 dels plafons:
405
406edit_act_gridLayout_tooltip=Posici\u00f3 relativa dels plafons A i B.
407
408edit_act_inverseResolution=Resoluci\u00f3 inversa
409
410edit_act_inverseResolution_tooltip=L'activitat es considerar\u00e0 resolta quan tots els elements de "B" hagin estat aparellats.
411
412edit_act_showAllArrows=Mostra totes les fletxes
413
414edit_act_alt=Contingut alternatiu:
415
416edit_act_alt_tooltip=Contingut que es mostra en les caselles ja resoltes o no assignades.
417
418edit_act_alt_toggle=ALT
419
420edit_act_alt_toggle_tooltip=Edita el contingut alternatiu
421
422edit_act_grid=Plaf\u00f3
423
424edit_act_grid_A=Plaf\u00f3 A
425
426edit_act_grid_B=Plaf\u00f3 B
427
428edit_act_grid_layout=Distribuci\u00f3
429
430edit_act_grid_relationship=Relacions
431
432edit_seq_activity_header=activitat
433
434edit_seq_tag_header=etiqueta
435
436edit_seq_jump_header=saltar a
437
438edit_seq_activity=Activitat:
439
440edit_seq_tag=Etiqueta:
441
442edit_seq_description=Descripci\u00f3:
443
444edit_seq_auto=Avan\u00e7 autom\u00e0tic
445
446edit_seq_delay=Retard:
447
448edit_seq_action_fwd=Avan\u00e7ar
449
450edit_seq_action_back=Retrocedir
451
452edit_seq_action_jump=Saltar a...
453
454edit_seq_action_stop=Aturar-se
455
456edit_seq_action_return=Tornar
457
458edit_seq_action_exit=Sortir del JClic
459
460edit_seq_arrow_fwd=Fletxa endavant:
461
462edit_seq_arrow_back=Fletxa enrera:
463
464edit_seq_action=Acci\u00f3:
465
466edit_seq_button_enabled=Mostra bot\u00f3
467
468edit_seq_project=Projecte JClic:
469
470edit_act_absolute=Posici\u00f3 absoluta
471
472edit_act_absolute_tooltip=L'objecte es situar\u00e0 a les coordenades X i Y que especifiqueu
473
474edit_act_location=Posici\u00f3:
475
476edit_seq_newElement=Nou element de seq\u00fc\u00e8ncia...
477
478edit_seq_newElement_tooltip=Insereix un nou element a la sequencia d'activitats
479
480edit_seq_newElement_msg=Selecciona una activitat per al nou element de seq\u00fc\u00e8ncia.
481
482edit_seq_newElement_error_noAct=No es pot crear un nou element de seq\u00fc\u00e8ncia sense indicar l'activitat.
483
484edit_seq_newElement_error_emptyList=En aquest projecte no hi ha cap activitat! No es poden crear elements de seq\u00fc\u00e8ncia en un projecte buit.
485
486edit_seq_jump_msg=Dest\u00ed del salt:
487
488edit_seq_jump_title=Dest\u00ed del salt
489
490edit_act_newActivity_tooltip=Afegeix una nova activitat al projecte
491
492edit_act_prompt_class=Tipus d'activitat:
493
494edit_act_prompt_name=Nom:
495
496edit_act_newActivity_msg=Seleccioneu el tipus d'activitat que voleu crear i doneu-li un nom:
497
498edit_act_newActivity_error_noAct=Cal seleccionar un tipus d'activitat!
499
500edit_act_newActivity_error_noName=Heu d'indicar un nom per l'activitat!
501
502edit_act_newActivity_error_creating=No s'ha pogut crear l'activitat!
503
504edit_act_newActivity_class=Classe Java:
505
506edit_text_act_format=Format
507
508edit_text_act_answer=Resposta
509
510edit_text_act_popup=Finestra emergent
511
512edit_text_act_answer_label=Respostes v\u00e0lides:
513
514edit_list_newElement_tooltip=Afegeix un nou element a la llista
515
516edit_list_editElement_tooltip=Modifica l'element seleccionat
517
518edit_list_deleteElement_tooltip=Elimina l'element seleccionat de la llista
519
520edit_list_upBtn_tooltip=Mou amunt
521
522edit_list_downBtn_tooltip=Mou avall
523
524edit_list_newValue=Nou text:
525
526edit_list_addElement=Afegeix un nou element de text
527
528edit_list_modifyValue=Modifica el text seleccionat
529
530edit_text_act_target=Inc\u00f2gnita
531
532edit_text_act_maxLen=Longitud m\u00e0xima:
533
534edit_text_act_maxLen_tooltip=Nombre m\u00e0xim de car\u00e0cters de la resposta
535
536edit_text_act_fillingChar=Car\u00e0cter de farciment
537
538edit_text_act_fillingChar_tooltip=Car\u00e0cter emprat per a indicar la inc\u00f2gnita
539
540edit_text_act_iniLen=Longitud inicial:
541
542edit_text_act_iniLen_tooltip=Nombre de car\u00e0cters de farciment que es mostraran en iniciar-se l'activitat.
543
544edit_text_act_iniText=Text inicial:
545
546edit_text_act_iniText_tooltip=Tetx que es mostrar\u00e0 a la inc\u00f2gnita en iniciar l'activitat.
547
548edit_text_act_list=Mostra una llista d'opcions:
549
550edit_text_act_list_tooltip=L'usuari haur\u00e0 de seleccionar una opci\u00f3 en una llista.
551
552edit_text_act_check_title=Opcions d'avaluaci\u00f3
553
554edit_text_act_popup_no=Sense finestra emergent
555
556edit_text_act_popup_always=Aparici\u00f3 autom\u00e0tica
557
558edit_text_act_popup_onError=Aparici\u00f3 en errors
559
560edit_text_act_popup_onDemand=Aparici\u00f3 amb F1
561
562edit_text_act_popup_type=Tipus:
563
564edit_text_act_popup_delay=Retard d'aparici\u00f3:
565
566edit_text_act_popup_maxTime=Temps m\u00e0xim:
567
568edit_text_act_popup_onlyPlay=Nom\u00e9s interpreta so
569
570edit_text_act_err_noSelection=\u00a1Per crear una nova inc\u00f2gnita cal que seleccioneu un fragment de text!
571
572edit_text_act_err_badCharInSelection=El text de les inc\u00f2gnites no pot incloure retorns de par\u00e0graf ni tabuladors.
573
574edit_text_act_err_nestedTargets=Les inc\u00f2gnites no es poden solapar!
575
576edit_text_act_err_cellInTarget=Les inc\u00f2gnites no poden contenir cel\u00b7les!
577
578edit_text_act_pageBgColor=Color del paper:
579
580edit_text_act_editStylesBtn=Edita els estils del document...
581
582edit_text_act_mainStyle=Estil principal:
583
584edit_text_act_tabSpc=Tab space:
585
586edit_text_act_tabSize=Espais entre marques de tabulador:
587
588edit_text_act_colors=Colors:
589
590edit_text_act_targetStyle=Colors de les inc\u00f2gnites:
591
592edit_text_act_errorStyle=Colors d'error:
593
594edit_text_act_preview=Visualitzaci\u00f3 pr\u00e8via:
595
596edit_text_act_styleSample_default_start=Text normal
597
598edit_text_act_styleSample_target=inc\u00f2gnita
599
600edit_text_act_styleSample_error=error
601
602edit_text_act_styleSample_default_fill=text normal
603
604edit_text_act_styleSample_default_end=text normal.
605
606edit_text_act_warnDeleteTarget=Atenci\u00f3: aquesta acci\u00f3 suprimir\u00e0 la inc\u00f2gnita actualment seleccionada. Segur que vols fer-ho?
607
608edit_text_act_prevScreen_title=Finestra pr\u00e8via...
609
610edit_text_act_prevScreen_no=No mostris cap text abans d'iniciar l'activitat
611
612edit_text_act_prevScreen_original=Mostra el text complet de l'exercici
613
614edit_text_act_prevScreen_special=Mostra aquest text:
615
616edit_text_act_prevScreen_time=Temps m\u00e0xim:
617
618edit_text_act_edit_target=Inc\u00f2gnita...
619
620edit_text_act_checkButton_show=Mostra el bot\u00f3 d'avaluaci\u00f3
621
622edit_text_act_checkButtonText=Text del bot\u00f3:
623
624edit_text_act_checkCase=Comprova maj\u00fascules / min\u00fascules
625
626edit_text_act_checkAccents=Considera accents i car\u00e0cters especials
627
628edit_text_act_checkPunct=Considera els s\u00edmbols de puntuaci\u00f3
629
630edit_text_act_checkDoubleSpc=Permet espais repetits
631
632edit_text_act_checkOptions=Criteris
633
634edit_text_act_checkAutoJump=Salta autom\u00e0ticament a la seg\u00fcent inc\u00f2gnita
635
636edit_text_act_checkForceOk=Avan\u00e7a nom\u00e9s si es respon correctament
637
638edit_text_act_checkDetail=Indica la posici\u00f3 dels errors
639
640edit_text_act_checkDetail_params=Par\u00e0metres de l'algorisme d'an\u00e0lisi:
641
642edit_text_act_checkDetail_steps=Passos:
643
644edit_text_act_checkDetail_field=Camp d'exploraci\u00f3:
645
646edit_text_act_defaultCheckButtonText=Avaluaci\u00f3
647
648edit_text_act_advancedCorrectionOptions=An\u00e0lisi de les respostes
649
650edit_text_act_check_bt=Avaluaci\u00f3...
651
652edit_text_act_checkButton=Bot\u00f3 d'avaluaci\u00f3
653
654edit_text_act_checkProgress=Progr\u00e9s
655
656edit_text_act_typeBtn=Tipus...
657
658edit_text_act_orderParagraphs=Ordenar par\u00e0grafs
659
660edit_text_act_orderWords=Ordenar paraules
661
662edit_text_act_order_amongstPar=Barreja paraules entre par\u00e0grafs
663
664edit_text_act_type_title=Tipus d'activitat
665
666edit_text_act_warnChangeType=Aquesta acci\u00f3 suprimir\u00e0 totes les inc\u00f2gnites actualment definides. Segur que vols fer-ho?
667
668edit_text_act_identWords=Identificar paraules
669
670edit_text_act_identChars=Identificar car\u00e0cters
671
672edit_media_change_name=Canvia el nom...
673
674edit_media_change_file=Canvia el fitxer...
675
676edit_media_includeInZip=Desar-lo en el fitxer ZIP
677
678edit_media_type=Tipus de recurs:
679
680edit_media_size=Mida del fitxer:
681
682edit_media_show_type=Tipus de fitxers :
683
684edit_media_preview=Mostra l'objecte
685
686edit_media_preview_tooltip=Visualitzaci\u00f3 del recurs
687
688edit_media_rename=Canvi del nom del recurs
689
690edit_media_rename_title=Canvi de nom
691
692edit_media_rename_prompt=Nou nom:
693
694edit_media_rename_invalid=Nom de recurs no v\u00e0lid!
695
696edit_media_rename_exists=Ja hi ha un altre recurs amb aquest nom! Cada recurs ha de tenir un nom \u00fanic en el projecte.
697
698edit_media_chfile_invalid=Fitxer incorrecte!
699
700err_media_chfile_different=El fitxer ha de ser del mateix tipus
701
702edit_media_font_error=No ha estat possible carregar el tipus de lletra!
703
704edit_media_save_file=Desa el fitxer (extreu-lo del ZIP)
705
706edit_media_refresh_file=Actualitza el contingut del recurs des del fitxer
707
708edit_media_warn_zipFileNotExternal=Aquest no \u00e9s un fitxer "real", sin\u00f3 un objecte situat dins d'un contenidor ZIP. Per fer servir aquesta funci\u00f3 cal que hi hagi un fitxer amb el mateix nom a la carpeta on es troba el fitxer ZIP.
709
710edit_activities=Activitats
711
712edit_sequences=Seq\u00fc\u00e8ncies
713
714edit_media=Mediateca
715
716edit_media_tooltip=Gesti\u00f3 de les Imatges i altres recursos emprats en el projecte.
717
718edit_activities_tooltip=Creaci\u00f3 i modificaci\u00f3 de les activitats del projecte
719
720edit_sequences_tooltip=Creaci\u00f3 i modificaci\u00f3 de seq\u00fc\u00e8ncies d'activitats
721
722edit_project_title=T\u00edtol:
723
724edit_project_title_tooltip=T\u00edtol del projecte
725
726edit_project=Projecte
727
728edit_project_tooltip=Edici\u00f3 de les propietats del projecte
729
730edit_project_description=Descripci\u00f3:
731
732edit_project_description_tooltip=Descripci\u00f3 general del projecte
733
734edit_project_area=\u00c0rees:
735
736edit_project_area_tooltip=\u00c0rees curriculars a les que s'orienta el projecte
737
738edit_project_level=Nivells:
739
740edit_project_level_tooltip=Nivells i cicles educatius als que s'adre\u00e7a el projecte
741
742edit_project_descriptors=Descriptors:
743
744edit_project_descriptors_tooltip=Descriptors del projecte (separats per comes)
745
746edit_project_languages=Idiomes:
747
748edit_project_languages_tooltip=Idiomes emprats en el projecte
749
750edit_project_languages_modify=Canvia l'idioma seleccionat
751
752edit_project_languages_add=Afegeix un idioma
753
754edit_project_languages_select=Codis d'idioma ISO-639:
755
756edit_project_authors=Autors/es:
757
758edit_project_authors_tooltip=Persones que han contribuit a la creaci\u00f3 del projecte
759
760edit_project_author_name=Nom:
761
762edit_project_author_mail=Correu electr\u00f2nic:
763
764edit_project_author_rol=Rol:
765
766edit_project_author_organization=Organitzaci\u00f3:
767
768edit_project_author_comments=Comentaris:
769
770edit_project_author_url=URL:
771
772edit_project_author_name_tooltip=Nom de l'autor/a (camp obligatori)
773
774edit_project_author_mail_tooltip=Adre\u00e7a de correu electr\u00f2nic de l'autor/a (opcional)
775
776edit_project_author_rol_tooltip=Rol de la persona en el projecte: autor/a, col\u00b7laborador/a, dibuixos, sons... (camp opcional)
777
778edit_project_author_organization_tooltip=Escola, universitat, associaci\u00f3... (camp opcional)
779
780edit_project_author_url_tooltip=P\u00e0gina web personal (camp opcional)
781
782edit_project_author_comments_tooltip=Altres caracter\u00edstiques (camp opcional)
783
784edit_project_author_info=Dades de l'autor/a:
785
786edit_project_author_add=Afegeix un autor a la llista
787
788edit_project_author_edit=Modifica les dades de l'autor/a
789
790edit_project_org_name=Nom:
791
792edit_project_org_name_tooltip=Nom de l'escola
793
794edit_project_org_mail=Correu electr\u00f2nic:
795
796edit_project_org_mail_tooltip=Adre\u00e7a de correu electr\u00f2nic de l'escola
797
798edit_project_org_url=URL:
799
800edit_project_org_url_tooltip=Adre\u00e7a web de l'escola
801
802edit_project_org_address=Adre\u00e7a:
803
804edit_project_org_address_tooltip=Adre\u00e7a postal de l'escola
805
806edit_project_org_pc=CP:
807
808edit_project_org_pc_tooltip=Codi postal
809
810edit_project_org_city=Localitat:
811
812edit_project_org_city_tooltip=Localitat de l'escola
813
814edit_project_org_country=Pa\u00eds:
815
816edit_project_org_state=Estat:
817
818edit_project_org_comments=Comentaris:
819
820edit_project_org=Centre/s:
821
822edit_project_org_tooltip=Escoles i altres institucions que han participat en el projecte
823
824edit_project_org_info=Dades de l'organitzaci\u00f3:
825
826edit_project_org_add=Afegir una nova organitzaci\u00f3
827
828edit_project_org_edit=Modificar les dades de l'organitzaci\u00f3
829
830edit_project_org_country_tooltip=Estat, pa\u00eds, federaci\u00f3...
831
832edit_project_org_state_tooltip=Estat federal, nacionalitat, comunitat, regi\u00f3...
833
834edit_project_org_comments_tooltip=Altres dades...
835
836edit_project_rev_date=Data:
837
838edit_project_rev_date_tooltip=Data de la revisi\u00f3
839
840edit_project_rev_authors=Autors/es:
841
842edit_project_rev_authors_tooltip=Autors/es de la revisi\u00f3
843
844edit_project_rev_description=Descripci\u00f3:
845
846edit_project_rev_description_tooltip=Breu descripci\u00f3 dels canvis realitzats
847
848edit_project_rev_comments=Comentaris:
849
850edit_project_rev_comments_tooltip=Informaci\u00f3 addicional
851
852edit_project_rev=Revisions:
853
854edit_project_rev_tooltip=Historial de les principals modificacions realitzades al projecte
855
856edit_project_rev_add=Afegir un registre de revisi\u00f3
857
858edit_project_rev_edit=Modificaci\u00f3 de les dades de la revisi\u00f3
859
860edit_project_rev_info=Dades de la revisi\u00f3
861
862edit_media_objects=objectes
863
864edit_media_object=objecte
865
866edit_evsounds_start=Inici d'activitat:
867
868edit_evsounds_click=Fer clic a un objecte:
869
870edit_evsounds_actionError=Acci\u00f3 err\u00f2nia:
871
872edit_evsounds_actionOk=Acci\u00f3 correcta:
873
874edit_evsounds_finishedError=Activitat acabada amb errors:
875
876edit_evsounds_finishedOk=Activitat acabada correctament:
877
878edit_project_rev_err_nodesc=Error: La descripci\u00f3 no es pot deixar en blanc
879
880edit_evsounds_dlg_title=Edita els sons d'events
881
882edit_project_evsounds=Sons d'event:
883
884edit_project_evsounds_tooltip=Assigna sons espec\u00edfics per a cada event del JClic
885
886edit_act_evsounds=Sons d'event:
887
888edit_act_evsounds_tooltip=Assigna sons espec\u00edfics per a cada event del JClic
889
890edit_evsounds_default=so per defecte
891
892edit_evsounds_disabled=desactivat
893
894edit_evsounds_chk_tooltip=Activa o desactiva el so per aquest event
895
896edit_evsounds_select_tooltip=Cliqueu per a seleccionar un so per aquest event, o desmarqueu per emprar el so per defecte
897
898action_newProject_caption=Nou projecte...
899
900action_newProject_keys=NN
901
902action_newProject_tooltip=Crea un nou projecte JClic
903
904edit_arith_op_from=Des de:
905
906edit_arith_op_from_tooltip=Valor m\u00ednim de l'operand
907
908edit_arith_op_to=Fins a:
909
910edit_arith_op_to_tooltip=Valor m\u00e0xim de l'operand
911
912edit_arith_op_with=Amb:
913
914edit_arith_op_with_tooltip=Si es marca, l'operand port tenir tamb\u00e9 aquest valor
915
916edit_arith_op_fromList=Un de la llista:
917
918edit_arith_op_fromList_tooltip=Llista de possibles valors de l'operand
919
920edit_arith_op_decimals=Decimals:
921
922edit_arith_op_decimals_tooltip=Nombre de decimals de l'operand
923
924edit_arith_op_dec0=# (enter)
925
926edit_arith_op_dec1=#,#
927
928edit_arith_op_dec2=#,##
929
930edit_arith_firstOp=Primer operand
931
932edit_arith_secondOp=Segon operand
933
934edit_arith_title=Arith2 pel JClic
935
936edit_arith_operations=Operacions:
937
938edit_arith_operations_tooltip=Seleccioneu el tipus d'operacions a efectuar
939
940edit_arith_operations_plus=Sumes
941
942edit_arith_operations_minus=Restes
943
944edit_arith_operations_multiply=Multiplicacions
945
946edit_arith_operations_divide=Divisions
947
948edit_arith_unknown=Inc\u00f2gnita:
949
950edit_arith_unknown_tooltip=Seleccioneu l'element que far\u00e0 d'inc\u00f2gnita
951
952edit_arith_unknown_aobx=La inc\u00f2gnita \u00e9s el resultat
953
954edit_arith_unknown_aoxr=La inc\u00f2gnita \u00e9s el segon operand
955
956edit_arith_unknown_xobr=El primer operand \u00e9s la inc\u00f2gnita
957
958edit_arith_unknown_axbr=La operaci\u00f3 \u00e9s la inc\u00f2gnita
959
960edit_arith_unknown_invert=Escriu l'expressi\u00f3 comen\u00e7ant pel resultat
961
962edit_arith_result=Resultat:
963
964edit_arith_result_notCarry=Sense "portar-ne"
965
966edit_arith_result_random=Aleatori
967
968edit_arith_result_asc=Ascendent
969
970edit_arith_result_order=Ordena per resultat:
971
972edit_arith_result_desc=Descendent
973
974edit_arith_result_avoidDup=Evitar duplicats
975
976edit_arith_cond=Condicions:
977
978edit_arith_cond_ind=Indiferent
979
980edit_arith_cond_agb=El primer operand ha de ser m\u00e9s gran que el segon
981
982edit_arith_cond_alb=El primer operand ha de ser menor que el segon
983
984edit_arith_cond_tooltip=Altres condicions
985
986edit_autocp=Generador autom\u00e0tic de contingut:
987
988edit_autocp_tooltip=Seleccio del tipus de generador autom\u00e0tic de contingut per aquesta activitat.
989
990edit_autocp_block=Generador de contingut
991
992edit_autocp_btn=Configuraci\u00f3...
993
994edit_autocp_btn_tooltip=Configura els par\u00e0metres del generador de contingut
995
996edit_data=Edici\u00f3 de dades
997
998edit_act=Edici\u00f3 de l'activitat
999
1000edit_acp=Edici\u00f3 del generador de contingut
1001
1002edit_acp_err_creating=Error en crear el generador autom\u00e0tic de contingut!
1003
1004edit_project_author_group=Creaci\u00f3
1005
1006edit_project_description_block=Descripci\u00f3
1007
1008edit_project_ui_block=Interf\u00edcie d'usuari
1009
1010edit_act_description=Descripci\u00f3:
1011
1012m_Edit=Edita
1013
1014m_Edit_Mnemonic=E
1015
1016edit_media_preview_keys=V*
1017
1018edit_act_newActivity=Nova activitat...
1019
1020edit_act_newActivity_keys=A*
1021
1022edit_act_testAction_keys=M#10
1023
1024edit_seq_newElement_keys=S*
1025
1026m_Insert=Insereix
1027
1028m_Insert_Mnemonic=I
1029
1030m_View=Visualitza
1031
1032m_View_Mnemonic=V
1033
1034action_editProject_caption=Projecte
1035
1036action_editProject_keys=PP
1037
1038action_editProject_tooltip=Edita les propietats del projecte
1039
1040action_editMedia_caption=Mediateca
1041
1042action_editMedia_keys=MM
1043
1044action_editMedia_tooltip=Edita la biblioteca de recursos multim\u00e8dia del projecte
1045
1046action_editActivities_caption=Activitats
1047
1048action_editActivities_keys=AA
1049
1050action_editActivities_tooltip=Edita les activitats
1051
1052action_editSeq_caption=Seq\u00fc\u00e8ncies
1053
1054action_editSeq_keys=SS
1055
1056action_editSeq_tooltip=Edita les sequencies d'activitats
1057
1058warn_project_modified=El projecte actual ha estat modificat. Voleu desar els canvis?
1059
1060edit_project_descriptors_block=Descriptors
1061
1062edit_media_new=Nou objecte multim\u00e8dia...
1063
1064edit_media_new_tooltip=Afegeix una imatge o un objecte multimedia a la mediateca
1065
1066edit_media_new_keys=M*
1067
1068edit_seq_threshold=Llindar de puntuaci\u00f3:
1069
1070edit_seq_threshold_tooltip_up=Ves per aquest cam\u00ed quan la puntuaci\u00f3 global sigui igual o superior a...
1071
1072edit_seq_time=Llindar de temps:
1073
1074edit_seq_time_tooltip_up=Per seguir aquest cam\u00ed cal haver realitzat les activitats en un temps inferior a...
1075
1076edit_seq_threshold_tooltip_down=Segueix aquest cam\u00ed sempre que la puntuaci\u00f3 global sigui inferior a...
1077
1078edit_seq_time_tooltip_down=Segueix aquest cam\u00ed sempre que el temps emprat en les activitats sigui superior a...
1079
1080edit_seq_condJump=Salts condicionals
1081
1082edit_seq_condJump_tooltip=Especifica salts que seran executats nom\u00e9s si es donen determinades condicions
1083
1084edit_seq_condJump_upper_tooltip=Indica les condicions per saltar a un nivell superior
1085
1086edit_seq_condJump_lower=Salt inferior:
1087
1088edit_seq_condJump_upper=Salt superior:
1089
1090edit_seq_condJump_lower_tooltip=Indica les condicions per saltar a un nivell inferior
1091
1092edit_seq_action_tooltip_fw=Acci\u00f3 assignada al bot\u00f3 d'avan\u00e7ar
1093
1094edit_seq_action_tooltip_bk=Acci\u00f3 assignada al bot\u00f3 de retrocedir
1095
1096edit_seq_jump_tooltip=Indica el dest\u00ed del salt
1097
1098edit_seq_action_tooltip=Acci\u00f3 a realitzar
1099
1100edit_seq_activity_tooltip=Activitat associada a aquest element de seq\u00fc\u00e8ncia
1101
1102edit_seq_tag_tooltip=Etiqueta emprada per referir-se a aquest element de seq\u00fc\u00e8ncia (camp opcional)
1103
1104edit_seq_description_tooltip=Descripci\u00f3 de l'element de seq\u00fc\u00e8ncia (camp opcional)
1105
1106edit_seq_button_enabled_tooltip=Activa o desactiva el bot\u00f3 de pas d'activitat
1107
1108edit_seq_auto_tooltip=Avan\u00e7ar autom\u00e0ticament en acabar l'activitat
1109
1110edit_seq_delay_tooltip=Nombre de segons a esperar abans de realitzar el pas autom\u00e1tic
1111
1112edit_color_dlgTitle=Selecci\u00f3 del color
1113
1114edit_media_renaming=Si us plau, espereu mentre es canvia el nom del recurs...
1115
1116edit_act_cell_width=Amplada:
1117
1118edit_act_cell_width_tooltip=Amplada de les cel\u00b7les (en p\u00edxels)
1119
1120edit_act_cell_height=Al\u00e7ada:
1121
1122edit_act_cell_height_tooltip=Al\u00e7ada de les cel\u00b7les (en p\u00edxels)
1123
1124edit_act_hiddenWords=Paraules amagades:
1125
1126edit_act_hiddenWords_tooltip=Llista de les paraules que s'han amagat al plaf\u00f3
1127
1128edit_act_wordSearch_panelB=Emprar el plaf\u00f3 B
1129
1130edit_act_wordSearch_panelB_tooltip=Fes servir un segon plaf\u00f3, que es mostrar\u00e0 a mesura que es trobin les paraules
1131
1132edit_act_shaper_tooltip=Selecci\u00f3 del tipus de generador de formes del plaf\u00f3
1133
1134edit_act_num_cols_tooltip=Nombre de columnes del plaf\u00f3
1135
1136edit_act_num_rows_tooltip=Nombre de files del plaf\u00f3
1137
1138edit_act_wildTransparent=Separadors transparents
1139
1140edit_act_wildTransparent_tooltip=Mostra els separadors (cel\u00b7les negres) com a forats transparents
1141
1142edit_act_behavior_scramble_times=Barreges:
1143
1144edit_act_behavior_scramble_times_tooltip=Nombre de vegades que es barrejaran les peces
1145
1146edit_act_copy_title=Copia atributs a...
1147
1148edit_act_copy_attributes=Atributs
1149
1150edit_act_copy_dest=Aplica a:
1151
1152edit_act_copy_style_main=Finestra principal
1153
1154edit_act_copy_style_play=Finestra de joc
1155
1156edit_act_copy_activities=Activitats a modificar:
1157
1158edit_act_copyAttributes=Copia atributs
1159
1160edit_act_copyAttributes_keys=T
1161
1162edit_act_copyAttributes_tooltip=Copia a altres activitats alguns dels atributs de l'activitat actual
1163
1164edit_new_project_name=Nom del projecte:
1165
1166edit_new_project_name_tooltip=Nom curt i descriptiu del projecte
1167
1168edit_new_project_filename=Nom del fitxer:
1169
1170edit_new_project_filename_tooltip=Nom del fitxer del projecte, sense extensi\u00f3
1171
1172edit_new_project_folder=Carpeta:
1173
1174edit_new_project_folder_tooltip=Nom de la carpeta on es guardar\u00e0 el projecte
1175
1176edit_new_project_folder_browse=Navega...
1177
1178edit_new_project_title=Creaci\u00f3 d'un nou projecte JClic
1179
1180edit_new_project_err_empty=Error: Tant el projecte com el fitxer i la carpeta han de tenir noms v\u00e0lids.
1181
1182edit_new_project_warning_noEmptyFolder=En aquesta carpeta ja hi ha un altre projecte Clic3.0 o JClic. Per evitar confusions es recomana mantenir cada projecte en una carpeta independent, tot i que aix\u00f2 no \u00e9s un requisit imprescindible. Realment voleu crear el nou projecte en aquesta carpeta?
1183
1184edit_new_project_err_folderCreation=Error: Ha estat impossible crear la carpeta que heu indicat!
1185
1186edit_act_copy_err_noSelection=No heu seleccionat cap activitat! Per fer servir aquesta funci\u00f3 cal seleccionar a la llista l'activitat o activitats a les que s'aplicaran els atributs indicats.
1187
1188edit_act_copy_action_prefix=Copiant atributs a:
1189
1190edit_act_copy_margin=Marge
1191
1192edit_act_copy_bgColor=Color de fons
1193
1194edit_act_copy_gradient=Gradient
1195
1196edit_act_copy_bgImage=Imatge de fons
1197
1198edit_act_copy_border=Vora
1199
1200edit_act_copy_transparentBg=Fons transparent
1201
1202edit_act_copy_position=Posici\u00f3
1203
1204edit_act_copy_messages=Missatges
1205
1206edit_act_copy_messages_ini=Estil del missatge inicial
1207
1208edit_act_copy_messages_end=Estil del missatge final
1209
1210edit_act_copy_messages_err=Estil del missatge d'error
1211
1212edit_act_copy_reports=Informes
1213
1214edit_act_copy_rep_include=Incloure l'activitat als informes
1215
1216edit_act_copy_rep_actions=Enregistrar accions
1217
1218edit_act_copy_interface=Interf\u00edcie d'usuari
1219
1220edit_act_copy_skin=Entorn visual
1221
1222edit_act_copy_evSounds=Sons d'esdeveniment
1223
1224edit_act_copy_counters=Comptadors
1225
1226edit_act_copy_cTime=Comptador de temps
1227
1228edit_act_copy_maxTime=Temps m\u00e0xim
1229
1230edit_act_copy_cTries=Comptador d'intents
1231
1232edit_act_copy_maxTries=Nombre m\u00e0xim d'intents
1233
1234edit_act_copy_cScore=Comptador d'encerts
1235
1236edit_act_copy_scramble=Nombre de vegades que cal barrejar
1237
1238edit_act_copy_buttons=Botons
1239
1240edit_act_copy_btnHelp=Bot\u00f3 d'ajuda
1241
1242edit_act_copy_btnInfo=Bot\u00f3 d'informaci\u00f3
1243
1244edit_act_copy_grids=Plafons
1245
1246edit_act_copy_gridA=Estil del plaf\u00f3 A
1247
1248edit_act_copy_gridB=Estil del plaf\u00f3 B
1249
1250edit_act_copy_textGrid=Estil dels plafons de text
1251
1252edit_act_copy_text=Activitats de text
1253
1254edit_act_copy_fontFace=Tipus de lletra
1255
1256edit_act_copy_fontSize=Mida de lletra
1257
1258edit_act_copy_fontStyle=Estil de lletra
1259
1260edit_act_copy_textColour=Color del text principal
1261
1262edit_act_copy_textTargetColour=Color de les inc\u00f2gnites
1263
1264edit_act_copy_textErrorColour=Color dels errors
1265
1266edit_act_copy_tabSpace=Espai entre tabuladors
1267
1268edit_act_copy_messages_prev=Estil del missatge previ
1269
1270edit_act_changeType=Canvia el tipus d'activitat
1271
1272edit_act_newActivity_class_tooltip=Nom complet de la classe que es far\u00e0 servir per construir l'activitat (usuaris avan\u00e7ats!)
1273
1274edit_act_newActivity_other=Altres...
1275
1276edit_act_newActivity_info=Els usuaris/es avan\u00e7ats/es poden crear tamb\u00e9 altres tipus d'activitats JClic no registrades. Escriviu a sota el nom complet de la classe, precedida pel del paquet (per exemple: "com.acme.activities.FooActivity"). Les noves activitats han d'extendre edu.xtec.jclic.Activity, i han de ser accessibles al carregador de classes de la m\u00e0quina virtual de Java.
1277
1278edit_act_newActivity_name=Nom de l'activitat:
1279
1280edit_act_newActivity_name_tooltip=Cada activitat ha de tenir un nom \u00fanic en el projecte
1281
1282edit_act_changeType_warning=<html><p style="font-family:Helvetica; font-size:10px;"><b>Atenci\u00f3:</b> El canvi de tipus pot comportar la p\u00e8rdua d'alguns objectes i atributs de l'activitat que s'est\u00e0 editant. Feu servir aquesta funci\u00f3 amb cura!</p><p>&nbsp;</p></html>
1283
1284applet_codebase=Ubicaci\u00f3 del codi JClic:
1285
1286applet_codebase_tooltip=URL que apunta a una carpeta on estiguin ubicats els fitxers de programa i els scripts del JClic
1287
1288applet_prev_text=Codi HTML previ:
1289#Text to be displayed below the applet. HTM code allowed.
1290applet_prev_text_tooltip=Text o codi HTML que apareixer\u00e0 abans de l'applet
1291
1292applet_post_text=Codi HTML posterior:
1293
1294applet_post_text_tooltip=Text o codi HTML que apareixer\u00e0 despr\u00e9s de l'applet
1295
1296applet_size=Mida de l'applet:
1297
1298applet_size_tooltip=Amplada i al\u00e7ada de l'applet, en valor absolut o percentual.
1299
1300applet_page_title=T\u00edtol de la p\u00e0gina:
1301
1302applet_page_title_tooltip=Text que es mostrar\u00e0 a dalt de la finestra del navegador
1303
1304applet_created_info=La p\u00e0gina web "%s" ha estat creada amb \u00e8xit.
1305
1306applet_created_prompt=Voleu obrir-la ara amb el navegador?
1307
1308action_createHTML_caption=Crea una p\u00e0gina web amb un applet Java...
1309
1310applet_create_title=Creaci\u00f3 d'una p\u00e0gina HTML amb un applet JClic
1311
1312action_createHTML_tooltip=Crea una p\u00e0gina HTML amb un applet que contingui el projecte actual
1313
1314applet_filename=Nom del fitxer:
1315
1316applet_filename_tooltip=Nom del fitxer HTML que es crear\u00e0
1317
1318action_createHTML_keys=H*
1319
1320settings_applet=Applet
1321
1322settings_applet_tooltip=Valors per defecte emprats en la creaci\u00f3 de p\u00e0gines web
1323
1324applet_bgcolor=Color de fons:
1325
1326applet_bgcolor_tooltip=Color de fons de la p\u00e0gina web
1327
1328applet_centered=Centrat
1329
1330applet_centered_tooltip=Situa l'applet centrat horitzontalment
1331
1332applet_width_tooltip=Amplada de l'applet (en valor absolut o percentual)
1333
1334applet_height_tooltip=Al\u00e7ada de l'applet (en valor absolut o percentual)
1335
1336applet_exitUrl=En sortir, anar a:
1337
1338applet_exitUrl_tooltip=URL cap on es redirigir\u00e0 la navegaci\u00f3 en sortir del JClic
1339
1340applet_infoFrame=Marc d'informaci\u00f3:
1341
1342applet_infoFrame_tooltip=Nom del marc emprat per mostrar el contingut lligat al bot\u00f3 "info"
1343
1344action_createInstaller_caption=Crea un instal\u00b7lador del projecte...
1345
1346action_createInstaller_keys=I*
1347
1348action_createInstaller_tooltip=Crea un fitxer d'instal\u00b7laci\u00f3 del projecte per al JClic player
1349
1350installer_caption=Edici\u00f3 del fitxer d'instal\u00b7laci\u00f3 del projecte
1351
1352installer_title=T\u00edtol:
1353
1354installer_title_tooltip=T\u00edtol del projecte que es mostrar\u00e0 a l'assistent d'instal\u00b7laci\u00f3
1355
1356installer_authors=Autors/es:
1357
1358installer_authors_tooltip=Autors/es del projecte (text curt)
1359
1360installer_folder=Carpeta:
1361
1362installer_folder_tooltip=Nom de carpeta que suggerir\u00e0 l'assistent d'instal\u00b7laci\u00f3
1363
1364installer_files=Fitxers a copiar:
1365
1366installer_files_tooltip=Fitxers que es copiaran durant la instal\u00b7laci\u00f3
1367
1368installer_files_available=Fitxers disponibles
1369
1370installer_files_selected=Fitxers seleccionats
1371
1372installer_files_add=>> afegeix >>
1373
1374installer_files_add_tooltip=Afegeix el fitxer seleccionat a la llista
1375
1376installer_files_remove=<< treu <<
1377
1378installer_files_remove_tooltip=Treu el fitxer seleccionat de la llista
1379
1380installer_button=Bot\u00f3 d'activaci\u00f3
1381
1382installer_button_tooltip=Propietats del bot\u00f3 que es mostrar\u00e0 a la biblioteca de projectes
1383
1384installer_button_project=Projecte principal:
1385
1386installer_button_project_tooltip=Projecte JClic associat al bot\u00f3
1387
1388installer_button_text=Etiqueta:
1389
1390installer_button_text_tooltip=Breu etiqueta de text, que apareixer\u00e0 dins del bot\u00f3
1391
1392installer_button_icon=Icona:
1393
1394installer_button_icon_tooltip=Imatge que mostrar\u00e1 el bot\u00f3. Deixeu-ho en blanc per mostrar la icona per defecte del JClic.
1395
1396installer_button_description=Descripci\u00f3
1397
1398installer_button_description_tooltip=Text d'ajuda emergent que mostrar\u00e0 el bot\u00f3
1399
1400installer_error_noTitle=Error: Cal indicar el t\u00edtol del projecte
1401
1402installer_error_noBaseFolder=Error: Cal indicar el nom de la carpeta on s'instal\u00b7lar\u00e0 el projecte
1403
1404installer_error_noFilesSelected=Error: No heu seleccionat cap fitxer
1405
1406installer_error_noButtonText=Error: Cal indicar el text del bot\u00f3 d'activaci\u00f3
1407
1408installer_error_projectNotInFiles=Error: El projecte assignat al bot\u00f3 d'activaci\u00f3 no es troba a la llista de fitxers a copiar
1409
1410applet_page_full=L'applet ocupa tota la p\u00e0gina
1411
1412applet_page_mixed=L'applet t\u00e9 unes dimensions espec\u00edfiques
1413
1414edit_text_align_left=Aliniar el text a l'esquerra
1415
1416edit_text_align_center=Text centrat
1417
1418edit_text_align_right=Aliniar el text a la dreta
1419
1420edit_text_act_target_toggle=Crea una inc\u00f2gnita o suprimeix-la
1421
1422edit_text_act_insertCell=Insereix una cel\u00b7la
1423
1424edit_text_act_content=Contingut
1425
1426edit_text_act_style=Estil
1427
1428edit_cell_size=Dimensions:
1429
1430edit_project_orphanActivities=Les seg\u00fcents activitats mai no arribaran a executarse, degut a que no apareixen a cap seq\u00fc\u00e8ncia d'activitats del projecte:
1431
1432edit_project_orphanMedia=Els seg\u00fcents objectes de la mediateca no es fan servir directament en cap activitat:
1433
1434edit_project_orphanActivities_prompt=Voleu afegir-les al final de la darrera sequ\u00e8ncia d'activitats?
1435
1436edit_project_orphanMedia_prompt=Voleu eliminar-los?
1437
1438edit_project_orphanMedia_title=Retirada d'objectes multim\u00e8dia no utilitzats
1439
1440edit_project_orphanActivities_title=Activitats \u00f2rfenes
1441
1442edit_media_refreshAll=Actualitza el contingut de tots els recursos
1443
1444edit_media_refreshAll_tooltip=Actualitza tots els recursos tornant a carregar els seus fitxers
1445
1446edit_media_refreshAll_keys=R*
1447
1448edit_media_refreshAll_working=Actualitzant recursos...
1449
1450edit_media_exportAll=Exporta tots els recursos
1451
1452edit_media_exportAll_tooltip=Enregistra en fitxers el contingut de tots els recursos
1453
1454edit_media_exportAll_keys=X*
1455
1456edit_shape_select=Seleciona
1457
1458edit_shape_addPoint=Afegeix un punt
1459
1460edit_shape_deletePoint=Elimina
1461
1462edit_shape_drawRect=Dibuixa un rectangle
1463
1464edit_shape_drawEllipse=Dibuixa una el\u00b7lipse
1465
1466edit_shape_drawPoly=Dibuixa un pol\u00edgon
1467
1468edit_shape_toLine=Converteix en l\u00ednia
1469
1470edit_shape_toBezier=Converteix en corba de B\u00e9zier
1471
1472edit_shape_toQuad=Converteix en qu\u00e0drica
1473
1474edit_shape_rLeft=Gira a l'esquerra
1475
1476edit_shape_rRight=Gira a la dreta
1477
1478edit_shape_expand=Expandeix
1479
1480edit_shape_contract=Contreu
1481
1482edit_shape_zoomIn=Apropa
1483
1484edit_shape_zoomOut=Allunya
1485
1486edit_shape_aproxPoints=Ajunta punts propers
1487
1488edit_shape_showPoints=Mostra punts
1489
1490edit_shape_showPoints_tooltip=Mostra/Amaga els punts
1491
1492edit_shape_gridSize=Reixeta:
1493
1494edit_shape_hideGrid=Mostra o amaga la reixeta
1495
1496edit_shape_magnetRadius=Radi de l'imant:
1497
1498edit_shape_elements=Elements definits
1499
1500edit_shape_elemName=Nom de l'element seleccionat
1501
1502edit_shape_magnetRadius_tooltip=Radi d'acci\u00f3 de l'imant quan es troba activat
1503
1504edit_shape_gridSize_tooltip=Mida de la reixeta
1505
1506edit_mc_activity=Activitat:
1507
1508edit_mc_sequence=Seq\u00fc\u00e8ncia:
1509
1510edit_mc_url=URL:
1511
1512edit_mc_project=Projecte:
1513
1514edit_mc_activity_selection=Selecci\u00f3 de l'activitat
1515
1516edit_mc_sequence_selection=Selecci\u00f3 de la seq\u00fc\u00e8ncia
1517
1518edit_mc_err_nullContent=Dades insuficients!
1519
1520edit_act_arrowColor=Color de les fletxes:
1521
1522edit_act_arrowColor_tooltip=Color emprat per l'editor per dibuixar les fletxes (no \u00e9s exacte, ja que es fa servir una m\u00e0scara XOR de bits)
1523
1524edit_act_editActivity=Edita...
1525
1526edit_act_editActivity_tooltip=Edita l'activitat seleccionada
1527
1528action_saveFileAs_caption=Anomena i desa...
1529
1530action_saveFileAs_keys=AA
1531
1532action_saveFileAs_tooltip=Desa el projecte amb un nom diferent
1533
1534edit_act_behavior_block=Comportament
1535
1536edit_act_behavior=Comportament
1537
1538edit_act_behavior_drag=Arrossega
1539
1540edit_act_behavior_drag_tooltip=Arrossega els objectes en comptes d'unir-los amb una l\u00ednia
1541
1542edit_act_behavior_order=Comprova l'ordre de resoluci\u00f3
1543
1544edit_act_behavior_order_tooltip=Les caselles s'han de resoldre ordenadament
1545
1546edit_act_scramble=Barreja
1547
1548action_importActivities_caption=Importa activitats...
1549
1550action_importActivities_keys=I*
1551
1552action_importActivities_tooltip=Importa activitats d'un altre projecte
1553
1554import_warn_samefile=El fitxer que heu seleccionat correspon al projecte actual. La importaci\u00f3 d'activitats nom\u00e9s es pot fer entre projectes diferents. Si us plau, seleccioneu un altre fitxer de projecte.
1555
1556import_selectActivities=Seleccioneu una o m\u00e9s activitats per a importar-les al projecte actual:
1557
1558import_importing=S'est\u00e0 important...
1559
1560import_checkdep=S'estan comprovant les depend\u00e8ncies...
1561
1562import_impmedia=S'estan important recursos:
1563
1564import_impact=S'est\u00e0 important l'activitat:
1565
1566import_selectProject=Seleccioneu el projecte JClic del qual desitgeu importar activitats
1567
1568edit_tagRep_tags=Marques d'etiqueta
1569
1570edit_tagRep_tagStart=Marca d'inici:
1571
1572edit_tagRep_tagStart_tooltip=Marca que indica inici d'etiqueta
1573
1574edit_tagRep_tagEnd=Marca d'acabament:
1575
1576edit_tagRep_tagEnd_tooltip=Marca que indica acabament d'etiqueta
1577
1578edit_tagRep_file=Fitxer
1579
1580edit_tagRep_fileName=Fitxer o URL:
1581
1582edit_tagRep_fileName_tooltip=Nom o URL del fitxer que cont\u00e9 els valors que substituiran les etiquetes
1583
1584edit_tagRep_charset=Codificaci\u00f3:
1585
1586edit_tagRep_charset_tooltip=Tipus de codificaci\u00f3 emprada en el fitxer
1587
1588edit_tagRep_browseFile=Navega...
1589
1590edit_tagRep_browseFile_tooltip=Navega pel sistema de fitxers
1591
1592edit_tagRep_title=Substituci\u00f3 d'etiquetes
1593
1594edit_text_act_clearStylesBtn=Neteja estils de text...
1595
1596edit_text_act_clearStylesPrompt=Atenci\u00f3: Aquesta acci\u00f3 netejar\u00e0 els atributs especials de car\u00e0cter aplicats al document, retornant-lo al seu estil principal. L'operaci\u00f3 no es pot desfer. Voleu fer-ho?
1597
1598img_max_size=Mida m\u00e0xima de les imatges:
1599
1600img_max_width_tooltip=Amplada m\u00e0xima de les imatges que s'importen a la mediateca.
1601
1602img_max_height_tooltip=Al\u00e7ada m\u00e0xima de les imatges que s'importen a la mediateca.
1603
1604img_resize_prompt=La imatge "%s" t\u00e9 unes dimensions de %s p\u00edxels, que excedeixen el m\u00e0xim perm\u00e8s pel JClic Author (%s). Voleu redimensionar-la?
1605
1606export_project_desc=Indiqueu la carpeta on s'han d'escriure els fitxers resultants de l'exportaci\u00f3.
1607
1608export_project_output_folder=Carpeta d'exportaci\u00f3:
1609
1610export_project_title=Exporta el projecte actual a HTML5
1611
1612export_project_includeAll=Exporta tamb\u00e9 altres projectes JClic existents a la carpeta actual
1613
1614export_project_exportSCORM=Crea tamb\u00e9 un fitxer ZIP en format SCORM amb tots els fitxers necessaris
1615
1616export_project_scorm_file=Fitxer SCORM:
1617
1618export_project_scorm_file_tooltip=Especifiqueu la ubicaci\u00f3 del fitxer SCORM
1619
1620export_project_scorm_file_browse=Fitxer...
1621
1622export_project_scorm_file_exists=ATENCI\u00d3: El fitxer SCORM que heu especificat ja existeix. Voleu sobreescriure'l?
1623
1624export_project_err_empty=Heu d'indicar una carpeta on fer l'exportaci\u00f3!
1625
1626export_project_warning_noEmptyFolder=ATENCI\u00d3: La carpeta que heu seleccionat no est\u00e0 buida!\nEl seu contingut actual es sobreescriur\u00e0 durant el proc\u00e9s d'exportaci\u00f3.\n\u00bfSegur que voleu exportar el projecte actual dins d'aquesta carpeta?
1627
1628export_project_err_sameFolder=La carpeta d'exportaci\u00f3 no pot ser la mateixa que la del projecte actual.\Si us plau, indiqueu una altra ubicaci\u00f3.
1629
1630export_project_err_nestedFolders=La carpeta d'exportaci\u00f3 no pot ser un subdirectori de la carpeta del projecte actual.\nSi us plau, indiqueu una altra ubicaci\u00f3.
1631
1632export_project_selectFolder=Selecciona la carpeta
1633
1634export_project_exporting=Exporta el projecte a HTML5...
1635
1636export_project_notice=Per publicar les activitats en HTML5 pugeu aquesta carpeta a un servidor web i obriu el fitxer \"index.html\".\n\nPer previsualitzar les activitats directament des del vostre ordinador feu clic a \"Obre al navegador web\".\n
1637
1638export_project_scorm_notice=Tambe podeu pujar el fitxer "%s" a un EVA com a objecte SCORM (sistema b\u00e0sic d'informes amb una \u00fanica puntuaci\u00f3 per sessi\u00f3) o utilitzar-lo amb el m\u00f2dul de JClic per a Moodle, que us ofereix m\u00e9s opcions i informes detallats.
1639
1640export_project_finished=El projecte s'ha exportat amb \u00e8xit a:
1641
1642export_project_copyLog=Copia els missatges
1643
1644export_project_launchBrowser=Obre al navegador web
1645
1646action_exportProject_caption=NOU! Exporta a SCORM i HTML5...
1647
1648action_exportProject_tooltip=Exporta un o m\u00e9s projectes JClic a SCORM i HTML5
1649
1650action_exportProject_keys = HH
1651
1652js_codebase=Fitxer JavaScript HTML5:
1653
1654js_codebase_tooltip=URL que apunti a un fitxer 'jclic.min.js' v\u00e0lid
1655
1656settings_html = Applet i HTML5
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.