source: jclic/trunk/fuentes/src/core/edu/xtec/resources/messages/checkmedia_qcv.html @ 116

Last change on this file since 116 was 116, checked in by jrpelegrina, 5 years ago

First release to xenial

File size: 2.7 KB
Line 
1<html>
2<head>
3<title>JClic - Comprovaci&oacute; del sistema multim&egrave;dia</title>
4</head>
5<body bgcolor="#EFF7DD">
6<table width="100%" border="0" cellpadding="5" style="color: black; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: 13;">
7<tr>
8<td>
9<p style="color: Maroon; font-size: 16;"><b>No s'ha pogut detectar cap extensi&oacute; multim&egrave;dia en el vostre sistema Java!</b></p>
10<p>El JClic pot interpretar fitxers d'&agrave;udio de diferents formats (wav, au, mp3, ogg...), per&ograve; necessita una extensi&oacute; del sistema Java per a poder interpretar v&iacute;deos i altres continguts multim&egrave;dia, com ara animacions Flash.</p>
11<p>En estos moments el vostre ordinador no compta amb cap extensi&oacute; multim&egrave;dia Java instal&middot;lada. Podeu continuar aix&iacute; (els fitxers multim&egrave;dia s'ignoraran), per&ograve; &eacute;s recomanable instal&middot;lar-ne una per tal de poder gaudir de tots els continguts de les activitats JClic. El proc&eacute;s
12d'instal&middot;laci&oacute; &eacute;s molt senzill, i nom&eacute;s s'ha de fer una vegada.</p>
13<p>Podeu escollir entre dues opcions: "QuickTime for Java" o "Java Media Framework".
14<br>
15En ambd&oacute;s casos, llegiu detalladament les instruccions i reinicialitzeu tots els navegadors i aplicacions Java una vegada realitzada la instal&middot;laci&oacute;.</p>
16<p style="color: navy; font-size: 14;"><b>Java Media Framework</b>
17<hr>
18Opci&oacute; recomanada per a Linux i altres sistemes operatius.</p>
19<p>Una versi&oacute; b&agrave;sica (nom&eacute;s 2 Mb) del Java Media Framework per a Windows es pot baixar des de:
20<br>
21<a
22href="http://clic.xtec.net/dist/java/customJMFinstal.exe"><b>http://clic.xtec.net/dist/java/customJMFinstal.exe</b></a></p>
23<p>Les versions completes per a Linux (i386), Solaris, Windows i altres sistemes es poden baixar des de la pàgina web de Sun:
24<br>
25<a href="http://java.sun.com/products/java-media/jmf/downloads/index.html"><B>http://java.sun.com/products/java-media/jmf/downloads/index.html</b></a></p>
26<p>&nbsp;</p>
27<p style="color: navy; font-size: 14;"><b>QuickTime for Java</b>
28<hr>
29Opci&oacute; recomanada per a usuaris de Mac OS-X.</p>
30<p>El programa QuickTime Player &eacute;s gratu&iuml;t i es pot baixar des de la pàgina web:
31<br>
32<a href="http://www.apple.com/quicktime/download/"><b>http://www.apple.com/quicktime/download</b></a>
33<p style="font-size: 12;"></p>
34<p><b>Important:</b> En comen&ccedil;ar el proc&eacute;s d'instal&middot;laci&oacute; trieu l'opci&oacute; "Personalitzada" i assegureu-vos de seleccionar "QuickTime Java" en la llista de components a instal&middot;lar. En la modalitat "Est&agrave;ndard" s'acostuma a ometre la instal&middot;laci&oacute; d'este component.</p>
35</td>
36</tr>
37</table>
38</body>
39</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.