source: jclic/trunk/fuentes/src/author/edu/xtec/resources/messages/AuthorMessages_gl.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 44.0 KB
Line 
1#JClic Author messages
2edit_act_description_block=Descrici\u00F3n
3
4edit_act_name_tooltip=Nome da actividade
5
6edit_act_name=Nome:
7
8edit_act_description_tooltip=Descrici\u00F3n da actividade
9
10edit_act_reports_block=Informes
11
12edit_act_includeInReports=Engadir esta actividade nos informes
13
14edit_act_includeInReports_tooltip=Engadir os resultados desta actividade nos informes de usuario
15
16edit_act_code=C\u00F3digo:
17
18edit_act_code_tooltip=C\u00F3digo opcional empregado para agrupar e filtrar na base de datos de informes.
19
20edit_act_reportActions=Rexistrar tam\u00E9n as acci\u00F3ns
21
22edit_act_reportActions_tooltip=Rexistrar os detalles de todas as acci\u00F3ns feitas polos usuarios
23
24edit_act_counters_block=Contadores
25
26edit_act_timeCounter=Contador de tempo
27
28edit_act_timeCounter_tooltip=Mostrar ou agochar o contador de tempo
29
30edit_act_actionsCounter=Contador de intentos
31
32edit_act_actionsCounter_tooltip=Mostra ou agocha o contador de intentos
33
34edit_act_scoreCounter=Contador de acertos
35
36edit_act_scoreCounter_tooltip=Mostrar ou agochar o contador de acertos.
37
38edit_act_maxTime=Tempo m\u00E1ximo:
39
40edit_act_maxTime_tooltip=Tempo m\u00E1ximo para resolver a actividade, en segundos, ou cero para ilimitado.
41
42edit_act_countdown=Conta atr\u00E1s
43
44edit_act_countdown_tooltip=O contador comeza no m\u00E1ximo valor, decrecendo ata cero.
45
46edit_act_maxActions=Intentos m\u00E1x:
47
48edit_act_maxActions_tooltip=N\u00FAmero m\u00E1ximo de intentos permitidos, ou cero para ilimitado.
49
50edit_act_buttons_block=Bot\u00F3ns
51
52edit_act_helpBtn=Axuda
53
54edit_act_helpBtn_tooltip=Mostra ou oculta o bot\u00F3n de axuda
55
56edit_act_helpBtn_solution=Mostra a soluci\u00F3n
57
58edit_act_helpBtn_msg=Mostra esta mensaxe:
59
60edit_act_infoBtn=Informaci\u00F3n
61
62edit_act_infoBtn_tooltip=Mostra ou agocha o bot\u00F3n de informaci\u00F3n
63
64edit_act_infoBtn_url=Mostra este URL:
65
66edit_act_infoBtn_cmd=Executa a orde:
67
68edit_act_infoBtn_url_tooltip=Enderezo da p\u00E1xina web que se mostrar\u00E1 ao premer no bot\u00F3n de informaci\u00F3n
69
70edit_act_infoBtn_cmd_tooltip=Li\u00F1a de ordes que se executar\u00E1 ao premer no bot\u00F3n de informaci\u00F3n.
71
72edit_act_mainWindow=Xanela principal:
73
74edit_act_gameWindow=Xanela de xogo:
75
76edit_act_margin=Marxe:
77
78edit_act_margin_tooltip=Espazo horizontal e vertical entre obxectos visuais.
79
80edit_act_bgColor=Cor de fondo:
81
82edit_act_bgColor_tooltip=Cambia a cor de fondo.
83
84edit_gradient_startColor=Cor inicial:
85
86edit_gradient_endColor=Cor final:
87
88edit_gradient_startColor_tooltip=Selecci\u00F3n da cor inicial
89
90edit_gradient_endColor_tooltip=Selecci\u00F3n da cor final.
91
92edit_gradient_cycles=Ciclos:
93
94edit_gradient_cycles_tooltip=N\u00FAmero de repetici\u00F3ns do gradiente sobre a superficie a pintar.
95
96edit_gradient_orientation=Orientaci\u00F3n:
97
98edit_gradient_orientation_tooltip=Orientaci\u00F3n do gradiente, medida en graos sobre a horizontal.
99
100edit_act_gradient=Gradiente:
101
102edit_act_gradient_tooltip=Emprega un gradiente de cores
103
104edit_color_opacity=Opacidade
105
106edit_color_opacity_tooltip=Axusta o valor da canle alfa (opacidade) de cor.
107
108edit_gradient_title=Gradiente
109
110edit_gradient_default=Empregar os valores predeterminados (gradiente nulo).
111
112edit_act_image=Imaxe:
113
114edit_act_descriptionTab=Descrici\u00F3n
115
116edit_act_descriptionTab_tooltip=Nome e descrici\u00F3n
117
118edit_act_tiledBgImg=En mosaico
119
120edit_act_tiledBgImg_tooltip=Pinta toda a superficie coa imaxe, repet\u00EDndoa ao longo dos eixos X e Y tantas veces como for necesario.
121
122edit_act_preview=Vista previa:
123
124edit_act_border=Bordo
125
126edit_act_border_tooltip=Debuxar unha li\u00F1a de bordo arredor da xanela
127
128edit_act_transparent=Transparente
129
130edit_act_transparent_tooltip=A xanela ten o fondo transparente
131
132edit_act_width=Largura:
133
134edit_act_height=Altura:
135
136edit_act_width_tooltip=Largura do obxecto, indicada en p\u00EDxeles
137
138edit_act_height_tooltip=Altura do obxecto, en p\u00EDxeles
139
140edit_act_centered=Centrado
141
142edit_act_centered_tooltip=O obxecto sit\u00FAase centrado respecto \u00E1 xanela principal
143
144edit_act_x=X:
145
146edit_act_x_tooltip=Posici\u00F3n horizontal absoluta
147
148edit_act_y=Y:
149
150edit_act_y_tooltip=Posici\u00F3n vertical absoluta
151
152edit_act_ui_block=Interface de usuario
153
154edit_act_image_tooltip=Selecciona unha imaxe
155
156edit_act_text=Texto:
157
158edit_act_text_tooltip=Texto que se mostrar\u00E1 neste obxecto
159
160edit_font_face=Tipo:
161
162edit_font_size=Tama\u00F1o:
163
164edit_font_bold=Negra
165
166edit_font_italic=Cursiva
167
168edit_font_underline=Subli\u00F1ado
169
170edit_font_style=Estilo:
171
172edit_cell_title=Contido da cela
173
174edit_act_messages=Mensaxes
175
176edit_act_msg_initial=Mensaxe inicial:
177
178edit_act_msg_final=Mensaxe final:
179
180edit_act_msg_prev=Mensaxe previa:
181
182edit_act_msg_error=Mensaxe de erro:
183
184edit_act_msg_initial_tooltip=Mensaxe que se mostra cando comezar a actividade
185
186edit_act_msg_final_tooltip=Mensaxe que se mostra cando remata a actividade
187
188edit_act_msg_error_tooltip=Mensaxe que se mostra cando remata a actividade con erros
189
190edit_act_msg_prev_tooltip=Mensaxe que se mostra antes de comezar a actividade (s\u00F3 en certos tipos de actividades)
191
192edit_align=Ali\u00F1amento:
193
194edit_act_textColor=Cor do texto:
195
196edit_act_textColor_tooltip=Cor empregada para debuxar o texto
197
198edit_act_shadowColor=Cor da sombra:
199
200edit_act_shadowColor_tooltip=Cor empregada na sombra do texto, se existe
201
202edit_act_shadow=Sombra
203
204edit_act_shadow_tooltip=Debuxar o texto con sombra
205
206edit_act_borderColor=Cor do bordo:
207
208edit_act_borderColor_tooltip=Cor empregada para debuxar o bordo da cela
209
210edit_act_inactiveColor=Cor de estado inactiva:
211
212edit_act_inactiveColor_tooltip=Cor empregada cando a cela est\u00E1 desactivada
213
214edit_act_altColor=Cor alternativa:
215
216edit_act_altColor_tooltip=Cor coa que se mostra o contido alternativo das celas unha vez solucionadas
217
218edit_cell_marked=Marcada
219
220edit_cell_disabled=Desactivada
221
222edit_cell_alt=Alternativa
223
224edit_cell_textMargin=Marxe interna:
225
226edit_cell_textMargin_tooltip=Espazo entre os bordos da cela e o texto
227
228edit_cell_borderWidth=Largo do bordo:
229
230edit_cell_borderWidth_tooltip=Largo do trazo empregado para debuxar o bordo
231
232edit_cell_markerWidth=Largo do marcador:
233
234edit_cell_markerWidth_tooltip=Largo do trazo empregado para debuxar o bordo cando a cela se atopa marcada ou seleccionada
235
236edit_cell_alt_tooltip=Vista previa da cela en estado \u00ABalternativo\u00BB
237
238edit_cell_disabled_tooltip=Vista previa en estado \u00ABdesactivado\u00BB
239
240edit_cell_marked_tooltip=Vista previa en estado \u00ABmarcado\u00BB
241
242edit_act_testAction=Mostrar a actividade:
243
244edit_act_testAction_tooltip=Probar o funcionamento da actividade
245
246edit_act_panels_description=Descrici\u00F3n
247
248edit_act_panels_description_tooltip=T\u00EDtulo e descrici\u00F3n da actividade
249
250edit_act_panels_options=Opci\u00F3ns
251
252edit_act_panels_options_tooltip=Opci\u00F3ns da actividade
253
254edit_act_panels_frame=Xanela
255
256edit_act_panels_frame_tooltip=Aspecto, tama\u00F1o e posici\u00F3n da xanela na que se executa a actividade
257
258edit_act_panels_messages=Mensaxes
259
260edit_act_panels_messages_tooltip=Contido das mensaxes da actividade
261
262edit_act_panels_panel=Panel
263
264edit_act_panels_panel_tooltip=Contidos do panel
265
266edit_style_title=Estilo
267
268edit_style_tooltip=Axustar a cor, tipo e tama\u00F1o de letra das celas
269
270edit_act_style=Estilo:
271
272edit_act_overlap=Evitar superposici\u00F3n imaxe/texto
273
274edit_act_overlap_tooltip=Tentar evitar que texto e a imaxe se superpo\u00F1an
275
276edit_media_exists_1=O ficheiro
277
278edit_media_exists_2=xa existe na mediateca!
279
280edit_act_shaper=Recortador:
281
282edit_act_shaper_err=Produciuse un erro no xerador de formas:
283
284edit_act_num_cols=Columnas:
285
286edit_act_num_rows=Filas:
287
288edit_act_toothHeightFactor=Altura dos dentes:
289
290edit_act_toothWidthFactor=Largura dos dentes:
291
292edit_act_toothRandom=Distribuci\u00F3n ao chou
293
294edit_act_shaper_properties=Propiedades do xerador de formas
295
296edit_act_panels_text=Texto
297
298edit_act_panels_text_tooltip=Texto da actividade
299
300action_saveFile_caption=Gardar...
301
302action_saveFile_keys=SS
303
304action_saveFile_tooltip=Gardar o proxecto
305
306action_docTree_caption=\u00C1rbore do documento...
307
308action_docTree_keys=T*
309
310action_docTree_tooltip=Mostra o documento do proxecto en forma de \u00E1rbore
311
312edit_docTree_title=\u00C1rbore do documento
313
314edit_media_referencedBy=Referenciado por:
315
316msg_prompt_loadReferences=<html><font face="dialog" size="8pt"><B>Atenci\u00F3n:</B><P>Este proxecto enlaza con outros proxectos.<BR>Desexa explorar as ligaz\u00F3ns e cargar todos os ficheiros relacionados?<P>(Recom\u00E9ndase responder <B>SI</B> cando se est\u00E1 importando un paquete de actividades Clic 3.0)</font></html>
317
318edit_mc_type=Tipo:
319
320edit_mc_type_unknown=Desco\u00F1ecido
321
322edit_mc_type_sound=Reproducir son
323
324edit_mc_type_video=Reproducir v\u00EDdeo
325
326edit_mc_type_midi=Reproducir MIDI
327
328edit_mc_type_cdaudio=Reproducir CD de son
329
330edit_mc_type_record=Gravar son
331
332edit_mc_type_play_recorded=Reproducir son gravado
333
334edit_mc_type_run_activity=Ir \u00E1 actividade
335
336edit_mc_type_run_sequence=Ir \u00E1 secuencia
337
338edit_mc_type_run_external=Executar un programa
339
340edit_mc_type_url=Mostrar URL
341
342edit_mc_type_exit=Fin
343
344edit_mc_type_return=Volver
345
346edit_mc_level=Nivel de prioridade:
347
348edit_mc_file=Ficheiro:
349
350edit_mc_externalParam=Par\u00E1metros:
351
352edit_mc_from=Desde:
353
354edit_mc_to=Ata:
355
356edit_mc_length=Lonxitude m\u00E1x.:
357
358edit_mc_recBuffer=Cinta de gravaci\u00F3n:
359
360edit_mc_stretch=Comprimir se non collese
361
362edit_mc_location=Localizaci\u00F3n:
363
364edit_mc_location_x=X:
365
366edit_mc_location_y=Y:
367
368edit_mc_location_from=Desde:
369
370edit_mc_location_from_box=Cela
371
372edit_mc_location_from_window=Xanela
373
374edit_mc_location_from_frame=Fotograma
375
376edit_mc_loop=Repetir indefinidamente
377
378edit_mc_autostart=Comezo autom\u00E1tico
379
380edit_mc_catchmouse=Capturar o rato
381
382edit_mc_title=Contido activo e multimedia
383
384edit_mc_label=Contido activo:
385
386edit_media_dlg_title=Selecci\u00F3n do obxecto multimedia
387
388edit_media_title=Mediateca
389
390edit_mc_pos_cell=Centrado na cela
391
392edit_mc_pos_window=Centrado na xanela
393
394edit_mc_pos_absolute=Especificar posici\u00F3n:
395
396edit_tree_badFormat=A estrutura ou os datos da \u00E1rbore son incorrectos!
397
398edit_act_panels_controls=Controis
399
400edit_act_panels_controls_tooltip=Opci\u00F3ns de bot\u00F3ns e contadores
401
402edit_act_class=Tipo:
403
404edit_act_gridLayout=Distribuci\u00F3n dos paneis:
405
406edit_act_gridLayout_tooltip=Posici\u00F3n relativa dos paneis A e B.
407
408edit_act_inverseResolution=Resoluci\u00F3n inversa
409
410edit_act_inverseResolution_tooltip=A actividade considerarase resolta cando todos os elementos de \u00ABB\u00BB estean emparellados.
411
412edit_act_showAllArrows=Mostrar todas as frechas
413
414edit_act_alt=Contido alternativo:
415
416edit_act_alt_tooltip=Contido que se mostra nas celas xa resoltas ou non asignadas.
417
418edit_act_alt_toggle=ALT
419
420edit_act_alt_toggle_tooltip=Editar o contido alternativo
421
422edit_act_grid=Panel
423
424edit_act_grid_A=Grella A
425
426edit_act_grid_B=Panel B
427
428edit_act_grid_layout=Disposici\u00F3n
429
430edit_act_grid_relationship=Relaci\u00F3ns
431
432edit_seq_activity_header=actividade
433
434edit_seq_tag_header=etiqueta
435
436edit_seq_jump_header=saltar a
437
438edit_seq_activity=Actividade:
439
440edit_seq_tag=Etiqueta:
441
442edit_seq_description=Descrici\u00F3n:
443
444edit_seq_auto=Avance autom\u00E1tico
445
446edit_seq_delay=Retardo:
447
448edit_seq_action_fwd=Avanzar
449
450edit_seq_action_back=Retroceder
451
452edit_seq_action_jump=Saltar a...
453
454edit_seq_action_stop=Parar
455
456edit_seq_action_return=Volver
457
458edit_seq_action_exit=Sa\u00EDr de JClic
459
460edit_seq_arrow_fwd=Frecha adiante
461
462edit_seq_arrow_back=Frecha atr\u00E1s
463
464edit_seq_action=Acci\u00F3n:
465
466edit_seq_button_enabled=Mostrar o bot\u00F3n
467
468edit_seq_project=Proxecto JClic:
469
470edit_act_absolute=Posici\u00F3n absoluta
471
472edit_act_absolute_tooltip=O obxecto situarase nas coordenadas X e Y especificadas
473
474edit_act_location=Posici\u00F3n:
475
476edit_seq_newElement=Novo elemento da secuencia...
477
478edit_seq_newElement_tooltip=Inserir un novo elemento na secuencia de actividades
479
480edit_seq_newElement_msg=Seleccione unha actividade para o novo elemento de secuencia.
481
482edit_seq_newElement_error_noAct=Non se pode crear un novo elemento de secuencia sen indicar a actividade!
483
484edit_seq_newElement_error_emptyList=Neste proxecto non hai ningunha actividade! Non se poden empregar elementos de secuencia nun proxecto baleiro.
485
486edit_seq_jump_msg=Destino do salto:
487
488edit_seq_jump_title=Destino do salto
489
490edit_act_newActivity_tooltip=Engadir unha nova actividade ao proxecto
491
492edit_act_prompt_class=Tipo de actividade:
493
494edit_act_prompt_name=Nome:
495
496edit_act_newActivity_msg=Seleccione o tipo de actividade que desexe crear e d\u00E9alle un nome:
497
498edit_act_newActivity_error_noAct=\u00A1Hai que seleccionar un tipo de actividade!
499
500edit_act_newActivity_error_noName=Ten que indicar un nome para a actividade!
501
502edit_act_newActivity_error_creating=Non se puido crear a actividade!
503
504edit_act_newActivity_class=Clase Java:
505
506edit_text_act_format=Formato
507
508edit_text_act_answer=Resposta
509
510edit_text_act_popup=Xanela emerxente
511
512edit_text_act_answer_label=Respostas v\u00E1lidas:
513
514edit_list_newElement_tooltip=Engadir un novo elemento \u00E1 lista
515
516edit_list_editElement_tooltip=Modificar o elemento seleccionado
517
518edit_list_deleteElement_tooltip=Eliminar da lista o elemento seleccionado
519
520edit_list_upBtn_tooltip=Subir
521
522edit_list_downBtn_tooltip=Baixar
523
524edit_list_newValue=Novo texto:
525
526edit_list_addElement=Engadir un novo elemento de texto
527
528edit_list_modifyValue=Modificar o texto seleccionado
529
530edit_text_act_target=Destino
531
532edit_text_act_maxLen=Lonxitude m\u00E1x.:
533
534edit_text_act_maxLen_tooltip=N\u00FAmero m\u00E1ximo de caracteres permitidos na resposta.
535
536edit_text_act_fillingChar=Car\u00E1cter de recheo
537
538edit_text_act_fillingChar_tooltip=Car\u00E1cter empregado para indicar a inc\u00F3gnita
539
540edit_text_act_iniLen=Lonxitude inicial
541
542edit_text_act_iniLen_tooltip=N\u00FAmero de caracteres de recheo que se mostrar\u00E1n ao comezo da actividade.
543
544edit_text_act_iniText=Texto inicial:
545
546edit_text_act_iniText_tooltip=Texto que se mostrar\u00E1 na inc\u00F3gnita ao comezo da actividade.
547
548edit_text_act_list=Mostrar unha lista de opci\u00F3ns:
549
550edit_text_act_list_tooltip=O usuario deber\u00E1 elixir unha opci\u00F3n da lista.
551
552edit_text_act_check_title=Opci\u00F3ns de avaliaci\u00F3n
553
554edit_text_act_popup_no=Sen xanela emerxente
555
556edit_text_act_popup_always=Aparici\u00F3n autom\u00E1tica
557
558edit_text_act_popup_onError=Aparici\u00F3n en erros
559
560edit_text_act_popup_onDemand=Aparici\u00F3n con F1
561
562edit_text_act_popup_type=Tipo:
563
564edit_text_act_popup_delay=Retardo de aparici\u00F3n:
565
566edit_text_act_popup_maxTime=Tempo m\u00E1x.:
567
568edit_text_act_popup_onlyPlay=Reproducir s\u00F3 son
569
570edit_text_act_err_noSelection=\u00C9 necesario seleccionar un fragmento de texto para crear unha nova inc\u00F3gnita!
571
572edit_text_act_err_badCharInSelection=O texto das inc\u00F3gnitas non pode inclu\u00EDr retornos de par\u00E1grafo nin tabuladores.
573
574edit_text_act_err_nestedTargets=As inc\u00F3gnitas non se poden solapar!
575
576edit_text_act_err_cellInTarget=As inc\u00F3gnitas non poden conter celas!
577
578edit_text_act_pageBgColor=Cor do papel:
579
580edit_text_act_editStylesBtn=Editar os estilos do documento...
581
582edit_text_act_mainStyle=Estilo principal:
583
584edit_text_act_tabSpc=Tab espazo:
585
586edit_text_act_tabSize=Espazos entre marcas de tabulador:
587
588edit_text_act_colors=Cores:
589
590edit_text_act_targetStyle=Cores das inc\u00F3gnitas:
591
592edit_text_act_errorStyle=Cores de erro:
593
594edit_text_act_preview=Vista preliminar:
595
596edit_text_act_styleSample_default_start=Texto normal
597
598edit_text_act_styleSample_target=inc\u00F3gnita
599
600edit_text_act_styleSample_error=erro
601
602edit_text_act_styleSample_default_fill=texto normal
603
604edit_text_act_styleSample_default_end=texto normal.
605
606edit_text_act_warnDeleteTarget=Atenci\u00F3n: Esta acci\u00F3n suprimir\u00E1 a inc\u00F3gnita actualmente seleccionada. Desexa facelo?
607
608edit_text_act_prevScreen_title=Xanela previa...
609
610edit_text_act_prevScreen_no=Non mostrar ning\u00FAn texto antes de comezar a actividade
611
612edit_text_act_prevScreen_original=Mostrar o texto completo do exercicio
613
614edit_text_act_prevScreen_special=Mostrar este texto:
615
616edit_text_act_prevScreen_time=Tempo m\u00E1x.:
617
618edit_text_act_edit_target=Inc\u00F3gnita...
619
620edit_text_act_checkButton_show=Mostrar o bot\u00F3n de avaliaci\u00F3n
621
622edit_text_act_checkButtonText=Texto do bot\u00F3n:
623
624edit_text_act_checkCase=Comprobar mai\u00FAsculas/min\u00FAsculas
625
626edit_text_act_checkAccents=Ter en conta tiles e caracteres especiais
627
628edit_text_act_checkPunct=Ter en conta os signos de puntuaci\u00F3n
629
630edit_text_act_checkDoubleSpc=Permitir espazos repetidos
631
632edit_text_act_checkOptions=Criterios
633
634edit_text_act_checkAutoJump=Saltar automaticamente \u00E1 seguinte inc\u00F3gnita
635
636edit_text_act_checkForceOk=Avanzar s\u00F3 se a resposta \u00E9 correcta
637
638edit_text_act_checkDetail=Indicar a posici\u00F3n dos erros
639
640edit_text_act_checkDetail_params=Par\u00E1metros do algoritmo de an\u00E1lises
641
642edit_text_act_checkDetail_steps=Pasos:
643
644edit_text_act_checkDetail_field=Campo de exploraci\u00F3n:
645
646edit_text_act_defaultCheckButtonText=Avaliaci\u00F3n
647
648edit_text_act_advancedCorrectionOptions=An\u00E1lise das respostas
649
650edit_text_act_check_bt=Correcci\u00F3n...
651
652edit_text_act_checkButton=Bot\u00F3n de avaliaci\u00F3n
653
654edit_text_act_checkProgress=Progreso
655
656edit_text_act_typeBtn=Tipo...
657
658edit_text_act_orderParagraphs=Ordenar par\u00E1grafos
659
660edit_text_act_orderWords=Ordenar palabras
661
662edit_text_act_order_amongstPar=Barallar palabras entre par\u00E1grafos
663
664edit_text_act_type_title=Tipo de actividade
665
666edit_text_act_warnChangeType=Esta acci\u00F3n suprimir\u00E1 todas as inc\u00F3gnitas actualmente definidas. Seguro que desexa facelo?
667
668edit_text_act_identWords=Identificar palabras
669
670edit_text_act_identChars=Identificar caracteres
671
672edit_media_change_name=Cambiar o nome...
673
674edit_media_change_file=Cambiar o ficheiro...
675
676edit_media_includeInZip=Gardar no arquivo ZIP
677
678edit_media_type=Tipo de recurso:
679
680edit_media_size=Tama\u00F1o do ficheiro:
681
682edit_media_show_type=Tipo de ficheiros:
683
684edit_media_preview=Visualizar o obxecto
685
686edit_media_preview_tooltip=Visualizaci\u00F3n do recurso
687
688edit_media_rename=Cambiar o nome do recurso
689
690edit_media_rename_title=Renomear
691
692edit_media_rename_prompt=Nome novo:
693
694edit_media_rename_invalid=Nome de recurso non v\u00E1lido!
695
696edit_media_rename_exists=Xa existe outro recurso con este nome! Cada recurso debe ter un \u00FAnico nome no proxecto.
697
698edit_media_chfile_invalid=Ficheiro incorrecto!
699
700err_media_chfile_different=O ficheiro debe ser do mesmo tipo
701
702edit_media_font_error=Non se puido cargar o tipo de letra!
703
704edit_media_save_file=Gardar o ficheiro (extraelo desde o ZIP)
705
706edit_media_refresh_file=Actualizar o contido do recurso desde o ficheiro
707
708edit_media_warn_zipFileNotExternal=Isto non \u00E9 un ficheiro real, sen\u00F3n un obxecto localizado nun contedor ZIP. Para empregar este recurso \u00E9 preciso que exista un ficheiro co mesmo nome no cartafol onde est\u00E1 localizado o ZIP.
709
710edit_activities=Actividades
711
712edit_sequences=Secuencias
713
714edit_media=Mediateca
715
716edit_media_tooltip=Xesti\u00F3n de imaxes e outros recursos multimedia empregados no proxecto
717
718edit_activities_tooltip=Creaci\u00F3n e edici\u00F3n das actividades do proxecto
719
720edit_sequences_tooltip=Creaci\u00F3n e edici\u00F3n de secuencias de actividades
721
722edit_project_title=T\u00EDtulo:
723
724edit_project_title_tooltip=T\u00EDtulo do proxecto
725
726edit_project=Proxecto
727
728edit_project_tooltip=Edici\u00F3n das propiedades do proxecto
729
730edit_project_description=Descrici\u00F3n:
731
732edit_project_description_tooltip=Descrici\u00F3n xeral do proxecto
733
734edit_project_area=\u00C1reas:
735
736edit_project_area_tooltip=\u00C1reas curriculares do proxecto
737
738edit_project_level=Niveis:
739
740edit_project_level_tooltip=Niveis educativos do proxecto
741
742edit_project_descriptors=Descritores:
743
744edit_project_descriptors_tooltip=Descritores do proxecto (separados por comas)
745
746edit_project_languages=Idiomas:
747
748edit_project_languages_tooltip=Idiomas empregados no proxecto
749
750edit_project_languages_modify=Cambiar o idioma seleccionado
751
752edit_project_languages_add=Engadir un idioma:
753
754edit_project_languages_select=C\u00F3digos de idioma ISO-639:
755
756edit_project_authors=Autores:
757
758edit_project_authors_tooltip=Persoas que participaron na creaci\u00F3n do proxecto
759
760edit_project_author_name=Nome:
761
762edit_project_author_mail=Correo electr\u00F3nico:
763
764edit_project_author_rol=Rol:
765
766edit_project_author_organization=Organizaci\u00F3n:
767
768edit_project_author_comments=Comentarios:
769
770edit_project_author_url=URL:
771
772edit_project_author_name_tooltip=Nome do autor (campo obrigatorio)
773
774edit_project_author_mail_tooltip=Enderezo de correo electr\u00F3nico do autor (opcional)
775
776edit_project_author_rol_tooltip=Rol da persoa no proxecto: autor, colaborador, debuxos, sons... (campo opcional)
777
778edit_project_author_organization_tooltip=Escola, universidade, asociaci\u00F3n... (campo opcional)
779
780edit_project_author_url_tooltip=P\u00E1xina web persoal (campo opcional)
781
782edit_project_author_comments_tooltip=Outras caracter\u00EDsticas (campo opcional)
783
784edit_project_author_info=Datos do autor:
785
786edit_project_author_add=Engadir un autor \u00E1 lista
787
788edit_project_author_edit=Editar informaci\u00F3n sobre o autor
789
790edit_project_org_name=Nome:
791
792edit_project_org_name_tooltip=Nome da escola
793
794edit_project_org_mail=Correo electr\u00F3nico:
795
796edit_project_org_mail_tooltip=Enderezp de correo electr\u00F3nico da escola
797
798edit_project_org_url=URL:
799
800edit_project_org_url_tooltip=Enderezo web da escola
801
802edit_project_org_address=Enderezo:
803
804edit_project_org_address_tooltip=Enderezo postal da escola
805
806edit_project_org_pc=CP:
807
808edit_project_org_pc_tooltip=C\u00F3digo postal
809
810edit_project_org_city=Localidade:
811
812edit_project_org_city_tooltip=Localidade da escola
813
814edit_project_org_country=Pa\u00EDs:
815
816edit_project_org_state=Estado:
817
818edit_project_org_comments=Comentarios:
819
820edit_project_org=Escola/s:
821
822edit_project_org_tooltip=Escolas e outras instituci\u00F3ns que participaron no proxecto
823
824edit_project_org_info=Datos da organizaci\u00F3n:
825
826edit_project_org_add=Engadir unha nova organizaci\u00F3n
827
828edit_project_org_edit=Modificar os datos da organizaci\u00F3n
829
830edit_project_org_country_tooltip=Estado, pa\u00EDs, federaci\u00F3n...
831
832edit_project_org_state_tooltip=Estado federal, nacionalidade, comunidade, rexi\u00F3n...
833
834edit_project_org_comments_tooltip=Outros datos...
835
836edit_project_rev_date=Data:
837
838edit_project_rev_date_tooltip=Data da revisi\u00F3n:
839
840edit_project_rev_authors=Autores:
841
842edit_project_rev_authors_tooltip=Autor da revisi\u00F3n
843
844edit_project_rev_description=Descrici\u00F3n:
845
846edit_project_rev_description_tooltip=Breve descrici\u00F3n dos cambios realizados
847
848edit_project_rev_comments=Comentarios:
849
850edit_project_rev_comments_tooltip=Informaci\u00F3n adicional
851
852edit_project_rev=Revisi\u00F3ns:
853
854edit_project_rev_tooltip=Historial das principais modificaci\u00F3ns efectuadas no proxecto
855
856edit_project_rev_add=Engadir un rexistro de revisi\u00F3n
857
858edit_project_rev_edit=Modificaci\u00F3n dos datos da revisi\u00F3n
859
860edit_project_rev_info=Caracter\u00EDsticas da revisi\u00F3n
861
862edit_media_objects=obxectos
863
864edit_media_object=obxecto
865
866edit_evsounds_start=Comezo da actividade:
867
868edit_evsounds_click=Premer nun obxecto:
869
870edit_evsounds_actionError=Acci\u00F3n err\u00F3nea:
871
872edit_evsounds_actionOk=Acci\u00F3n correcta:
873
874edit_evsounds_finishedError=Actividade rematada con erros:
875
876edit_evsounds_finishedOk=Actividade rematada correctamente:
877
878edit_project_rev_err_nodesc=Erro: O campo da descrici\u00F3n non pode quedar en branco!
879
880edit_evsounds_dlg_title=Edici\u00F3n dos sons de evento
881
882edit_project_evsounds=Sons de evento:
883
884edit_project_evsounds_tooltip=Asignar sons espec\u00EDficos a cada evento JClic
885
886edit_act_evsounds=Sons de evento:
887
888edit_act_evsounds_tooltip=Po\u00F1er sons espec\u00EDficos a cada evento de JClic
889
890edit_evsounds_default=son predeterminado
891
892edit_evsounds_disabled=desactivado
893
894edit_evsounds_chk_tooltip=Activa ou desactiva o son para este evento
895
896edit_evsounds_select_tooltip=Prema para seleccionar un son para este evento, ou desmarque para empregar o son predeterminado
897
898action_newProject_caption=Novo proxecto...
899
900action_newProject_keys=NN
901
902action_newProject_tooltip=Crea un novo proxecto JClic
903
904edit_arith_op_from=Desde:
905
906edit_arith_op_from_tooltip=Valor m\u00EDnimo do operando
907
908edit_arith_op_to=Ata:
909
910edit_arith_op_to_tooltip=Valor m\u00E1ximo do operando
911
912edit_arith_op_with=Con:
913
914edit_arith_op_with_tooltip=Se se marca, o operando pode ter tam\u00E9n este valor
915
916edit_arith_op_fromList=Un da lista:
917
918edit_arith_op_fromList_tooltip=Lista de pos\u00EDbeis valores do operando
919
920edit_arith_op_decimals=Decimais:
921
922edit_arith_op_decimals_tooltip=N\u00FAmero de decimais do operando
923
924edit_arith_op_dec0=# (integer)
925
926edit_arith_op_dec1=#,#
927
928edit_arith_op_dec2=#,##
929
930edit_arith_firstOp=Primeiro operando
931
932edit_arith_secondOp=Segundo operando
933
934edit_arith_title=Arith2 para JClic
935
936edit_arith_operations=Operaci\u00F3ns:
937
938edit_arith_operations_tooltip=Selecciona o tipo de operaci\u00F3ns a realizar
939
940edit_arith_operations_plus=Sumas
941
942edit_arith_operations_minus=Restas
943
944edit_arith_operations_multiply=Multiplicaci\u00F3ns
945
946edit_arith_operations_divide=Divisi\u00F3ns
947
948edit_arith_unknown=Inc\u00F3gnita:
949
950edit_arith_unknown_tooltip=Selecciona o elemento que far\u00E1 de inc\u00F3gnita
951
952edit_arith_unknown_aobx=A inc\u00F3gnita \u00E9 o resultado
953
954edit_arith_unknown_aoxr=A inc\u00F3gnita \u00E9 o segundo operando
955
956edit_arith_unknown_xobr=O primeiro operando \u00E9 a inc\u00F3gnita
957
958edit_arith_unknown_axbr=A operaci\u00F3n \u00E9 a inc\u00F3gnita
959
960edit_arith_unknown_invert=Escribe a expresi\u00F3n comezando polo resultado
961
962edit_arith_result=Resultado:
963
964edit_arith_result_notCarry=Sen \u00ABlevar\u00BB
965
966edit_arith_result_random=Ao chou
967
968edit_arith_result_asc=Ascendente
969
970edit_arith_result_order=Ordenar por resultado:
971
972edit_arith_result_desc=Descendente
973
974edit_arith_result_avoidDup=Evitar duplicados
975
976edit_arith_cond=Condici\u00F3ns:
977
978edit_arith_cond_ind=Indiferente
979
980edit_arith_cond_agb=O primeiro operando debe ser maior que o segundo
981
982edit_arith_cond_alb=O primeiro operando debe ser menor que o segundo
983
984edit_arith_cond_tooltip=Outras condici\u00F3ns
985
986edit_autocp=Xerador autom\u00E1tico de contido:
987
988edit_autocp_tooltip=Selecci\u00F3n do tipo de xerador autom\u00E1tico de contido para esta actividade.
989
990edit_autocp_block=Xerador de contido
991
992edit_autocp_btn=Configuraci\u00F3n...
993
994edit_autocp_btn_tooltip=Configuraci\u00F3n dos par\u00E1metros do xerador de contido
995
996edit_data=Edici\u00F3n de datos
997
998edit_act=Edici\u00F3n da actividade
999
1000edit_acp=Edici\u00F3n do xerador de contido
1001
1002edit_acp_err_creating=Produciuse un erro ne creaci\u00F3n do xerador autom\u00E1tico de contido!
1003
1004edit_project_author_group=Creaci\u00F3n
1005
1006edit_project_description_block=Descrici\u00F3n
1007
1008edit_project_ui_block=Interface de usuario
1009
1010edit_act_description=Descrici\u00F3n:
1011
1012m_Edit=Edici\u00F3n
1013
1014m_Edit_Mnemonic=E
1015
1016edit_media_preview_keys=P*
1017
1018edit_act_newActivity=Nova actividade...
1019
1020edit_act_newActivity_keys=A*
1021
1022edit_act_testAction_keys=P#10
1023
1024edit_seq_newElement_keys=S*
1025
1026m_Insert=Inserir
1027
1028m_Insert_Mnemonic=I
1029
1030m_View=Ver
1031
1032m_View_Mnemonic=V
1033
1034action_editProject_caption=Proxecto
1035
1036action_editProject_keys=PP
1037
1038action_editProject_tooltip=Edita as propiedades do proxecto
1039
1040action_editMedia_caption=Mediateca
1041
1042action_editMedia_keys=MM
1043
1044action_editMedia_tooltip=Edita a mediateca do proxecto
1045
1046action_editActivities_caption=Actividades
1047
1048action_editActivities_keys=AA
1049
1050action_editActivities_tooltip=Edita as actividades
1051
1052action_editSeq_caption=Secuencias
1053
1054action_editSeq_keys=SS
1055
1056action_editSeq_tooltip=Edita as secuencias das actividades
1057
1058warn_project_modified=O proxecto actual foi modificado. Desexa gardar os cambios?
1059
1060edit_project_descriptors_block=Descritores
1061
1062edit_media_new=Novo obxecto multimedia...
1063
1064edit_media_new_tooltip=Engadir unha nova imaxe ou obxecto multimedia \u00E1 mediateca
1065
1066edit_media_new_keys=M*
1067
1068edit_seq_threshold=L\u00EDmite de puntuaci\u00F3n:
1069
1070edit_seq_threshold_tooltip_up=Segue este cami\u00F1o cando a puntuaci\u00F3n global for  igual ou maior que...
1071
1072edit_seq_time=L\u00EDmite de tempo:
1073
1074edit_seq_time_tooltip_up=Para seguir este cami\u00F1o, o tempo empregado nas actividades debe ser inferior a...
1075
1076edit_seq_threshold_tooltip_down=Segue este cami\u00F1o cando a puntuaci\u00F3n global for inferior a...
1077
1078edit_seq_time_tooltip_down=Segue este cami\u00F1o cando o tempo empregado nas actividades for maior que...
1079
1080edit_seq_condJump=Saltos condicionais
1081
1082edit_seq_condJump_tooltip=Especificar saltos especiais que se executar\u00E1n unicamente se se dan determinadas condici\u00F3ns
1083
1084edit_seq_condJump_upper_tooltip=Indicar as condici\u00F3ns para saltar a un nivel superior
1085
1086edit_seq_condJump_lower=Salto inferior:
1087
1088edit_seq_condJump_upper=Salto superior:
1089
1090edit_seq_condJump_lower_tooltip=Indicar as condici\u00F3ns para saltar a un nivel inferior
1091
1092edit_seq_action_tooltip_fw=Acci\u00F3n asignada ao bot\u00F3n de \u00ABavanzar\u00BB
1093
1094edit_seq_action_tooltip_bk=Acci\u00F3n asignada ao bot\u00F3n de \u00ABretroceder\u00BB
1095
1096edit_seq_jump_tooltip=Indicar o destino do salto
1097
1098edit_seq_action_tooltip=Acci\u00F3n a realizar
1099
1100edit_seq_activity_tooltip=Actividade asignada a este elemento da secuencia
1101
1102edit_seq_tag_tooltip=Etiqueta empregada para referirse a este elemento da secuencia (campo opcional)
1103
1104edit_seq_description_tooltip=Descrici\u00F3n do elemento da secuencia (campo opcional)
1105
1106edit_seq_button_enabled_tooltip=Activar ou desactivar o bot\u00F3n de paso de actividade
1107
1108edit_seq_auto_tooltip=Avanzar automaticamente ao finalizar a actividade
1109
1110edit_seq_delay_tooltip=N\u00FAmero de segundos a esperar antes de realizar o paso autom\u00E1tico
1111
1112edit_color_dlgTitle=Seleccionar cor
1113
1114edit_media_renaming=Por favor, agarda mentres se cambia o nome do recurso...
1115
1116edit_act_cell_width=Largo:
1117
1118edit_act_cell_width_tooltip=Largura das celas (en p\u00EDxeles)
1119
1120edit_act_cell_height=Alto:
1121
1122edit_act_cell_height_tooltip=Altura das celas (en p\u00EDxeles)
1123
1124edit_act_hiddenWords=Palabras agochadas:
1125
1126edit_act_hiddenWords_tooltip=Lista das palabras agochadas no panel
1127
1128edit_act_wordSearch_panelB=Empregar o panel B
1129
1130edit_act_wordSearch_panelB_tooltip=Empregar un segundo panel, que se mostrar\u00E1 segundo se atopen as palabras
1131
1132edit_act_shaper_tooltip=Selecci\u00F3n do tipo de xerador de formas do panel
1133
1134edit_act_num_cols_tooltip=N\u00FAmero de columnas do panel
1135
1136edit_act_num_rows_tooltip=N\u00FAmero de filas do panel
1137
1138edit_act_wildTransparent=Separadores transparentes
1139
1140edit_act_wildTransparent_tooltip=Mostra os separadores (celas negras) como buratos transparentes
1141
1142edit_act_behavior_scramble_times=Mesturas:
1143
1144edit_act_behavior_scramble_times_tooltip=N\u00FAmero de veces que se barallar\u00E1n as pezas
1145
1146edit_act_copy_title=Copiar atributos a...
1147
1148edit_act_copy_attributes=Atributos:
1149
1150edit_act_copy_dest=Aplicar a:
1151
1152edit_act_copy_style_main=Xanela principal
1153
1154edit_act_copy_style_play=Xanela de xogo
1155
1156edit_act_copy_activities=Actividades a modificar:
1157
1158edit_act_copyAttributes=Copiar atributos
1159
1160edit_act_copyAttributes_keys=T
1161
1162edit_act_copyAttributes_tooltip=Copiar a outras actividades alg\u00FAns dos atributos da actividade actual
1163
1164edit_new_project_name=Nome do proxecto:
1165
1166edit_new_project_name_tooltip=Nome curto e descritivo do proxecto
1167
1168edit_new_project_filename=Nome de ficheiro:
1169
1170edit_new_project_filename_tooltip=Nome do arquivo do proxecto, sen extensi\u00F3n
1171
1172edit_new_project_folder=Cartafol:
1173
1174edit_new_project_folder_tooltip=Nome do cartafol no que se almacenar\u00E1 o proxecto
1175
1176edit_new_project_folder_browse=Explorar...
1177
1178edit_new_project_title=Crear novo proxecto JClic
1179
1180edit_new_project_err_empty=Erro: Tanto o proxecto como o ficheiro e o cartafol deben ter nomes v\u00E1lidos, non pode quedar o campo en branco.
1181
1182edit_new_project_warning_noEmptyFolder=Este cartafol xa cont\u00E9n outro proxecto Clic 3.0 ou JClic. Para evitar confusi\u00F3ns, recom\u00E9ndase manter cada proxecto nun cartafol diferenciado, se ben non \u00E9 un requisito imprescind\u00EDbel. Realmente desexa crear o novo proxecto neste cartafol?
1183
1184edit_new_project_err_folderCreation=Erro: Non \u00E9 pos\u00EDbel crear o cartafol especificado!
1185
1186edit_act_copy_err_noSelection=Erro: Non seleccionou ningunha actividade! Para empregar esta funci\u00F3n \u00E9 necesario seleccionar a lista de actividade ou actividades \u00E1s que se lle aplicar\u00E1n os atributos indicados.
1187
1188edit_act_copy_action_prefix=Copiando atributos a:
1189
1190edit_act_copy_margin=Marxe
1191
1192edit_act_copy_bgColor=Cor de fondo
1193
1194edit_act_copy_gradient=Gradiente
1195
1196edit_act_copy_bgImage=Imaxe de fondo
1197
1198edit_act_copy_border=Bordo
1199
1200edit_act_copy_transparentBg=Fondo transparente
1201
1202edit_act_copy_position=Posici\u00F3n
1203
1204edit_act_copy_messages=Mensaxes
1205
1206edit_act_copy_messages_ini=Estilo da mensaxe inicial
1207
1208edit_act_copy_messages_end=Estilo da mensaxe final
1209
1210edit_act_copy_messages_err=Estilo da mensaxe de erro
1211
1212edit_act_copy_reports=Informes
1213
1214edit_act_copy_rep_include=Engadir a actividade nos informes
1215
1216edit_act_copy_rep_actions=Rexistrar acci\u00F3ns
1217
1218edit_act_copy_interface=Interface de usuario
1219
1220edit_act_copy_skin=Tema visual
1221
1222edit_act_copy_evSounds=Sons de evento
1223
1224edit_act_copy_counters=Contadores
1225
1226edit_act_copy_cTime=Contador de tempo
1227
1228edit_act_copy_maxTime=Tempo m\u00E1ximo
1229
1230edit_act_copy_cTries=Contador de intentos
1231
1232edit_act_copy_maxTries=N\u00FAmero m\u00E1ximo de intentos
1233
1234edit_act_copy_cScore=Contador de acertos
1235
1236edit_act_copy_scramble=N\u00FAmero de veces que hai que barallar
1237
1238edit_act_copy_buttons=Bot\u00F3ns
1239
1240edit_act_copy_btnHelp=Bot\u00F3n de axuda:
1241
1242edit_act_copy_btnInfo=Bot\u00F3n de informaci\u00F3n
1243
1244edit_act_copy_grids=Paneis
1245
1246edit_act_copy_gridA=Estilo do panel A
1247
1248edit_act_copy_gridB=Estilo do panel B
1249
1250edit_act_copy_textGrid=Estilo dos paneis de texto
1251
1252edit_act_copy_text=Actividades de texto
1253
1254edit_act_copy_fontFace=Tipo de letra
1255
1256edit_act_copy_fontSize=Tama\u00F1o de letra
1257
1258edit_act_copy_fontStyle=Estilo de letra
1259
1260edit_act_copy_textColour=Cor do texto principal
1261
1262edit_act_copy_textTargetColour=Escolla o proxecto JClic a partir do cal desexa importar actividades
1263
1264edit_act_copy_textErrorColour=Cor dos erros
1265
1266edit_act_copy_tabSpace=Espazo entre tabuladores
1267
1268edit_act_copy_messages_prev=Estilo da mensaxe previa
1269
1270edit_act_changeType=Cambiar o tipo de actividade
1271
1272edit_act_newActivity_class_tooltip=Nome completo da clase que se empregar\u00E1 para constru\u00EDr a actividade (s\u00F3 usuarios avanzados!)
1273
1274edit_act_newActivity_other=Outras...
1275
1276edit_act_newActivity_info=Os usuarios/as avanzados/as poden crear tam\u00E9n outros tipos de actividades JClic non rexistradas. Escriba debaixo o nome completo da clase, precedida polo do paquete (por exemplo: "com.acme.activities.FooActivity"). As novas actividades estender\u00E1n <b>edu.xtec.jclic.Activity<b/>, e ser\u00E1n acces\u00EDbeis ao cargador de clases da M\u00E1quina Virtual de Java.
1277
1278edit_act_newActivity_name=Nome da actividade:
1279
1280edit_act_newActivity_name_tooltip=Cada actividade ter\u00E1 un nome \u00FAnico no proxecto
1281
1282edit_act_changeType_warning=<html><p style="font-family:Helvetica; font-size:10px;"><b>Atenci\u00F3n:</b> O cambio de tipo pode causar a perda dalg\u00FAns dos atributos e obxectos da actividade que se est\u00E1 a editar. Empregue esta funci\u00F3n con tino!</p><p></html>
1283
1284applet_codebase=Ubicaci\u00F3n do c\u00F3digo JClic:
1285
1286applet_codebase_tooltip=URL que apunta a un cartafol onde est\u00E1n os ficheiros de programa do JClic
1287
1288applet_prev_text=C\u00F3digo HTML previo:
1289#Text to be displayed below the applet. HTM code allowed.
1290applet_prev_text_tooltip=Texto ou c\u00F3digo HTML que aparecer\u00E1 antes do miniaplicativo
1291
1292applet_post_text=C\u00F3digo HTML posterior:
1293
1294applet_post_text_tooltip=Texto ou c\u00F3digo HTML que aparecer\u00E1 despois do miniaplicativo
1295
1296applet_size=Tama\u00F1o do miniaplicativo:
1297
1298applet_size_tooltip=Largura e altura do miniaplicativo, en valores absolutos ou porcentuais.
1299
1300applet_page_title=T\u00EDtulo da p\u00E1xina:
1301
1302applet_page_title_tooltip=Texto que se mostrar\u00E1 na parte superior da xanela do navegador
1303
1304applet_created_info=A p\u00E1xina web \u00AB%s\u00BB creouse correctamente.
1305
1306applet_created_prompt=Desexa abrila agora co navegador?
1307
1308action_createHTML_caption=Crear p\u00E1xina web...
1309
1310applet_create_title=Creaci\u00F3n dunha p\u00E1xina HTML cun miniaplicativo JClic
1311
1312action_createHTML_tooltip=Creaci\u00F3n dunha p\u00E1xina HTML cun miniaplicativo que conte\u00F1a o proxecto actual.
1313
1314applet_filename=Nome do ficheiro:
1315
1316applet_filename_tooltip=Nome do ficheiro HTML que se crear\u00E1
1317
1318action_createHTML_keys=H*
1319
1320settings_applet=Miniaplicativo
1321
1322settings_applet_tooltip=Valores predeterminados empregados na creaci\u00F3n de p\u00E1xinas web
1323
1324applet_bgcolor=Cor de fondo:
1325
1326applet_bgcolor_tooltip=Cor de fondo da p\u00E1xina web
1327
1328applet_centered=Centrado
1329
1330applet_centered_tooltip=Situar o miniaplicativo centrado horizontalmente
1331
1332applet_width_tooltip=Largura do miniaplicativo (en valor absoluto ou porcentual)
1333
1334applet_height_tooltip=Altura do miniaplicativo (en valor absoluto ou porcentual)
1335
1336applet_exitUrl=Ao sa\u00EDr, ir a:
1337
1338applet_exitUrl_tooltip=URL a onde se redirixir\u00E1 a navegaci\u00F3n ao sa\u00EDr de JClic
1339
1340applet_infoFrame=Marco de informaci\u00F3n:
1341
1342applet_infoFrame_tooltip=Nome do marco empregado para mostrar o contido ligado ao bot\u00F3n \u00ABinfo\u00BB
1343
1344action_createInstaller_caption=Crear instalador do proxecto...
1345
1346action_createInstaller_keys=I*
1347
1348action_createInstaller_tooltip=Creaci\u00F3n dun ficheiro de instalaci\u00F3n do proxecto para JClic player
1349
1350installer_caption=Edici\u00F3n do ficheiro de instalaci\u00F3n do proxecto
1351
1352installer_title=T\u00EDtulo:
1353
1354installer_title_tooltip=T\u00EDtulo do proxecto que se mostrar\u00E1 no asistente da instalaci\u00F3n
1355
1356installer_authors=Autores:
1357
1358installer_authors_tooltip=Autor/es do proxecto (texto curto)
1359
1360installer_folder=Cartafol:
1361
1362installer_folder_tooltip=Nome do cartafol que suxerir\u00E1 o asistente da instalaci\u00F3n
1363
1364installer_files=Ficheiros a copiar:
1365
1366installer_files_tooltip=Ficheiros que se copiar\u00E1n durante a instalaci\u00F3n
1367
1368installer_files_available=Ficheiros dispo\u00F1\u00EDbeis
1369
1370installer_files_selected=Ficheiros seleccionados
1371
1372installer_files_add=>> engadir >>
1373
1374installer_files_add_tooltip=Engadir o ficheiro seleccionado \u00E1 lista
1375
1376installer_files_remove=<< suprimir <<
1377
1378installer_files_remove_tooltip=Suprimir o ficheiro seleccionado da lista
1379
1380installer_button=Bot\u00F3n de activaci\u00F3n
1381
1382installer_button_tooltip=Propiedades do bot\u00F3n que se mostrar\u00E1 na biblioteca de proxectos
1383
1384installer_button_project=Proxecto principal
1385
1386installer_button_project_tooltip=Proxecto JClic asociado ao bot\u00F3n
1387
1388installer_button_text=Etiqueta
1389
1390installer_button_text_tooltip=Breve etiqueta de texto, que aparecer\u00E1 dentro do bot\u00F3n
1391
1392installer_button_icon=Icona:
1393
1394installer_button_icon_tooltip=Imaxe que mostrar\u00E1 o bot\u00F3n. Deixar en branco para empregar o bot\u00F3n JClic predeterminado.
1395
1396installer_button_description=Descrici\u00F3n
1397
1398installer_button_description_tooltip=Texto de axuda emerxente que mostrar\u00E1 o bot\u00F3n
1399
1400installer_error_noTitle=Erro: Hai que indicar o t\u00EDtulo do proxecto
1401
1402installer_error_noBaseFolder=Erro: Hai que indicar o nome do cartafol no que se instalar\u00E1 o proxecto
1403
1404installer_error_noFilesSelected=Erro: Non hai ning\u00FAn ficheiro seleccionado
1405
1406installer_error_noButtonText=Erro: Hai que indicar o texto do bot\u00F3n de activaci\u00F3n
1407
1408installer_error_projectNotInFiles=Erro: O proxecto asignado ao bot\u00F3n de activaci\u00F3n non se atopa entre os ficheiros a copiar
1409
1410applet_page_full=O miniaplicativo ocupa toda a p\u00E1xina
1411
1412applet_page_mixed=O miniaplicativo ten unhas dimensi\u00F3ns espec\u00EDficas
1413
1414edit_text_align_left=Ali\u00F1ar o texto \u00E1 esquerda
1415
1416edit_text_align_center=Texto centrado
1417
1418edit_text_align_right=Ali\u00F1ar o texto \u00E1 dereita
1419
1420edit_text_act_target_toggle=Crear unha inc\u00F3gnita ou suprimila
1421
1422edit_text_act_insertCell=Inserir unha cela
1423
1424edit_text_act_content=Contido
1425
1426edit_text_act_style=Estilo
1427
1428edit_cell_size=Tama\u00F1o da cela:
1429
1430edit_project_orphanActivities=As seguintes actividades non chegaron a executarse, posto que non aparecen en ningunha secuencia de actividades do proxecto:
1431
1432edit_project_orphanMedia=Os seguintes obxectos da mediateca non se empregan directamente en ninguha actividade:
1433
1434edit_project_orphanActivities_prompt=Desexa engadilas ao remate da \u00FAltima secuencia de actividades?
1435
1436edit_project_orphanMedia_prompt=Desexa suprimilos?
1437
1438edit_project_orphanMedia_title=Supresi\u00F3n de obxectos multimedia non empregados
1439
1440edit_project_orphanActivities_title=Actividades orfas:
1441
1442edit_media_refreshAll=Actualizar o contido de todos os recursos
1443
1444edit_media_refreshAll_tooltip=Actualizar todos os recursos recargando os seus ficheiros
1445
1446edit_media_refreshAll_keys=R*
1447
1448edit_media_refreshAll_working=Actualizando recursos...
1449
1450edit_media_exportAll=Exportar todos os recursos
1451
1452edit_media_exportAll_tooltip=Gravar en ficheiros o contido de todos os recursos
1453
1454edit_media_exportAll_keys=X*
1455
1456edit_shape_select=Seleccionar
1457
1458edit_shape_addPoint=Engadir un punto
1459
1460edit_shape_deletePoint=Eliminar
1461
1462edit_shape_drawRect=Debuxar un rect\u00E1ngulo
1463
1464edit_shape_drawEllipse=Debuxar unha elipse
1465
1466edit_shape_drawPoly=Debuxar un pol\u00EDgono
1467
1468edit_shape_toLine=Converter en li\u00F1a
1469
1470edit_shape_toBezier=Converter en curva de B\u00E9zier
1471
1472edit_shape_toQuad=Converter en curva cuadr\u00E1tica
1473
1474edit_shape_rLeft=Xirar \u00E1 esquerda
1475
1476edit_shape_rRight=Xirar \u00E1 dereita
1477
1478edit_shape_expand=Expandir
1479
1480edit_shape_contract=Contraer
1481
1482edit_shape_zoomIn=Acercar
1483
1484edit_shape_zoomOut=Alonxar
1485
1486edit_shape_aproxPoints=Axuntar puntos pr\u00F3ximos
1487
1488edit_shape_showPoints=Mostrar os puntos
1489
1490edit_shape_showPoints_tooltip=Mostrar/Agochar os puntos
1491
1492edit_shape_gridSize=Tama\u00F1o da grella:
1493
1494edit_shape_hideGrid=Mostrar / Agochar a grella
1495
1496edit_shape_magnetRadius=Radio do im\u00E1n:
1497
1498edit_shape_elements=Elementos definidos
1499
1500edit_shape_elemName=Nome do elemento seleccionado
1501
1502edit_shape_magnetRadius_tooltip=Radio de acci\u00F3n do im\u00E1n cando est\u00E1 activado
1503
1504edit_shape_gridSize_tooltip=Tama\u00F1o da grella
1505
1506edit_mc_activity=Actividade:
1507
1508edit_mc_sequence=Secuencia:
1509
1510edit_mc_url=URL:
1511
1512edit_mc_project=Proxecto:
1513
1514edit_mc_activity_selection=Escoller actividade
1515
1516edit_mc_sequence_selection=Escoller secuencia
1517
1518edit_mc_err_nullContent=Datos insuficientes!
1519
1520edit_act_arrowColor=Cor das frechas:
1521
1522edit_act_arrowColor_tooltip=Cor empregada polo editor para debuxar as frechas (non \u00E9 exacto, xa que se emprega unha m\u00E1scara XOR de bits)
1523
1524edit_act_editActivity=Editar...
1525
1526edit_act_editActivity_tooltip=Editar a actividade seleccionada
1527
1528action_saveFileAs_caption=Gardar como...
1529
1530action_saveFileAs_keys=AA
1531
1532action_saveFileAs_tooltip=Garda o proxecto cun nome diferente
1533
1534edit_act_behavior_block=Comportamento
1535
1536edit_act_behavior=Comportamento
1537
1538edit_act_behavior_drag=Arrastrar
1539
1540edit_act_behavior_drag_tooltip=Arrastrar obxectos no canto de empregar unha li\u00F1a de conexi\u00F3n
1541
1542edit_act_behavior_order=Comprobar a orde de resoluci\u00F3n
1543
1544edit_act_behavior_order_tooltip=As celas deben ser resoltas en orde
1545
1546edit_act_scramble=Barallar
1547
1548action_importActivities_caption=Importar actividades...
1549
1550action_importActivities_keys=I*
1551
1552action_importActivities_tooltip=Importar actividades dende outro proxecto
1553
1554import_warn_samefile=O ficheiro seleccionado corresp\u00F3ndese co proxecto actual. As actividades poden ser importadas s\u00F3 entre proxectos diferentes. Escolla outro ficheiro de proxecto.
1555
1556import_selectActivities=Escolla unha ou m\u00E1is actividades a importar no proxecto actual:
1557
1558import_importing=Importando...
1559
1560import_checkdep=Comprobaci\u00F3n de dependencias...
1561
1562import_impmedia=Importando multimedia:
1563
1564import_impact=Importando actividade:
1565
1566import_selectProject=Escolla o proxecto JClic a partir do cal desexa importar actividades
1567
1568edit_tagRep_tags=Marcas de etiquetas
1569
1570edit_tagRep_tagStart=Marca inicial:
1571
1572edit_tagRep_tagStart_tooltip=Marca usada ao inicio das etiquetas
1573
1574edit_tagRep_tagEnd=Marca final:
1575
1576edit_tagRep_tagEnd_tooltip=Marca usada ao final das etiquetas
1577
1578edit_tagRep_file=Ficheiro
1579
1580edit_tagRep_fileName=Ficheiro ou URL:
1581
1582edit_tagRep_fileName_tooltip=Nome ou URL do ficheiro que cont\u00E9n os valores que substituiran as etiquetas
1583
1584edit_tagRep_charset=Codificaci\u00F3n de caracteres:
1585
1586edit_tagRep_charset_tooltip=Codificaci\u00F3n de caracteres empregada no ficheiro
1587
1588edit_tagRep_browseFile=Explorar...
1589
1590edit_tagRep_browseFile_tooltip=Explorar o sistema de ficheiros
1591
1592edit_tagRep_title=Substituci\u00F3n de etiqueta
1593
1594edit_text_act_clearStylesBtn=Limpar estilos de texto...
1595
1596edit_text_act_clearStylesPrompt=Atenci\u00F3n: Esta acci\u00F3n limpar\u00E1 os atributos dos caracteres espec\u00EDficos aplicados ao documento, restaur\u00E1ndoos ao seu estilo principal. Esta acci\u00F3n non se pode desfacer. Est\u00E1 seguro de querer continuar?
1597
1598img_max_size=Tama\u00F1o m\u00E1ximo das imaxes:
1599
1600img_max_width_tooltip=Largura m\u00E1xima das imaxes importadas \u00E1 mediateca.
1601
1602img_max_height_tooltip=Altura m\u00E1xima das imaxes importadas \u00E1 mediateca.
1603
1604img_resize_prompt=A imaxe \u00AB%s\u00BB ten un tama\u00F1o de %s p\u00EDxeles. Isto excede o m\u00E1ximo permitido por JClic Author (%s). Quere cambiar o tama\u00F1o?
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.