source: jclic/trunk/fuentes/src/extra/edu/xtec/resources/activities/listactivities_qcv.properties @ 116

Last change on this file since 116 was 116, checked in by jrpelegrina, 5 years ago

First release to xenial

File size: 4.6 KB
Line 
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6#, fuzzy
7!=Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\nReport-Msgid-Bugs-To: \nPOT-Creation-Date: 2008-06-30 12:04+0200\nPO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\nLast-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\nLanguage-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\nMIME-Version: 1.0\nContent-Type: text/plain; charset\=UTF-8\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\n
8
9# List of currently registered types of JClic activities.
10# All JClic Activity classes must extend edu.xtec.jclic.Activity
11# and must be accessibles to the JVM classloader.
12# List format:
13#   full_class_name_including_package=activity_type_name[|activity_type_description]
14# The symbol "@" can be used in place of the standard package name: "edu.xtec.jclic.activities."
15# Example:
16#   com.acme.jclic.TestActivity=Acme test activity|This JClic activity is just a test...
17@associations.ComplexAssociation=Associaci\u00f3 complexa|En este tipus d'activitat es presenten tamb\u00e9 dos conjunts d'informaci\u00f3, per\u00f2 estos poden tindre un nombre diferent d'elements entre els quals es poden donar diversos tipus de relaci\u00f3: un a un, diversos a un, elements sense assignar...
18
19@associations.SimpleAssociation=Associaci\u00f3 simple|Es presenten dos conjunts d'informaci\u00f3 que tenen el mateix nombre d'elements. A cada element del conjunt origen correspon un i nom\u00e9s un element del conjunt imatge.
20
21@memory.MemoryGame=Joc de mem\u00f2ria|Cada una de les peces que formen l'objecte apareix amagat dos vegades dins de la finestra de joc. En cada tirada es destapen un parell de peces, que es tornen a amagar si no s\u00f3n id\u00e8ntiques. L'objectiu \u00e9s destapar totes les parelles.
22
23@panels.Explore=Activitat d'exploraci\u00f3|Es mostra una informaci\u00f3 inicial i en fer clic damunt seu es mostra, per a cada element, una determinada pe\u00e7a d'informaci\u00f3.
24
25@panels.Identify=Activitat d'identificaci\u00f3|Es presenta nom\u00e9s un conjunt d'informaci\u00f3 i cal fer clic damunt aquells elements que complisquen una determinada condici\u00f3.
26
27@panels.InformationScreen=Pantalla d'informaci\u00f3|Es mostra un conjunt d'informaci\u00f3 i, opcionalment, s'oferix la possibilitat d'activar el contingut multim\u00e8dia que porte cada element.
28
29@puzzles.DoublePuzzle=Puzle doble|Es mostren dos plafons. En un hi ha la informaci\u00f3 desordenada i l'altre est\u00e0 buit. Cal reconstruir l'objecte en el plaf\u00f3 buit portant-hi les peces una per una.
30
31@puzzles.ExchangePuzzle=Puzle d'intercanvi|En un \u00fanic plaf\u00f3 es barreja la informaci\u00f3. En cada tirada es commuten les posicions de dos peces, fins a ordenar l'objecte.
32
33@puzzles.HolePuzzle=Puzle de forat|En un \u00fanic plaf\u00f3 es fa desapar\u00e9ixer una pe\u00e7a i es barregen les restants. En cada tirada es pot despla\u00e7ar una de les peces ve\u00efnes al forat, fins a tindre-les totes en l'orde original.
34
35@text.WrittenAnswer=Resposta escrita|Es mostra un conjunt d'informaci\u00f3 i, per a cadascun dels seus elements, cal escriure el text corresponent.
36
37@text.FillInBlanks=Text: Omplir forats|En un text se seleccionen determinades paraules, lletres i frases que s'amaguen o es camuflen i l'usuari ha de completar. La resoluci\u00f3 de cadascun dels elements amagats es pot plantejar de maneres diferents: escrivint en un espai buit, corregint una expressi\u00f3 que cont\u00e9 errades o seleccionant en una llista de diverses respostes possibles.
38
39@text.Identify=Text: Identificar elements|L'usuari ha d'assenyalar amb un clic de ratol\u00ed determinades paraules, lletres, xifres, s\u00edmbols o signes de puntuaci\u00f3.
40
41@text.Order=Text: Ordenar elements|En el moment de dissenyar l'activitat se seleccionen en el text algunes paraules o par\u00e0grafs que es barrejaran entre si. L'usuari ha de tornar a posar-ho en orde.
42
43@text.Complete=Text: Completar text|En un text es fan desapar\u00e9ixer determinades parts (lletres, paraules, signes de puntuaci\u00f3, frases) i l'usuari ha de completar-lo.
44
45@textGrid.CrossWord=Mots encreuats|Cal anar omplint el tauler de paraules a partir de les seues definicions. Les definicions poden ser textuals, gr\u00e0fiques o sonores. El programa mostra autom\u00e0ticament les definicions de les dos paraules que es creuen en la posici\u00f3 on es trobe el cursor en cada moment.
46
47@textGrid.WordSearch=Sopa de lletres|Cal trobar les paraules amagades en una graella de lletres. Les caselles neutres de la graella (aquelles que no pertanyen a cap paraula) s'omplin amb car\u00e0cters seleccionats a l'atzar en cada jugada.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.