source: jclic/trunk/fuentes/src/core/edu/xtec/resources/about/license_qcv.html @ 116

Last change on this file since 116 was 116, checked in by jrpelegrina, 5 years ago

First release to xenial

File size: 936 bytes
Line 
1Copyright © 2000-2005 Francesc Busquets
2 (<a href="mailto:fbusquets@xtec.net">fbusquets@xtec.net</a>) i Departament
3 d'Educaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya
4 (<a href="mailto:info@xtec.net">info@xtec.net</a>).<BR>
5&nbsp;<BR>
6Este programa &eacute;s lliure. Podeu distribuir-lo i/o modificar-lo conforme
7 a les disposicions de la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU (GPL),
8 publicada per la Free Software Foundation, ja siga la versi&oacute; 2 de la
9 llic&egrave;ncia o qualsevol versi&oacute; posterior.<br>
10&nbsp;<BR>
11Este programa es distribuïx amb la intenci&oacute; 
12 de resultar &uacute;til, per&ograve; SENSE CAP GARANTIA, fins i tot sense
13 la garantia impl&iacute;cita de COMERCIALITZACIÓ o CONVENI&Egrave;NCIA
14 PER A UN PROP&Ograve;SIT PARTICULAR. Per a m&eacute;s detalls, vegeu la
15 <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">Llic&egrave;ncia P&uacute;blica
16 General de GNU</a>.<br>
17&nbsp;<BR>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.