source: language-pack-lliurex-valencian/trunk/fuentes/data/dia/dia.po @ 6385

Last change on this file since 6385 was 6385, checked in by joamuran, 3 years ago

added dia

File size: 253.3 KB
Line 
1# dia translation to Catalan.
2# Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
3# Softcatalà  <gnome@softcatala.net>, 2000, 2001, 2002.
4# Aleix Badia <abadia@ica.es>, 2003.
5# Xavier Conde <xaviconde@eresmas.com>, 2003
6# Jordi Mas <jmas@softcatala.org>, 2006
7# Maria Soler Climent <mariasolercliment@gmail.com>, 2006
8# David Planella Molas <david.planella@gmail.com>, 2007, 2008, 2009.
9# Pere Orga Esteve <pere@orga.cat>, 2012.
10# Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>, 2017.
11#: ../objects/UML/class.c:193
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: dia 0.92.2\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2013-04-01 14:10+0200\n"
17"PO-Revision-Date: 2017-11-24 14:00+0200\n"
18"Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
19"Language-Team: LliureX\n"
20"Language: ca@valencia\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
25"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
26
27#. This is not an errror
28#: ../app/app_procs.c:208
29#, c-format
30msgid "Warning: invalid layer range %lu - %lu\n"
31msgstr "Avís: L'abast de capes no és vàlid %lu - %lu\n"
32
33#: ../app/app_procs.c:220
34#, c-format
35msgid "Warning: Layer %lu (%s) selected more than once.\n"
36msgstr "Avís: S'ha seleccionat la capa %lu (%s) més d'una vegada.\n"
37
38#: ../app/app_procs.c:246
39#, c-format
40msgid "Warning: Layer %d (%s) selected more than once.\n"
41msgstr "Avís: S'ha seleccionat la capa %d (%s) més d'una vegada.\n"
42
43#: ../app/app_procs.c:255
44#, c-format
45msgid "Warning: There is no layer named %s.\n"
46msgstr "Avís: No hi ha cap capa anomenada %s.\n"
47
48#: ../app/app_procs.c:338
49#, c-format
50msgid "%s error: don't know how to export into %s\n"
51msgstr "Error %s: es desconeix el procediment per a exportar-ho a %s\n"
52
53#: ../app/app_procs.c:347
54#, c-format
55msgid "%s error: input and output filenames are identical: %s"
56msgstr "Error %s: els fitxers d'entrada i d'eixida són idèntics: %s"
57
58#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import
59#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Import
60#: ../app/app_procs.c:353 ../objects/FS/function.c:683
61#: ../objects/FS/function.c:685
62msgid "Import"
63msgstr "Importa"
64
65#: ../app/app_procs.c:356
66#, c-format
67msgid "%s error: need valid input file %s\n"
68msgstr "Error %s: cal un fitxer d'entrada vàlid %s\n"
69
70#. if (!quiet)
71#: ../app/app_procs.c:384
72#, c-format
73msgid "%s --> %s\n"
74msgstr "%s --> %s\n"
75
76# c-format
77#: ../app/app_procs.c:556
78#, c-format
79msgid "Can't find output format/filter %s\n"
80msgstr "No es pot trobar el format/filtre d'eixida %s\n"
81
82#: ../app/app_procs.c:626
83#, c-format
84msgid "Input directory '%s' must exist!\n"
85msgstr "El directori d'entrada «%s» ha d'existir\n"
86
87#: ../app/app_procs.c:643
88#, c-format
89msgid "Output directory '%s' must exist!\n"
90msgstr "El directori d'eixida «%s» ha d'existir\n"
91
92#. Translators:  The argument is a list of options, not to be translated
93#: ../app/app_procs.c:693
94#, c-format
95msgid "Select the filter/format out of: %s"
96msgstr "Seleccioneu el filtre/format entre: %s"
97
98#. &export_file_name
99#: ../app/app_procs.c:711
100msgid "Export loaded file and exit"
101msgstr "Exporta el fitxer carregat i ix"
102
103#: ../app/app_procs.c:711
104msgid "OUTPUT"
105msgstr "EIXIDA"
106
107#. &export_file_format
108#. &export_format_string
109#: ../app/app_procs.c:713
110msgid "TYPE"
111msgstr "TIPUS"
112
113#
114#: ../app/app_procs.c:715
115msgid "Export graphics size"
116msgstr "Exporta la mida dels gràfics"
117
118# FIXME (dpm) AxL (Amplada per Llargada)?
119#: ../app/app_procs.c:715
120msgid "WxH"
121msgstr "WxH"
122
123#: ../app/app_procs.c:717
124msgid ""
125"Show only specified layers (e.g. when exporting). Can be either the layer "
126"name or a range of layer numbers (X-Y)"
127msgstr ""
128"Mostra només les capes especificades (p.ex. quan exportes). Pot ser el nom "
129"de la capa o un abast de números de capes (X-Y)"
130
131#: ../app/app_procs.c:718
132msgid "LAYER,LAYER,..."
133msgstr "CAPA, CAPA, ..."
134
135#: ../app/app_procs.c:720
136msgid "Don't show the splash screen"
137msgstr "No mostres la pantalla de flaix"
138
139#: ../app/app_procs.c:722
140msgid "Don't create an empty diagram"
141msgstr "No crees un diagrama buit"
142
143#: ../app/app_procs.c:724
144msgid "Start integrated user interface (diagrams in tabs)"
145msgstr "Inicia la interfície d'usuari integrada (diagrames en pestanyes)"
146
147#: ../app/app_procs.c:726
148msgid "Send error messages to stderr instead of showing dialogs."
149msgstr "Envia els missatges d'error a stderr en comptes de mostrar diàlegs."
150
151#: ../app/app_procs.c:728
152msgid "Directory containing input files"
153msgstr "Directori que conté els fitxers d'entrada"
154
155#: ../app/app_procs.c:728 ../app/app_procs.c:730
156msgid "DIRECTORY"
157msgstr "DIRECTORI"
158
159#: ../app/app_procs.c:730
160msgid "Directory containing output files"
161msgstr "Directori que conté els fitxers d'eixida"
162
163#: ../app/app_procs.c:732
164msgid "Display credits list and exit"
165msgstr "Mostra la llista de crèdits i ix"
166
167#: ../app/app_procs.c:734
168msgid "Generate verbose output"
169msgstr "Genera una eixida detallada"
170
171#: ../app/app_procs.c:736
172msgid "Display version and exit"
173msgstr "Mostra la versió i ix"
174
175#: ../app/app_procs.c:763
176msgid "[FILE...]"
177msgstr "[FITXER...]"
178
179#: ../app/app_procs.c:777
180#, c-format
181msgid "Invalid option?"
182msgstr "L'opció no és vàlida?"
183
184#: ../app/app_procs.c:800
185#, c-format
186msgid "Filename conversion failed: %s\n"
187msgstr "No s'ha pogut convertir el nom del fitxer: %s\n"
188
189#: ../app/app_procs.c:813
190#, c-format
191msgid "Missing input: %s\n"
192msgstr "Falta l'entrada: %s\n"
193
194#: ../app/app_procs.c:838
195msgid "Can't connect to session manager!\n"
196msgstr "No es pot connectar al gestor de sessions\n"
197
198#. TRANSLATOR: 2nd and 3rd %s are time and date respectively.
199#: ../app/app_procs.c:880
200#, c-format
201msgid "Dia version %s, compiled %s %s\n"
202msgstr "Dia versió %s, compilat %s %s\n"
203
204#: ../app/app_procs.c:882
205#, c-format
206msgid "Dia version %s\n"
207msgstr "Dia versió %s\n"
208
209#: ../app/app_procs.c:920
210msgid "Object Defaults"
211msgstr "Opcions per defecte de l'objecte"
212
213#: ../app/app_procs.c:927
214msgid ""
215"Couldn't find standard objects when looking for object-libs; exiting...\n"
216msgstr ""
217"No s'han pogut trobar objectes estàndard en cercar biblioteques d'objectes; "
218"s'està eixint...\n"
219
220#: ../app/app_procs.c:929
221#, c-format
222msgid ""
223"Couldn't find standard objects when looking for object-libs in '%s'; "
224"exiting...\n"
225msgstr ""
226"No s'han pogut trobar objectes estàndard en cercar biblioteques a «%s»; "
227"s'està eixint...\n"
228
229#
230#: ../app/app_procs.c:993
231msgid "Diagram1.dia"
232msgstr "Diagrama1.dia"
233
234#: ../app/app_procs.c:1028
235msgid ""
236"This shouldn't happen.  Please file a bug report at bugzilla.gnome.org\n"
237"describing how you caused this message to appear.\n"
238msgstr ""
239"Aquesta situació no hauria d'ocórrer.  Envieu un informe d'error\n"
240"a bugzilla.gnome.org en el qual descriviu com heu provocat l'aparició \n"
241"d'aquest missatge.\n"
242
243#: ../app/app_procs.c:1043
244msgid "Exiting Dia"
245msgstr "S'està eixint del Dia"
246
247#. no standard buttons
248#: ../app/app_procs.c:1107
249msgid "Quitting without saving modified diagrams"
250msgstr "S'està eixint sense guardar els diagrames modificats"
251
252#: ../app/app_procs.c:1109
253msgid ""
254"Modified diagrams exist. Are you sure you want to quit Dia without saving "
255"them?"
256msgstr ""
257"Hi ha diagrames que s'han modificat. Esteu segur que voleu eixir del Dia "
258"sense guardar-los?"
259
260#: ../app/app_procs.c:1113
261msgid "Quit Dia"
262msgstr "Ix del Dia"
263
264#: ../app/app_procs.c:1186 ../app/app_procs.c:1193
265msgid "Could not create per-user Dia configuration directory"
266msgstr "No s'ha pogut crear un directori de configuració del Dia per usuari"
267
268#: ../app/app_procs.c:1196
269msgid ""
270"Could not create per-user Dia configuration directory. Please make sure that "
271"the environment variable HOME points to an existing directory."
272msgstr ""
273"No s'ha pogut crear un directori de configuració del Dia per usuari. "
274"Assegureu-vos que la variable d'entorn «HOME» apunta a un directori existent."
275
276#: ../app/app_procs.c:1219
277msgid "Objects and filters internal to Dia"
278msgstr "Objectes i filtres interns del Dia"
279
280#: ../app/app_procs.c:1272
281#, c-format
282msgid ""
283"The original author of Dia was:\n"
284"\n"
285msgstr ""
286"L'autor original del Dia és:\n"
287"\n"
288
289#: ../app/app_procs.c:1277
290#, c-format
291msgid ""
292"\n"
293"The current maintainers of Dia are:\n"
294"\n"
295msgstr ""
296"\n"
297"Les persones que mantenen el Dia actualment són:\n"
298"\n"
299
300#: ../app/app_procs.c:1282
301#, c-format
302msgid ""
303"\n"
304"Other authors are:\n"
305"\n"
306msgstr ""
307"\n"
308"Altres autors són:\n"
309"\n"
310
311#: ../app/app_procs.c:1287
312#, c-format
313msgid ""
314"\n"
315"Dia is documented by:\n"
316"\n"
317msgstr ""
318"\n"
319"Han documentat el Dia:\n"
320"\n"
321
322#: ../app/color_area.c:333 ../app/color_area.c:343
323msgid "Select foreground color"
324msgstr "Selecciona el color de primer pla"
325
326#: ../app/color_area.c:334 ../app/color_area.c:344
327msgid "Select background color"
328msgstr "Selecciona el color de fons"
329
330#: ../app/commands.c:131
331msgid "No print plugin found!"
332msgstr "No s'ha trobat cap connector d'impressió"
333
334#: ../app/commands.c:150
335#, c-format
336msgid "Diagram%d.dia"
337msgstr "Diagrama%d.dia"
338
339#: ../app/commands.c:249
340msgid "No image from Clipboard to paste."
341msgstr "No s'ha trobat cap imatge al porta-retalls."
342
343#: ../app/commands.c:299
344msgid "No selected object can take an image."
345msgstr "Cap objecte seleccionat pot acceptar una imatge."
346
347#: ../app/commands.c:326
348msgid "Clipboard Paste"
349msgstr "Apega del porta-retalls"
350
351#. might become more right some day ;)
352#: ../app/commands.c:334
353#, c-format
354msgid "No clipboard handler for '%s'"
355msgstr "No s'ha trobat cap gestor de porta-retalls per a «%s»"
356
357#: ../app/commands.c:426
358msgid "Clipboard Copy"
359msgstr "Copia al porta-retalls"
360
361#: ../app/commands.c:625
362msgid "No existing object to paste.\n"
363msgstr "No hi ha cap objecte per a apegar.\n"
364
365#: ../app/commands.c:935 ../app/commands.c:973
366msgid "Could not find help directory"
367msgstr "No s'ha pogut trobar el directori d'ajuda"
368
369#: ../app/commands.c:942
370#, c-format
371msgid ""
372"Could not open help directory:\n"
373"%s"
374msgstr ""
375"No s'ha pogut obrir el directori d'ajuda:\n"
376"%s"
377
378#: ../app/commands.c:1011
379msgid "translator_credits-PLEASE_ADD_YOURSELF_HERE"
380msgstr ""
381"Softcatalà <gnome@softcatala.net>\n"
382"Aleix Badia <abadia@ica.es>\n"
383"Xavier Conde <xavi.conde@gmail.com>\n"
384"Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
385"Maria Soler <mariasolercliment@gmail.com>\n"
386"David Planella <david.planella@gmail.com>\n"
387"Pere Orga <pere@orga.cat>"
388
389#: ../app/commands.c:1013
390msgid ""
391"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
392"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
393"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
394"(at your option) any later version.\n"
395"\n"
396"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
397"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
398"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
399"GNU General Public License for more details.\n"
400"\n"
401"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
402"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
403"Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
404msgstr ""
405"Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-"
406"lo\n"
407"sota els termes de la Llicència Pública General GNU tal com ha estat\n"
408"publicada per la Free Software Foundation; ja siga la versió 2 de la\n"
409"Llicència o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.\n"
410"\n"
411"Aquest programa es distribueix amb l'expectativa que serà útil,\n"
412"però SENSE CAP GARANTIA; fins i tot sense la garantia implícita de\n"
413"COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A CAP PROPÒSIT EN PARTICULAR. Vegeu la\n"
414"Llicència Pública General GNU per a obtindre'n més detalls.\n"
415"\n"
416"Heu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU\n"
417"juntament amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free\n"
418"Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-"
419"1307, USA.\n"
420
421#: ../app/commands.c:1040
422msgid "A program for drawing structured diagrams."
423msgstr "Un programa per a dibuixar diagrames estructurats."
424
425#: ../app/confirm.c:65
426#, c-format
427msgid "You are about to print a diagram with %d pages."
428msgstr "Esteu a punt d'imprimir un diagrama amb %d pàgines."
429
430#: ../app/confirm.c:67
431#, c-format
432msgid "You are about to export a diagram with %d pages."
433msgstr "Esteu a punt d'exportar un diagrama amb %d pàgines."
434
435#: ../app/confirm.c:69
436#, c-format
437msgid ""
438"You are about to export a diagram which may require %s of memory.(%d pages)."
439msgstr ""
440"Esteu a punt d'exportar un diagrama que podria requerir %s de memòria. (%d "
441"pàgines)."
442
443#: ../app/confirm.c:77
444msgid ""
445"You can adjust the size of the diagram by changing the 'Scaling' in the "
446"'Page Setup' dialog.\n"
447"Alternatively use 'Select All' and 'Best Fit' to move objects/handles into "
448"the intended bounds."
449msgstr ""
450"Podeu ajustar la mida del diagrama en canviar l'«Escalat» del diàleg de «"
451"Configuració de la pàgina».\n"
452"Com a alternativa, podeu utilitzar «Selecciona-ho tot» i «Millor ajustament» "
453"per a moure els objectes/anses als límits desitjats."
454
455#: ../app/confirm.c:81
456msgid "Confirm Diagram Size"
457msgstr "Confirmeu la mida del diagrama"
458
459#: ../app/create_object.c:74
460#, c-format
461msgid "'%s' creation failed"
462msgstr "No s'ha pogut crear «%s»"
463
464#: ../app/defaults.c:44 ../app/defaults.c:147
465msgid "Object defaults"
466msgstr "Opcions per defecte de l'objecte"
467
468#: ../app/defaults.c:62
469msgid "This object has no defaults."
470msgstr "Aquest objecte no té opcions per defecte."
471
472#: ../app/defaults.c:111
473msgid "Defaults: "
474msgstr "Opcions per defecte: "
475
476#: ../app/diagram.c:237
477#, c-format
478msgid "Couldn't convert filename '%s' to UTF-8: %s\n"
479msgstr "No s'ha pogut convertir el nom del fitxer «%s» a UTF-8: %s\n"
480
481#: ../app/diagram.c:240 ../lib/message.c:91 ../lib/message.c:296
482msgid "Error"
483msgstr "Error"
484
485#. ToDo: move context further up in the callstack and to sth useful with it's content
486#: ../app/diagram.c:272
487msgid "Load Into"
488msgstr "Carrega a"
489
490#: ../app/diagram.c:1217
491msgid "Trying to group with no selected objects."
492msgstr "S'està provant d'agrupar sense cap objecte seleccionat."
493
494#
495#: ../app/diagram_tree_view.c:164
496msgid "Diagram"
497msgstr "Diagrama"
498
499#: ../app/diagram_tree_view.c:171
500#: ../plug-ins/drs/dia-render-script-import.c:232
501msgid "Layer"
502msgstr "Capa"
503
504#: ../app/diagram_tree_view.c:177
505#, c-format
506msgid "%d Layer"
507msgid_plural "%d Layers"
508msgstr[0] "%d capa"
509msgstr[1] "%d capes"
510
511#: ../app/diagram_tree_view.c:181 ../app/diagram_tree_view.c:519
512#: ../objects/Database/table.c:140 ../objects/Istar/actor.c:143
513#: ../objects/Istar/actor.c:144 ../objects/Istar/other.c:147
514#: ../objects/Istar/other.c:148 ../objects/KAOS/other.c:150
515#: ../objects/KAOS/other.c:151 ../objects/UML/association.c:243
516#: ../objects/UML/umlattribute.c:39 ../objects/UML/umlformalparameter.c:37
517#: ../objects/UML/umloperation.c:64 ../objects/UML/umlparameter.c:45
518msgid "Type"
519msgstr "Tipus"
520
521#: ../app/diagram_tree_view.c:184
522msgid "object|Position"
523msgstr "object|Posició"
524
525#: ../app/diagram_tree_view.c:187
526msgid "Children"
527msgstr "Fills"
528
529#: ../app/diagram_tree_view.c:191
530#, c-format
531msgid "%d Object"
532msgid_plural "%d Objects"
533msgstr[0] "%d objecte"
534msgstr[1] "%d objectes"
535
536#: ../app/diagram_tree_view.c:448
537msgid "Select"
538msgstr "Selecciona"
539
540#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Locate
541#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Locate
542#: ../app/diagram_tree_view.c:449 ../objects/FS/function.c:809
543#: ../objects/FS/function.c:1051
544msgid "Locate"
545msgstr "Ubica"
546
547#: ../app/diagram_tree_view.c:450
548msgid "Properties"
549msgstr "Propietats"
550
551#: ../app/diagram_tree_view.c:502 ../app/exit_dialog.c:123
552#: ../app/plugin-manager.c:270 ../objects/Database/table.c:138
553#: ../objects/Database/table.c:181 ../objects/UML/association.c:237
554#: ../objects/UML/class.c:140 ../objects/UML/large_package.c:132
555#: ../objects/UML/umlattribute.c:37 ../objects/UML/umlformalparameter.c:35
556#: ../objects/UML/umloperation.c:62 ../objects/UML/umlparameter.c:43
557msgid "Name"
558msgstr "Nom"
559
560#: ../app/diagram_tree_view.c:565
561msgid "Diagram Tree"
562msgstr "Arbre del diagrama"
563
564#. paper size
565#: ../app/diapagelayout.c:155
566msgid "Paper Size"
567msgstr "Mida del paper"
568
569#. orientation
570#: ../app/diapagelayout.c:184
571msgid "Orientation"
572msgstr "Orientació"
573
574#. margins
575#: ../app/diapagelayout.c:213
576msgid "Margins"
577msgstr "Marges"
578
579#: ../app/diapagelayout.c:225
580msgid "Top:"
581msgstr "Superior:"
582
583#: ../app/diapagelayout.c:238
584msgid "Bottom:"
585msgstr "Inferior:"
586
587#: ../app/diapagelayout.c:251
588msgid "Left:"
589msgstr "Esquerre:"
590
591#: ../app/diapagelayout.c:264
592msgid "Right:"
593msgstr "Dret:"
594
595#. Scaling
596#: ../app/diapagelayout.c:278
597msgid "Scaling"
598msgstr "Escalat"
599
600#: ../app/diapagelayout.c:289
601msgid "Scale:"
602msgstr "Escala:"
603
604#: ../app/diapagelayout.c:301
605msgid "Fit to:"
606msgstr "Ajusta a:"
607
608#: ../app/diapagelayout.c:313
609msgid "by"
610msgstr "per"
611
612#: ../app/diapagelayout.c:732
613#, c-format
614msgid "%0.3gcm x %0.3gcm"
615msgstr "%0.3gcm x %0.3gcm"
616
617#: ../app/diapagelayout.c:836 ../app/pagesetup.c:77
618msgid "Page Setup"
619msgstr "Configuració de la pàgina"
620
621#: ../app/dia-props.c:86
622msgid "Diagram Properties"
623msgstr "Propietats del diagrama"
624
625#: ../app/dia-props.c:120
626msgid "Dynamic grid"
627msgstr "Graella dinàmica"
628
629#: ../app/dia-props.c:128
630msgid "x"
631msgstr "x"
632
633#: ../app/dia-props.c:132
634msgid "y"
635msgstr "y"
636
637#: ../app/dia-props.c:137
638msgid "Spacing"
639msgstr "Espaiat"
640
641#: ../app/dia-props.c:157
642msgid "Visible spacing"
643msgstr "Espaiat visible"
644
645#. Hexes!
646#: ../app/dia-props.c:178 ../app/preferences.c:243
647msgid "Hex grid"
648msgstr "Graella hexagonal"
649
650#: ../app/dia-props.c:186
651msgid "Hex grid size"
652msgstr "Mida de la graella hexagonal"
653
654#: ../app/dia-props.c:199
655msgid "Grid"
656msgstr "Graella"
657
658#: ../app/dia-props.c:210 ../lib/diagramdata.c:123
659msgid "Background"
660msgstr "Fons"
661
662#: ../app/dia-props.c:221 ../app/preferences.c:122
663msgid "Grid Lines"
664msgstr "Línies de la graella"
665
666#: ../app/dia-props.c:232
667msgid "Page Breaks"
668msgstr "Salts de pàgina"
669
670#
671#: ../app/dia-props.c:243
672msgid "Colors"
673msgstr "Colors"
674
675#. Can we be sure that the filename is the 'proper title'?
676#: ../app/dia-props.c:264
677#, c-format
678msgid "Diagram Properties: %s"
679msgstr "Propietats del diagrama: %s"
680
681#: ../app/disp_callbacks.c:91 ../app/properties-dialog.c:156
682msgid ""
683"This object doesn't support Undo/Redo.\n"
684"Undo information erased."
685msgstr ""
686"Aquest objecte no permet desfer/refer.\n"
687"S'ha esborrat la informació per a desfer."
688
689#: ../app/disp_callbacks.c:126
690msgid "Properties…"
691msgstr "Propietats…"
692
693#: ../app/disp_callbacks.c:165
694msgid "Follow link…"
695msgstr "Segueix l'enllaç…"
696
697#: ../app/disp_callbacks.c:287
698msgid "Selection"
699msgstr "Selecció"
700
701#: ../app/disp_callbacks.c:1057
702msgid ""
703"The object you dropped cannot fit into its parent. \n"
704"Either expand the parent object, or drop the object elsewhere."
705msgstr ""
706"L'objecte que heu deixat anar no cap dins del seu pare.\n"
707"Amplieu l'objecte pare o bé deixeu-lo anar en un altre lloc."
708
709#. http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_chapter/gettext_10.html#SEC150
710#. * Althoug the single objects wont get triggered here some languages have variations on the other numbers
711#.
712#: ../app/display.c:109
713#, c-format
714msgid "Selection of %d object"
715msgid_plural "Selection of %d objects"
716msgstr[0] "%d objecte seleccionat"
717msgstr[1] "%d objectes seleccionats"
718
719#: ../app/display.c:119
720#, c-format
721msgid "Selected '%s'"
722msgstr "S'ha seleccionat «%s»"
723
724#. we really should not come here but instead disable the menu command earlier
725#: ../app/display.c:1177
726msgid "No antialiased renderer found"
727msgstr "No s'ha trobat cap renderitzador amb antialiàsing"
728
729#: ../app/display.c:1332
730msgid "<unnamed>"
731msgstr "<sense nom>"
732
733#. no standard buttons
734#: ../app/display.c:1338
735msgid "Closing diagram without saving"
736msgstr "S'està tancant el diagrama sense guardar-lo"
737
738#: ../app/display.c:1340
739#, c-format
740msgid ""
741"The diagram '%s'\n"
742"has not been saved. Save changes now?"
743msgstr ""
744"El diagrama «%s» no s'ha guardat.\n"
745"Voleu guardar-ne els canvis ara?"
746
747#: ../app/display.c:1342
748msgid "Close Diagram"
749msgstr "Tanca el diagrama"
750
751#: ../app/display.c:1347
752msgid "_Discard Changes"
753msgstr "_Descarta els canvis"
754
755#: ../app/exit_dialog.c:77
756msgid "Do Not Exit"
757msgstr "No isques"
758
759#: ../app/exit_dialog.c:79
760msgid "Exit Without Save"
761msgstr "Ix sense guardar"
762
763#: ../app/exit_dialog.c:81
764msgid "Save Selected"
765msgstr "Guarda els seleccionats"
766
767#: ../app/exit_dialog.c:87
768msgid "The following are not saved:"
769msgstr "Els següents no s'han guardat:"
770
771#: ../app/exit_dialog.c:113
772msgid "Save"
773msgstr "Guarda"
774
775#: ../app/exit_dialog.c:129
776msgid "Path"
777msgstr "Camí"
778
779#: ../app/exit_dialog.c:142
780msgid "Select All"
781msgstr "Selecciona-ho tot"
782
783#: ../app/exit_dialog.c:150
784msgid "Select None"
785msgstr "No selecciones res"
786
787#: ../app/exit_dialog.c:236
788msgid "Nothing selected for saving.  Would you like to try again?"
789msgstr "No hi ha res seleccionat per a guardar. Voleu tornar-ho a provar?"
790
791#
792#: ../app/filedlg.c:144 ../app/filedlg.c:152 ../app/filedlg.c:168
793#: ../app/filedlg.c:819 ../lib/widgets.c:406
794msgid "Supported Formats"
795msgstr "Formats admesos"
796
797#: ../app/filedlg.c:197 ../app/filedlg.c:199 ../app/filedlg.c:662
798#: ../app/filedlg.c:664
799msgid "By extension"
800msgstr "Per l'extensió"
801
802#: ../app/filedlg.c:293
803msgid "Open Diagram"
804msgstr "Obri el diagrama"
805
806#: ../app/filedlg.c:326
807msgid "Open Options"
808msgstr "Obri les opcions"
809
810#: ../app/filedlg.c:334 ../app/filedlg.c:801
811msgid "Determine file type:"
812msgstr "Determina el tipus de fitxer:"
813
814#
815#: ../app/filedlg.c:354 ../app/filedlg.c:814 ../lib/widgets.c:414
816msgid "All Files"
817msgstr "Tots els fitxers"
818
819#: ../app/filedlg.c:393 ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:416
820msgid ""
821"Some characters in the filename are neither UTF-8\n"
822"nor your local encoding.\n"
823"Some things will break."
824msgstr ""
825"Alguns dels caràcters del nom del fitxer no són ni UTF-8 ni tampoc de la "
826"codificació local del sistema.\n"
827"Es produiran errors."
828
829#: ../app/filedlg.c:403 ../app/filedlg.c:716
830#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:430
831msgid "File already exists"
832msgstr "El fitxer ja existeix"
833
834#: ../app/filedlg.c:405 ../app/filedlg.c:718
835#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:426
836#, c-format
837msgid ""
838"The file '%s' already exists.\n"
839"Do you want to overwrite it?"
840msgstr ""
841"El fitxer «%s» ja existeix.\n"
842"El voleu sobreescriure?"
843
844#: ../app/filedlg.c:489
845msgid "Save Diagram"
846msgstr "Guarda el diagrama"
847
848#. Need better way to make it a reasonable size.  Isn't there some
849#. standard look for them (or is that just Gnome?)
850#: ../app/filedlg.c:503
851msgid "Compress diagram files"
852msgstr "Comprimeix els fitxers del diagrama"
853
854#: ../app/filedlg.c:512
855msgid ""
856"Compression reduces file size to less than 1/10th size and speeds up loading "
857"and saving.  Some text programs cannot manipulate compressed files."
858msgstr ""
859"La compressió redueix la mida del fitxer a una desena part i agilitza el "
860"procés de càrrega i guardat. Alguns programes de text no poden manipular "
861"fitxers comprimits."
862
863#: ../app/filedlg.c:747
864#, c-format
865msgid ""
866"Could not determine which export filter\n"
867"to use to save '%s'"
868msgstr ""
869"No s'ha pogut determinar quin filtre d'exportació\n"
870"cal utilitzar per a guardar «%s»"
871
872#: ../app/filedlg.c:774
873msgid "Export Diagram"
874msgstr "Exporta el diagrama"
875
876#: ../app/filedlg.c:793
877msgid "Export Options"
878msgstr "Opcions d'exportació"
879
880#: ../app/find-and-replace.c:480
881msgid "_Search for:"
882msgstr "_Cerca:"
883
884#: ../app/find-and-replace.c:493
885msgid "Replace _with:"
886msgstr "Reemplaça _per:"
887
888#: ../app/find-and-replace.c:503
889msgid "_Match case"
890msgstr "_Concordança de majúscules i minúscules"
891
892#: ../app/find-and-replace.c:507
893msgid "Match _entire word only"
894msgstr "Concordança només amb la paraula _completa"
895
896#: ../app/find-and-replace.c:511
897msgid "Match _all properties (not just object name)"
898msgstr "Concordança amb _totes les propietats (no només el nom d'objecte)"
899
900#: ../app/find-and-replace.c:537
901msgid "Find"
902msgstr "Cerca"
903
904#: ../app/find-and-replace.c:567 ../app/menus.c:263
905msgid "Replace"
906msgstr "Reemplaça"
907
908#: ../app/find-and-replace.c:570
909msgid "Replace _All"
910msgstr "Reemplaça-ho _tot"
911
912#. not adding the button in the list above to modify it's text;
913#. * the default "Find and Replace" is just too long for my taste ;)
914#.
915#: ../app/find-and-replace.c:575
916msgid "_Replace"
917msgstr "_Reemplaça"
918
919#: ../app/interface.c:517
920msgid "Pops up the Navigation window."
921msgstr "Mostra la finestra de navegació."
922
923#: ../app/interface.c:732
924msgid "Diagram menu."
925msgstr "Menú del diagrama."
926
927#: ../app/interface.c:772
928msgid "Zoom"
929msgstr "Zoom"
930
931#: ../app/interface.c:787
932msgid "Toggles snap-to-grid for this window."
933msgstr "Commuta l'ajust a la graella en aquesta finestra."
934
935#: ../app/interface.c:798
936msgid "Toggles object snapping for this window."
937msgstr "Commuta l'ajust als objectes en aquesta finestra."
938
939#: ../app/interface.c:926 ../app/interface.c:1034 ../dia.desktop.in.in.h:2
940msgid "Diagram Editor"
941msgstr "Editor de diagrames"
942
943#: ../app/layer_dialog.c:165
944msgid "New Layer"
945msgstr "Capa nova"
946
947#: ../app/layer_dialog.c:166
948msgid "Raise Layer"
949msgstr "Puja la capa"
950
951#: ../app/layer_dialog.c:167
952msgid "Lower Layer"
953msgstr "Baixa la capa"
954
955#: ../app/layer_dialog.c:168
956msgid "Delete Layer"
957msgstr "Suprimeix la capa"
958
959#: ../app/layer_dialog.c:311
960msgid "Layers:"
961msgstr "Capes:"
962
963#: ../app/layer_dialog.c:390
964msgid "Layers"
965msgstr "Capes"
966
967#
968#: ../app/layer_dialog.c:404
969msgid "Diagram:"
970msgstr "Diagrama:"
971
972# c-format
973#: ../app/layer_dialog.c:518 ../app/layer_dialog.c:1231
974#, c-format
975msgid "New layer %d"
976msgstr "Capa nova %d"
977
978#: ../app/layer_dialog.c:733
979msgid "none"
980msgstr "cap"
981
982#: ../app/layer_dialog.c:1201
983msgid "Edit Layer"
984msgstr "Edita la capa"
985
986#: ../app/layer_dialog.c:1201
987msgid "Add Layer"
988msgstr "Afig una capa"
989
990#: ../app/layer_dialog.c:1220
991msgid "Layer name:"
992msgstr "Nom de la capa:"
993
994#: ../app/linewidth_area.c:247 ../lib/properties.h:622 ../lib/properties.h:625
995#: ../objects/chronogram/chronoline.c:181
996#: ../objects/chronogram/chronoref.c:160
997msgid "Line width"
998msgstr "Amplària de la línia"
999
1000#: ../app/linewidth_area.c:259
1001msgid "Line width:"
1002msgstr "Amplària de la línia:"
1003
1004#: ../app/load_save.c:266
1005msgid ""
1006"Error loading diagram.\n"
1007"Linked object not found in document."
1008msgstr ""
1009"S'ha produït un error en carregar el diagrama.\n"
1010"L'objecte enllaçat no s'ha trobat al document."
1011
1012#: ../app/load_save.c:270
1013#, c-format
1014msgid ""
1015"Error loading diagram.\n"
1016"Connection handle %d does not exist on '%s'."
1017msgstr ""
1018"S'ha produït un error en carregar el diagrama.\n"
1019"No existeix l'ansa de connexió associada %d a «%s»."
1020
1021#: ../app/load_save.c:288
1022#, c-format
1023msgid ""
1024"Error loading diagram.\n"
1025"Connection point %d does not exist on '%s'."
1026msgstr ""
1027"S'ha produït un error en carregar el diagrama.\n"
1028"No existeix el punt de connexió %d a «%s»."
1029
1030#: ../app/load_save.c:328
1031#, c-format
1032msgid "Can't find parent %s of %s object\n"
1033msgstr "No es pot trobar el pare %s de l'objecte %s\n"
1034
1035#: ../app/load_save.c:378
1036msgid "You must specify a file, not a directory."
1037msgstr "Heu d'especificar un fitxer, no un directori."
1038
1039#: ../app/load_save.c:385 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1289
1040#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1186 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1288
1041#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:93
1042#, c-format
1043msgid "Couldn't open: '%s' for reading.\n"
1044msgstr "No s'ha pogut obrir: «%s» per a lectura.\n"
1045
1046#. this was talking about unknown file type but it could as well be broken XML
1047#: ../app/load_save.c:403
1048#, c-format
1049msgid "Error loading diagram %s."
1050msgstr "S'ha produït un error en carregar el diagrama %s."
1051
1052#: ../app/load_save.c:408
1053#, c-format
1054msgid ""
1055"Error loading diagram %s.\n"
1056"Unknown file type."
1057msgstr ""
1058"S'ha produït un error en carregar el diagrama %s.\n"
1059"Es desconeix el tipus de fitxer."
1060
1061#: ../app/load_save.c:416
1062#, c-format
1063msgid ""
1064"Error loading diagram %s.\n"
1065"Not a Dia file."
1066msgstr ""
1067"S'ha produït un error en carregar el diagrama %s.\n"
1068"El fitxer no és un fitxer del Dia."
1069
1070#: ../app/load_save.c:674
1071#, c-format
1072msgid ""
1073"Error loading diagram:\n"
1074"%s.\n"
1075"A valid Dia file defines at least one layer."
1076msgstr ""
1077"S'ha produït un error en carregar el diagrama:\n"
1078"%s.\n"
1079"Un fitxer vàlid del Dia defineix almenys una capa."
1080
1081#: ../app/load_save.c:1017
1082#, c-format
1083msgid "Not allowed to write to output file %s\n"
1084msgstr "No es permet escriure al fitxer d'eixida %s\n"
1085
1086#: ../app/load_save.c:1049
1087#, c-format
1088msgid "Not allowed to write temporary files in %s\n"
1089msgstr "No es permet escriure els fitxers temporals a %s\n"
1090
1091#: ../app/load_save.c:1072 ../plug-ins/cgm/cgm.c:1172
1092#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:599
1093#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1179
1094#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1204 ../plug-ins/postscript/render_eps.c:123
1095#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:920
1096#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1801 ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1374
1097#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1078 ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1158
1098#, c-format
1099msgid "Can't open output file %s"
1100msgstr "No es pot obrir el fitxer d'eixida %s"
1101
1102#. Save failed; we clean our stuff up, without touching the file named
1103#. "filename" if it existed.
1104#: ../app/load_save.c:1083
1105#, c-format
1106msgid "Internal error %d writing file %s\n"
1107msgstr "S'ha produït l'error intern %d en escriure el fitxer %s\n"
1108
1109#: ../app/load_save.c:1094
1110#, c-format
1111msgid "Can't rename %s to final output file %s: %s\n"
1112msgstr "No es pot canviar el nom de %s a %s com a fitxer d'eixida: %s\n"
1113
1114#: ../app/load_save.c:1110
1115msgid "Diagram Save"
1116msgstr "Procés de guardar del diagrama"
1117
1118#: ../app/load_save.c:1240 ../app/load_save.c:1245
1119msgid "Dia Diagram File"
1120msgstr "Fitxer de diagrama del Dia"
1121
1122# FIXME: no volia fer servir «ajusta» perquè ja s'utilitza per a «snap» (dpm)
1123#: ../app/menus.c:63
1124msgid "Fit"
1125msgstr "Encaixa"
1126
1127#: ../app/menus.c:80
1128msgid "_File"
1129msgstr "_Fitxer"
1130
1131#: ../app/menus.c:81
1132msgid "Create a new diagram"
1133msgstr "Crea un diagrama nou"
1134
1135#: ../app/menus.c:82
1136msgid "_Open…"
1137msgstr "_Obri…"
1138
1139#: ../app/menus.c:82
1140msgid "Open a diagram file"
1141msgstr "Obri un fitxer de diagrama"
1142
1143#: ../app/menus.c:84
1144msgid "_Help"
1145msgstr "A_juda"
1146
1147#: ../app/menus.c:94
1148msgid "Sheets and Objects…"
1149msgstr "Fulls i objectes…"
1150
1151#: ../app/menus.c:96
1152msgid "Plugins…"
1153msgstr "Connectors…"
1154
1155#: ../app/menus.c:97
1156msgid "_Diagram Tree"
1157msgstr "Arbre del _diagrama"
1158
1159#: ../app/menus.c:102
1160msgid "Show Toolbar"
1161msgstr "Mostra la barra d'eines"
1162
1163#: ../app/menus.c:103
1164msgid "Show Statusbar"
1165msgstr "Mostra la barra d'estat"
1166
1167#: ../app/menus.c:104
1168msgid "Show Layers"
1169msgstr "Mostra les capes"
1170
1171#: ../app/menus.c:110
1172msgid "Save the diagram"
1173msgstr "Guarda el diagrama"
1174
1175#: ../app/menus.c:111
1176msgid "Save _As…"
1177msgstr "_Anomena i guarda…"
1178
1179#: ../app/menus.c:111
1180msgid "Save the diagram with a new name"
1181msgstr "Guarda el diagrama amb un nom nou"
1182
1183#: ../app/menus.c:112
1184msgid "_Export…"
1185msgstr "_Exporta…"
1186
1187#: ../app/menus.c:112
1188msgid "Export the diagram"
1189msgstr "Exporta el diagrama"
1190
1191#: ../app/menus.c:113
1192msgid "_Diagram Properties"
1193msgstr "Propietats del _diagrama"
1194
1195#: ../app/menus.c:114
1196msgid "Page Set_up…"
1197msgstr "_Configuració de la pàgina…"
1198
1199#: ../app/menus.c:115
1200msgid "_Print…"
1201msgstr "Im_primeix…"
1202
1203#: ../app/menus.c:115
1204msgid "Print the diagram"
1205msgstr "Imprimeix el diagrama"
1206
1207#: ../app/menus.c:118
1208msgid "_Edit"
1209msgstr "_Edita"
1210
1211#: ../app/menus.c:119
1212msgid "Undo"
1213msgstr "Desfés"
1214
1215#: ../app/menus.c:120
1216msgid "Redo"
1217msgstr "Refés"
1218
1219#: ../app/menus.c:122
1220msgid "Copy selection"
1221msgstr "Copia la selecció"
1222
1223#: ../app/menus.c:123
1224msgid "Cut selection"
1225msgstr "Retalla la selecció"
1226
1227#: ../app/menus.c:124
1228msgid "Paste selection"
1229msgstr "Apega la selecció"
1230
1231#
1232#: ../app/menus.c:125
1233msgid "_Duplicate"
1234msgstr "_Duplica"
1235
1236#: ../app/menus.c:128
1237msgid "_Find…"
1238msgstr "_Cerca…"
1239
1240#: ../app/menus.c:129
1241msgid "_Replace…"
1242msgstr "_Reemplaça…"
1243
1244#. the following used to bind to <control><shift>C which collides with Unicode input.
1245#. * <control><alt> doesn't work either
1246#: ../app/menus.c:133
1247msgid "Copy Text"
1248msgstr "Copia el text"
1249
1250#: ../app/menus.c:134
1251msgid "Cut Text"
1252msgstr "Retalla el text"
1253
1254#: ../app/menus.c:135
1255msgid "Paste _Text"
1256msgstr "Apega el _text"
1257
1258#: ../app/menus.c:137
1259msgid "Paste _Image"
1260msgstr "Apega la _imatge"
1261
1262#: ../app/menus.c:139
1263msgid "_Layers"
1264msgstr "_Capes"
1265
1266#: ../app/menus.c:140
1267msgid "Add Layer…"
1268msgstr "Afig una capa…"
1269
1270#: ../app/menus.c:141
1271msgid "Rename Layer…"
1272msgstr "Reanomena la capa…"
1273
1274#: ../app/menus.c:142
1275msgid "Move Selection to Layer above"
1276msgstr "Mou la selecció a la capa de damunt"
1277
1278#: ../app/menus.c:143
1279msgid "Move Selection to Layer below"
1280msgstr "Mou la selecció a la capa de davall"
1281
1282#: ../app/menus.c:144
1283msgid "_Layers…"
1284msgstr "_Capes…"
1285
1286#: ../app/menus.c:145
1287msgid "_View"
1288msgstr "_Visualitza"
1289
1290#: ../app/menus.c:146
1291msgid "Zoom in"
1292msgstr "Amplia"
1293
1294#: ../app/menus.c:147
1295msgid "Zoom out"
1296msgstr "Redueix"
1297
1298#: ../app/menus.c:148
1299msgid "_Zoom"
1300msgstr "_Ampliació"
1301
1302#: ../app/menus.c:149
1303msgid "1600%"
1304msgstr "1600%"
1305
1306#: ../app/menus.c:150 ../app/menus.c:578 ../app/menus.c:590
1307msgid "800%"
1308msgstr "800%"
1309
1310#: ../app/menus.c:151 ../app/menus.c:579 ../app/menus.c:591
1311msgid "400%"
1312msgstr "400%"
1313
1314#: ../app/menus.c:152
1315msgid "283"
1316msgstr "283"
1317
1318#: ../app/menus.c:153
1319msgid "200"
1320msgstr "200"
1321
1322#: ../app/menus.c:154
1323msgid "141"
1324msgstr "141"
1325
1326#: ../app/menus.c:156
1327msgid "85"
1328msgstr "85"
1329
1330#: ../app/menus.c:157
1331msgid "70.7"
1332msgstr "70,7"
1333
1334#: ../app/menus.c:158
1335msgid "50"
1336msgstr "50"
1337
1338#: ../app/menus.c:159
1339msgid "35.4"
1340msgstr "35,4"
1341
1342#: ../app/menus.c:160
1343msgid "25"
1344msgstr "25"
1345
1346# FIXME: (dpm)
1347#. Show All, Best Fit.  Same as the Gimp, Ctrl+E
1348#: ../app/menus.c:162
1349msgid "Zoom fit"
1350msgstr "Ajusta"
1351
1352#. "display_toggle_entries" items go here
1353#: ../app/menus.c:166
1354msgid "New _View"
1355msgstr "_Visualització nova"
1356
1357#: ../app/menus.c:167
1358msgid "C_lone View"
1359msgstr "C_lona la visualització"
1360
1361#: ../app/menus.c:170
1362msgid "_Objects"
1363msgstr "_Objectes"
1364
1365#: ../app/menus.c:171
1366msgid "Send to _Back"
1367msgstr "Envia al _fons"
1368
1369#: ../app/menus.c:172
1370msgid "Bring to _Front"
1371msgstr "Porta al p_rimer pla"
1372
1373#: ../app/menus.c:173
1374msgid "Send Backwards"
1375msgstr "Envia cap arrere"
1376
1377#: ../app/menus.c:174
1378msgid "Bring Forwards"
1379msgstr "Porta cap avant"
1380
1381#: ../app/menus.c:176
1382msgid "_Group"
1383msgstr "_Agrupa"
1384
1385#. deliberately not using Ctrl+U for Ungroup
1386#: ../app/menus.c:178
1387msgid "_Ungroup"
1388msgstr "Desagr_upa"
1389
1390#: ../app/menus.c:180
1391msgid "_Parent"
1392msgstr "Associa amb un _pare"
1393
1394#: ../app/menus.c:181
1395msgid "_Unparent"
1396msgstr "D_esassocia del pare"
1397
1398#: ../app/menus.c:182
1399msgid "_Unparent Children"
1400msgstr "D_esassocia els fills"
1401
1402#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Align
1403#: ../app/menus.c:184 ../objects/FS/function.c:807
1404msgid "Align"
1405msgstr "Alinea"
1406
1407#: ../app/menus.c:189 ../objects/standard/textobj.c:110
1408msgid "Top"
1409msgstr "Superior"
1410
1411#: ../app/menus.c:190
1412msgid "Middle"
1413msgstr "Centre"
1414
1415#: ../app/menus.c:191 ../objects/standard/textobj.c:109
1416msgid "Bottom"
1417msgstr "Inferior"
1418
1419#
1420#: ../app/menus.c:193
1421msgid "Spread Out Horizontally"
1422msgstr "Escampa horitzontalment"
1423
1424#: ../app/menus.c:194
1425msgid "Spread Out Vertically"
1426msgstr "Escampa verticalment"
1427
1428#: ../app/menus.c:195
1429msgid "Adjacent"
1430msgstr "Adjacent"
1431
1432#: ../app/menus.c:196
1433msgid "Stacked"
1434msgstr "Apilat"
1435
1436#: ../app/menus.c:197 ../app/menus.c:207
1437msgid "Connected"
1438msgstr "Connectat"
1439
1440#: ../app/menus.c:201
1441msgid "_Select"
1442msgstr "_Selecciona"
1443
1444#: ../app/menus.c:202
1445msgid "All"
1446msgstr "Tot"
1447
1448#: ../app/menus.c:203 ../lib/arrows.c:1890 ../objects/Jackson/domain.c:94
1449#: ../objects/UML/association.c:221 ../objects/UML/association.c:227
1450msgid "None"
1451msgstr "Cap"
1452
1453#: ../app/menus.c:204
1454msgid "Invert"
1455msgstr "Inverteix"
1456
1457#: ../app/menus.c:206
1458msgid "Transitive"
1459msgstr "Transitiu"
1460
1461#: ../app/menus.c:208
1462msgid "Same Type"
1463msgstr "Mateix tipus"
1464
1465#. display_select_radio_entries go here
1466#: ../app/menus.c:212
1467msgid "Select By"
1468msgstr "Selecciona per"
1469
1470#. For placment of the toplevel Layout menu and it's accelerator
1471#: ../app/menus.c:215
1472msgid "L_ayout"
1473msgstr "D_isposició"
1474
1475#: ../app/menus.c:217
1476msgid "_Input Methods"
1477msgstr "Mètodes d'en_trada"
1478
1479#: ../app/menus.c:219
1480msgid "D_ialogs"
1481msgstr "D_iàlegs"
1482
1483#: ../app/menus.c:221
1484msgid "D_ebug"
1485msgstr "D_epura"
1486
1487#: ../app/menus.c:227
1488msgid "_Tools"
1489msgstr "Ei_nes"
1490
1491#: ../app/menus.c:228
1492msgid "Modify"
1493msgstr "Modifica"
1494
1495#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Magnify
1496#: ../app/menus.c:229 ../app/toolbox.c:86 ../objects/FS/function.c:987
1497msgid "Magnify"
1498msgstr "Augmenta"
1499
1500#: ../app/menus.c:230
1501msgid "Edit Text"
1502msgstr "Edita el text"
1503
1504#: ../app/menus.c:231
1505msgid "Scroll"
1506msgstr "Desplaçament"
1507
1508#. how it used to be before 0.96+SVN
1509#. new name matching "same name, same type"  rule
1510#: ../app/menus.c:232 ../app/toolbox.c:98 ../lib/properties.c:101
1511#: ../lib/properties.h:673 ../objects/AADL/aadlbox.c:153
1512#: ../objects/custom/custom_object.c:228 ../objects/Jackson/requirement.c:133
1513#: ../objects/network/basestation.c:132 ../objects/network/radiocell.c:125
1514#: ../objects/UML/activity.c:127 ../objects/UML/actor.c:121
1515#: ../objects/UML/classicon.c:146 ../objects/UML/component.c:128
1516#: ../objects/UML/component_feature.c:158 ../objects/UML/node.c:128
1517#: ../objects/UML/node.c:130 ../objects/UML/note.c:119
1518#: ../objects/UML/object.c:166 ../objects/UML/small_package.c:130
1519#: ../objects/UML/state.c:155 ../objects/UML/usecase.c:137
1520msgid "Text"
1521msgstr "Text"
1522
1523#: ../app/menus.c:233 ../app/toolbox.c:104
1524msgid "Box"
1525msgstr "Quadre"
1526
1527#: ../app/menus.c:234 ../app/toolbox.c:110
1528msgid "Ellipse"
1529msgstr "El·lipse"
1530
1531#: ../app/menus.c:235 ../app/toolbox.c:116
1532msgid "Polygon"
1533msgstr "Polígon"
1534
1535#: ../app/menus.c:236 ../app/toolbox.c:122
1536msgid "Beziergon"
1537msgstr "Beziergon"
1538
1539#: ../app/menus.c:238 ../app/toolbox.c:128 ../objects/standard/line.c:326
1540msgid "Line"
1541msgstr "Línia"
1542
1543#: ../app/menus.c:239 ../app/toolbox.c:134
1544msgid "Arc"
1545msgstr "Arc"
1546
1547#: ../app/menus.c:240 ../app/toolbox.c:140
1548msgid "Zigzagline"
1549msgstr "Línia en ziga-zaga"
1550
1551#: ../app/menus.c:241 ../app/toolbox.c:146
1552msgid "Polyline"
1553msgstr "Polilínia"
1554
1555#: ../app/menus.c:242 ../app/toolbox.c:152
1556msgid "Bezierline"
1557msgstr "Línia de Bézier"
1558
1559#: ../app/menus.c:243 ../app/toolbox.c:165
1560msgid "Outline"
1561msgstr "Contorn"
1562
1563#: ../app/menus.c:245 ../app/toolbox.c:158
1564msgid "Image"
1565msgstr "Imatge"
1566
1567#: ../app/menus.c:252
1568msgid "_Antialiased"
1569msgstr "Su_avitza el traçat de línies"
1570
1571#: ../app/menus.c:253
1572msgid "Show _Grid"
1573msgstr "Mostra la _graella"
1574
1575#: ../app/menus.c:254
1576msgid "_Snap to Grid"
1577msgstr "Aju_sta a la graella"
1578
1579#
1580#: ../app/menus.c:255
1581msgid "Snap to _Objects"
1582msgstr "Ajusta als _objectes"
1583
1584#: ../app/menus.c:256
1585msgid "Show _Rulers"
1586msgstr "Mostra els _regles"
1587
1588#: ../app/menus.c:257
1589msgid "Show _Connection Points"
1590msgstr "Mostra els punts de _connexió"
1591
1592#: ../app/menus.c:264
1593msgid "Union"
1594msgstr "Unió"
1595
1596#: ../app/menus.c:265
1597msgid "Intersection"
1598msgstr "Intersecció"
1599
1600#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Remove
1601#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove
1602#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Remove
1603#: ../app/menus.c:266 ../objects/FS/function.c:707
1604#: ../objects/FS/function.c:859 ../objects/FS/function.c:861
1605msgid "Remove"
1606msgstr "Suprimeix"
1607
1608#. Cannot also be called Invert, duplicate names caused keybinding problems
1609#: ../app/menus.c:268
1610msgid "Inverse"
1611msgstr "Invers"
1612
1613#: ../app/menus.c:331
1614msgid "NULL tooldata in tool_menu_select"
1615msgstr "Dades d'eina NULL a tool_menu_select"
1616
1617#: ../app/menus.c:580 ../app/menus.c:592
1618msgid "300%"
1619msgstr "300%"
1620
1621#: ../app/menus.c:581 ../app/menus.c:593
1622msgid "200%"
1623msgstr "200%"
1624
1625#: ../app/menus.c:582 ../app/menus.c:594
1626msgid "150%"
1627msgstr "150%"
1628
1629#: ../app/menus.c:583 ../app/menus.c:595
1630msgid "100%"
1631msgstr "100%"
1632
1633#: ../app/menus.c:584 ../app/menus.c:596
1634msgid "75%"
1635msgstr "75%"
1636
1637#: ../app/menus.c:585 ../app/menus.c:597
1638msgid "50%"
1639msgstr "50%"
1640
1641#: ../app/menus.c:586 ../app/menus.c:598
1642msgid "25%"
1643msgstr "25%"
1644
1645#: ../app/menus.c:587 ../app/menus.c:599
1646msgid "10%"
1647msgstr "10%"
1648
1649#: ../app/menus.c:625
1650msgid "Toggles snap-to-grid."
1651msgstr "Commuta l'ajust a la graella."
1652
1653#: ../app/menus.c:636
1654msgid "Toggles object snapping."
1655msgstr "Commuta l'ajust als objectes."
1656
1657#: ../app/modify_tool.c:390
1658msgid "Couldn't get GTK+ settings"
1659msgstr "No s'han pogut obtindre els paràmetres de la GTK+"
1660
1661#: ../app/plugin-manager.c:208
1662msgid "Plugins"
1663msgstr "Connectors"
1664
1665#: ../app/plugin-manager.c:263
1666msgid "Loaded"
1667msgstr "Carregat"
1668
1669#: ../app/plugin-manager.c:276
1670msgid "Description"
1671msgstr "Descripció"
1672
1673#: ../app/plugin-manager.c:285
1674msgid "Load at Startup"
1675msgstr "Càrrega automàtica a l'inici"
1676
1677#: ../app/plugin-manager.c:292
1678msgid "Filename"
1679msgstr "Nom del fitxer"
1680
1681#: ../app/preferences.c:100 ../app/preferences.c:143
1682msgid "any"
1683msgstr "qualsevol"
1684
1685#: ../app/preferences.c:118
1686msgid "User Interface"
1687msgstr "Interfície d'usuari"
1688
1689#: ../app/preferences.c:119
1690msgid "Diagram Defaults"
1691msgstr "Opcions per defecte del diagrama"
1692
1693#: ../app/preferences.c:120
1694msgid "View Defaults"
1695msgstr "Opcions per defecte de la visualització"
1696
1697#: ../app/preferences.c:121
1698msgid "Favorites"
1699msgstr "Preferits"
1700
1701#: ../app/preferences.c:164
1702msgid "Reset tools after create"
1703msgstr "Reinicia les eines després de crear"
1704
1705#: ../app/preferences.c:167
1706msgid "Number of undo levels:"
1707msgstr "Nombre de nivells de desfer:"
1708
1709#: ../app/preferences.c:170
1710msgid ""
1711"Reverse dragging selects\n"
1712"intersecting objects"
1713msgstr ""
1714"L'arrossegament invers selecciona\n"
1715"els objectes que s'intersequen"
1716
1717#: ../app/preferences.c:173
1718msgid "Recent documents list size:"
1719msgstr "Mida de la llista de documents recents:"
1720
1721#: ../app/preferences.c:176
1722msgid "Use menu bar"
1723msgstr "Utilitza la barra de menú"
1724
1725#: ../app/preferences.c:179
1726msgid "Keep tool box on top of diagram windows"
1727msgstr "Mantín la caixa d'eines al capdamunt de les finestres del diagrama"
1728
1729#: ../app/preferences.c:182
1730msgid "Length unit:"
1731msgstr "Unitats de llargària:"
1732
1733#: ../app/preferences.c:185
1734msgid "Font size unit:"
1735msgstr "Unitat de la mida del tipus de lletra:"
1736
1737#: ../app/preferences.c:188
1738msgid "New diagram:"
1739msgstr "Diagrama nou:"
1740
1741#: ../app/preferences.c:189
1742msgid "Portrait"
1743msgstr "Vertical"
1744
1745#: ../app/preferences.c:191
1746msgid "Paper type:"
1747msgstr "Tipus de paper:"
1748
1749#: ../app/preferences.c:193
1750msgid "Background Color:"
1751msgstr "Color del fons:"
1752
1753#: ../app/preferences.c:195
1754msgid "Compress saved files"
1755msgstr "Comprimeix els fitxers guardats"
1756
1757#: ../app/preferences.c:198
1758msgid "Connection Points:"
1759msgstr "Punts de connexió:"
1760
1761#. { NULL, PREF_NONE, 0, NULL, 3, N_("Grid:") },
1762#: ../app/preferences.c:199 ../app/preferences.c:210 ../app/preferences.c:234
1763msgid "Visible"
1764msgstr "Visible"
1765
1766#: ../app/preferences.c:200
1767msgid "Snap to object"
1768msgstr "Ajusta a l'objecte"
1769
1770#: ../app/preferences.c:203
1771msgid "New window:"
1772msgstr "Finestra nova:"
1773
1774#: ../app/preferences.c:204
1775msgid "Width:"
1776msgstr "Amplària:"
1777
1778#: ../app/preferences.c:205
1779msgid "Height:"
1780msgstr "Alçària:"
1781
1782#: ../app/preferences.c:206
1783msgid "Magnify:"
1784msgstr "Augmenta:"
1785
1786#: ../app/preferences.c:209
1787msgid "Page breaks:"
1788msgstr "Salts de pàgina:"
1789
1790#: ../app/preferences.c:211 ../app/preferences.c:241
1791msgid "Color:"
1792msgstr "Color:"
1793
1794#: ../app/preferences.c:212
1795msgid "Solid lines"
1796msgstr "Línies sòlides"
1797
1798#: ../app/preferences.c:215
1799msgid "Antialias:"
1800msgstr "Antialiàsing:"
1801
1802#: ../app/preferences.c:216
1803msgid "view antialiased"
1804msgstr "mostra amb antialiàsing"
1805
1806#. Favored Filter
1807#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export
1808#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Export
1809#: ../app/preferences.c:220 ../objects/FS/function.c:697
1810#: ../objects/FS/function.c:699 ../plug-ins/libart/export_png.c:329
1811msgid "Export"
1812msgstr "Exporta"
1813
1814#: ../app/preferences.c:222
1815msgid "Portable Network Graphics"
1816msgstr "Format d'imatge PNG"
1817
1818#: ../app/preferences.c:224 ../plug-ins/svg/render_svg.c:605
1819#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1444
1820msgid "Scalable Vector Graphics"
1821msgstr "Gràfics vectorials escalables"
1822
1823#: ../app/preferences.c:226
1824msgid "PostScript"
1825msgstr "PostScript"
1826
1827#: ../app/preferences.c:228 ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1476
1828msgid "Windows Metafile"
1829msgstr "Metafitxer del Windows"
1830
1831#
1832#: ../app/preferences.c:230 ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1485
1833msgid "Enhanced Metafile"
1834msgstr "Metafitxer millorat"
1835
1836#: ../app/preferences.c:235
1837msgid "Snap to"
1838msgstr "Ajusta a"
1839
1840#: ../app/preferences.c:236
1841msgid "Dynamic grid resizing"
1842msgstr "Redimensionament dinàmic de la graella"
1843
1844#: ../app/preferences.c:237
1845msgid "X Size:"
1846msgstr "Mida de l'eix X:"
1847
1848#: ../app/preferences.c:238
1849msgid "Y Size:"
1850msgstr "Mida de l'eix Y:"
1851
1852#: ../app/preferences.c:239
1853msgid "Visual Spacing X:"
1854msgstr "Espaiat visible X:"
1855
1856#: ../app/preferences.c:240
1857msgid "Visual Spacing Y:"
1858msgstr "Espaiat visible Y:"
1859
1860#: ../app/preferences.c:242
1861msgid "Lines per major line"
1862msgstr "Línies per cada línia principal"
1863
1864#
1865#: ../app/preferences.c:244
1866msgid "Hex Size:"
1867msgstr "Mida de l'hexàgon:"
1868
1869#: ../app/preferences.c:481 ../lib/prop_inttypes.c:159
1870#: ../lib/prop_pixbuf.c:270
1871msgid "Yes"
1872msgstr "Sí"
1873
1874#: ../app/preferences.c:481 ../app/preferences.c:492
1875#: ../lib/prop_inttypes.c:161 ../lib/prop_inttypes.c:187
1876#: ../lib/prop_pixbuf.c:272 ../lib/prop_pixbuf.c:278
1877msgid "No"
1878msgstr "No"
1879
1880#: ../app/preferences.c:595
1881msgid "Preferences"
1882msgstr "Preferències"
1883
1884#: ../app/properties-dialog.c:60
1885msgid "Object properties"
1886msgstr "Propietats de l'objecte"
1887
1888#: ../app/properties-dialog.c:85
1889msgid "This object has no properties."
1890msgstr "Aquest objecte no té propietats."
1891
1892#: ../app/properties-dialog.c:248
1893msgid "Properties: "
1894msgstr "Propietats: "
1895
1896#: ../app/properties-dialog.c:252
1897msgid "Object properties:"
1898msgstr "Propietats de l'objecte:"
1899
1900#: ../app/sheets.c:158
1901#, c-format
1902msgid ""
1903"%s\n"
1904"System sheet"
1905msgstr ""
1906"%s\n"
1907"Full del sistema"
1908
1909#: ../app/sheets.c:160
1910#, c-format
1911msgid ""
1912"%s\n"
1913"User sheet"
1914msgstr ""
1915"%s\n"
1916"Full de l'usuari"
1917
1918#: ../app/sheets.c:278
1919msgid ""
1920"Can't get symbol 'custom_type' from any module.\n"
1921"Editing shapes is disabled."
1922msgstr ""
1923"El símbol «custom_type» no es pot obtindre de cap mòdul.\n"
1924"S'ha inhabilitat l'edició de figures."
1925
1926#: ../app/sheets.c:413
1927#, c-format
1928msgid "Widget not found: %s"
1929msgstr "No s'ha trobat l'element de la interfície gràfica: %s"
1930
1931#: ../app/sheets.c:443
1932msgid "SVG Shape"
1933msgstr "Forma SVG"
1934
1935#
1936#: ../app/sheets.c:445
1937msgid "Programmed DiaObject"
1938msgstr "DiaObject programat"
1939
1940#: ../app/sheets_dialog.c:255
1941msgid "Select SVG Shape File"
1942msgstr "Selecciona el fitxer de forma SVG"
1943
1944#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:164
1945msgid "Copy ->"
1946msgstr "Copia ->"
1947
1948#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:166
1949msgid "Copy All ->"
1950msgstr "Copia-ho tot ->"
1951
1952#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:168
1953msgid "Move ->"
1954msgstr "Mou ->"
1955
1956#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:170
1957msgid "Move All ->"
1958msgstr "Mou-ho tot ->"
1959
1960#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:177
1961msgid "<- Copy"
1962msgstr "<- Copia"
1963
1964#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:179
1965msgid "<- Copy All"
1966msgstr "<- Copia-ho tot"
1967
1968#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:181
1969msgid "<- Move"
1970msgstr "<- Mou"
1971
1972#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:183
1973msgid "<- Move All"
1974msgstr "<- Mou-ho tot"
1975
1976#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:289 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1072
1977msgid "Line Break"
1978msgstr "Salt de línia"
1979
1980#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:303
1981#, c-format
1982msgid ""
1983"%s\n"
1984"Shape"
1985msgstr ""
1986"%s\n"
1987"Forma"
1988
1989#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:306
1990#, c-format
1991msgid ""
1992"%s\n"
1993"Object"
1994msgstr ""
1995"%s\n"
1996"Objecte"
1997
1998#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:309
1999#, c-format
2000msgid ""
2001"%s\n"
2002"Unassigned type"
2003msgstr ""
2004"%s\n"
2005"Tipus no assignat"
2006
2007#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:771
2008msgid "Please select a .shape file"
2009msgstr "Seleccioneu un fitxer .shape"
2010
2011#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:778
2012#, c-format
2013msgid "Filename must end with '%s': '%s'"
2014msgstr "El nom de fitxer ha d'acabar amb «%s»: «%s»"
2015
2016#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:786
2017#, c-format
2018msgid "Error examining %s: %s"
2019msgstr "S'ha produït un error en examinar %s: %s"
2020
2021#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:817
2022msgid "Please export the diagram as a shape."
2023msgstr "Heu d'exportar el diagrama com a forma."
2024
2025#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:820
2026#, c-format
2027msgid "Could not interpret shape file: '%s'"
2028msgstr "No s'ha pogut interpretar el fitxer de forma: «%s»"
2029
2030#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:888
2031msgid "Sheet must have a Name"
2032msgstr "El full ha de tindre un nom"
2033
2034#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1582 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1589
2035#, c-format
2036msgid "Couldn't open '%s': %s"
2037msgstr "No s'ha pogut obrir «%s»: %s"
2038
2039#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1643
2040#, c-format
2041msgid "Couldn't open: '%s' for writing"
2042msgstr "No s'ha pogut obrir: «%s» per a escriure-hi"
2043
2044#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1653
2045msgid "a user"
2046msgstr "un usuari"
2047
2048#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1666
2049#, c-format
2050msgid "File: %s"
2051msgstr "Fitxer: %s"
2052
2053#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1669
2054#, c-format
2055msgid "Date: %s"
2056msgstr "Data: %s"
2057
2058#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1673
2059#, c-format
2060msgid "For: %s"
2061msgstr "Per: %s"
2062
2063#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1690
2064msgid "add shapes here"
2065msgstr "afig les formes ací"
2066
2067#: ../app/splash.c:50
2068msgid "Loading …"
2069msgstr "S'està carregant…"
2070
2071#: ../app/splash.c:68
2072#, c-format
2073msgid "Dia v %s"
2074msgstr "Dia versió %s"
2075
2076#: ../app/toolbox.c:74
2077msgid ""
2078"Modify object(s)\n"
2079"Use <Space> to toggle between this and other tools"
2080msgstr ""
2081"Modifiqueu els objectes\n"
2082"Utilitzeu la tecla <Espai> per a commutar entre aquesta i altres eines"
2083
2084#: ../app/toolbox.c:80
2085msgid ""
2086"Text edit(s)\n"
2087"Use <Esc> to leave this tool"
2088msgstr ""
2089"Edició de text \n"
2090"Premeu la tecla d'escapada per a abandonar aquesta eina"
2091
2092#: ../app/toolbox.c:92
2093msgid "Scroll around the diagram"
2094msgstr "Desplaça pel diagrama"
2095
2096#: ../app/toolbox.c:354
2097#, c-format
2098msgid "No sheet named %s"
2099msgstr "No hi ha cap full anomenat %s"
2100
2101#: ../app/toolbox.c:392
2102msgid "Other sheets"
2103msgstr "Altres fulls"
2104
2105#: ../app/toolbox.c:452 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:1
2106msgid "Flowchart"
2107msgstr "Diagrama de flux"
2108
2109#: ../app/toolbox.c:496
2110msgid ""
2111"Foreground & background colors for new objects.  The small black and white "
2112"squares reset colors.  The small arrows swap colors.  Double-click to change "
2113"colors."
2114msgstr ""
2115"Els colors de primer pla i de fons per als objectes nous. Els quadrats "
2116"xicotets en blanc i negre reinicien els colors. Les fletxes xicotetes "
2117"intercanvien els colors. Feu un doble clic per a canviar-los."
2118
2119#: ../app/toolbox.c:510
2120msgid ""
2121"Line widths.  Click on a line to set the default line width for new "
2122"objects.  Double-click to set the line width more precisely."
2123msgstr ""
2124"L'amplària de la línia. Feu clic sobre una línia per a especificar "
2125"l'amplària per defecte de les línies dels objectes nous. Feu doble clic per "
2126"a especificar-la de forma més precisa."
2127
2128#: ../app/toolbox.c:553
2129msgid ""
2130"Arrow style at the beginning of new lines.  Click to pick an arrow, or set "
2131"arrow parameters with Details…"
2132msgstr ""
2133"L'estil de fletxa a l'inici de les línies noves. Feu clic per a triar una "
2134"fletxa, o definiu els paràmetres de la fletxa amb «Detalls…»"
2135
2136#: ../app/toolbox.c:558
2137msgid ""
2138"Line style for new lines.  Click to pick a line style, or set line style "
2139"parameters with Details…"
2140msgstr ""
2141"L'estil de línia de les línies noves. Feu clic per a triar un estil de "
2142"línia, o definiu els paràmetres d'estil de línia amb «Detalls…»"
2143
2144#: ../app/toolbox.c:574
2145msgid ""
2146"Arrow style at the end of new lines.  Click to pick an arrow, or set arrow "
2147"parameters with Details…"
2148msgstr ""
2149"L'estil de fletxa al final de les línies noves. Feu clic per a triar una "
2150"fletxa, o definiu els paràmetres de la fletxa amb «Detalls…»"
2151
2152#: ../dia.desktop.in.in.h:1
2153msgid "Dia"
2154msgstr "Dia"
2155
2156#
2157#: ../dia.desktop.in.in.h:3
2158msgid "Dia Diagram Editor"
2159msgstr "Editor de diagrames Dia"
2160
2161#
2162#: ../dia.desktop.in.in.h:4
2163msgid "Edit your Diagrams"
2164msgstr "Editeu els vostres diagrames"
2165
2166#. Installer message if no GTK+ was found
2167#: ../installer/win32/gennsh.c:39
2168msgid ""
2169"GTK+ is not installed. Please use the full installer. It is available from "
2170"http://dia-installer.de."
2171msgstr ""
2172"La GTK+ no està instal·lada. Feu servir l'instal·lador complet. Està "
2173"disponible a http://dia-installer.de."
2174
2175#. Installer message: Don't install over pre 0.95 versions
2176#: ../installer/win32/gennsh.c:42
2177msgid ""
2178"Please remove old Dia installations completely or install Dia to a different "
2179"location."
2180msgstr ""
2181"Suprimiu completament les instal·lacions antigues del Dia o instal·leu el "
2182"Dia en una ubicació diferent."
2183
2184#. Installer message:  License Page
2185#: ../installer/win32/gennsh.c:45
2186msgid "Next >"
2187msgstr "Següent >"
2188
2189#. Installer message, keep the $(^Name) and $_CLICK, these will be replaced
2190#: ../installer/win32/gennsh.c:48
2191msgid ""
2192"$(^Name) is released under the GPL license. The license is provided here for "
2193"information purposes only. $_CLICK"
2194msgstr ""
2195"$(^Name) es distribueix sota la llicència GPL. La llicència es proporciona "
2196"únicament a efectes informatius. $_CLICK"
2197
2198#
2199#. Installer message: Components page
2200#: ../installer/win32/gennsh.c:51
2201msgid "Dia Diagram Editor (required)"
2202msgstr "Editor de diagrames Dia (requerit)"
2203
2204#. Installer message: Components page
2205#: ../installer/win32/gennsh.c:54
2206msgid "Translations"
2207msgstr "Traduccions"
2208
2209#. Installer message: Component description
2210#: ../installer/win32/gennsh.c:57
2211msgid "Optional translations of the Dia user interface"
2212msgstr "Traduccions opcionals de la interfície d'usuari del Dia"
2213
2214#. Installer message: Component description
2215#: ../installer/win32/gennsh.c:60
2216msgid "Core Dia files and dlls"
2217msgstr "Fitxers i dlls del nucli del Dia"
2218
2219#. Installer message: Component name
2220#: ../installer/win32/gennsh.c:63
2221msgid "Python plug-in"
2222msgstr "Connector del Python"
2223
2224#. Installer message: Component description
2225#: ../installer/win32/gennsh.c:66
2226msgid ""
2227"Support for the Python Scripting Language 2.3. Do not select this if Python "
2228"is not installed."
2229msgstr ""
2230"Implementació del llenguatge de seqüències d'ordres Python 2.3. No ho "
2231"seleccioneu si no està instal·lat el Python."
2232
2233#. Installer message: hyperlink text on finish page
2234#: ../installer/win32/gennsh.c:69
2235msgid "Visit the Dia for Windows Web Page"
2236msgstr "Visiteu la pàgina web del Dia per a Windows"
2237
2238#. Installer message: Dia uninstaller entry in Control Panel
2239#: ../installer/win32/gennsh.c:72
2240msgid "Dia (remove only)"
2241msgstr "Dia (només supressió)"
2242
2243#. Installer message: confirmation question. Keep $\r
2244#: ../installer/win32/gennsh.c:75
2245msgid ""
2246"Your old Dia directory is about to be deleted. Would you like to continue?$\r"
2247"$\rNote: Any non-standard plugins that you may have installed will be "
2248"deleted.$\rDia user settings will not be affected."
2249msgstr ""
2250"Se suprimirà el directori antic del Dia. Voleu continuar?$\r$\rNota: se "
2251"suprimiran tots els connectors no estàndard que tingueu instal·lats.$\rEls "
2252"paràmetres d'usuari del Dia no es veuran afectats."
2253
2254#. Installer message: confirmatin question. Keep $\r
2255#: ../installer/win32/gennsh.c:78
2256msgid ""
2257"The installation directory you specified already exists. Any contents$\rwill "
2258"be deleted. Would you like to continue?"
2259msgstr ""
2260"Heu especificat un directori d'instal·lació que ja existeix. Se suprimiran$\r"
2261"tots els seus continguts. Voleu continuar?"
2262
2263#. Installer message: Uninstall Section Prompts. Keep $\r
2264#: ../installer/win32/gennsh.c:81
2265msgid ""
2266"The uninstaller could not find registry entries for Dia.$\rIt is likely that "
2267"another user installed this application."
2268msgstr ""
2269"El desinstal·lador no ha pogut trobar entrades de registre del Dia.$\rÉs "
2270"probable que un altre usuari ja haja desinstal·lat aquesta aplicació."
2271
2272#. Installer message: Uninstall error message
2273#: ../installer/win32/gennsh.c:84
2274msgid "You do not have permission to uninstall this application."
2275msgstr "No teniu permisos suficients per a desinstal·lar aquesta aplicació."
2276
2277#. Installer message: Uninstallation warning. Keep $INSTDIR
2278#: ../installer/win32/gennsh.c:87
2279msgid "This will completely delete $INSTDIR and all subdirectories. Continue?"
2280msgstr ""
2281"Això suprimirà completament $INSTDIR i tots els subdirectoris. Voleu "
2282"continuar?"
2283
2284#. Installer message: Uninstallation warning. Keep $\PROFILE\.dia
2285#: ../installer/win32/gennsh.c:90
2286msgid ""
2287"This will completely delete $PROFILE\\.dia and all subdirectories. Continue?"
2288msgstr ""
2289"Això suprimirà completament $PROFILE\\.dia i tots els subdirectoris. Voleu "
2290"continuar?"
2291
2292#: ../lib/arrows.c:1891
2293msgid "Lines"
2294msgstr "Línies"
2295
2296#: ../lib/arrows.c:1892
2297msgid "Hollow Triangle"
2298msgstr "Triangle buit"
2299
2300#: ../lib/arrows.c:1893
2301msgid "Filled Triangle"
2302msgstr "Triangle ple"
2303
2304#: ../lib/arrows.c:1894
2305msgid "Unfilled Triangle"
2306msgstr "Triangle no emplenat"
2307
2308#: ../lib/arrows.c:1895
2309msgid "Hollow Diamond"
2310msgstr "Diamant buit"
2311
2312#: ../lib/arrows.c:1896
2313msgid "Filled Diamond"
2314msgstr "Diamant ple"
2315
2316#: ../lib/arrows.c:1897
2317msgid "Half Diamond"
2318msgstr "Mig diamant"
2319
2320#: ../lib/arrows.c:1898
2321msgid "Half Head"
2322msgstr "Mig cap"
2323
2324#: ../lib/arrows.c:1899
2325msgid "Slashed Cross"
2326msgstr "Creu inclinada"
2327
2328#: ../lib/arrows.c:1900
2329msgid "Filled Ellipse"
2330msgstr "El·lipse plena"
2331
2332#: ../lib/arrows.c:1901
2333msgid "Hollow Ellipse"
2334msgstr "El·lipse buida"
2335
2336#: ../lib/arrows.c:1902
2337msgid "Filled Dot"
2338msgstr "Punt ple"
2339
2340#: ../lib/arrows.c:1903
2341msgid "Dimension Origin"
2342msgstr "Origen de la dimensió"
2343
2344#: ../lib/arrows.c:1904
2345msgid "Blanked Dot"
2346msgstr "Punt blanc"
2347
2348#: ../lib/arrows.c:1905
2349msgid "Double Hollow Triangle"
2350msgstr "Triangle buit doble"
2351
2352#: ../lib/arrows.c:1906
2353msgid "Double Filled Triangle"
2354msgstr "Triangle ple doble"
2355
2356#: ../lib/arrows.c:1907
2357msgid "Filled Dot and Triangle"
2358msgstr "Triangle i punt plens"
2359
2360#: ../lib/arrows.c:1908
2361msgid "Filled Box"
2362msgstr "Quadre ple"
2363
2364#: ../lib/arrows.c:1909
2365msgid "Blanked Box"
2366msgstr "Caixa blanca"
2367
2368#: ../lib/arrows.c:1910
2369msgid "Slashed"
2370msgstr "Barrat"
2371
2372#: ../lib/arrows.c:1911
2373msgid "Integral Symbol"
2374msgstr "Símbol de la integral"
2375
2376#: ../lib/arrows.c:1912
2377msgid "Crow Foot"
2378msgstr "Pota de gall"
2379
2380#: ../lib/arrows.c:1913
2381msgid "Cross"
2382msgstr "Creu"
2383
2384#: ../lib/arrows.c:1914
2385msgid "1-or-many"
2386msgstr "1-o-uns-quants"
2387
2388#: ../lib/arrows.c:1915
2389msgid "0-or-many"
2390msgstr "0-o-uns-quants"
2391
2392#: ../lib/arrows.c:1916
2393msgid "1-or-0"
2394msgstr "1-o-0"
2395
2396#: ../lib/arrows.c:1917
2397msgid "1 exactly"
2398msgstr "1 exactament"
2399
2400#: ../lib/arrows.c:1918
2401msgid "Filled Concave"
2402msgstr "Còncau emplenat"
2403
2404#: ../lib/arrows.c:1919
2405msgid "Blanked Concave"
2406msgstr "Còncau blanc"
2407
2408#: ../lib/arrows.c:1920 ../lib/properties.c:81 ../lib/properties.c:87
2409#: ../lib/properties.h:600 ../lib/properties.h:606
2410msgid "Round"
2411msgstr "Cercle"
2412
2413#: ../lib/arrows.c:1921
2414msgid "Open Round"
2415msgstr "Cercle obert"
2416
2417#: ../lib/arrows.c:1922
2418msgid "Backslash"
2419msgstr "Barra inversa"
2420
2421#: ../lib/arrows.c:1923
2422msgid "Infinite Line"
2423msgstr "Línia infinita"
2424
2425#: ../lib/arrows.c:2051
2426msgid "Arrow head of unknown type"
2427msgstr "Punta de fletxa de tipus desconegut"
2428
2429#: ../lib/arrows.c:2059
2430#, c-format
2431msgid "Arrow head of type %s has too small dimensions; removing.\n"
2432msgstr ""
2433"Les dimensions de la punta de fletxa del tipus %s són massa xicotetes; se "
2434"suprimirà.\n"
2435
2436#: ../lib/arrows.c:2192
2437msgid "unknown arrow"
2438msgstr "tipus de fletxa desconegut"
2439
2440#: ../lib/create.c:50 ../lib/create.c:100 ../lib/create.c:127
2441#: ../lib/create.c:160 ../lib/create.c:196 ../lib/create.c:228
2442#: ../lib/create.c:252 ../lib/create.c:284 ../lib/create.c:305
2443#: ../lib/create.c:335 ../lib/create.c:378 ../plug-ins/svg/svg-import.c:398
2444#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:144
2445msgid "Can't find standard object"
2446msgstr "No es pot trobar l'objecte estàndard"
2447
2448#: ../lib/diaarrowchooser.c:367
2449msgid "Arrow Properties"
2450msgstr "Propietats de la fletxa"
2451
2452#
2453#: ../lib/diaarrowselector.c:123
2454msgid "More arrows"
2455msgstr "Més fletxes"
2456
2457#
2458#: ../lib/diaarrowselector.c:140
2459msgid "Size: "
2460msgstr "Mida: "
2461
2462#: ../lib/diacolorselector.c:204
2463msgid "Select color"
2464msgstr "Seleccioneu el color"
2465
2466#: ../lib/diacolorselector.c:292
2467msgid "More colors…"
2468msgstr "Més colors…"
2469
2470#: ../lib/dia_dirs.c:327
2471#, c-format
2472msgid "Too many \"..\"s in filename %s\n"
2473msgstr "Els caràcters «..» apareixen massa vegades en el nom del fitxer %s\n"
2474
2475#: ../lib/diadynamicmenu.c:396
2476msgid "Reset menu"
2477msgstr "Reinicia el menú"
2478
2479#: ../lib/diafontselector.c:158
2480msgid "Other fonts"
2481msgstr "Altres tipus de lletra"
2482
2483#: ../lib/diafontselector.c:233
2484#, c-format
2485msgid "Couldn't find font family for %s\n"
2486msgstr "No s'ha pogut trobar la família del tipus de lletra %s\n"
2487
2488#. pathologic case - pixbuf not even supporting PNG?
2489#: ../lib/dia_image.c:328
2490#, c-format
2491msgid ""
2492"Unsupported file format for saving:\n"
2493"%s\n"
2494"%s"
2495msgstr ""
2496"No es pot guardar en aquest format de fitxer:\n"
2497"%s\n"
2498"%s"
2499
2500#: ../lib/dia_image.c:331
2501#, c-format
2502msgid ""
2503"Could not save file:\n"
2504"%s\n"
2505"%s"
2506msgstr ""
2507"No s'ha pogut guardar el fitxer:\n"
2508"%s\n"
2509"%s"
2510
2511#: ../lib/dialinechooser.c:309
2512msgid "Line Style Properties"
2513msgstr "Propietats de l'estil de línia"
2514
2515#: ../lib/dialinechooser.c:344
2516msgid "Details…"
2517msgstr "Detalls…"
2518
2519#: ../lib/dialinestyleselector.c:124
2520msgid "line|Solid"
2521msgstr "line|Sòlid"
2522
2523#: ../lib/dialinestyleselector.c:130
2524msgid "line|Dashed"
2525msgstr "line|Guionet"
2526
2527#: ../lib/dialinestyleselector.c:136
2528msgid "line|Dash-Dot"
2529msgstr "line|Guionet-punt"
2530
2531#: ../lib/dialinestyleselector.c:142
2532msgid "line|Dash-Dot-Dot"
2533msgstr "line|Guionet-punt-punt"
2534
2535#: ../lib/dialinestyleselector.c:148
2536msgid "line|Dotted"
2537msgstr "line|Punts"
2538
2539#. fs->sizebox = GTK_HBOX(box);
2540#: ../lib/dialinestyleselector.c:166
2541msgid "Dash length: "
2542msgstr "Mida dels guionets: "
2543
2544#: ../lib/dialogs.c:51 ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:314
2545msgid "OK"
2546msgstr "D'acord"
2547
2548#: ../lib/dialogs.c:52 ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:326
2549msgid "Cancel"
2550msgstr "Cancel·la"
2551
2552#: ../lib/dia_xml.c:212
2553#, c-format
2554msgid ""
2555"The file %s has no encoding specification;\n"
2556"assuming it is encoded in %s"
2557msgstr ""
2558"El fitxer %s no té cap especificació de la codificació;\n"
2559"s'assumirà que està codificat en %s"
2560
2561#: ../lib/dia_xml.c:506
2562#, c-format
2563msgid "Unknown type of DataNode '%s'"
2564msgstr "Es desconeix el tipus de node de dades «%s»"
2565
2566#: ../lib/dia_xml.c:525
2567msgid "Taking int value of non-int node."
2568msgstr "El valor de l'enter es prendrà d'un node que no és enter."
2569
2570#: ../lib/dia_xml.c:701
2571msgid "Taking point value of non-point node."
2572msgstr "El valor del punt es prendrà d'un node que no és un punt."
2573
2574#: ../lib/dia_xml.c:712
2575#, c-format
2576msgid "Incorrect x Point value \"%s\" %f; discarding it."
2577msgstr "El valor «%s» %f del punt x és incorrecte; es descartarà."
2578
2579#: ../lib/dia_xml.c:719
2580msgid "Error parsing point."
2581msgstr "S'ha produït un error en analitzar el punt."
2582
2583#. don't bother with useless warnings (see above)
2584#: ../lib/dia_xml.c:727
2585#, c-format
2586msgid "Incorrect y Point value \"%s\" %f; discarding it."
2587msgstr "El valor «%s» %f del punt y és incorrecte; es descartarà."
2588
2589#: ../lib/dia_xml.c:747
2590msgid "Taking bezpoint value of non-point node."
2591msgstr "El valor del punt Bézier es prendrà d'un node que no és un punt."
2592
2593#: ../lib/dia_xml.c:765
2594msgid "Error parsing bezpoint p1."
2595msgstr "S'ha produït un error en analitzar el punt Bézier p1."
2596
2597#: ../lib/dia_xml.c:779
2598msgid "Error parsing bezpoint p2."
2599msgstr "S'ha produït un error en analitzar el punt Bézier p2."
2600
2601#: ../lib/dia_xml.c:793
2602msgid "Error parsing bezpoint p3."
2603msgstr "S'ha produït un error en analitzar el punt Bézier p3."
2604
2605#: ../lib/dia_xml.c:820
2606msgid "Taking rectangle value of non-rectangle node."
2607msgstr "El valor del rectangle es prendrà d'un node que no és un rectangle."
2608
2609#: ../lib/dia_xml.c:832 ../lib/dia_xml.c:843 ../lib/dia_xml.c:854
2610msgid "Error parsing rectangle."
2611msgstr "S'ha produït un error en analitzar el rectangle."
2612
2613#: ../lib/dia_xml.c:882
2614msgid "Taking string value of non-string node."
2615msgstr "El valor de la cadena es prendrà d'un node que no és una cadena."
2616
2617#: ../lib/dia_xml.c:908
2618msgid "Error in string tag."
2619msgstr "S'ha produït un error en l'etiqueta de la cadena."
2620
2621#: ../lib/dia_xml.c:926
2622msgid "Error in file, string not starting with #"
2623msgstr "S'ha produït un error en el fitxer, una cadena no comença per #"
2624
2625#: ../lib/dia_xml.c:988
2626msgid "Taking font value of non-font node."
2627msgstr ""
2628"El valor del tipus de lletra es prendrà d'un node que no és un tipus de "
2629"lletra."
2630
2631#: ../lib/filter.c:177
2632#, c-format
2633msgid "Multiple export filters with unique name %s"
2634msgstr "Múltiples filtres d'exportació amb un únic nom %s"
2635
2636#: ../lib/filter.c:195
2637#, c-format
2638msgid "Multiple import filters with unique name %s"
2639msgstr "Hi ha múltiples filtres d'importació amb un únic nom %s"
2640
2641#: ../lib/font.c:89
2642#, c-format
2643msgid "Can't load font %s.\n"
2644msgstr "No es pot carregar el tipus de lletra %s.\n"
2645
2646#: ../lib/group.c:622
2647msgid "Transformation"
2648msgstr "Transformació"
2649
2650#: ../lib/message.c:93 ../lib/message.c:281
2651msgid "Warning"
2652msgstr "Advertiment"
2653
2654#: ../lib/message.c:120
2655msgid "There is one similar message."
2656msgstr "Hi ha un missatge similar."
2657
2658#: ../lib/message.c:125
2659msgid "Show repeated messages"
2660msgstr "Mostra els missatges repetits"
2661
2662#: ../lib/message.c:146
2663msgid "Don't show this message again"
2664msgstr "No tornes a mostrar aquest missatge"
2665
2666#: ../lib/message.c:203
2667#, c-format
2668msgid "There are %d similar messages."
2669msgstr "Hi ha %d missatges repetits."
2670
2671#: ../lib/message.c:265
2672msgid "Notice"
2673msgstr "Avís"
2674
2675#: ../lib/object_defaults.c:134
2676#, c-format
2677msgid ""
2678"Error loading defaults '%s'.\n"
2679"Not a Dia diagram file."
2680msgstr ""
2681"S'ha produït un error en carregar els valors predeterminats «%s».\n"
2682"El fitxer no és un diagrama del Dia."
2683
2684#. base property stuff...
2685#: ../lib/orth_conn.h:97
2686msgid "Autoroute"
2687msgstr "Camí automàtic"
2688
2689#: ../lib/orth_conn.h:108
2690msgid "Autorouting"
2691msgstr "Encaminament automàtic"
2692
2693#: ../lib/persistence.c:321
2694msgid "Persistence"
2695msgstr "Persistència"
2696
2697#: ../lib/plug-ins.c:111
2698msgid "???"
2699msgstr "???"
2700
2701#: ../lib/plug-ins.c:186
2702#, c-format
2703msgid "Missing dependencies for '%s'?"
2704msgstr "Falten les dependències de «%s»?"
2705
2706#: ../lib/plug-ins.c:197
2707msgid "Missing symbol 'dia_plugin_init'"
2708msgstr "Falta el símbol «dia_plugin_init»"
2709
2710#: ../lib/plug-ins.c:205 ../lib/plug-ins.c:213
2711msgid "dia_plugin_init() call failed"
2712msgstr "La crida dia_plugin_init() ha fallat"
2713
2714#: ../lib/plug-ins.c:232
2715#, c-format
2716msgid "%s Plugin could not be unloaded"
2717msgstr "No s'ha pogut descarregar el connector %s"
2718
2719#: ../lib/plug-ins.c:441
2720msgid "Plugin Configuration"
2721msgstr "Configuració del connector"
2722
2723#: ../lib/propdialogs.c:324 ../objects/UML/association.c:235
2724#: ../objects/UML/object.c:146
2725msgid "General"
2726msgstr "General"
2727
2728#: ../lib/propdialogs.c:325
2729msgid "Meta"
2730msgstr "Meta"
2731
2732#: ../lib/prop_dict.c:43
2733msgid "Author"
2734msgstr "Autor"
2735
2736#: ../lib/prop_dict.c:44
2737msgid "Identifier"
2738msgstr "Identificador"
2739
2740#: ../lib/prop_dict.c:45
2741msgid "Creation date"
2742msgstr "Data de creació"
2743
2744#: ../lib/prop_dict.c:46
2745msgid "Modification date"
2746msgstr "Data de modificació"
2747
2748#: ../lib/prop_dict.c:47
2749msgid "URL"
2750msgstr "URL"
2751
2752#: ../lib/prop_dict.c:235 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:43
2753msgid "Key"
2754msgstr "Clau"
2755
2756#
2757#: ../lib/prop_dict.c:242 ../objects/UML/umlattribute.c:41
2758#: ../objects/UML/umlparameter.c:47
2759msgid "Value"
2760msgstr "Valor"
2761
2762#: ../lib/properties.c:67 ../lib/properties.h:587 ../lib/widgets.c:273
2763msgid "Left"
2764msgstr "Esquerra"
2765
2766#: ../lib/properties.c:68 ../lib/properties.h:588 ../lib/widgets.c:274
2767#: ../objects/standard/textobj.c:111
2768msgid "Center"
2769msgstr "Centre"
2770
2771#: ../lib/properties.c:69 ../lib/properties.h:589 ../lib/widgets.c:275
2772msgid "Right"
2773msgstr "Dreta"
2774
2775#: ../lib/properties.c:74 ../lib/properties.h:593
2776msgid "Never"
2777msgstr "Mai"
2778
2779#: ../lib/properties.c:75 ../lib/properties.h:594
2780msgid "When Needed"
2781msgstr "Quan siga necessari"
2782
2783#: ../lib/properties.c:76 ../lib/properties.h:595
2784msgid "Always"
2785msgstr "Sempre"
2786
2787#: ../lib/properties.c:80 ../lib/properties.h:599
2788msgid "Miter"
2789msgstr "Rectangular"
2790
2791#: ../lib/properties.c:82 ../lib/properties.h:601
2792msgid "Bevel"
2793msgstr "Obliqua"
2794
2795#: ../lib/properties.c:86 ../lib/properties.h:605
2796msgid "Butt"
2797msgstr "Punta"
2798
2799#: ../lib/properties.c:88 ../lib/properties.h:607
2800msgid "Projecting"
2801msgstr "S'està projectant"
2802
2803#: ../lib/properties.c:95 ../lib/properties.h:628 ../lib/properties.h:631
2804#: ../objects/chronogram/chronoline.c:179
2805#: ../objects/chronogram/chronoref.c:158
2806msgid "Line color"
2807msgstr "Color de la línia"
2808
2809#: ../lib/properties.c:96 ../lib/properties.h:634 ../lib/properties.h:637
2810msgid "Line style"
2811msgstr "Estil de la línia"
2812
2813#: ../lib/properties.c:97 ../lib/properties.h:653 ../lib/properties.h:656
2814msgid "Fill color"
2815msgstr "Color de l'emplenament"
2816
2817#. just to simplify transfering properties between objects
2818#: ../lib/properties.c:98 ../lib/properties.h:659 ../lib/properties.h:662
2819#: ../lib/standard-path.c:138
2820msgid "Draw background"
2821msgstr "Dibuixa el fons"
2822
2823#: ../lib/properties.c:99 ../lib/properties.h:666
2824msgid "Start arrow"
2825msgstr "Fletxa d'inici"
2826
2827#: ../lib/properties.c:100 ../lib/properties.h:669
2828msgid "End arrow"
2829msgstr "Fletxa de final"
2830
2831#: ../lib/properties.c:102 ../lib/properties.h:679
2832msgid "Text alignment"
2833msgstr "Alineació del text"
2834
2835#: ../lib/properties.c:103 ../lib/properties.h:684
2836#: ../objects/chronogram/chronoline.c:183
2837#: ../objects/chronogram/chronoref.c:164 ../objects/Database/reference.c:118
2838#: ../objects/GRAFCET/condition.c:132 ../objects/GRAFCET/step.c:166
2839#: ../objects/GRAFCET/transition.c:142 ../objects/UML/class_dialog.c:455
2840msgid "Font"
2841msgstr "Tipus de lletra"
2842
2843#: ../lib/properties.c:104 ../lib/properties.h:692
2844#: ../objects/chronogram/chronoline.c:185
2845#: ../objects/chronogram/chronoref.c:166 ../objects/GRAFCET/condition.c:134
2846#: ../objects/GRAFCET/step.c:168 ../objects/GRAFCET/transition.c:144
2847msgid "Font size"
2848msgstr "Mida del tipus de lletra"
2849
2850#: ../lib/properties.c:105 ../lib/properties.h:698
2851#: ../objects/chronogram/chronoline.c:187
2852#: ../objects/chronogram/chronoref.c:168 ../objects/GRAFCET/step.c:170
2853msgid "Text color"
2854msgstr "Color del text"
2855
2856#: ../lib/properties.h:640 ../lib/properties.h:643
2857msgid "Line join"
2858msgstr "Unió de línies"
2859
2860#: ../lib/properties.h:646 ../lib/properties.h:649
2861msgid "Line caps"
2862msgstr "Extrems de la línia"
2863
2864#: ../lib/properties.h:707
2865msgid "Text fitting"
2866msgstr "Ajustament del text"
2867
2868#: ../lib/prop_inttypes.c:567
2869msgid "Property cast from int to enum out of range"
2870msgstr "Propietat de conversió de tipus int a enum fora de l'interval"
2871
2872#: ../lib/proplist.c:161
2873#, c-format
2874msgid "No attribute '%s' (%p) or no data (%p) in this attribute"
2875msgstr "No hi ha cap atribut «%s» (%p) o no hi ha dades (%p) en aquest atribut"
2876
2877#: ../lib/prop_pixbuf.c:99 ../lib/prop_pixbuf.c:146
2878#, c-format
2879msgid ""
2880"Failed to load image form diagram:\n"
2881"%s"
2882msgstr ""
2883"No s'ha pogut carregar la imatge del diagrama:\n"
2884"%s"
2885
2886#: ../lib/prop_pixbuf.c:200
2887#, c-format
2888msgid ""
2889"Saving inline pixbuf failed:\n"
2890"%s"
2891msgstr ""
2892"No s'ha pogut guardar la pixbuf inserida:\n"
2893"%s"
2894
2895#: ../lib/prop_pixbuf.c:296
2896msgid "Cant create image data from scratch!"
2897msgstr "No es poden crear les dades de la imatge des de zero."
2898
2899#: ../lib/prop_text.c:481
2900#, c-format
2901msgid "Group with %d objects"
2902msgstr "Agrupa amb %d objectes"
2903
2904#: ../lib/sheet.c:71 ../lib/sheet.c:86
2905#, c-format
2906msgid ""
2907"DiaObject '%s' needed in sheet '%s' was not found.\n"
2908"It will not be available for use."
2909msgstr ""
2910"No s'ha trobat el DiaObject «%s» necessari per al full «%s».\n"
2911"Com a conseqüència, no es podrà utilitzar."
2912
2913#: ../lib/sheet.c:316
2914#, c-format
2915msgid ""
2916"The system sheet '%s' appears to be more recent than your custom\n"
2917"version and has been loaded as '%s' for this session.\n"
2918"\n"
2919"Move new objects (if any) from '%s' into your custom sheet\n"
2920"or remove '%s', using the 'Sheets and Objects' dialog."
2921msgstr ""
2922"El full de sistema «%s» pel que sembla és més recent que la vostra versió\n"
2923"personalitzada i en aquesta sessió s'ha carregat com a «%s».\n"
2924"\n"
2925"Traslladeu els objectes nous (si n'hi ha) de «%s» cap al vostre full\n"
2926"personalitzat, o bé suprimiu «%s» a través del diàleg «Fulls i objectes»."
2927
2928#: ../lib/sheet.c:375
2929#, c-format
2930msgid "%s: you should use object tags rather than shape tags now"
2931msgstr ""
2932"%s: a partir d'ara heu d'utilitzar etiquetes d'objecte en comptes "
2933"d'etiquetes de forma"
2934
2935#: ../lib/standard-path.c:122
2936msgid "Stroke"
2937msgstr "Traça"
2938
2939#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Fill
2940#: ../lib/standard-path.c:123 ../objects/FS/function.c:935
2941msgid "Fill"
2942msgstr "Ompli"
2943
2944#: ../lib/standard-path.c:124
2945msgid "Fill & Stroke"
2946msgstr "Ompli i traça"
2947
2948#: ../lib/standard-path.c:129
2949msgid "Bezier points"
2950msgstr "Punts Bézier"
2951
2952#: ../lib/standard-path.c:130
2953msgid "Drawing"
2954msgstr "Dibuixat"
2955
2956#: ../lib/standard-path.c:139
2957msgid "Draw Control Lines"
2958msgstr "Dibuixa les línies de control"
2959
2960#: ../lib/standard-path.c:466
2961msgid "Convert to Bezier"
2962msgstr "Converteix a Bézier"
2963
2964#: ../lib/standard-path.c:467
2965msgid "Show Control Lines"
2966msgstr "Mostra les línies de control"
2967
2968#: ../lib/widgets.c:394
2969msgid "Select image file"
2970msgstr "Selecciona el fitxer d'imatge"
2971
2972#: ../lib/widgets.c:445
2973msgid "Browse"
2974msgstr "Navega"
2975
2976#: ../objects/AADL/aadlbox.c:147
2977msgid "Declaration"
2978msgstr "Declaració"
2979
2980#: ../objects/AADL/aadlbox.c:356
2981msgid "Add Access Provider"
2982msgstr "Afig un proveïdor d'accés"
2983
2984#: ../objects/AADL/aadlbox.c:358
2985msgid "Add Access Requirer"
2986msgstr "Afig un requeridor d'accés"
2987
2988#: ../objects/AADL/aadlbox.c:360
2989msgid "Add In Data Port"
2990msgstr "Afig un port d'entrada de dades"
2991
2992#: ../objects/AADL/aadlbox.c:362
2993msgid "Add In Event Port"
2994msgstr "Afig un port d'entrada d'esdeveniments"
2995
2996#: ../objects/AADL/aadlbox.c:364
2997msgid "Add In Event Data Port"
2998msgstr "Afig un port d'entrada de dades d'esdeveniments"
2999
3000#: ../objects/AADL/aadlbox.c:366
3001msgid "Add Out Data Port"
3002msgstr "Afig un port d'eixida de dades"
3003
3004#: ../objects/AADL/aadlbox.c:368
3005msgid "Add Out Event Port"
3006msgstr "Afig un port d'eixida d'esdeveniments"
3007
3008#: ../objects/AADL/aadlbox.c:370
3009msgid "Add Out Event Data Port"
3010msgstr "Afig un port d'eixida de dades d'esdeveniments"
3011
3012#: ../objects/AADL/aadlbox.c:372
3013msgid "Add In Out Data Port"
3014msgstr "Afig un port d'entrada i eixida de dades"
3015
3016#: ../objects/AADL/aadlbox.c:374
3017msgid "Add In Out Event Port"
3018msgstr "Afig un port d'entrada i eixida d'esdeveniments"
3019
3020#: ../objects/AADL/aadlbox.c:376
3021msgid "Add In Out Event Data Port"
3022msgstr "Afig un port d'entrada i eixida de dades d'esdeveniments"
3023
3024#: ../objects/AADL/aadlbox.c:378
3025msgid "Add Port Group"
3026msgstr "Afig un grup de ports"
3027
3028#: ../objects/AADL/aadlbox.c:380
3029msgid "Add Connection Point"
3030msgstr "Afig un punt de connexió"
3031
3032#: ../objects/AADL/aadlbox.c:384
3033msgid "Delete Port"
3034msgstr "Suprimeix el port"
3035
3036#: ../objects/AADL/aadlbox.c:385
3037msgid "Edit Port Declaration"
3038msgstr "Edita la declaració del port"
3039
3040#: ../objects/AADL/aadlbox.c:389
3041msgid "Delete Connection Point"
3042msgstr "Suprimeix el punt de connexió"
3043
3044#: ../objects/AADL/aadl.c:52
3045msgid "Architecture Analysis & Design Language diagram objects"
3046msgstr ""
3047"Objectes de diagrama del llenguatge per al disseny i anàlisi d'arquitectura"
3048
3049#: ../objects/chronogram/chronogram.c:40
3050msgid "Chronogram diagram objects"
3051msgstr "Objectes de diagrama de cronograma"
3052
3053#: ../objects/chronogram/chronoline.c:148 ../sheets/AADL.sheet.in.h:5
3054msgid "Data"
3055msgstr "Dades"
3056
3057#: ../objects/chronogram/chronoline.c:150
3058msgid "Data name"
3059msgstr "Nom de les dades"
3060
3061#: ../objects/chronogram/chronoline.c:152
3062msgid "Events"
3063msgstr "Esdeveniments"
3064
3065#: ../objects/chronogram/chronoline.c:155
3066msgid "Event specification"
3067msgstr "Especificació d'esdeveniments"
3068
3069#: ../objects/chronogram/chronoline.c:156
3070msgid ""
3071"@ time    set the pointer to an absolute time.\n"
3072"( duration  set the signal up, then wait 'duration'.\n"
3073") duration  set the signal down, then wait 'duration'.\n"
3074"u duration  set the signal to \"unknown\" state, then wait 'duration'.\n"
3075"Example: @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
3076msgstr ""
3077"@ temps    defineix el punter a un temps absolut.\n"
3078"( duració  activa el senyal, després s'espera «duració».\n"
3079") duració  desactiva el senyal, després s'espera «duració».\n"
3080"u duració  posa el senyal en estat «desconegut», després s'espera "
3081"«duració».\n"
3082"Exemple : @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
3083
3084#: ../objects/chronogram/chronoline.c:162 ../objects/UML/umloperation.c:79
3085msgid "Parameters"
3086msgstr "Paràmetres"
3087
3088#: ../objects/chronogram/chronoline.c:164
3089#: ../objects/chronogram/chronoref.c:146
3090msgid "Start time"
3091msgstr "Hora d'inici"
3092
3093#: ../objects/chronogram/chronoline.c:166
3094#: ../objects/chronogram/chronoref.c:148
3095msgid "End time"
3096msgstr "Hora final"
3097
3098#: ../objects/chronogram/chronoline.c:168
3099msgid "Rise time"
3100msgstr "Temps de pujada"
3101
3102#: ../objects/chronogram/chronoline.c:170
3103msgid "Fall time"
3104msgstr "Temps de baixada"
3105
3106#: ../objects/chronogram/chronoline.c:171
3107msgid "Multi-bit data"
3108msgstr "Dades de bits múltiples"
3109
3110#: ../objects/chronogram/chronoline.c:173
3111#: ../objects/chronogram/chronoref.c:156
3112msgid "Aspect"
3113msgstr "Aspecte"
3114
3115#: ../objects/chronogram/chronoline.c:175
3116msgid "Data color"
3117msgstr "Color de les dades"
3118
3119#: ../objects/chronogram/chronoline.c:177
3120msgid "Data line width"
3121msgstr "Amplària de la línia de dades"
3122
3123#: ../objects/chronogram/chronoref.c:144
3124msgid "Time data"
3125msgstr "Dades de temps"
3126
3127#: ../objects/chronogram/chronoref.c:150
3128msgid "Major time step"
3129msgstr "Major pas de temps"
3130
3131#: ../objects/chronogram/chronoref.c:152
3132msgid "Minor time step"
3133msgstr "Menor pas de temps"
3134
3135#: ../objects/chronogram/chronoref.c:162
3136msgid "Minor step line width"
3137msgstr "Amplària de la línia de menor pas de temps"
3138
3139#: ../objects/custom/custom.c:140
3140msgid "Custom"
3141msgstr "Personalitzat"
3142
3143#: ../objects/custom/custom.c:140
3144msgid "Custom XML shapes loader"
3145msgstr "Carregador de formes XML personalitzades"
3146
3147#: ../objects/custom/custom_object.c:199 ../objects/custom/custom_object.c:232
3148msgid "Flip horizontal"
3149msgstr "Volteja horitzontalment"
3150
3151#: ../objects/custom/custom_object.c:201 ../objects/custom/custom_object.c:234
3152msgid "Flip vertical"
3153msgstr "Volteja verticalment"
3154
3155#: ../objects/custom/custom_object.c:204 ../objects/custom/custom_object.c:237
3156msgid "Scale of the subshapes"
3157msgstr "Escala les subformes"
3158
3159#: ../objects/custom/custom_object.c:218 ../objects/flowchart/box.c:153
3160#: ../objects/flowchart/diamond.c:151 ../objects/flowchart/ellipse.c:150
3161#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:155 ../objects/SADT/box.c:136
3162msgid "Text padding"
3163msgstr "Farciment de text"
3164
3165#: ../objects/custom/custom_object.c:1777
3166msgid "Flip Horizontal"
3167msgstr "Volteja horitzontalment"
3168
3169#: ../objects/custom/custom_object.c:1778
3170msgid "Flip Vertical"
3171msgstr "Volteja verticalment"
3172
3173#: ../objects/custom/custom_object.c:1815
3174#, c-format
3175msgid "Cannot open icon file %s for object type '%s'."
3176msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'icona %s del tipus d'objecte «%s»."
3177
3178#: ../objects/custom_lines/custom_lines.c:160
3179msgid "CustomLines"
3180msgstr "CustomLines"
3181
3182#: ../objects/custom_lines/custom_lines.c:160
3183msgid "Custom XML lines loader"
3184msgstr "Carregador de línies XML personalitzades"
3185
3186#: ../objects/custom_lines/custom_linetypes.c:259
3187msgid "INTERNAL: CustomLines: Illegal line type in LineInfo object."
3188msgstr ""
3189"INTERN: CustomLines: el tipus de línia de l'objecte LineInfo no és vàlid."
3190
3191#: ../objects/custom/shape_info.c:170
3192#, c-format
3193msgid ""
3194"The file '%s' has invalid path data.\n"
3195"svg:path data must start with moveto."
3196msgstr ""
3197"El fitxer «%s» conté dades de camí invàlides.\n"
3198"Les dades svg:path han de començar amb moveto."
3199
3200#: ../objects/Database/compound.c:198
3201msgid "Number of arms"
3202msgstr "Nombre de braços"
3203
3204#: ../objects/Database/compound.c:221
3205msgid "Flip arms vertically"
3206msgstr "Volteja els braços verticalment"
3207
3208#: ../objects/Database/compound.c:223
3209msgid "Flip arms horizontally"
3210msgstr "Volteja els braços horitzontalment"
3211
3212#: ../objects/Database/compound.c:225
3213msgid "Center mount point vertically"
3214msgstr "Centra el punt de muntatge verticalment"
3215
3216#: ../objects/Database/compound.c:227
3217msgid "Center mount point horizontally"
3218msgstr "Centra el punt de muntatge horitzontalment"
3219
3220#: ../objects/Database/compound.c:229
3221msgid "Center mount point"
3222msgstr "Centra el punt de muntatge"
3223
3224#: ../objects/Database/compound.c:234
3225msgid "Compound"
3226msgstr "Compost"
3227
3228#: ../objects/Database/database.c:39
3229msgid "Entity/Relationship table diagram objects"
3230msgstr "Objectes del diagrama de taula Entitat/Relació"
3231
3232#: ../objects/Database/reference.c:109 ../objects/flowchart/box.c:151
3233#: ../objects/standard/box.c:138 ../objects/standard/polyline.c:107
3234#: ../objects/standard/zigzagline.c:107
3235msgid "Corner radius"
3236msgstr "Radi de les cantonades"
3237
3238#: ../objects/Database/reference.c:112
3239msgid "Start description"
3240msgstr "Descripció d'inici"
3241
3242#: ../objects/Database/reference.c:114
3243msgid "End description"
3244msgstr "Descripció de final"
3245
3246#: ../objects/Database/reference.c:121 ../objects/Database/table.c:214
3247#: ../objects/Database/table.c:216 ../objects/Database/table.c:218
3248#: ../objects/UML/association.c:248 ../objects/UML/association.c:259
3249#: ../objects/UML/association.c:261 ../objects/UML/association.c:263
3250#: ../objects/UML/association.c:265 ../objects/UML/association.c:267
3251#: ../objects/UML/class.c:215 ../objects/UML/class.c:217
3252#: ../objects/UML/class.c:219 ../objects/UML/class.c:221
3253#: ../objects/UML/class.c:223 ../objects/UML/class.c:225
3254msgid " "
3255msgstr " "
3256
3257#: ../objects/Database/reference.c:145 ../objects/ER/participation.c:405
3258#: ../objects/FS/flow-ortho.c:627 ../objects/GRAFCET/vector.c:311
3259#: ../objects/SADT/arrow.c:463 ../objects/standard/zigzagline.c:448
3260#: ../objects/UML/association.c:867 ../objects/UML/component_feature.c:189
3261#: ../objects/UML/dependency.c:381 ../objects/UML/generalization.c:378
3262#: ../objects/UML/realizes.c:368 ../objects/UML/transition.c:172
3263msgid "Add segment"
3264msgstr "Afig un segment"
3265
3266#: ../objects/Database/reference.c:146 ../objects/ER/participation.c:406
3267#: ../objects/FS/flow-ortho.c:628 ../objects/GRAFCET/vector.c:312
3268#: ../objects/SADT/arrow.c:464 ../objects/standard/zigzagline.c:449
3269#: ../objects/UML/association.c:868 ../objects/UML/component_feature.c:190
3270#: ../objects/UML/dependency.c:382 ../objects/UML/generalization.c:379
3271#: ../objects/UML/realizes.c:369 ../objects/UML/transition.c:173
3272msgid "Delete segment"
3273msgstr "Suprimeix el segment"
3274
3275#: ../objects/Database/reference.c:152 ../sheets/Database.sheet.in.h:4
3276msgid "Reference"
3277msgstr "Referència"
3278
3279#: ../objects/Database/table.c:142 ../objects/Database/table.c:183
3280#: ../objects/Database/table.c:211 ../objects/UML/class.c:144
3281#: ../objects/UML/class.c:211 ../objects/UML/class_dialog.c:486
3282#: ../objects/UML/umlattribute.c:43 ../objects/UML/umloperation.c:66
3283#: ../objects/UML/umlparameter.c:49 ../sheets/SDL.sheet.in.h:18
3284msgid "Comment"
3285msgstr "Comentari"
3286
3287#: ../objects/Database/table.c:144
3288msgid "Primary"
3289msgstr "Primària"
3290
3291#: ../objects/Database/table.c:144
3292msgid "Primary key"
3293msgstr "Clau primària"
3294
3295#: ../objects/Database/table.c:146
3296msgid "Nullable"
3297msgstr "Pot ser nul"
3298
3299#: ../objects/Database/table.c:148
3300msgid "Unique"
3301msgstr "Únic"
3302
3303#: ../objects/Database/table.c:150
3304msgid "Default"
3305msgstr "Per defecte"
3306
3307#: ../objects/Database/table.c:150
3308msgid "Default value"
3309msgstr "Valor per defecte"
3310
3311#. init data
3312#: ../objects/Database/table.c:179 ../objects/Database/table.c:269
3313#: ../objects/Database/table.c:376 ../sheets/Database.sheet.in.h:3
3314msgid "Table"
3315msgstr "Taula"
3316
3317#: ../objects/Database/table.c:188
3318msgid "Visible comments"
3319msgstr "Comentaris visibles"
3320
3321#: ../objects/Database/table.c:190
3322msgid "Underline primary keys"
3323msgstr "Subratlla les claus primàries"
3324
3325#: ../objects/Database/table.c:193 ../objects/UML/class.c:159
3326msgid "Comment tagging"
3327msgstr "Marcatge de comentaris"
3328
3329#: ../objects/Database/table.c:195
3330msgid "Use bold font for primary keys"
3331msgstr "Utilitza negreta per a les claus primàries"
3332
3333#: ../objects/Database/table.c:198 ../objects/UML/class.c:181
3334#: ../objects/UML/object.c:152
3335msgid "Attributes"
3336msgstr "Atributs"
3337
3338#. umlformalparameters_extra
3339#. all this just to make the defaults selectable ...
3340#: ../objects/Database/table.c:202 ../objects/UML/association.c:270
3341#: ../objects/UML/class.c:196 ../objects/UML/object.c:161
3342msgid "Style"
3343msgstr "Estil"
3344
3345#: ../objects/Database/table.c:203 ../objects/UML/class.c:197
3346msgid "Fonts"
3347msgstr "Tipus de lletres"
3348
3349#. property rows
3350#: ../objects/Database/table.c:207 ../objects/SADT/arrow.c:136
3351#: ../objects/UML/class.c:201 ../objects/UML/class_dialog.c:461
3352msgid "Normal"
3353msgstr "Normal"
3354
3355#: ../objects/Database/table.c:209
3356msgid "Table name"
3357msgstr "Nom de la taula"
3358
3359#
3360#: ../objects/Database/table.c:264 ../objects/UML/class.c:342
3361msgid "Show comments"
3362msgstr "Mostra els comentaris"
3363
3364#: ../objects/ER/attribute.c:153 ../objects/ER/entity.c:135
3365#: ../objects/ER/relationship.c:140
3366#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:517
3367#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:777
3368#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:977
3369#: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:436 ../objects/UML/dependency.c:133
3370#: ../objects/UML/generalization.c:130 ../objects/UML/realizes.c:130
3371msgid "Name:"
3372msgstr "Nom:"
3373
3374#: ../objects/ER/attribute.c:155
3375msgid "Key:"
3376msgstr "Clau:"
3377
3378#: ../objects/ER/attribute.c:157
3379msgid "Weak key:"
3380msgstr "Clau feble:"
3381
3382#: ../objects/ER/attribute.c:159
3383msgid "Derived:"
3384msgstr "Derivat:"
3385
3386#: ../objects/ER/attribute.c:161
3387msgid "Multivalue:"
3388msgstr "Multivalor:"
3389
3390#: ../objects/ER/attribute.c:434 ../sheets/ER.sheet.in.h:6
3391msgid "Attribute"
3392msgstr "Atribut"
3393
3394#: ../objects/ER/entity.c:137
3395msgid "Weak:"
3396msgstr "Feble:"
3397
3398#
3399#: ../objects/ER/entity.c:139
3400msgid "Associative:"
3401msgstr "Associativa:"
3402
3403#: ../objects/ER/entity.c:413 ../objects/UML/classicon.c:130
3404#: ../sheets/ER.sheet.in.h:3
3405msgid "Entity"
3406msgstr "Entitat"
3407
3408#: ../objects/ER/er.c:44
3409msgid "Entity/Relationship diagram objects"
3410msgstr "Objectes del diagrama Entitat/Relació"
3411
3412#: ../objects/ER/participation.c:117
3413msgid "Total:"
3414msgstr "Total:"
3415
3416#: ../objects/ER/relationship.c:142
3417msgid "Left Cardinality:"
3418msgstr "Cardinalitat esquerra:"
3419
3420#: ../objects/ER/relationship.c:144
3421msgid "Right Cardinality:"
3422msgstr "Cardinalitat dreta:"
3423
3424#: ../objects/ER/relationship.c:146
3425msgid "Rotate:"
3426msgstr "Gira:"
3427
3428# FIXME: identificació?
3429#: ../objects/ER/relationship.c:148
3430msgid "Identifying:"
3431msgstr "Identificant:"
3432
3433#: ../objects/ER/relationship.c:457 ../sheets/ER.sheet.in.h:5
3434msgid "Relationship"
3435msgstr "Relació"
3436
3437#: ../objects/flowchart/flowchart.c:37
3438msgid "Flowchart objects"
3439msgstr "Objectes de diagrama de flux"
3440
3441#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:153
3442msgid "Shear angle"
3443msgstr "Retalla l'angle"
3444
3445#. Translators: Menu item Noun/Energy
3446#: ../objects/FS/flow.c:135 ../objects/FS/flow.c:626
3447#: ../objects/FS/flow-ortho.c:158 ../objects/FS/flow-ortho.c:624
3448#: ../objects/FS/function.c:1097
3449msgid "Energy"
3450msgstr "Energia"
3451
3452#. Translators: Menu item Noun/Material
3453#: ../objects/FS/flow.c:136 ../objects/FS/flow.c:627
3454#: ../objects/FS/flow-ortho.c:159 ../objects/FS/flow-ortho.c:625
3455#: ../objects/FS/function.c:1073
3456msgid "Material"
3457msgstr "Material"
3458
3459#. Translators: Menu item Verb/Signal
3460#. Translators: Menu item Verb/Signal/Signal
3461#. Translators: Menu item Noun/Signal
3462#. Translators: Menu item Noun/Signal/Signal
3463#: ../objects/FS/flow.c:137 ../objects/FS/flow.c:628
3464#: ../objects/FS/flow-ortho.c:160 ../objects/FS/flow-ortho.c:626
3465#: ../objects/FS/function.c:1035 ../objects/FS/function.c:1037
3466#: ../objects/FS/function.c:1173 ../objects/FS/function.c:1175
3467msgid "Signal"
3468msgstr "Senyal"
3469
3470#: ../objects/FS/flow.c:144 ../objects/FS/flow-ortho.c:167
3471#: ../objects/Istar/link.c:161 ../objects/Jackson/phenomenon.c:145
3472#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:165 ../objects/KAOS/metabinrel.c:172
3473#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:528
3474#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:788
3475#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:988
3476#: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:447
3477msgid "Type:"
3478msgstr "Tipus:"
3479
3480#: ../objects/FS/fs.c:43
3481msgid "Function structure diagram objects"
3482msgstr "Objectes del diagrama d'estructura de funció"
3483
3484#: ../objects/FS/function.c:142
3485msgid "Wish function"
3486msgstr "Funció desitjada"
3487
3488#: ../objects/FS/function.c:144
3489msgid "User function"
3490msgstr "Funció de l'usuari"
3491
3492#. Translators: Menu item Verb
3493#: ../objects/FS/function.c:677
3494msgid "Verb"
3495msgstr "Verb"
3496
3497#. Translators: Menu item Verb/Channel
3498#. Translators: Menu item Verb/Channel/Channel
3499#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Channel
3500#: ../objects/FS/function.c:679 ../objects/FS/function.c:681
3501#: ../objects/FS/function.c:721
3502msgid "Channel"
3503msgstr "Canal"
3504
3505#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Input
3506#: ../objects/FS/function.c:687 ../objects/KAOS/metabinrel.c:164
3507msgid "Input"
3508msgstr "Entrada"
3509
3510#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Receive
3511#: ../objects/FS/function.c:689
3512msgid "Receive"
3513msgstr "Rep"
3514
3515#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Allow
3516#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Allow
3517#: ../objects/FS/function.c:691 ../objects/FS/function.c:963
3518msgid "Allow"
3519msgstr "Permet"
3520
3521#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Form Entrance
3522#: ../objects/FS/function.c:693
3523msgid "Form Entrance"
3524msgstr "Entrada del formulari"
3525
3526#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Capture
3527#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Capture
3528#: ../objects/FS/function.c:695 ../objects/FS/function.c:929
3529msgid "Capture"
3530msgstr "Captura"
3531
3532#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Discharge
3533#: ../objects/FS/function.c:701
3534msgid "Discharge"
3535msgstr "Descàrrega"
3536
3537#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Eject
3538#: ../objects/FS/function.c:703
3539msgid "Eject"
3540msgstr "Expulsa"
3541
3542#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Dispose
3543#: ../objects/FS/function.c:705
3544msgid "Dispose"
3545msgstr "Col·loca"
3546
3547#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer
3548#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transfer
3549#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Transfer
3550#: ../objects/FS/function.c:709 ../objects/FS/function.c:711
3551#: ../objects/FS/function.c:729
3552msgid "Transfer"
3553msgstr "Transfereix"
3554
3555#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport
3556#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Transport
3557#: ../objects/FS/function.c:713 ../objects/FS/function.c:715
3558msgid "Transport"
3559msgstr "Transporta"
3560
3561#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Lift
3562#: ../objects/FS/function.c:717
3563msgid "Lift"
3564msgstr "Alça"
3565
3566#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Move
3567#: ../objects/FS/function.c:719
3568msgid "Move"
3569msgstr "Mou"
3570
3571#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit
3572#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Transmit
3573#: ../objects/FS/function.c:723 ../objects/FS/function.c:725
3574msgid "Transmit"
3575msgstr "Transmet"
3576
3577#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Conduct
3578#: ../objects/FS/function.c:727
3579msgid "Conduct"
3580msgstr "Condueix"
3581
3582#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Convey
3583#: ../objects/FS/function.c:731
3584msgid "Convey"
3585msgstr "Transporta"
3586
3587#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide
3588#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide
3589#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Guide
3590#: ../objects/FS/function.c:733 ../objects/FS/function.c:735
3591#: ../objects/FS/function.c:737
3592msgid "Guide"
3593msgstr "Guia"
3594
3595#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Direct
3596#: ../objects/FS/function.c:739
3597msgid "Direct"
3598msgstr "Dirigeix"
3599
3600#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Straighten
3601#: ../objects/FS/function.c:741
3602msgid "Straighten"
3603msgstr "Redreça"
3604
3605#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Steer
3606#: ../objects/FS/function.c:743
3607msgid "Steer"
3608msgstr "Guia"
3609
3610#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Translate
3611#: ../objects/FS/function.c:745
3612msgid "Translate"
3613msgstr "Tradueix"
3614
3615#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate
3616#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Rotate
3617#: ../objects/FS/function.c:747 ../objects/FS/function.c:749
3618msgid "Rotate"
3619msgstr "Gira"
3620
3621#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Turn
3622#: ../objects/FS/function.c:751
3623msgid "Turn"
3624msgstr "Tomba"
3625
3626#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Spin
3627#: ../objects/FS/function.c:753
3628msgid "Spin"
3629msgstr "Fes rodar"
3630
3631#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF
3632#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Allow DOF
3633#: ../objects/FS/function.c:755 ../objects/FS/function.c:757
3634msgid "Allow DOF"
3635msgstr "Permet DOF"
3636
3637#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Constrain
3638#: ../objects/FS/function.c:759
3639msgid "Constrain"
3640msgstr "Restricció"
3641
3642#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Unlock
3643#: ../objects/FS/function.c:761
3644msgid "Unlock"
3645msgstr "Desbloqueja"
3646
3647#. Translators: Menu item Verb/Support
3648#. Translators: Menu item Verb/Support/Support
3649#: ../objects/FS/function.c:763 ../objects/FS/function.c:765
3650msgid "Support"
3651msgstr "Admet"
3652
3653#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop
3654#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Stop
3655#: ../objects/FS/function.c:767 ../objects/FS/function.c:769
3656#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:16
3657msgid "Stop"
3658msgstr "Para"
3659
3660#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Insulate
3661#: ../objects/FS/function.c:771
3662msgid "Insulate"
3663msgstr "Aïlla"
3664
3665#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Protect
3666#: ../objects/FS/function.c:773
3667msgid "Protect"
3668msgstr "Protegeix"
3669
3670#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Prevent
3671#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Prevent
3672#: ../objects/FS/function.c:775 ../objects/FS/function.c:965
3673msgid "Prevent"
3674msgstr "Impedeix"
3675
3676#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Shield
3677#: ../objects/FS/function.c:777
3678msgid "Shield"
3679msgstr "Capa protectora"
3680
3681#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Inhibit
3682#: ../objects/FS/function.c:779
3683msgid "Inhibit"
3684msgstr "Inhibeix"
3685
3686#. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize
3687#. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Stabilize
3688#: ../objects/FS/function.c:781 ../objects/FS/function.c:783
3689msgid "Stabilize"
3690msgstr "Estabilitza"
3691
3692#. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Steady
3693#: ../objects/FS/function.c:785
3694msgid "Steady"
3695msgstr "Estable"
3696
3697#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure
3698#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Secure
3699#: ../objects/FS/function.c:787 ../objects/FS/function.c:789
3700msgid "Secure"
3701msgstr "Assegura"
3702
3703#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Attach
3704#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Attach
3705#: ../objects/FS/function.c:791 ../objects/FS/function.c:823
3706msgid "Attach"
3707msgstr "Adjunta"
3708
3709#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Mount
3710#: ../objects/FS/function.c:793
3711msgid "Mount"
3712msgstr "Munta"
3713
3714#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Lock
3715#: ../objects/FS/function.c:795 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:42
3716msgid "Lock"
3717msgstr "Bloqueja"
3718
3719#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Fasten
3720#: ../objects/FS/function.c:797
3721msgid "Fasten"
3722msgstr "Fixa"
3723
3724#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Hold
3725#: ../objects/FS/function.c:799
3726msgid "Hold"
3727msgstr "Aguanta"
3728
3729#. Translators: Menu item Verb/Support/Position
3730#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Position
3731#: ../objects/FS/function.c:801 ../objects/FS/function.c:803
3732#: ../objects/Istar/actor.c:68
3733msgid "Position"
3734msgstr "Posició"
3735
3736#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Orient
3737#: ../objects/FS/function.c:805
3738msgid "Orient"
3739msgstr "Orienta"
3740
3741#. Translators: Menu item Verb/Connect
3742#. Translators: Menu item Verb/Connect/Connect
3743#: ../objects/FS/function.c:811 ../objects/FS/function.c:813
3744msgid "Connect"
3745msgstr "Connecta"
3746
3747#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple
3748#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Couple
3749#: ../objects/FS/function.c:815 ../objects/FS/function.c:817
3750msgid "Couple"
3751msgstr "Aparella"
3752
3753#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Join
3754#: ../objects/FS/function.c:819
3755msgid "Join"
3756msgstr "Uneix"
3757
3758#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Assemble
3759#: ../objects/FS/function.c:821
3760msgid "Assemble"
3761msgstr "Agrupa"
3762
3763#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix
3764#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Mix
3765#: ../objects/FS/function.c:825 ../objects/FS/function.c:827
3766msgid "Mix"
3767msgstr "Barreja"
3768
3769#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Combine
3770#: ../objects/FS/function.c:829
3771msgid "Combine"
3772msgstr "Combina"
3773
3774#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Blend
3775#: ../objects/FS/function.c:831
3776msgid "Blend"
3777msgstr "Mescla"
3778
3779#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Add
3780#: ../objects/FS/function.c:833
3781msgid "Add"
3782msgstr "Afig"
3783
3784#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Pack
3785#: ../objects/FS/function.c:835
3786msgid "Pack"
3787msgstr "Empaqueta"
3788
3789#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Coalesce
3790#: ../objects/FS/function.c:837
3791msgid "Coalesce"
3792msgstr "Fusiona"
3793
3794#. Translators: Menu item Verb/Branch
3795#. Translators: Menu item Verb/Branch/Branch
3796#: ../objects/FS/function.c:839 ../objects/FS/function.c:841
3797#: ../sheets/UML.sheet.in.h:30
3798msgid "Branch"
3799msgstr "Branca"
3800
3801#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate
3802#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate
3803#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Separate
3804#: ../objects/FS/function.c:843 ../objects/FS/function.c:845
3805#: ../objects/FS/function.c:847
3806msgid "Separate"
3807msgstr "Separa"
3808
3809#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Switch
3810#: ../objects/FS/function.c:849
3811msgid "Switch"
3812msgstr "Canvia"
3813
3814#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Divide
3815#: ../objects/FS/function.c:851
3816msgid "Divide"
3817msgstr "Divideix"
3818
3819#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Release
3820#: ../objects/FS/function.c:853
3821msgid "Release"
3822msgstr "Deixa anar"
3823
3824#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Detach
3825#: ../objects/FS/function.c:855
3826msgid "Detach"
3827msgstr "Desenganxa"
3828
3829#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Disconnect
3830#: ../objects/FS/function.c:857
3831msgid "Disconnect"
3832msgstr "Desconnecta"
3833
3834#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Cut
3835#: ../objects/FS/function.c:863
3836msgid "Cut"
3837msgstr "Retalla"
3838
3839#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Polish
3840#: ../objects/FS/function.c:865
3841msgid "Polish"
3842msgstr "Poleix"
3843
3844#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Sand
3845#: ../objects/FS/function.c:867
3846msgid "Sand"
3847msgstr "Arena"
3848
3849#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Drill
3850#: ../objects/FS/function.c:869
3851msgid "Drill"
3852msgstr "Perfora"
3853
3854#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Lathe
3855#: ../objects/FS/function.c:871
3856msgid "Lathe"
3857msgstr "Torn"
3858
3859#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine
3860#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Refine
3861#: ../objects/FS/function.c:873 ../objects/FS/function.c:875
3862msgid "Refine"
3863msgstr "Refina"
3864
3865#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Purify
3866#: ../objects/FS/function.c:877
3867msgid "Purify"
3868msgstr "Purifica"
3869
3870#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Strain
3871#: ../objects/FS/function.c:879
3872msgid "Strain"
3873msgstr "Tiba"
3874
3875#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Filter
3876#: ../objects/FS/function.c:881
3877msgid "Filter"
3878msgstr "Filtra"
3879
3880# FIXME
3881#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Percolate
3882#: ../objects/FS/function.c:883
3883msgid "Percolate"
3884msgstr "Passa"
3885
3886#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Clear
3887#: ../objects/FS/function.c:885
3888msgid "Clear"
3889msgstr "Neteja"
3890
3891#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute
3892#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Distribute
3893#: ../objects/FS/function.c:887 ../objects/FS/function.c:889
3894msgid "Distribute"
3895msgstr "Distribueix"
3896
3897#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diverge
3898#: ../objects/FS/function.c:891
3899msgid "Diverge"
3900msgstr "Divergeix"
3901
3902#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Scatter
3903#: ../objects/FS/function.c:893
3904msgid "Scatter"
3905msgstr "Escampa"
3906
3907#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Disperse
3908#: ../objects/FS/function.c:895
3909msgid "Disperse"
3910msgstr "Dispersa"
3911
3912#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diffuse
3913#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Diffuse
3914#: ../objects/FS/function.c:897 ../objects/FS/function.c:911
3915msgid "Diffuse"
3916msgstr "Difon"
3917
3918#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Empty
3919#: ../objects/FS/function.c:899
3920msgid "Empty"
3921msgstr "Buida"
3922
3923#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate
3924#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dissipate
3925#: ../objects/FS/function.c:901 ../objects/FS/function.c:903
3926msgid "Dissipate"
3927msgstr "Dissipa"
3928
3929#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Absorb
3930#: ../objects/FS/function.c:905
3931msgid "Absorb"
3932msgstr "Absorbeix"
3933
3934#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dampen
3935#: ../objects/FS/function.c:907
3936msgid "Dampen"
3937msgstr "Apaga"
3938
3939#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dispel
3940#: ../objects/FS/function.c:909
3941msgid "Dispel"
3942msgstr "Esvaeix"
3943
3944#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Resist
3945#: ../objects/FS/function.c:913
3946msgid "Resist"
3947msgstr "Resisteix"
3948
3949#. Translators: Menu item Verb/Provision
3950#. Translators: Menu item Verb/Provision/Provision
3951#: ../objects/FS/function.c:915 ../objects/FS/function.c:917
3952msgid "Provision"
3953msgstr "Proveeix"
3954
3955#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store
3956#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Store
3957#: ../objects/FS/function.c:919 ../objects/FS/function.c:921
3958msgid "Store"
3959msgstr "Emmagatzema"
3960
3961#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Contain
3962#: ../objects/FS/function.c:923
3963msgid "Contain"
3964msgstr "Contí n"
3965
3966#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Collect
3967#: ../objects/FS/function.c:925
3968msgid "Collect"
3969msgstr "Recull"
3970
3971#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Reserve
3972#: ../objects/FS/function.c:927
3973msgid "Reserve"
3974msgstr "Reserva"
3975
3976#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply
3977#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Supply
3978#: ../objects/FS/function.c:931 ../objects/FS/function.c:933
3979msgid "Supply"
3980msgstr "Subministra"
3981
3982#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Provide
3983#: ../objects/FS/function.c:937
3984msgid "Provide"
3985msgstr "Proveeix"
3986
3987#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Replenish
3988#: ../objects/FS/function.c:939
3989msgid "Replenish"
3990msgstr "Reompli"
3991
3992#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Expose
3993#: ../objects/FS/function.c:941
3994msgid "Expose"
3995msgstr "Exposa"
3996
3997#. Translators: Menu item Verb/Provision/Extract
3998#: ../objects/FS/function.c:943 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:22
3999msgid "Extract"
4000msgstr "Extrau"
4001
4002#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude
4003#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Control Magnitude
4004#: ../objects/FS/function.c:945 ../objects/FS/function.c:947
4005msgid "Control Magnitude"
4006msgstr "Control de la magnitud"
4007
4008#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate
4009#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Actuate
4010#: ../objects/FS/function.c:949 ../objects/FS/function.c:951
4011msgid "Actuate"
4012msgstr "Acciona"
4013
4014#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Start
4015#: ../objects/FS/function.c:953
4016msgid "Start"
4017msgstr "Comença"
4018
4019#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Initiate
4020#: ../objects/FS/function.c:955
4021msgid "Initiate"
4022msgstr "Inicia"
4023
4024#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate
4025#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Regulate
4026#: ../objects/FS/function.c:957 ../objects/FS/function.c:959
4027msgid "Regulate"
4028msgstr "Regula"
4029
4030#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Control
4031#. Translators: Menu item Noun/Signal/Control
4032#: ../objects/FS/function.c:961 ../objects/FS/function.c:1179
4033#: ../objects/UML/classicon.c:128
4034msgid "Control"
4035msgstr "Controla"
4036
4037#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Enable
4038#: ../objects/FS/function.c:967
4039msgid "Enable"
4040msgstr "Habilita"
4041
4042#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Disable
4043#: ../objects/FS/function.c:969
4044msgid "Disable"
4045msgstr "Inhabilita"
4046
4047#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Limit
4048#: ../objects/FS/function.c:971
4049msgid "Limit"
4050msgstr "Limita"
4051
4052#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Interrupt
4053#: ../objects/FS/function.c:973
4054msgid "Interrupt"
4055msgstr "Interromp"
4056
4057#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change
4058#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Change
4059#: ../objects/FS/function.c:975 ../objects/FS/function.c:977
4060msgid "Change"
4061msgstr "Canvia"
4062
4063#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Increase
4064#: ../objects/FS/function.c:979
4065msgid "Increase"
4066msgstr "Incrementa"
4067
4068#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Decrease
4069#: ../objects/FS/function.c:981
4070msgid "Decrease"
4071msgstr "Redueix"
4072
4073#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Amplify
4074#: ../objects/FS/function.c:983
4075msgid "Amplify"
4076msgstr "Amplifica"
4077
4078#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Reduce
4079#: ../objects/FS/function.c:985
4080msgid "Reduce"
4081msgstr "Redueix"
4082
4083#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Normalize
4084#: ../objects/FS/function.c:989
4085msgid "Normalize"
4086msgstr "Normalitza"
4087
4088#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Multiply
4089#: ../objects/FS/function.c:991
4090msgid "Multiply"
4091msgstr "Multiplica"
4092
4093#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Scale
4094#. FIXME: mark read-only
4095#: ../objects/FS/function.c:993 ../objects/Misc/measure.c:186
4096msgid "Scale"
4097msgstr "Escala"
4098
4099#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Rectify
4100#: ../objects/FS/function.c:995
4101msgid "Rectify"
4102msgstr "Rectifica"
4103
4104#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Adjust
4105#: ../objects/FS/function.c:997
4106msgid "Adjust"
4107msgstr "Ajusta"
4108
4109#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form
4110#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Form
4111#: ../objects/FS/function.c:999 ../objects/FS/function.c:1001
4112msgid "Form"
4113msgstr "Forma"
4114
4115#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compact
4116#: ../objects/FS/function.c:1003
4117msgid "Compact"
4118msgstr "Compacta"
4119
4120#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Crush
4121#: ../objects/FS/function.c:1005
4122msgid "Crush"
4123msgstr "Esclafa"
4124
4125#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Shape
4126#: ../objects/FS/function.c:1007
4127msgid "Shape"
4128msgstr "Forma"
4129
4130#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compress
4131#: ../objects/FS/function.c:1009
4132msgid "Compress"
4133msgstr "Comprimeix"
4134
4135#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Pierce
4136#: ../objects/FS/function.c:1011
4137msgid "Pierce"
4138msgstr "Perfora"
4139
4140#. Translators: Menu item Verb/Convert
4141#. Translators: Menu item Verb/Convert/Convert
4142#: ../objects/FS/function.c:1013 ../objects/FS/function.c:1015
4143msgid "Convert"
4144msgstr "Converteix"
4145
4146#. Translators: Menu item Verb/Convert/Transform
4147#: ../objects/FS/function.c:1017
4148msgid "Transform"
4149msgstr "Transforma"
4150
4151#. Translators: Menu item Verb/Convert/Liquefy
4152#: ../objects/FS/function.c:1019
4153msgid "Liquefy"
4154msgstr "Liqua"
4155
4156#. Translators: Menu item Verb/Convert/Solidify
4157#: ../objects/FS/function.c:1021
4158msgid "Solidify"
4159msgstr "Solidifica"
4160
4161#. Translators: Menu item Verb/Convert/Evaporate
4162#: ../objects/FS/function.c:1023
4163msgid "Evaporate"
4164msgstr "Evapora"
4165
4166#. Translators: Menu item Verb/Convert/Sublimate
4167#: ../objects/FS/function.c:1025
4168msgid "Sublimate"
4169msgstr "Sublima"
4170
4171#. Translators: Menu item Verb/Convert/Condense
4172#: ../objects/FS/function.c:1027
4173msgid "Condense"
4174msgstr "Condensa"
4175
4176#. Translators: Menu item Verb/Convert/Integrate
4177#: ../objects/FS/function.c:1029
4178msgid "Integrate"
4179msgstr "Integra"
4180
4181#. Translators: Menu item Verb/Convert/Differentiate
4182#: ../objects/FS/function.c:1031
4183msgid "Differentiate"
4184msgstr "Diferencia"
4185
4186#. Translators: Menu item Verb/Convert/Process
4187#: ../objects/FS/function.c:1033 ../sheets/AADL.sheet.in.h:3
4188#: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:7
4189msgid "Process"
4190msgstr "Processa"
4191
4192#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense
4193#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Sense
4194#: ../objects/FS/function.c:1039 ../objects/FS/function.c:1041
4195msgid "Sense"
4196msgstr "Sent"
4197
4198#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Perceive
4199#: ../objects/FS/function.c:1043
4200msgid "Perceive"
4201msgstr "Observa"
4202
4203#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Recognize
4204#: ../objects/FS/function.c:1045
4205msgid "Recognize"
4206msgstr "Reconeix"
4207
4208#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Discern
4209#: ../objects/FS/function.c:1047
4210msgid "Discern"
4211msgstr "Distingeix"
4212
4213#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Check
4214#: ../objects/FS/function.c:1049
4215msgid "Check"
4216msgstr "Comprova"
4217
4218#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Verify
4219#: ../objects/FS/function.c:1053
4220msgid "Verify"
4221msgstr "Verifica"
4222
4223#. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate
4224#. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Indicate
4225#: ../objects/FS/function.c:1055 ../objects/FS/function.c:1057
4226msgid "Indicate"
4227msgstr "Indica"
4228
4229#. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Mark
4230#: ../objects/FS/function.c:1059
4231msgid "Mark"
4232msgstr "Marca"
4233
4234#. Translators: Menu item Verb/Signal/Display
4235#: ../objects/FS/function.c:1061 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:7
4236msgid "Display"
4237msgstr "Mostra"
4238
4239#. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure
4240#. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Measure
4241#: ../objects/FS/function.c:1063 ../objects/FS/function.c:1065
4242msgid "Measure"
4243msgstr "Mesura"
4244
4245#. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Calculate
4246#: ../objects/FS/function.c:1067
4247msgid "Calculate"
4248msgstr "Calcula"
4249
4250#. Translators: Menu item Verb/Signal/Represent
4251#: ../objects/FS/function.c:1069
4252msgid "Represent"
4253msgstr "Representa"
4254
4255#. Translators: Menu item Noun
4256#: ../objects/FS/function.c:1071
4257msgid "Noun"
4258msgstr "Nom"
4259
4260#. Translators: Menu item Noun/Material/Solid
4261#: ../objects/FS/function.c:1075
4262msgid "Solid"
4263msgstr "Sòlid"
4264
4265#. Translators: Menu item Noun/Material/Liquid
4266#: ../objects/FS/function.c:1077
4267msgid "Liquid"
4268msgstr "Líquid"
4269
4270#. Translators: Menu item Noun/Material/Gas
4271#: ../objects/FS/function.c:1079
4272msgid "Gas"
4273msgstr "Gas"
4274
4275#. Translators: Menu item Noun/Material/Human
4276#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Human
4277#. Translators: Menu item Noun/Energy/Human
4278#: ../objects/FS/function.c:1081 ../objects/FS/function.c:1083
4279#: ../objects/FS/function.c:1167
4280msgid "Human"
4281msgstr "Humà"
4282
4283#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Hand
4284#: ../objects/FS/function.c:1085
4285msgid "Hand"
4286msgstr "Mà"
4287
4288#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Foot
4289#: ../objects/FS/function.c:1087
4290msgid "Foot"
4291msgstr "Peu"
4292
4293#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Head
4294#: ../objects/FS/function.c:1089
4295msgid "Head"
4296msgstr "Cap"
4297
4298#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Finger
4299#: ../objects/FS/function.c:1091
4300msgid "Finger"
4301msgstr "Dit"
4302
4303#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Toe
4304#: ../objects/FS/function.c:1093
4305msgid "Toe"
4306msgstr "Dit del peu"
4307
4308#. Translators: Menu item Noun/Material/Biological
4309#: ../objects/FS/function.c:1095
4310msgid "Biological"
4311msgstr "Biològic"
4312
4313#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical
4314#: ../objects/FS/function.c:1099
4315msgid "Mechanical"
4316msgstr "Mecànic"
4317
4318#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Mech. Energy
4319#: ../objects/FS/function.c:1101
4320msgid "Mech. Energy"
4321msgstr "Energia mecànica"
4322
4323#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translation
4324#: ../objects/FS/function.c:1103
4325msgid "Translation"
4326msgstr "Translació"
4327
4328#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Force
4329#: ../objects/FS/function.c:1105
4330msgid "Force"
4331msgstr "Força"
4332
4333#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotation
4334#: ../objects/FS/function.c:1107 ../objects/standard/outline.c:104
4335msgid "Rotation"
4336msgstr "Rotació"
4337
4338#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Torque
4339#: ../objects/FS/function.c:1109
4340msgid "Torque"
4341msgstr "Parell de forces"
4342
4343#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Random Motion
4344#: ../objects/FS/function.c:1111
4345msgid "Random Motion"
4346msgstr "Moviment aleatori"
4347
4348#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Vibration
4349#: ../objects/FS/function.c:1113
4350msgid "Vibration"
4351msgstr "Vibració"
4352
4353#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotational Energy
4354#: ../objects/FS/function.c:1115
4355msgid "Rotational Energy"
4356msgstr "Energia de rotació"
4357
4358# FIXME: "translativa" ? (josep)
4359#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translational Energy
4360#: ../objects/FS/function.c:1117
4361msgid "Translational Energy"
4362msgstr "Energia translacional"
4363
4364#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity
4365#: ../objects/FS/function.c:1119
4366msgid "Electrical"
4367msgstr "Elèctric"
4368
4369#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Electricity
4370#: ../objects/FS/function.c:1121
4371msgid "Electricity"
4372msgstr "Electricitat"
4373
4374#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Voltage
4375#: ../objects/FS/function.c:1123
4376msgid "Voltage"
4377msgstr "Voltatge"
4378
4379#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Current
4380#: ../objects/FS/function.c:1125
4381msgid "Current"
4382msgstr "Intensitat"
4383
4384#. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic
4385#: ../objects/FS/function.c:1127
4386msgid "Hydraulic"
4387msgstr "Hidràulica"
4388
4389#. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Pressure
4390#: ../objects/FS/function.c:1129
4391msgid "Pressure"
4392msgstr "Pressió"
4393
4394#. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Volumetric Flow
4395#: ../objects/FS/function.c:1131
4396msgid "Volumetric Flow"
4397msgstr "Cabal volumètric"
4398
4399#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal
4400#: ../objects/FS/function.c:1133
4401msgid "Thermal"
4402msgstr "Tèrmica"
4403
4404#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Heat
4405#: ../objects/FS/function.c:1135
4406msgid "Heat"
4407msgstr "Calor"
4408
4409#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Conduction
4410#: ../objects/FS/function.c:1137
4411msgid "Conduction"
4412msgstr "Conducció"
4413
4414#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Convection
4415#: ../objects/FS/function.c:1139
4416msgid "Convection"
4417msgstr "Convecció"
4418
4419#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Radiation
4420#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radiation
4421#: ../objects/FS/function.c:1141 ../objects/FS/function.c:1149
4422msgid "Radiation"
4423msgstr "Radiació"
4424
4425#. Translators: Menu item Noun/Energy/Pneumatic
4426#: ../objects/FS/function.c:1143
4427msgid "Pneumatic"
4428msgstr "Pneumàtica"
4429
4430#. Translators: Menu item Noun/Energy/Chemical
4431#: ../objects/FS/function.c:1145
4432msgid "Chemical"
4433msgstr "Química"
4434
4435#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive
4436#: ../objects/FS/function.c:1147
4437msgid "Radioactive"
4438msgstr "Radioactiu"
4439
4440#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Microwaves
4441#: ../objects/FS/function.c:1151
4442msgid "Microwaves"
4443msgstr "Microones"
4444
4445#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radio waves
4446#: ../objects/FS/function.c:1153
4447msgid "Radio waves"
4448msgstr "Ones de ràdio"
4449
4450#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/X-Rays
4451#: ../objects/FS/function.c:1155
4452msgid "X-Rays"
4453msgstr "Raigs X"
4454
4455#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Gamma Rays
4456#: ../objects/FS/function.c:1157
4457msgid "Gamma Rays"
4458msgstr "Raigs gamma"
4459
4460#. Translators: Menu item Noun/Energy/Acoustic Energy
4461#: ../objects/FS/function.c:1159
4462msgid "Acoustic Energy"
4463msgstr "Energia acústica"
4464
4465#. Translators: Menu item Noun/Energy/Optical Energy
4466#: ../objects/FS/function.c:1161
4467msgid "Optical Energy"
4468msgstr "Energia òptica"
4469
4470#. Translators: Menu item Noun/Energy/Solar Energy
4471#: ../objects/FS/function.c:1163
4472msgid "Solar Energy"
4473msgstr "Energia solar"
4474
4475#. Translators: Menu item Noun/Energy/Magnetic Energy
4476#: ../objects/FS/function.c:1165
4477msgid "Magnetic Energy"
4478msgstr "Energia magnètica"
4479
4480#. Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Motion
4481#: ../objects/FS/function.c:1169
4482msgid "Human Motion"
4483msgstr "Moviment humà"
4484
4485#. Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Force
4486#: ../objects/FS/function.c:1171
4487msgid "Human Force"
4488msgstr "Força humana"
4489
4490#. Translators: Menu item Noun/Signal/Status
4491#: ../objects/FS/function.c:1177
4492msgid "Status"
4493msgstr "Estat"
4494
4495#: ../objects/FS/function.c:1181
4496msgid "User/Device Fn"
4497msgstr "Funció usuari/dispositiu"
4498
4499#: ../objects/FS/function.c:1182
4500msgid "Wish Fn"
4501msgstr "Funció desitjada"
4502
4503#: ../objects/GRAFCET/action.c:133 ../sheets/SDL.sheet.in.h:11
4504msgid "Macro call"
4505msgstr "Crida a la macro"
4506
4507#: ../objects/GRAFCET/action.c:133
4508msgid "This action is a call to a macro-step"
4509msgstr "Aquesta acció és una crida a un pas macro"
4510
4511#: ../objects/GRAFCET/condition.c:130
4512msgid "Condition"
4513msgstr "Condició"
4514
4515#: ../objects/GRAFCET/condition.c:130
4516msgid "The boolean equation of the condition"
4517msgstr "L'equació booleana de la condició"
4518
4519#: ../objects/GRAFCET/condition.c:132
4520msgid "The condition's font"
4521msgstr "El tipus de lletra de la condició"
4522
4523#: ../objects/GRAFCET/condition.c:134
4524msgid "The condition's font size"
4525msgstr "La mida del tipus de lletra de la condició"
4526
4527#: ../objects/GRAFCET/condition.c:137 ../objects/GRAFCET/transition.c:147
4528msgid "Color"
4529msgstr "Color"
4530
4531#: ../objects/GRAFCET/condition.c:137
4532msgid "The condition's color"
4533msgstr "El color de la condició"
4534
4535#: ../objects/GRAFCET/grafcet.c:45
4536msgid "GRAFCET diagram objects"
4537msgstr "Objectes de diagrama GRAFCET"
4538
4539#: ../objects/GRAFCET/step.c:147 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:3
4540msgid "Regular step"
4541msgstr "Etapa normal"
4542
4543#: ../objects/GRAFCET/step.c:148 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:4
4544msgid "Initial step"
4545msgstr "Etapa inicial"
4546
4547#: ../objects/GRAFCET/step.c:149 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:5
4548msgid "Macro entry step"
4549msgstr "Etapa d'entrada de macro"
4550
4551#: ../objects/GRAFCET/step.c:150 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:6
4552msgid "Macro exit step"
4553msgstr "Etapa d'eixida de macro"
4554
4555#: ../objects/GRAFCET/step.c:151 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:7
4556msgid "Macro call step"
4557msgstr "Etapa de crida de macro"
4558
4559#: ../objects/GRAFCET/step.c:152
4560msgid "Subprogram call step"
4561msgstr "Etapa de crida de subprograma"
4562
4563#: ../objects/GRAFCET/step.c:159
4564msgid "Step name"
4565msgstr "Nom de l'etapa"
4566
4567#: ../objects/GRAFCET/step.c:159
4568msgid "The name of the step"
4569msgstr "El nom de l'etapa"
4570
4571#: ../objects/GRAFCET/step.c:162
4572msgid "Step type"
4573msgstr "Tipus d'etapa"
4574
4575#: ../objects/GRAFCET/step.c:162
4576msgid "The kind of step"
4577msgstr "El tipus de l'etapa"
4578
4579#: ../objects/GRAFCET/step.c:164
4580msgid "Active"
4581msgstr "Activa"
4582
4583#: ../objects/GRAFCET/step.c:164
4584msgid "Shows a red dot to figure the step's activity"
4585msgstr "Mostra un punt roig per a identificar l'activitat de l'etapa"
4586
4587#: ../objects/GRAFCET/transition.c:140
4588msgid "Receptivity"
4589msgstr "Receptivitat"
4590
4591#: ../objects/GRAFCET/transition.c:140
4592msgid "The boolean equation of the receptivity"
4593msgstr "L'equació booleana de la receptivitat"
4594
4595#: ../objects/GRAFCET/transition.c:142
4596msgid "The receptivity's font"
4597msgstr "El tipus de lletra de la receptivitat"
4598
4599#: ../objects/GRAFCET/transition.c:144
4600msgid "The receptivity's font size"
4601msgstr "La mida del tipus de lletra de la receptivitat"
4602
4603#: ../objects/GRAFCET/transition.c:147
4604msgid "The receptivity's color"
4605msgstr "El color de la receptivitat"
4606
4607#: ../objects/GRAFCET/transition.c:148
4608msgid "North point"
4609msgstr "Punt nord"
4610
4611#: ../objects/GRAFCET/transition.c:149
4612msgid "South point"
4613msgstr "Punt sud"
4614
4615#: ../objects/GRAFCET/vector.c:128
4616msgid "Draw arrow heads on upward arcs:"
4617msgstr "Dibuixa les puntes de fletxa en els arcs cap amunt:"
4618
4619#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:121
4620msgid "OR"
4621msgstr "O"
4622
4623#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:122
4624msgid "AND"
4625msgstr "I"
4626
4627#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:133
4628msgid "Vergent type:"
4629msgstr "Tipus de divergència:"
4630
4631#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:404 ../objects/Istar/other.c:466
4632#: ../objects/Jackson/domain.c:528 ../objects/KAOS/goal.c:569
4633#: ../objects/KAOS/other.c:520 ../objects/SADT/box.c:448
4634#: ../objects/standard/line.c:319
4635msgid "Add connection point"
4636msgstr "Afig un punt de connexió"
4637
4638#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:405 ../objects/Istar/other.c:467
4639#: ../objects/Jackson/domain.c:529 ../objects/KAOS/goal.c:570
4640#: ../objects/KAOS/other.c:521 ../objects/SADT/box.c:449
4641#: ../objects/standard/line.c:320
4642msgid "Delete connection point"
4643msgstr "Suprimeix el punt de connexió"
4644
4645#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:409
4646msgid "GRAFCET OR/AND vergent"
4647msgstr "Divergència I/O de GRAFCET"
4648
4649#: ../objects/Istar/actor.c:66 ../objects/Istar/link.c:149
4650msgid "Unspecified"
4651msgstr "Indefinit"
4652
4653#: ../objects/Istar/actor.c:67 ../objects/KAOS/other.c:73
4654msgid "Agent"
4655msgstr "Agent"
4656
4657#
4658#: ../objects/Istar/actor.c:69 ../objects/UML/association.c:250
4659msgid "Role"
4660msgstr "Rol"
4661
4662#: ../objects/Istar/goal.c:74 ../objects/KAOS/goal.c:77
4663msgid "Softgoal"
4664msgstr "Objectiu suau"
4665
4666#
4667#: ../objects/Istar/goal.c:75 ../objects/KAOS/goal.c:78
4668msgid "Goal"
4669msgstr "Objectiu"
4670
4671#
4672#: ../objects/Istar/goal.c:153 ../objects/Istar/goal.c:154
4673#: ../objects/KAOS/goal.c:156 ../objects/KAOS/goal.c:157
4674msgid "Goal Type"
4675msgstr "Tipus d'objectiu"
4676
4677#: ../objects/Istar/istar.c:46
4678msgid "Istar diagram"
4679msgstr "Diagrama d'Istar"
4680
4681#: ../objects/Istar/link.c:150
4682msgid "Positive contrib"
4683msgstr "Contribució positiva"
4684
4685#: ../objects/Istar/link.c:151
4686msgid "Negative contrib"
4687msgstr "Contribució negativa"
4688
4689#: ../objects/Istar/link.c:152 ../sheets/UML.sheet.in.h:6
4690msgid "Dependency"
4691msgstr "Dependència"
4692
4693#: ../objects/Istar/link.c:153
4694msgid "Decomposition"
4695msgstr "Descomposició"
4696
4697#: ../objects/Istar/link.c:154
4698msgid "Means-Ends"
4699msgstr "Mitjans-Fins"
4700
4701#
4702#: ../objects/Istar/other.c:71
4703msgid "Resource"
4704msgstr "Recurs"
4705
4706#: ../objects/Istar/other.c:72 ../sheets/BPMN.sheet.in.h:33
4707msgid "Task"
4708msgstr "Tasca"
4709
4710#: ../objects/Istar/other.c:472
4711msgid "i* other"
4712msgstr "altre i*"
4713
4714#: ../objects/Jackson/domain.c:77
4715msgid "Given Domain"
4716msgstr "Domini donat"
4717
4718#: ../objects/Jackson/domain.c:78
4719msgid "Designed Domain"
4720msgstr "Domini dissenyat"
4721
4722#
4723#: ../objects/Jackson/domain.c:79
4724msgid "Machine Domain"
4725msgstr "Domini de la màquina"
4726
4727#: ../objects/Jackson/domain.c:95
4728msgid "Causal"
4729msgstr "Causal"
4730
4731#: ../objects/Jackson/domain.c:96
4732msgid "Biddable"
4733msgstr "Obedient"
4734
4735#: ../objects/Jackson/domain.c:97
4736msgid "Lexical"
4737msgstr "Lèxic"
4738
4739#: ../objects/Jackson/domain.c:175 ../objects/Jackson/domain.c:176
4740msgid "Domain Type"
4741msgstr "Tipus de domini"
4742
4743#: ../objects/Jackson/domain.c:180
4744msgid "Domain Kind"
4745msgstr "Classe de domini"
4746
4747#: ../objects/Jackson/domain.c:181
4748msgid "Optional kind which appears in the lower-right corner of the Domain"
4749msgstr "Classe opcional que apareix a la cantonada inferior esquerra del domini"
4750
4751#: ../objects/Jackson/domain.c:534
4752msgid "Jackson domain"
4753msgstr "Domini de Jackson"
4754
4755#: ../objects/Jackson/jackson.c:47
4756msgid "Jackson diagram"
4757msgstr "Diagrama de Jackson"
4758
4759#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:135
4760msgid "Shared"
4761msgstr "Compartit"
4762
4763#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:136 ../objects/KAOS/goal.c:79
4764msgid "Requirement"
4765msgstr "Requisit"
4766
4767#. how it used to be before 0.96+SVN
4768#. new name matching "same name, same type"  rule
4769#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:143 ../objects/UML/message.c:149
4770#: ../objects/UML/message.c:151
4771msgid "Message:"
4772msgstr "Missatge:"
4773
4774#: ../objects/KAOS/goal.c:80
4775msgid "Assumption"
4776msgstr "Assumpció"
4777
4778#: ../objects/KAOS/goal.c:81
4779msgid "Obstacle"
4780msgstr "Obstacle"
4781
4782#: ../objects/KAOS/goal.c:575
4783msgid "KAOS goal"
4784msgstr "Objectiu KAOS"
4785
4786#: ../objects/KAOS/kaos.c:49
4787msgid "KAOS diagram"
4788msgstr "Diagrama KAOS"
4789
4790#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:152
4791msgid "AND Refinement"
4792msgstr "Refinament I"
4793
4794#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:153
4795msgid "Complete AND Refinement"
4796msgstr "Refinament I complet"
4797
4798#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:154
4799msgid "OR Refinement"
4800msgstr "Refinament O"
4801
4802#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:155
4803msgid "Operationalization"
4804msgstr "Operacionalització"
4805
4806#
4807#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:162
4808msgid "Text:"
4809msgstr "Text:"
4810
4811#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:156
4812msgid "Contributes"
4813msgstr "Contribueix"
4814
4815#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:157
4816msgid "Obstructs"
4817msgstr "Obstrueix"
4818
4819#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:158
4820msgid "Conflicts"
4821msgstr "Entra en conflicte"
4822
4823#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:159
4824msgid "Responsibility"
4825msgstr "Responsabilitat"
4826
4827#
4828#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:160
4829msgid "Monitors"
4830msgstr "Monitors"
4831
4832#
4833#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:161
4834msgid "Controls"
4835msgstr "Controls"
4836
4837#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:162
4838msgid "CapableOf"
4839msgstr "CapaçDe"
4840
4841#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:163
4842msgid "Performs"
4843msgstr "Executa"
4844
4845#
4846#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:165
4847msgid "Output"
4848msgstr "Eixida"
4849
4850#: ../objects/KAOS/other.c:526
4851msgid "KAOS other"
4852msgstr "un altre KAOS"
4853
4854#
4855#: ../objects/Misc/analog_clock.c:137
4856msgid "Arrow color"
4857msgstr "Color de la fletxa"
4858
4859#: ../objects/Misc/analog_clock.c:139
4860msgid "Arrow line width"
4861msgstr "Amplària de la línia de la fletxa"
4862
4863#: ../objects/Misc/analog_clock.c:141
4864msgid "Seconds arrow color"
4865msgstr "Color de l'agulla dels segons"
4866
4867#: ../objects/Misc/analog_clock.c:143
4868msgid "Seconds arrow line width"
4869msgstr "Amplària de la línia de l'agulla dels segons"
4870
4871#: ../objects/Misc/analog_clock.c:145
4872msgid "Show hours"
4873msgstr "Mostra les hores"
4874
4875#: ../objects/Misc/diagram_as_object.c:112
4876msgid "Diagram file"
4877msgstr "Fitxer de diagrama"
4878
4879#: ../objects/Misc/grid_object.c:138
4880msgid "Rows"
4881msgstr "Files"
4882
4883#: ../objects/Misc/grid_object.c:140
4884msgid "Columns"
4885msgstr "Columnes"
4886
4887#: ../objects/Misc/grid_object.c:142
4888msgid "Grid line color"
4889msgstr "Color de la línia de la graella"
4890
4891#: ../objects/Misc/grid_object.c:144
4892msgid "Grid line width"
4893msgstr "Amplària de la línia de la graella"
4894
4895#: ../objects/Misc/libmisc.c:42
4896msgid "Miscellaneous objects"
4897msgstr "Objecte variats"
4898
4899#: ../objects/Misc/measure.c:169
4900msgid "cm"
4901msgstr "cm"
4902
4903#: ../objects/Misc/measure.c:170
4904msgid "dm"
4905msgstr "dm"
4906
4907#: ../objects/Misc/measure.c:171
4908msgid "ft"
4909msgstr "ft"
4910
4911#: ../objects/Misc/measure.c:172
4912msgid "in"
4913msgstr "in"
4914
4915#: ../objects/Misc/measure.c:173
4916msgid "m"
4917msgstr "m"
4918
4919#: ../objects/Misc/measure.c:174
4920msgid "mm"
4921msgstr "mm"
4922
4923#: ../objects/Misc/measure.c:175
4924msgid "pt"
4925msgstr "pt"
4926
4927#: ../objects/Misc/measure.c:176
4928msgid "pi"
4929msgstr "pi"
4930
4931#. PROP_FLAG_VISIBLE|
4932#: ../objects/Misc/measure.c:185 ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:8
4933msgid "Measurement"
4934msgstr "Mesura"
4935
4936#: ../objects/Misc/measure.c:187
4937msgid "Unit"
4938msgstr "Unitat"
4939
4940#: ../objects/Misc/measure.c:188
4941msgid "Precision"
4942msgstr "Precisió"
4943
4944#: ../objects/Misc/tree.c:597 ../objects/network/bus.c:605
4945msgid "Add Handle"
4946msgstr "Afig un gestor"
4947
4948#: ../objects/Misc/tree.c:598 ../objects/network/bus.c:606
4949msgid "Delete Handle"
4950msgstr "Suprimeix el gestor"
4951
4952#
4953#: ../objects/network/basestation.c:134
4954msgid "Sectors"
4955msgstr "Sectors"
4956
4957#: ../objects/network/basestation.c:395 ../objects/network/basestation.c:397
4958msgid "Base Station"
4959msgstr "Estació base"
4960
4961#: ../objects/network/network.c:43
4962msgid "Network diagram objects"
4963msgstr "Objectes de diagrama de xarxa"
4964
4965#: ../objects/network/radiocell.c:119
4966msgid "Radius"
4967msgstr "Radi"
4968
4969#: ../objects/network/wanlink.c:119
4970msgid "Width"
4971msgstr "Amplària"
4972
4973#: ../objects/SADT/arrow.c:137
4974msgid "Import resource (not shown upstairs)"
4975msgstr "Recurs d'importació (no es mostra al pis superior)"
4976
4977#: ../objects/SADT/arrow.c:138
4978msgid "Imply resource (not shown downstairs)"
4979msgstr "Recurs d'implicació (no es mostra al pis inferior)"
4980
4981#: ../objects/SADT/arrow.c:139
4982msgid "Dotted arrow"
4983msgstr "Línia de punts"
4984
4985#: ../objects/SADT/arrow.c:140
4986msgid "disable arrow heads"
4987msgstr "inhabilita les puntes de les fletxes"
4988
4989#: ../objects/SADT/arrow.c:147
4990msgid "Flow style:"
4991msgstr "Estil de flux:"
4992
4993#: ../objects/SADT/arrow.c:149
4994msgid "Automatically gray vertical flows:"
4995msgstr "Posa en gris automàticament els fluxos verticals:"
4996
4997#: ../objects/SADT/arrow.c:150
4998msgid ""
4999"To improve the ease of reading, flows which begin and end vertically can be "
5000"rendered gray"
5001msgstr ""
5002"Per a millorar la facilitat de lectura, els fluxos que comencen i acaben "
5003"verticalment es poden renderitzar en gris"
5004
5005#: ../objects/SADT/arrow.c:469
5006msgid "SADT Arrow"
5007msgstr "Fletxa SADT"
5008
5009#: ../objects/SADT/box.c:145
5010msgid "Activity/Data identifier"
5011msgstr "Identificador d'activitat/dades"
5012
5013#: ../objects/SADT/box.c:146
5014msgid "The identifier which appears in the lower-right corner of the Box"
5015msgstr "L'identificador que apareix a la cantonada inferior dreta del quadre"
5016
5017#: ../objects/SADT/box.c:454
5018msgid "SADT box"
5019msgstr "Quadre SADT"
5020
5021#: ../objects/SADT/sadt.c:41
5022msgid "SADT diagram objects"
5023msgstr "Objectes de diagrama SADT"
5024
5025#: ../objects/standard/arc.c:120
5026msgid "Curve distance"
5027msgstr "Distància de la corba"
5028
5029#: ../objects/standard/bezier.c:145 ../objects/standard/line.c:127
5030#: ../objects/standard/polyline.c:108
5031msgid "Line gaps"
5032msgstr "Distàncies de la línia"
5033
5034#: ../objects/standard/bezier.c:147 ../objects/standard/line.c:129
5035#: ../objects/standard/polyline.c:110
5036msgid "Absolute start gap"
5037msgstr "Distància absoluta d'inici"
5038
5039#: ../objects/standard/bezier.c:149 ../objects/standard/line.c:131
5040#: ../objects/standard/polyline.c:112
5041msgid "Absolute end gap"
5042msgstr "Distància absoluta de final"
5043
5044#: ../objects/standard/bezier.c:776 ../objects/standard/beziergon.c:515
5045msgid "Add Segment"
5046msgstr "Afig un segment"
5047
5048#: ../objects/standard/bezier.c:777 ../objects/standard/beziergon.c:516
5049msgid "Delete Segment"
5050msgstr "Suprimeix el segment"
5051
5052#: ../objects/standard/bezier.c:779 ../objects/standard/beziergon.c:518
5053msgid "Symmetric control"
5054msgstr "Control simètric"
5055
5056#: ../objects/standard/bezier.c:781 ../objects/standard/beziergon.c:520
5057msgid "Smooth control"
5058msgstr "Control suau"
5059
5060#: ../objects/standard/bezier.c:783 ../objects/standard/beziergon.c:522
5061msgid "Cusp control"
5062msgstr "Control de punta"
5063
5064#: ../objects/standard/bezier.c:785 ../objects/standard/beziergon.c:524
5065#: ../objects/standard/box.c:749 ../objects/standard/textobj.c:450
5066msgid "Convert to Path"
5067msgstr "Converteix a camí"
5068
5069#: ../objects/standard/box.c:125 ../objects/standard/ellipse.c:118
5070msgid "Free"
5071msgstr "Lliure"
5072
5073#: ../objects/standard/box.c:126 ../objects/standard/ellipse.c:119
5074msgid "Fixed"
5075msgstr "Fixat"
5076
5077#: ../objects/standard/box.c:127 ../objects/standard/box.c:747
5078msgid "Square"
5079msgstr "Quadrat"
5080
5081#: ../objects/standard/box.c:140 ../objects/standard/ellipse.c:131
5082msgid "Aspect ratio"
5083msgstr "Relació d'aspecte"
5084
5085#: ../objects/standard/box.c:743 ../objects/standard/ellipse.c:664
5086msgid "Free aspect"
5087msgstr "Aspecte lliure"
5088
5089#: ../objects/standard/box.c:745 ../objects/standard/ellipse.c:666
5090msgid "Fixed aspect"
5091msgstr "Aspecte fixat"
5092
5093#
5094#: ../objects/standard/ellipse.c:120 ../objects/standard/ellipse.c:668
5095msgid "Circle"
5096msgstr "Cercle"
5097
5098#: ../objects/standard/image.c:119
5099msgid "Image file"
5100msgstr "Fitxer d'imatge"
5101
5102#: ../objects/standard/image.c:121
5103msgid "Inline data"
5104msgstr "Dades en línia"
5105
5106#: ../objects/standard/image.c:121
5107msgid "Store image data in diagram"
5108msgstr "Emmagatzema les dades de la imatge al diagrama"
5109
5110#: ../objects/standard/image.c:123
5111msgid "Pixbuf"
5112msgstr "Pixbuf"
5113
5114#: ../objects/standard/image.c:123
5115msgid "The Pixbuf reference"
5116msgstr "Manual de referència de la Pixbuf"
5117
5118#: ../objects/standard/image.c:125
5119msgid "Draw border"
5120msgstr "Dibuixa el contorn"
5121
5122#: ../objects/standard/image.c:127
5123msgid "Keep aspect ratio"
5124msgstr "Mantín la relació de l'aspecte"
5125
5126#: ../objects/standard/image.c:676
5127msgid "Inconsistent pixbuf during image save."
5128msgstr "La pixbuf és inconsistent durant el procés de guardar la imatge."
5129
5130#. Found file in same dir as diagram.
5131#. Found file in current dir.
5132#: ../objects/standard/image.c:773 ../objects/standard/image.c:784
5133#, c-format
5134msgid ""
5135"The image file '%s' was not found in the specified directory.\n"
5136"Using the file '%s' instead.\n"
5137msgstr ""
5138"El fitxer d'imatge «%s» no s'ha trobat al directori especificat.\n"
5139"S'utilitzarà el fitxer «%s» com a alternativa.\n"
5140
5141#. Didn't find file in current dir.
5142#: ../objects/standard/image.c:790 ../objects/standard/image.c:812
5143#, c-format
5144msgid "The image file '%s' was not found.\n"
5145msgstr "No s'ha trobat el fitxer d'imatge «%s».\n"
5146
5147#: ../objects/standard/line.c:118
5148msgid "Arrows"
5149msgstr "Fletxes"
5150
5151#: ../objects/standard/line.c:123
5152msgid "Start point"
5153msgstr "Punt d'inici"
5154
5155#: ../objects/standard/line.c:125
5156msgid "End point"
5157msgstr "Punt final"
5158
5159#: ../objects/standard/line.c:321
5160msgid "Upgrade to Polyline"
5161msgstr "Actualitza a polilínia"
5162
5163#: ../objects/standard/line.c:322
5164msgid "Upgrade to Zigzagline"
5165msgstr "Actualitza a línia en ziga-zaga"
5166
5167#: ../objects/standard/outline.c:102
5168msgid "Text content"
5169msgstr "Contingut del text"
5170
5171#: ../objects/standard/outline.c:104
5172msgid "Angle to rotate the outline"
5173msgstr "Angle de rotació del contorn"
5174
5175#: ../objects/standard/polygon.c:459 ../objects/standard/polyline.c:623
5176msgid "Add Corner"
5177msgstr "Afig una cantonada"
5178
5179#: ../objects/standard/polygon.c:460 ../objects/standard/polyline.c:624
5180msgid "Delete Corner"
5181msgstr "Suprimeix la cantonada"
5182
5183#: ../objects/standard/standard.c:58
5184msgid "Standard objects"
5185msgstr "Objectes estàndard"
5186
5187#: ../objects/standard/textobj.c:112
5188msgid "First Line"
5189msgstr "Primera línia"
5190
5191#: ../objects/standard/textobj.c:119
5192msgid "Vertical text alignment"
5193msgstr "Alineació vertical del text"
5194
5195#: ../objects/standard/zigzagline.c:450
5196msgid "Upgrade to Bezierline"
5197msgstr "Actualitza a línia de Bézier"
5198
5199#: ../objects/UML/actor.c:352 ../objects/UML/actor.c:354
5200#: ../sheets/UML.sheet.in.h:15
5201msgid "Actor"
5202msgstr "Actor"
5203
5204#: ../objects/UML/association.c:222
5205msgid "From A to B"
5206msgstr "Des d'A fins a B"
5207
5208#: ../objects/UML/association.c:223
5209msgid "From B to A"
5210msgstr "Des de B fins a A"
5211
5212#: ../objects/UML/association.c:228
5213msgid "Aggregation"
5214msgstr "Agregació"
5215
5216#: ../objects/UML/association.c:229
5217msgid "Composition"
5218msgstr "Composició"
5219
5220#: ../objects/UML/association.c:239
5221msgid "Direction"
5222msgstr "Direcció"
5223
5224#: ../objects/UML/association.c:241
5225msgid "Show direction"
5226msgstr "Mostra la direcció"
5227
5228#: ../objects/UML/association.c:241
5229msgid "Show the small arrow denoting the reading direction"
5230msgstr "Mostra la fletxa xicoteta que indica la direcció de lectura"
5231
5232#: ../objects/UML/association.c:248
5233msgid "Side A"
5234msgstr "Cara A"
5235
5236#: ../objects/UML/association.c:252
5237msgid "Multiplicity"
5238msgstr "Multiplicitat"
5239
5240#
5241#: ../objects/UML/association.c:254 ../objects/UML/umlattribute.c:45
5242#: ../objects/UML/umloperation.c:71
5243msgid "Visibility"
5244msgstr "Visibilitat"
5245
5246#: ../objects/UML/association.c:256
5247msgid "Show arrow"
5248msgstr "Mostra la fletxa"
5249
5250#: ../objects/UML/association.c:259
5251msgid "Side B"
5252msgstr "Cara B"
5253
5254#
5255#. Attributes page:
5256#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:455
5257msgid "_Attributes"
5258msgstr "_Atributs"
5259
5260#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:507
5261msgid "Attribute data"
5262msgstr "Dades dels atributs"
5263
5264#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:539
5265msgid "Value:"
5266msgstr "Valor:"
5267
5268#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:550
5269#: ../objects/UML/class_dialog.c:343
5270#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:848
5271#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:1010
5272msgid "Comment:"
5273msgstr "Comentari:"
5274
5275#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:572
5276#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:811
5277msgid "Visibility:"
5278msgstr "Visibilitat:"
5279
5280#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:577
5281#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:816 ../objects/UML/uml.c:103
5282msgid "Public"
5283msgstr "Públic"
5284
5285#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:578
5286#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:817 ../objects/UML/uml.c:104
5287msgid "Private"
5288msgstr "Privat"
5289
5290#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:579
5291#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:818 ../objects/UML/uml.c:105
5292msgid "Protected"
5293msgstr "Protegit"
5294
5295#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:580
5296#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:819 ../objects/UML/uml.c:106
5297msgid "Implementation"
5298msgstr "Implementació"
5299
5300#. end: Inheritance type
5301#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:592
5302#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:840
5303msgid "Class scope"
5304msgstr "Abast de la classe"
5305
5306#: ../objects/UML/class.c:138 ../objects/UML/class.c:349
5307#: ../objects/UML/class.c:1845 ../sheets/UML.sheet.in.h:3
5308msgid "Class"
5309msgstr "Classe"
5310
5311#. how it used to be before 0.96+SVN
5312#. one name, one type: but breaks forward-compatibiliy so kind of reverted
5313#: ../objects/UML/class.c:142 ../objects/UML/classicon.c:137
5314#: ../objects/UML/classicon.c:139 ../objects/UML/component.c:124
5315#: ../objects/UML/large_package.c:134 ../objects/UML/object.c:148
5316#: ../objects/UML/small_package.c:126 ../objects/UML/umloperation.c:68
5317msgid "Stereotype"
5318msgstr "Estereotip"
5319
5320#: ../objects/UML/class.c:149 ../objects/UML/class.c:205
5321#: ../objects/UML/class_dialog.c:359 ../objects/UML/class_dialog.c:471
5322#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:832 ../objects/UML/uml.c:111
5323msgid "Abstract"
5324msgstr "Abstracte"
5325
5326#: ../objects/UML/class.c:151
5327msgid "Visible Attributes"
5328msgstr "Atributs visibles"
5329
5330#: ../objects/UML/class.c:153
5331msgid "Visible Operations"
5332msgstr "Operacions visibles"
5333
5334#: ../objects/UML/class.c:155 ../objects/UML/class_dialog.c:384
5335msgid "Wrap Operations"
5336msgstr "Ajusta les operacions"
5337
5338#: ../objects/UML/class.c:157
5339msgid "Visible Comments"
5340msgstr "Comentaris visibles"
5341
5342#: ../objects/UML/class.c:161 ../objects/UML/class.c:344
5343msgid "Allow resizing"
5344msgstr "Permet el redimensionament"
5345
5346#: ../objects/UML/class.c:165 ../objects/UML/class.c:1842
5347msgid "Template"
5348msgstr "Plantilla"
5349
5350#: ../objects/UML/class.c:167 ../objects/UML/class_dialog.c:368
5351msgid "Suppress Attributes"
5352msgstr "Elimina els atributs"
5353
5354#: ../objects/UML/class.c:169
5355msgid "Suppress Operations"
5356msgstr "Elimina les operacions"
5357
5358#: ../objects/UML/class.c:171
5359msgid "Wrap after char"
5360msgstr "Ajusta després del caràcter"
5361
5362#: ../objects/UML/class.c:173
5363msgid "Comment line length"
5364msgstr "Llargària de la línia de comentaris"
5365
5366#. umlattribute_extra
5367#: ../objects/UML/class.c:186
5368msgid "Operations"
5369msgstr "Operacions"
5370
5371#
5372#. umloperations_extra
5373#: ../objects/UML/class.c:190
5374msgid "Template Parameters"
5375msgstr "Paràmetres de la plantilla"
5376
5377#: ../objects/UML/class.c:203 ../objects/UML/class_dialog.c:466
5378msgid "Polymorphic"
5379msgstr "Polimòrfic"
5380
5381#: ../objects/UML/class.c:207 ../objects/UML/class_dialog.c:476
5382msgid "Class Name"
5383msgstr "Nom de la classe"
5384
5385#
5386#: ../objects/UML/class.c:209
5387msgid "Abstract Class Name"
5388msgstr "Nom de la classe abstracta"
5389
5390#
5391#. Class page:
5392#: ../objects/UML/class_dialog.c:320
5393msgid "_Class"
5394msgstr "_Classe"
5395
5396#: ../objects/UML/class_dialog.c:328
5397msgid "Class name:"
5398msgstr "Nom de la classe:"
5399
5400#: ../objects/UML/class_dialog.c:336
5401#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:799
5402#: ../objects/UML/dependency.c:135 ../objects/UML/generalization.c:132
5403#: ../objects/UML/realizes.c:132
5404msgid "Stereotype:"
5405msgstr "Estereotip:"
5406
5407#: ../objects/UML/class_dialog.c:365
5408msgid "Attributes visible"
5409msgstr "Atributs visibles"
5410
5411#: ../objects/UML/class_dialog.c:374
5412msgid "Operations visible"
5413msgstr "Operacions visibles"
5414
5415#: ../objects/UML/class_dialog.c:377
5416msgid "Suppress operations"
5417msgstr "Elimina les operacions"
5418
5419#: ../objects/UML/class_dialog.c:391
5420msgid "Wrap after this length: "
5421msgstr "Ajusta després d'aquesta llargària:"
5422
5423#: ../objects/UML/class_dialog.c:399
5424msgid "Comments visible"
5425msgstr "Comentaris visibles"
5426
5427#: ../objects/UML/class_dialog.c:406
5428msgid "Wrap comment after this length: "
5429msgstr "Ajusta el comentari després d'aquesta llargària: "
5430
5431#: ../objects/UML/class_dialog.c:413
5432msgid "Show documentation tag"
5433msgstr "Mostra l'etiqueta de la documentació"
5434
5435#. * Fonts and Colors selection *
5436#: ../objects/UML/class_dialog.c:442
5437msgid "_Style"
5438msgstr "E_stil"
5439
5440#. head line
5441#: ../objects/UML/class_dialog.c:452 ../objects/UML/umlparameter.c:51
5442msgid "Kind"
5443msgstr "Tipus"
5444
5445#: ../objects/UML/class_dialog.c:457
5446msgid "Size"
5447msgstr "Mida"
5448
5449#: ../objects/UML/class_dialog.c:481
5450msgid "Abstract Class"
5451msgstr "Classe abstracta"
5452
5453#. should probably be refactored too.
5454#: ../objects/UML/class_dialog.c:498
5455msgid "Line Width"
5456msgstr "Amplària de la línia"
5457
5458#: ../objects/UML/class_dialog.c:507
5459msgid "Text Color"
5460msgstr "Color del text"
5461
5462#: ../objects/UML/class_dialog.c:516
5463msgid "Foreground Color"
5464msgstr "Color del primer pla"
5465
5466#: ../objects/UML/class_dialog.c:525
5467msgid "Background Color"
5468msgstr "Color del fons"
5469
5470#: ../objects/UML/classicon.c:129
5471msgid "Boundary"
5472msgstr "Límits"
5473
5474#: ../objects/UML/classicon.c:142
5475msgid "Is object"
5476msgstr "És un objecte"
5477
5478#. end: Visibility
5479#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:827
5480msgid "Inheritance type:"
5481msgstr "Tipus d'herència:"
5482
5483#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:833 ../objects/UML/uml.c:112
5484msgid "Polymorphic (virtual)"
5485msgstr "Polimòrfic (virtual)"
5486
5487#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:834 ../objects/UML/uml.c:113
5488msgid "Leaf (final)"
5489msgstr "Full (final)"
5490
5491#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:844
5492#: ../objects/UML/umloperation.c:75
5493msgid "Query"
5494msgstr "Consulta"
5495
5496#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:888
5497msgid "Parameters:"
5498msgstr "Paràmetres:"
5499
5500#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:966
5501msgid "Parameter data"
5502msgstr "Dades del paràmetre"
5503
5504#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:999
5505msgid "Def. value:"
5506msgstr "Valor per defecte:"
5507
5508#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:1030
5509msgid "Direction:"
5510msgstr "Direcció:"
5511
5512#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:1035
5513#: ../objects/UML/umlparameter.c:34
5514msgid "Undefined"
5515msgstr "Indefinit"
5516
5517#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:1036
5518#: ../objects/UML/umlparameter.c:35
5519msgid "In"
5520msgstr "Entrada"
5521
5522#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:1037
5523#: ../objects/UML/umlparameter.c:36
5524msgid "Out"
5525msgstr "Eixida"
5526
5527#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:1038
5528#: ../objects/UML/umlparameter.c:37
5529msgid "In & Out"
5530msgstr "Entrada i eixida"
5531
5532#
5533#. Operations page:
5534#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:1069
5535msgid "_Operations"
5536msgstr "_Operacions"
5537
5538#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:1124
5539msgid "Operation data"
5540msgstr "Dades de les operacions"
5541
5542#
5543#. Templates page:
5544#: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:368
5545msgid "_Templates"
5546msgstr "Plan_tilles"
5547
5548#: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:374 ../sheets/UML.sheet.in.h:4
5549msgid "Template class"
5550msgstr "Classe plantilla"
5551
5552#: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:426
5553msgid "Formal parameter data"
5554msgstr "Dades dels paràmetres formals"
5555
5556#: ../objects/UML/component_feature.c:148 ../sheets/UML.sheet.in.h:21
5557msgid "Facet"
5558msgstr "Faceta"
5559
5560#: ../objects/UML/component_feature.c:149 ../sheets/UML.sheet.in.h:22
5561msgid "Receptacle"
5562msgstr "Receptacle"
5563
5564#: ../objects/UML/component_feature.c:150 ../sheets/UML.sheet.in.h:23
5565msgid "Event Source"
5566msgstr "Font d'esdeveniments"
5567
5568#: ../objects/UML/component_feature.c:151 ../sheets/UML.sheet.in.h:24
5569msgid "Event Sink"
5570msgstr "Pica d'esdeveniments"
5571
5572#: ../objects/UML/constraint.c:126
5573msgid "Constraint:"
5574msgstr "Restricció:"
5575
5576#: ../objects/UML/dependency.c:137
5577msgid "Show arrow:"
5578msgstr "Mostra la fletxa:"
5579
5580#. how it used to be before 0.96+SVN
5581#. new name matching "same name, same type"  rule - reverted, forward compatibility seems more important
5582#: ../objects/UML/implements.c:127 ../objects/UML/implements.c:129
5583msgid "Interface:"
5584msgstr "Interfície:"
5585
5586#: ../objects/UML/lifeline.c:164
5587msgid "Draw focus of control:"
5588msgstr "Dibuixa el focus de control:"
5589
5590#: ../objects/UML/lifeline.c:166
5591msgid "Draw destruction mark:"
5592msgstr "Dibuixa la marca de destrucció:"
5593
5594#: ../objects/UML/lifeline.c:534
5595msgid "Add connection points"
5596msgstr "Afig punts de connexió"
5597
5598#: ../objects/UML/lifeline.c:535
5599msgid "Remove connection points"
5600msgstr "Suprimeix punts de connexió"
5601
5602#: ../objects/UML/lifeline.c:536
5603msgid "Increase connection points distance"
5604msgstr "Incrementa la distància entre els punts de connexió"
5605
5606#: ../objects/UML/lifeline.c:537
5607msgid "Decrease connection points distance"
5608msgstr "Redueix la distància entre els punts de connexió"
5609
5610#: ../objects/UML/lifeline.c:538
5611msgid "Set default connection points distance"
5612msgstr "Estableix la distància predeterminada entre els punts de connexió"
5613
5614#: ../objects/UML/lifeline.c:542
5615msgid "UML Lifeline"
5616msgstr "Línia de vida UML"
5617
5618#: ../objects/UML/message.c:136
5619msgid "Call"
5620msgstr "Crida"
5621
5622#: ../objects/UML/message.c:137
5623msgid "Create"
5624msgstr "Crea"
5625
5626#: ../objects/UML/message.c:138
5627msgid "Destroy"
5628msgstr "Destrueix"
5629
5630#: ../objects/UML/message.c:139
5631msgid "Simple"
5632msgstr "Simple"
5633
5634#: ../objects/UML/message.c:140
5635msgid "Return"
5636msgstr "Retorna"
5637
5638#: ../objects/UML/message.c:141
5639msgid "Send"
5640msgstr "Envia"
5641
5642#: ../objects/UML/message.c:142
5643msgid "Recursive"
5644msgstr "Recursiu"
5645
5646#: ../objects/UML/message.c:153
5647msgid "Message type:"
5648msgstr "Tipus de missatge:"
5649
5650#: ../objects/UML/object.c:150
5651msgid "Explicit state"
5652msgstr "Estat explícit"
5653
5654#: ../objects/UML/object.c:155
5655msgid "Active object"
5656msgstr "Objecte actiu"
5657
5658#: ../objects/UML/object.c:157
5659msgid "Show attributes"
5660msgstr "Mostra els atributs"
5661
5662#: ../objects/UML/object.c:159
5663msgid "Multiple instance"
5664msgstr "Instàncies múltiples"
5665
5666#: ../objects/UML/state.c:148
5667msgid "Entry action"
5668msgstr "Acció d'entrada"
5669
5670#: ../objects/UML/state.c:149
5671msgid "Do action"
5672msgstr "Acció per fer"
5673
5674#: ../objects/UML/state.c:150
5675msgid "Exit action"
5676msgstr "Acció d'eixida"
5677
5678#. Would like to create a state_term instead, but making the connections
5679#. * is a pain
5680#: ../objects/UML/state.c:487
5681msgid ""
5682"This diagram uses the State object for initial/final states.\n"
5683"This option will go away in future versions.\n"
5684"Please use the Initial/Final State object instead.\n"
5685msgstr ""
5686"Aquest diagrama utilitza l'objecte Estat per als estats inicial i final.\n"
5687"Aquesta opció desapareixerà en pròximes versions.\n"
5688"En lloc d'això heu d'utilitzar l'objecte Estat Inicial/Final.\n"
5689
5690#: ../objects/UML/state_term.c:126
5691msgid "Is final"
5692msgstr "És final"
5693
5694#: ../objects/UML/transition.c:141
5695msgid "Trigger"
5696msgstr "Activador"
5697
5698#: ../objects/UML/transition.c:142
5699msgid "The event that causes this transition to be taken"
5700msgstr "L'esdeveniment que fa que s'active aquesta transició"
5701
5702#
5703#: ../objects/UML/transition.c:143
5704msgid "Action"
5705msgstr "Acció"
5706
5707#: ../objects/UML/transition.c:144
5708msgid "Action to perform when this transition is taken"
5709msgstr "Acció que s'ha de realitzar quan s'activa aquesta transició"
5710
5711#: ../objects/UML/transition.c:145 ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:22
5712msgid "Guard"
5713msgstr "Guarda"
5714
5715#: ../objects/UML/transition.c:146
5716msgid "Condition for taking this transition when the event is fired"
5717msgstr "Condició per a activar aquesta transició quan es llança l'esdeveniment"
5718
5719#
5720#: ../objects/UML/umlattribute.c:47
5721msgid "Abstract (?)"
5722msgstr "Abstracte (?)"
5723
5724#
5725#: ../objects/UML/umlattribute.c:49
5726msgid "Class scope (static)"
5727msgstr "Abast de la classe (estàtica)"
5728
5729#: ../objects/UML/uml.c:67
5730msgid "Unified Modelling Language diagram objects UML 1.3"
5731msgstr "Objectes de diagrama del Llenguatge Unificat de Modelatge UML 1.3"
5732
5733#: ../objects/UML/umloperation.c:73
5734msgid "Inheritance"
5735msgstr "Herència"
5736
5737#: ../objects/UML/umloperation.c:75
5738msgid "C++ const method"
5739msgstr "Mètode constant del C++"
5740
5741#: ../objects/UML/umloperation.c:77
5742msgid "Scope"
5743msgstr "Abast"
5744
5745#: ../objects/UML/umloperation.c:77
5746msgid "Class scope (C++ static method)"
5747msgstr "Abast de la classe (mètode constant del C++)"
5748
5749#: ../objects/UML/usecase.c:131
5750msgid "Collaboration"
5751msgstr "Col·laboració"
5752
5753#: ../objects/UML/usecase.c:133
5754msgid "Text outside"
5755msgstr "Text exterior"
5756
5757#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:125 ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:124
5758#: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:710
5759#, c-format
5760msgid "Can't open output file %s."
5761msgstr "No es pot obrir el fitxer d'eixida %s."
5762
5763#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:133
5764#, c-format
5765msgid ""
5766"Can't convert output filename '%s' to locale encoding.\n"
5767"Please choose a different name to save with Cairo.\n"
5768msgstr ""
5769"No es pot convertir el nom del fitxer d'eixida «%s» a la\n"
5770"codificació de la localització actual. Heu de triar un\n"
5771"nom diferent per a poder-lo guardar amb la Cairo.\n"
5772
5773#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:305 ../plug-ins/cairo/diacairo.c:321
5774#, c-format
5775msgid "Can't write %d bytes to %s"
5776msgstr "No s'han pogut escriure %d bytes a %s"
5777
5778#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:334
5779msgid "Clipboard copy failed"
5780msgstr "No s'ha pogut copiar al porta-retalls"
5781
5782#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:361 ../plug-ins/postscript/postscript.c:39
5783#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1503
5784msgid "Nothing to print"
5785msgstr "No hi ha res a imprimir"
5786
5787#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:378
5788msgid "Cairo PostScript"
5789msgstr "PostScript de la Cairo"
5790
5791#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:389
5792msgid "Cairo Portable Document Format"
5793msgstr "Format de Document Portable de la Cairo"
5794
5795#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:401
5796msgid "Cairo Scalable Vector Graphics"
5797msgstr "Gràfics vectorials escalables de la Cairo"
5798
5799#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:413
5800msgid "CairoScript"
5801msgstr "CairoScript"
5802
5803#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:424
5804msgid "Cairo PNG"
5805msgstr "PNG de la Cairo"
5806
5807#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:432
5808msgid "Cairo PNG (with alpha)"
5809msgstr "PNG de la Cairo (amb transparència)"
5810
5811#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:442
5812msgid "Cairo EMF"
5813msgstr "EMF de la Cairo"
5814
5815#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:452
5816msgid "Cairo WMF"
5817msgstr "WMF de la Cairo"
5818
5819#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:466
5820msgid "Cairo Clipboard Copy"
5821msgstr "Copia al porta-retalls de la Cairo"
5822
5823#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:480
5824msgid "Copy _Diagram"
5825msgstr "Copia el _diagrama"
5826
5827#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:489
5828msgid "Print (GTK) …"
5829msgstr "Imprimeix (GTK)…"
5830
5831#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:537
5832msgid "Cairo-based Rendering"
5833msgstr "Renderització basada en la Cairo"
5834
5835# FIXME: (dpm)
5836#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:406
5837#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:407
5838msgid "Zoom pointer"
5839msgstr "Punter d'ampliació"
5840
5841# FIXME: (dpm)
5842#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:413
5843#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:414
5844msgid "Visible rect pointer"
5845msgstr "Punter rectangular visible"
5846
5847#: ../plug-ins/cairo/diacairo-renderer.c:869
5848#: ../plug-ins/cairo/diacairo-renderer.c:904 ../plug-ins/cgm/cgm.c:1126
5849#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:1325
5850#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1108
5851#: ../plug-ins/postscript/diapsrenderer.c:718
5852#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:826 ../plug-ins/wpg/wpg.c:892
5853msgid "Not enough memory for image drawing."
5854msgstr "No hi ha prou memòria per a dibuixar la imatge."
5855
5856#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1119
5857msgid ""
5858"Image row length larger than maximum cell array.\n"
5859"Image not exported to CGM."
5860msgstr ""
5861"La llargària de la imatge és superior a la llargària màxima de la cel·la.\n"
5862"La imatge no es pot exportar a CGM."
5863
5864#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1383
5865msgid "Computer Graphics Metafile"
5866msgstr "Metafitxer d'imatges d'ordinador (CGM)"
5867
5868#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1408
5869msgid "Computer Graphics Metafile export filter"
5870msgstr "Filtre de Metafitxer d'imatges d'ordinador (CGM)"
5871
5872#: ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:158
5873#: ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:163
5874msgid "DiaRenderScript"
5875msgstr "DiaRenderScript"
5876
5877#: ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:187
5878msgid "DiaRenderScript filter"
5879msgstr "Filtre del DiaRenderScript"
5880
5881#: ../plug-ins/drs/dia-render-script-import.c:224
5882msgid "Broken file?"
5883msgstr "El fitxer està trencat?"
5884
5885#: ../plug-ins/dxf/dxf.c:50
5886msgid "Drawing Interchange File import and export filters"
5887msgstr ""
5888"Filtres d'importació i exportació de fitxers d'intercanvi de dibuixos (DIF)"
5889
5890#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:655 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1389
5891msgid "Drawing Interchange File"
5892msgstr "Fitxer d'intercanvi de dibuixos (DIF)"
5893
5894#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1299
5895#, c-format
5896msgid "read_dxf_codes failed on '%s'"
5897msgstr "Ha fallat read_dxf_codes a «%s»"
5898
5899#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1306
5900#, c-format
5901msgid "Binary DXF from '%s' not supported"
5902msgstr "No es pot utilitzar el binari DXF de «%s»"
5903
5904#: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:753
5905msgid "HP Graphics Language"
5906msgstr "Llenguatge de gràfics d'HP"
5907
5908#: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:778
5909msgid "HP Graphics Language export filter"
5910msgstr "Filtre d'exportació del Llenguatge de gràfics d'HP"
5911
5912#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:228
5913msgid "Please select edges and nodes to layout."
5914msgstr "Seleccioneu les vores i els nodes de disposició."
5915
5916#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:233
5917msgid "Graph creation failed"
5918msgstr "No s'ha pogut crear el gràfic"
5919
5920#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:259
5921msgid "No such module."
5922msgstr "No s'ha trobat aquest mòdul."
5923
5924#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:260
5925msgid "Out of memory."
5926msgstr "S'ha esgotat la memòria."
5927
5928#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:261
5929msgid "Not a tree."
5930msgstr "No és un arbre."
5931
5932#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:262
5933msgid "Not a forest."
5934msgstr "No és un bosc."
5935
5936#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:263
5937msgid "Failed algorithm."
5938msgstr "Ha fallat l'algorisme."
5939
5940#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:264
5941msgid "Failed precondition."
5942msgstr "Ha fallat la condició prèvia."
5943
5944#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:265
5945msgid "OGDF crashed."
5946msgstr "Ha fallat l'OGDF."
5947
5948#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:266
5949msgid "Unknown reason"
5950msgstr "Se'n desconeix la raó"
5951
5952#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:268
5953#, c-format
5954msgid ""
5955"Layout '%s' failed.\n"
5956"%s"
5957msgstr ""
5958"Ha fallat la disposició «%s».\n"
5959"%s"
5960
5961#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:409
5962msgid "OGDF Layout Algorithms"
5963msgstr "Algorismes de disposició de l'OGDF"
5964
5965#: ../plug-ins/libart/dialibart.c:58
5966msgid "Libart-based rendering"
5967msgstr "Renderització basada en la libart"
5968
5969#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:1476
5970msgid "Renderer transformation"
5971msgstr "Transformació del renderitzador"
5972
5973#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:1477
5974msgid "Transform pointer"
5975msgstr "Transforma el punter"
5976
5977#: ../plug-ins/libart/export_png.c:159 ../plug-ins/xslt/xslt.c:101
5978#, c-format
5979msgid "Can't open output file %s: %s\n"
5980msgstr "No es pot obrir el fitxer d'eixida %s: %s\n"
5981
5982#: ../plug-ins/libart/export_png.c:167
5983msgid "Could not create PNG write structure"
5984msgstr "No s'ha pogut crear una estructura d'escriptura PNG"
5985
5986#: ../plug-ins/libart/export_png.c:176
5987msgid "Could not create PNG header info structure"
5988msgstr "No s'ha pogut crear l'estructura de la informació de capçalera del PNG"
5989
5990#: ../plug-ins/libart/export_png.c:184
5991msgid "Error occurred while writing PNG"
5992msgstr "S'ha produït un error en escriure el PNG"
5993
5994#. Create a dialog
5995#: ../plug-ins/libart/export_png.c:328
5996msgid "PNG Export Options"
5997msgstr "Opcions d'exportació del PNG"
5998
5999#: ../plug-ins/libart/export_png.c:334
6000msgid "Image width:"
6001msgstr "Amplària de la imatge:"
6002
6003#: ../plug-ins/libart/export_png.c:337
6004msgid "Image height:"
6005msgstr "Alçària de la imatge:"
6006
6007#: ../plug-ins/libart/export_png.c:383
6008msgid "PNG (antialiased)"
6009msgstr "PNG (amb antialiàsing)"
6010
6011#: ../plug-ins/metapost/metapost.c:46
6012msgid "TeX Metapost export filter"
6013msgstr "Filtre d'exportació Metapost de TeX"
6014
6015#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1267
6016msgid "TeX Metapost macros"
6017msgstr "Macros Metapost de TeX"
6018
6019#: ../plug-ins/pdf/pdf.c:30
6020msgid "Portable Document File"
6021msgstr "Fitxer de document portable"
6022
6023#: ../plug-ins/pdf/pdf.c:44
6024msgid "PDF import filter"
6025msgstr "Filtre d'importació de PDF"
6026
6027#: ../plug-ins/pdf/pdf-import.cpp:311
6028#, c-format
6029msgid "Page %d"
6030msgstr "Pàgina %d"
6031
6032#: ../plug-ins/pdf/pdf-import.cpp:706
6033#, c-format
6034msgid ""
6035"PDF document not OK.\n"
6036"%s"
6037msgstr ""
6038"El document PDF està malmés.\n"
6039"%s"
6040
6041#: ../plug-ins/pgf/pgf.c:26
6042msgid "LaTeX PGF export filter"
6043msgstr "Filtre d'exportació de LaTeX de PGF"
6044
6045#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1112
6046#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:733
6047msgid "Not valid UTF-8"
6048msgstr "No és UTF-8 vàlid"
6049
6050#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1268
6051msgid "LaTeX PGF macros"
6052msgstr "Macros de LaTeX PGF"
6053
6054#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:86
6055msgid "Failed to create pixbuf from drawable."
6056msgstr "No s'ha pogut crear la pixbuf a partir del dibuixable."
6057
6058#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:91
6059#, c-format
6060msgid ""
6061"Could not save file:\n"
6062"%s"
6063msgstr ""
6064"No s'ha pogut guardar el fitxer:\n"
6065"%s"
6066
6067#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:112
6068msgid "Calling error, missing user_data."
6069msgstr "Error en la crida, falta «user_data»."
6070
6071#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:141
6072#, c-format
6073msgid ""
6074"Pixbuf[%s] can't load:\n"
6075"%s"
6076msgstr ""
6077"No s'ha pogut carregar la pixbuf[%s]:\n"
6078"%s"
6079
6080#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:196
6081msgid "gdk-pixbuf-based bitmap export/import"
6082msgstr "Exportació/importació de mapes de bits basats en la gdk-pixbuf"
6083
6084#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:273
6085msgid "Select Printer"
6086msgstr "Selecciona la impressora"
6087
6088#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:285
6089#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:37
6090msgid "Printer"
6091msgstr "Impressora"
6092
6093#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:299 ../sheets/Misc.sheet.in.h:5
6094msgid "File"
6095msgstr "Fitxer"
6096
6097#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:464
6098#, c-format
6099msgid "Could not run command '%s': %s"
6100msgstr "No s'ha pogut executar l'ordre «%s»: %s"
6101
6102#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:467
6103#, c-format
6104msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
6105msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a la seua escriptura: %s"
6106
6107#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:489
6108#, c-format
6109msgid "Printing error: command '%s' returned %d\n"
6110msgstr "Error d'impressió: l'ordre «%s» ha retornat %d\n"
6111
6112#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:500
6113#, c-format
6114msgid "Printing error: command '%s' caused sigpipe."
6115msgstr ""
6116"Error d'impressió: l'ordre «%s» ha causat un senyal de conducte (sigpipe)."
6117
6118#: ../plug-ins/postscript/postscript.c:47
6119msgid "Print (PS)"
6120msgstr "Imprimeix (PS)"
6121
6122#: ../plug-ins/postscript/postscript.c:82
6123msgid "PostScript Rendering"
6124msgstr "Renderització per PostScript"
6125
6126#: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:168
6127msgid "Encapsulated PostScript (using Pango fonts)"
6128msgstr "PostScript encapsulat (s'utilitzen tipus de lletra de la Pango)"
6129
6130#: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:177
6131msgid "Encapsulated PostScript with preview (using Pango fonts)"
6132msgstr ""
6133"PostScript encapsulat amb visualització prèvia (s'utilitzen tipus de lletra "
6134"de la Pango)"
6135
6136#: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:187
6137msgid "Encapsulated PostScript (using PostScript Latin-1 fonts)"
6138msgstr "PostScript encapsulat (s'utilitzen tipus de lletra PostScript Latin-1)"
6139
6140#: ../plug-ins/pstricks/pstricks.c:26
6141msgid "TeX PSTricks export filter"
6142msgstr "Filtre d'exportació TeX PStricks"
6143
6144#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:995
6145msgid "TeX PSTricks macros"
6146msgstr "Macros de TeX PSTricks"
6147
6148#: ../plug-ins/python/pydia-render.c:1118
6149#, c-format
6150msgid "Couldn't open '%s' for writing.\n"
6151msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a la seua escriptura.\n"
6152
6153#: ../plug-ins/python/python.c:95
6154msgid "Python scripting support"
6155msgstr "Implementació de seqüències de scripts de Python"
6156
6157#: ../plug-ins/shape/shape.c:36
6158msgid "Dia shape export filter"
6159msgstr "Filtre d'exportació de formes del Dia"
6160
6161#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:525
6162msgid "Shape files must end in .shape, or they cannot be loaded by Dia"
6163msgstr ""
6164"Els fitxers de formes han d'acabar en .shape; en cas contrari el Dia no els "
6165"podrà carregar"
6166
6167#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:539
6168msgid "Can't export PNG icon without export plugin!"
6169msgstr "No es pot exportar un icona PNG sense el connector d'exportació"
6170
6171#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:565
6172msgid "Dia Shape File"
6173msgstr "Fitxer de formes del Dia"
6174
6175#: ../plug-ins/svg/svg.c:50
6176msgid "Scalable Vector Graphics import and export filters"
6177msgstr ""
6178"Filtres d'importació i exportació de gràfics vectorials escalables (SVG)"
6179
6180#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:387
6181msgid ""
6182"Invalid path data.\n"
6183"svg:path data must start with moveto."
6184msgstr ""
6185"Les dades del camí no són vàlides.\n"
6186"svg:path ha de començar amb moveto."
6187
6188#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1224
6189msgid "'Shape Design' shapes missing."
6190msgstr "Falten les formes «Disseny de formes»."
6191
6192#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1258
6193#, c-format
6194msgid "Object '%s' creation failed"
6195msgstr "No s'ha pogut crear l'objecte «%s»"
6196
6197#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1280
6198#, c-format
6199msgid ""
6200"Parse error for memory block.\n"
6201"%s"
6202msgstr ""
6203"S'ha produït un error en analitzar el bloc de memòria.\n"
6204"%s"
6205
6206#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1293 ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2888
6207#, c-format
6208msgid "Parse error for %s"
6209msgstr "S'ha produït un error en analitzar %s"
6210
6211#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1325
6212msgid "Expected SVG Namespace not found in file"
6213msgstr "No s'ha trobat al fitxer l'espai de noms d'SVG que s'esperava"
6214
6215#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1345
6216#, c-format
6217msgid "root element was '%s' -- expecting 'svg'."
6218msgstr "l'element arrel era «%s» -- s'esperava 'svg'."
6219
6220#: ../plug-ins/vdx/vdx.c:54
6221msgid "Visio XML Format import and export filter"
6222msgstr "Filtre d'importació i exportació del format XML del Visio"
6223
6224#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1863
6225msgid "Visio XML format"
6226msgstr "Format XML del Visio"
6227
6228#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:222
6229#, c-format
6230msgid "Couldn't read color: %s"
6231msgstr "No s'ha pogut llegir el color: %s"
6232
6233#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:536
6234#, c-format
6235msgid "Couldn't find shape %d"
6236msgstr "No s'ha pogut trobar la forma %d"
6237
6238#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1012
6239#, c-format
6240msgid "Unexpected Ellipse object: %s"
6241msgstr "No s'esperava l'objecte el·lipse: %s"
6242
6243#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1026
6244msgid "Can't rotate ellipse"
6245msgstr "No s'ha pogut girar l'el·lipse"
6246
6247#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1357
6248msgid "MoveTo not at start of Bezier"
6249msgstr "MoveTo no s'ha executat a l'inici de la corba de Bézier"
6250
6251#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1707
6252msgid "Invalid NURBS formula"
6253msgstr "La fórmula NURBS no és vàlida"
6254
6255#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1965
6256#, c-format
6257msgid "Couldn't handle foreign object type %s"
6258msgstr "No s'ha pogut gestionar el tipus d'objecte forà %s"
6259
6260#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2899
6261msgid "Nothing in document!"
6262msgstr "No hi ha res al document"
6263
6264#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2904
6265#, c-format
6266msgid "Expecting VisioDocument, got %s"
6267msgstr "S'esperava un document del Visio, s'ha obtingut %s"
6268
6269#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2988
6270msgid "Visio XML File Format"
6271msgstr "Format de fitxer XML del Visio"
6272
6273#: ../plug-ins/vdx/vdx-xml.c:3343
6274#, c-format
6275msgid "Can't decode object %s"
6276msgstr "No s'ha pogut descodificar l'objecte %s"
6277
6278#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:316
6279#, c-format
6280msgid ""
6281"Couldn't write file %s\n"
6282"%s"
6283msgstr ""
6284"No s'ha pogut escriure el fitxer %s\n"
6285"%s"
6286
6287#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:566
6288#, c-format
6289msgid ""
6290"Cannot render unknown font:\n"
6291"%s"
6292msgstr ""
6293"No es pot renderitzar el tipus de lletra desconegut:\n"
6294"%s"
6295
6296#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1514
6297msgid "Print (GDI) ..."
6298msgstr "Imprimeix (GDI)..."
6299
6300#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1530
6301msgid "WMF export filter"
6302msgstr "Filtre d'exportació de WMF"
6303
6304#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1198
6305#, c-format
6306msgid "File: %s type/version unsupported.\n"
6307msgstr "Fitxer: tipus/versió %s no admés.\n"
6308
6309#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1328 ../plug-ins/wpg/wpg.c:1335
6310msgid "WPG"
6311msgstr "WPG"
6312
6313#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1363
6314msgid "WordPerfect Graphics export filter"
6315msgstr "Filtre d'exportació de gràfics de WordPerfect"
6316
6317#: ../plug-ins/xfig/xfig.c:52
6318msgid "Fig Format import and export filter"
6319msgstr "Filtre d'importació i exportació del format Fig"
6320
6321#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:464
6322#, c-format
6323msgid "Fig format has no equivalent of arrow style %s; using simple arrow.\n"
6324msgstr ""
6325"El format FIG no té cap equivalència per l'estil de fletxa %s, s'utilitzarà "
6326"una fletxa simple.\n"
6327
6328#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:487
6329msgid "No more user-definable colors - using black"
6330msgstr "No hi ha més colors definibles per l'usuari - s'utilitzarà el negre"
6331
6332#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1214
6333msgid "Xfig format"
6334msgstr "Format d'Xfig"
6335
6336#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:109
6337#, c-format
6338msgid "Color index %d too high; only 512 colors allowed. Using black instead."
6339msgstr ""
6340"L'índex de color %d és massa alt, només es permeten 512 colors. S'utilitzarà "
6341"el negre."
6342
6343#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:140
6344msgid "Patterns are not supported by Dia"
6345msgstr "El Dia no permet l'ús de patrons"
6346
6347#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:168
6348msgid "Triple-dotted lines are not supported by Dia; using double-dotted"
6349msgstr ""
6350"El Dia no admet línies de tres punts; s'utilitzaran línies de dos punts"
6351
6352#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:172
6353#, c-format
6354msgid "Line style %d should not appear"
6355msgstr "No hauria d'aparèixer l'estil de línia %d"
6356
6357#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:244
6358#, c-format
6359msgid "Error while reading %dth of %d points"
6360msgstr "S'ha produït un error en llegir el punt %d de %d"
6361
6362#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:272
6363msgid "Error while reading arrowhead"
6364msgstr "S'ha produït un error en llegir la punta de la fletxa"
6365
6366#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:294
6367#, c-format
6368msgid "Unknown arrow type %d\n"
6369msgstr "Tipus de fletxa desconegut %d\n"
6370
6371#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:386
6372#, c-format
6373msgid "Depth %d of of range, only 0-%d allowed.\n"
6374msgstr "La profunditat %d està fora de l'interval, només es permet 0-%d.\n"
6375
6376#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:434
6377msgid "Couldn't read ellipse info."
6378msgstr "No s'ha pogut llegir la informació de l'el·lipse."
6379
6380#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:503
6381msgid "Couldn't read polyline info.\n"
6382msgstr "No s'ha pogut llegir la informació de la polilínia.\n"
6383
6384#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:518
6385msgid "Couldn't read flipped bit."
6386msgstr "No s'ha pogut llegir el bit canviat."
6387
6388#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:536
6389msgid "Negative corner radius; negating"
6390msgstr "El radi de la cantonada és negatiu; es negarà"
6391
6392#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:579
6393#, c-format
6394msgid "Unknown polyline subtype: %d\n"
6395msgstr "Subtipus de polilínia desconegut: %d\n"
6396
6397#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:730 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:762
6398msgid "Couldn't read spline info."
6399msgstr "No s'ha pogut llegir la informació de la funció spline."
6400
6401#. Open approximated spline
6402#. Closed approximated spline
6403#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:749 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:766
6404msgid "Cannot convert approximated spline yet."
6405msgstr "Encara no s'ha pogut convertir la funció spline aproximada."
6406
6407#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:804
6408#, c-format
6409msgid "Unknown spline subtype: %d\n"
6410msgstr "Subtipus de funció spline desconegut: %d\n"
6411
6412#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:870
6413msgid "Couldn't read arc info."
6414msgstr "No s'ha pogut llegir la informació de l'arc."
6415
6416#. set new fill property on arc?
6417#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:899
6418msgid "Filled arc treated as unfilled"
6419msgstr "L'arc emplenat es tracta com a no emplenat"
6420
6421#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:903
6422#, c-format
6423msgid "Unknown polyline arc: %d\n"
6424msgstr "Arc de polilínia desconegut: %d\n"
6425
6426#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:968
6427msgid "Couldn't read text info."
6428msgstr "No s'ha pogut llegir la informació del text."
6429
6430#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:996
6431#, c-format
6432msgid "Can't find LaTeX font nr. %d, using sans"
6433msgstr ""
6434"No es pot trobar el tipus de lletra LaTeX núm. %d, s'utilitzarà la sans"
6435
6436#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1004
6437#, c-format
6438msgid "Can't find PostScript font nr. %d, using sans"
6439msgstr ""
6440"No es pot trobar el tipus de lletra PostScript núm. %d, s'utilitzarà la sans"
6441
6442#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1032
6443msgid "Couldn't identify Fig object."
6444msgstr "No s'ha pogut identificar l'objecte Fig."
6445
6446#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1040
6447msgid "Compound end outside compound\n"
6448msgstr "El final de l'objecte compost es troba fora de l'objecte\n"
6449
6450#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1059
6451#, c-format
6452msgid "Couldn't read color: %s\n"
6453msgstr "No s'ha pogut llegir el color: %s\n"
6454
6455#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1064
6456#, c-format
6457msgid "Color number %d out of range 0..%d.  Discarding color.\n"
6458msgstr ""
6459"El número del color %d està fora de l'interval 0..%d.  Es descartarà el "
6460"color.\n"
6461
6462#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1111
6463msgid "Couldn't read group extend."
6464msgstr "No s'ha pogut llegir l'extensió del grup."
6465
6466#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1122
6467#, c-format
6468msgid "Unknown object type %d\n"
6469msgstr "Tipus d'objecte %d desconegut\n"
6470
6471#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1147
6472#, c-format
6473msgid "`%s' is not one of `%s' or `%s'\n"
6474msgstr "«%s» no és un dels «%s» o «%s»\n"
6475
6476#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1157
6477msgid "Error reading paper size."
6478msgstr "S'ha produït un error en llegir la mida del paper."
6479
6480#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1168
6481#, c-format
6482msgid "Unknown paper size `%s', using default\n"
6483msgstr ""
6484"Es desconeix la mida del paper «%s», s'utilitzarà la mida per defecte\n"
6485
6486#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1181
6487msgid "Error reading paper orientation."
6488msgstr "S'ha produït un error en llegir l'orientació del paper."
6489
6490#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1191
6491msgid "Error reading justification."
6492msgstr "S'ha produït un error en llegir la justificació."
6493
6494#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1201
6495msgid "Error reading units."
6496msgstr "S'ha produït un error en llegir les unitats."
6497
6498#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1217
6499msgid "Error reading magnification."
6500msgstr "S'ha produït un error en llegir el nivell d'ampliació."
6501
6502#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1230
6503msgid "Error reading multipage indicator."
6504msgstr "S'ha produït un error en llegir l'indicador de pàgines múltiples."
6505
6506#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1241
6507msgid "Error reading transparent color."
6508msgstr "S'ha produït un error en llegir el color transparent."
6509
6510#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1250 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1311
6511#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1329
6512msgid "Error reading Fig file."
6513msgstr "S'ha produït un error en llegir el fitxer Fig."
6514
6515#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1252
6516msgid "Premature end of Fig file\n"
6517msgstr "El fitxer Fig ha acabat prematurament\n"
6518
6519#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1261
6520msgid "Error reading resolution."
6521msgstr "S'ha produït un error en llegir la resolució."
6522
6523#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1297
6524msgid "Doesn't look like a Fig file"
6525msgstr "No sembla un fitxer Fig"
6526
6527#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1303
6528#, c-format
6529msgid ""
6530"This is a Fig version %d.%d file.\n"
6531" It may not be importable."
6532msgstr ""
6533"La versió del fitxer FIG és %d.%d.\n"
6534"Segurament no es podrà importar."
6535
6536#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1313
6537msgid "Premature end of Fig file"
6538msgstr "El fitxer Fig ha acabat prematurament"
6539
6540#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1352
6541msgid "Xfig File Format"
6542msgstr "Format de fitxer Xfig"
6543
6544#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:110
6545#, c-format
6546msgid "Error while parsing %s\n"
6547msgstr "S'ha produït un error en analitzar %s\n"
6548
6549#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:119
6550#, c-format
6551msgid "Error while parsing stylesheet %s\n"
6552msgstr "S'ha produït un error en analitzar el full d'estil %s\n"
6553
6554#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:126
6555#, c-format
6556msgid "Error while applying stylesheet %s\n"
6557msgstr "S'ha produït un error en aplicar el full d'estil %s\n"
6558
6559#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:135
6560#, c-format
6561msgid "Error while parsing stylesheet: %s\n"
6562msgstr "S'ha produït un error en analitzar el full d'estil: %s\n"
6563
6564#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:144
6565#, c-format
6566msgid "Error while applying stylesheet: %s\n"
6567msgstr "S'ha produït un error en aplicar el full d'estil: %s\n"
6568
6569#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:152
6570#, c-format
6571msgid "Error while saving result: %s\n"
6572msgstr "S'ha produït un error en guardar el resultat: %s\n"
6573
6574#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:336
6575msgid "XSL Transformation filter"
6576msgstr "Filtre de transformació XSL"
6577
6578#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:363
6579msgid "No valid configuration files found for the XSLT plugin; not loading."
6580msgstr ""
6581"No s'ha trobat cap fitxer de configuració vàlid per al connector d'XSLT; no "
6582"es carregarà."
6583
6584#: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:99
6585msgid "Export through XSLT"
6586msgstr "Exporta a través d'XSLT"
6587
6588#: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:114
6589msgid "From:"
6590msgstr "De:"
6591
6592#: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:149
6593msgid "To:"
6594msgstr "A:"
6595
6596#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:1
6597msgid "AADL"
6598msgstr "AADL"
6599
6600#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:2
6601msgid "AADL Shapes"
6602msgstr "Formes ADDL"
6603
6604#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:4
6605msgid "Thread"
6606msgstr "Flux"
6607
6608#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:6
6609msgid "Processor"
6610msgstr "Processador"
6611
6612#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:7
6613msgid "Memory"
6614msgstr "Memòria"
6615
6616#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:8
6617msgid "Bus"
6618msgstr "Bus"
6619
6620#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:9
6621msgid "System"
6622msgstr "Sistema"
6623
6624#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:10
6625msgid "Subprogram"
6626msgstr "Subprograma"
6627
6628#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:11
6629msgid "Thread Group"
6630msgstr "Grup de fluxos"
6631
6632#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:12
6633msgid "Device"
6634msgstr "Dispositiu"
6635
6636#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:13
6637msgid "Package"
6638msgstr "Paquet"
6639
6640#. Please talk to me before making any changes to this sheet
6641#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:2
6642msgid "Assorted"
6643msgstr "Variat"
6644
6645#. Sheet Name: Assorted, was Geometric, maybe Basic Shapes instead?
6646#. Leave as is for now, renaming too much hassle.
6647#. Will probably need to split into seperate sheets soon anyway.
6648#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:6
6649msgid ""
6650"An Assorted Collection of Polygons, Beziergons and other Miscellaneous "
6651"Geometric Shapes"
6652msgstr ""
6653"Una col·lecció variada de polígons, beziergons i altres formes geomètriques."
6654
6655#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:7
6656msgid "Right angle triangle"
6657msgstr "Triangle rectangle"
6658
6659#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:8
6660msgid "Isosceles triangle"
6661msgstr "Triangle isòsceles"
6662
6663#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:9
6664msgid "Perfect square, height equals width"
6665msgstr "Quadrat perfecte, l'alçària és igual a l'amplària"
6666
6667#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:10
6668msgid "Perfect circle"
6669msgstr "Cercle perfecte"
6670
6671#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:11
6672msgid "Quarter circle"
6673msgstr "Quart de cercle"
6674
6675#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:12
6676msgid "Diamond"
6677msgstr "Diamant"
6678
6679#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:13
6680msgid "Pentagon. Five-point shape"
6681msgstr "Pentàgon. Figura de cinc puntes"
6682
6683#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:14
6684msgid "Hexagon. Six-point shape"
6685msgstr "Hexàgon. Figura de sis puntes"
6686
6687#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:15
6688msgid "Heptagon. Seven-point shape"
6689msgstr "Heptàgon. Figura de set puntes"
6690
6691#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:16
6692msgid "Octagon. Eight-point shape"
6693msgstr "Octàgon. Figura de vuit puntes"
6694
6695#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:17
6696msgid "Horizontal parallelogram"
6697msgstr "Paral·lelogram horitzontal"
6698
6699#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:18
6700msgid "Vertical parallelogram"
6701msgstr "Paral·lelogram vertical"
6702
6703#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:19
6704msgid "Trapezoid"
6705msgstr "Trapezoide"
6706
6707#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:20
6708msgid "Four-point star"
6709msgstr "Estrella de quatre puntes"
6710
6711#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:21
6712msgid "Curved four-point star"
6713msgstr "Estrella de quatre puntes corbada"
6714
6715#
6716#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:22
6717msgid "Five-point star"
6718msgstr "Estrella de cinc puntes"
6719
6720#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:23
6721msgid "Six-point star"
6722msgstr "Estrella de sis puntes"
6723
6724#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:24
6725msgid "Seven-point star"
6726msgstr "Estrella de set puntes"
6727
6728#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:25
6729msgid "Eight-point star"
6730msgstr "Estrella de huit puntes"
6731
6732#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:26
6733msgid "Sharp eight-point star"
6734msgstr "Estrella de huit puntes afilades"
6735
6736#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:27
6737msgid "Curved eight-point star"
6738msgstr "Estrella de huit puntes corbada"
6739
6740#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:28
6741msgid "Swiss cross"
6742msgstr "Creu suïssa"
6743
6744#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:29
6745msgid "Maltese cross"
6746msgstr "Creu maltesa"
6747
6748#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:30
6749msgid "Down arrow"
6750msgstr "Fletxa cap avall"
6751
6752#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:31
6753msgid "Up arrow"
6754msgstr "Fletxa ascendent"
6755
6756#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:32
6757msgid "Left arrow"
6758msgstr "Fletxa a l'esquerra"
6759
6760#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:33
6761msgid "Right arrow"
6762msgstr "Fletxa a la dreta"
6763
6764#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:34
6765msgid "Notched left arrow"
6766msgstr "Fletxa a l'esquerra tallada"
6767
6768#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:35
6769msgid "Notched right arrow"
6770msgstr "Fletxa a la dreta tallada"
6771
6772#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:36
6773msgid "Left-up arrow"
6774msgstr "Fletxa a l'esquerra i ascendent"
6775
6776#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:37
6777msgid "Turn-up arrow"
6778msgstr "Fletxa que gira amunt"
6779
6780#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:38
6781msgid "Left-right arrow"
6782msgstr "Fletxa a l'esquerra i a la dreta"
6783
6784#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:39
6785msgid "Up-down arrow"
6786msgstr "Fletxa ascendent i descendent"
6787
6788#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:40
6789msgid "Quad arrow"
6790msgstr "Fletxa quadrada"
6791
6792#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:41
6793msgid "Left-right-up arrow"
6794msgstr "Fletxa a l'esquerra, a la dreta i ascendent"
6795
6796#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:42
6797msgid "Up-down-left arrow"
6798msgstr "Fletxa ascendent, descendent i a l'esquerra"
6799
6800#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:43
6801msgid "Pentagon block arrow"
6802msgstr "Fletxa pentagonal"
6803
6804#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:44
6805msgid "Chevron"
6806msgstr "Galó"
6807
6808#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:45
6809msgid "Heart"
6810msgstr "Cor"
6811
6812#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:46
6813msgid "Sun"
6814msgstr "Sol"
6815
6816#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:47
6817msgid "Quarter moon"
6818msgstr "Quart de lluna"
6819
6820#. For: anthonym
6821#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:2
6822msgid "BPMN"
6823msgstr "BPMN"
6824
6825#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:3
6826msgid "Business Process Modeling Notation"
6827msgstr "Notació per a la modelització de processos de negocis (BPMN)"
6828
6829#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:4
6830msgid "Start Event"
6831msgstr "Esdeveniment d'inici"
6832
6833#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:5
6834msgid "Start Event — Message"
6835msgstr "Esdeveniment inicial — missatge"
6836
6837#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:6
6838msgid "Start Event — Timer"
6839msgstr "Esdeveniment inicial — temporitzador"
6840
6841#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:7
6842msgid "Start Event — Rule"
6843msgstr "Esdeveniment inicial — regla"
6844
6845#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:8
6846msgid "Start Event — Link"
6847msgstr "Esdeveniment inicial — enllaç"
6848
6849#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:9
6850msgid "Start Event — Multiple"
6851msgstr "Esdeveniment inicial — múltiple"
6852
6853#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:10
6854msgid "Intermediate Event"
6855msgstr "Esdeveniment intermedi"
6856
6857#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:11
6858msgid "Intermediate Event — Message"
6859msgstr "Esdeveniment intermedi — missatge"
6860
6861#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:12
6862msgid "Intermediate Event — Timer"
6863msgstr "Esdeveniment intermedi — temporitzador"
6864
6865#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:13
6866msgid "Intermediate Event — Error"
6867msgstr "Esdeveniment intermedi — error"
6868
6869#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:14
6870msgid "Intermediate Event — Cancel"
6871msgstr "Esdeveniment intermedi — cancel·lació"
6872
6873#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:15
6874msgid "Intermediate Event — Compensation"
6875msgstr "Esdeveniment intermedi — compensació"
6876
6877#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:16
6878msgid "Intermediate Event — Rule"
6879msgstr "Esdeveniment intermedi — regla"
6880
6881#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:17
6882msgid "Intermediate Event — Link"
6883msgstr "Esdeveniment intermedi — enllaç"
6884
6885#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:18
6886msgid "Intermediate Event — Multiple"
6887msgstr "Esdeveniment intermedi — múltiple"
6888
6889#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:19
6890msgid "End Event"
6891msgstr "Esdeveniment final"
6892
6893#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:20
6894msgid "End Event — Message"
6895msgstr "Esdeveniment final — missatge"
6896
6897#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:21
6898msgid "End Event — Error"
6899msgstr "Esdeveniment final — error"
6900
6901#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:22
6902msgid "End Event — Cancel"
6903msgstr "Esdeveniment final — cancel·lació"
6904
6905#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:23
6906msgid "End Event — Compensation"
6907msgstr "Esdeveniment final — compensació"
6908
6909#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:24
6910msgid "End Event — Link"
6911msgstr "Esdeveniment final — enllaç"
6912
6913#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:25
6914msgid "End Event — Multiple"
6915msgstr "Esdeveniment final — múltiple"
6916
6917#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:26
6918msgid "End Event — Terminate"
6919msgstr "Esdeveniment final — terminació"
6920
6921#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:27
6922msgid "Gateway"
6923msgstr "Passarel·la"
6924
6925#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:28
6926msgid "Exclusive (XOR) Data Based"
6927msgstr "Basat en dades exclusives-o (XOR)"
6928
6929#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:29
6930msgid "Exclusive (XOR) Event Based"
6931msgstr "Basat en esdeveniments exclusius-o (XOR)"
6932
6933#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:30
6934msgid "Inclusive (OR)"
6935msgstr "Inclusiu (O)"
6936
6937#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:31
6938msgid "Complex"
6939msgstr "Complex"
6940
6941#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:32
6942msgid "Parallel (AND)"
6943msgstr "Paral·lel (I)"
6944
6945#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:34
6946msgid "Activity Looping"
6947msgstr "Repetició de l'activitat"
6948
6949#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:35
6950msgid "Multiple Instance Task"
6951msgstr "Tasca d'instàncies múltiples"
6952
6953#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:36
6954msgid "Compensation Task"
6955msgstr "Tasca de compensació"
6956
6957#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:37
6958msgid "Collapsed Sub-Process"
6959msgstr "Subprocés reduït"
6960
6961#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:38
6962msgid "Looping Collapsed Sub-Process"
6963msgstr "Subprocés reduït en bucle"
6964
6965#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:39
6966msgid "Multiple Instance Collapsed Sub-Process"
6967msgstr "Subprocés reduït d'instàncies múltiples"
6968
6969#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:40
6970msgid "Ad-Hoc Collapsed Sub-Process"
6971msgstr "Subprocés ad-hoc reduït"
6972
6973#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:41
6974msgid "Compensation Collapsed Sub-Process"
6975msgstr "Subprocés reduït de compensació"
6976
6977#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:42
6978msgid "Group"
6979msgstr "Grup"
6980
6981#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:43
6982msgid "Transaction"
6983msgstr "Transacció"
6984
6985#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:44
6986msgid "Data Object"
6987msgstr "Objecte de dades"
6988
6989#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:45
6990msgid "Text Annotation"
6991msgstr "Anotació de text"
6992
6993#. For: zenith
6994#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:2
6995msgid "ChemEng"
6996msgstr "EngQuím"
6997
6998#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:3
6999msgid "Collection for chemical engineering"
7000msgstr "Col·lecció per a enginyeria química"
7001
7002#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:4
7003msgid "Fan or Stirrer"
7004msgstr "Ventilador o agitador"
7005
7006#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:5
7007msgid "Spraying Device"
7008msgstr "Dispositiu ruixador"
7009
7010#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:6
7011msgid "Pneumatic Line"
7012msgstr "Línia pneumàtica"
7013
7014#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:7
7015msgid "Pneumatic Line, vertical"
7016msgstr "Línia pneumàtica, vertical"
7017
7018#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:9
7019msgid "Simple Heat Exchanger"
7020msgstr "Intercanviador de calor simple"
7021
7022#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:10
7023msgid "Simple Heat Exchanger, vertical"
7024msgstr "Intercanviador de calor simple, vertical"
7025
7026#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:11
7027msgid "Water Cooler"
7028msgstr "Refrigerador d'aigua"
7029
7030#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:12
7031msgid "Water Cooler, vertical"
7032msgstr "Refrigerador d'aigua, vertical"
7033
7034#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:13
7035msgid "Fixed-Sheet Exchanger"
7036msgstr "Intercanviador de placa fixa"
7037
7038#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:14
7039msgid "Floating-Head or U-Tube Exchanger"
7040msgstr "Intercanviador de tub en U o de cap flotant"
7041
7042#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:15
7043msgid "Kettle Reboiler"
7044msgstr "Rebullidor"
7045
7046#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:16
7047msgid "Air Cooler"
7048msgstr "Refrigerador d'aire"
7049
7050#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:17
7051msgid "Forced-Flow Air Cooler"
7052msgstr "Refrigerador d'aire de flux forçat"
7053
7054#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:18
7055msgid "Induced-Flow Air Cooler"
7056msgstr "Refrigerador d'aire de flux induït"
7057
7058#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:19
7059msgid "Plate Exchanger"
7060msgstr "Intercanviador de placa"
7061
7062#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:20
7063msgid "Double-Pipe Exchanger"
7064msgstr "Intercanviador de doble tub"
7065
7066#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:21
7067msgid "Heating/Cooling Coil"
7068msgstr "Bobina escalfadora/refrigeradora"
7069
7070#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:22
7071msgid "Heating/Cooling Coil, vertical"
7072msgstr "Bobina escalfadora/refrigeradora, vertical"
7073
7074#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:23
7075msgid "Simple Furnace"
7076msgstr "Forn simple"
7077
7078#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:24
7079msgid "Simple Vessel"
7080msgstr "Vas simple"
7081
7082#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:25
7083msgid "Knock-out Drum (with demister pad)"
7084msgstr "Timbal d'eliminació (amb coixinet)"
7085
7086#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:26
7087msgid "Tray Column, simple"
7088msgstr "Columna de safata, simple"
7089
7090#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:27
7091msgid "Tray Column, detailed"
7092msgstr "Columna de safata, detallada"
7093
7094#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:28
7095msgid "Fluid Contacting Vessel, simple"
7096msgstr "Vas de contacte de fluids, simple"
7097
7098#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:29
7099msgid "Reactor or Absorption Vessel, simple"
7100msgstr "Reactor o vas d'absorció, simple"
7101
7102#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:30
7103msgid "Autoclave"
7104msgstr "Esterilitzador"
7105
7106#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:31
7107msgid "Open Tank"
7108msgstr "Tanc obert"
7109
7110#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:32
7111msgid "Clarifier or Settling Tank"
7112msgstr "Esclaridor o tanc d'assentament"
7113
7114#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:33
7115msgid "Sealed Tank"
7116msgstr "Tanc segellat"
7117
7118#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:34
7119msgid "Covered tank"
7120msgstr "Tanc cobert"
7121
7122#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:35
7123msgid "Tank with Fixed Roof"
7124msgstr "Tanc amb coberta fixa"
7125
7126#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:36
7127msgid "Tank with Floating Roof"
7128msgstr "Tanc amb coberta flotant"
7129
7130#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:37
7131msgid "Storage Sphere"
7132msgstr "Esfera d'emmagatzematge"
7133
7134#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:38
7135msgid "Gas Holder, basic"
7136msgstr "Contenidor de gas, bàsic"
7137
7138#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:39
7139msgid "Centrifugal Pump or Fan"
7140msgstr "Ventilador o bomba centrífuga"
7141
7142#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:40
7143msgid "Positive Displacement Rotary Pump or Compressor"
7144msgstr "Compressor o bomba rotatòria de desplaçament positiu"
7145
7146#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:41
7147msgid "Reciprocating Compressor or Pump"
7148msgstr "Bomba o compressor bescanviador"
7149
7150#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:42
7151msgid "Axial Flow Fan"
7152msgstr "Ventilador de flux axial"
7153
7154#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:43
7155msgid "Compressor or Turbine"
7156msgstr "Compressor o turbina"
7157
7158#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:44
7159msgid "Ejector or Injector"
7160msgstr "Expulsor o injector"
7161
7162#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:45
7163msgid "AC Generator"
7164msgstr "Generador de CA"
7165
7166#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:46
7167msgid "Valve"
7168msgstr "Vàlvula"
7169
7170#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:47
7171msgid "Valve, vertical"
7172msgstr "Vàlvula, vertical"
7173
7174#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:48
7175msgid "Regulable Valve"
7176msgstr "Vàlvula regulable"
7177
7178#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:49
7179msgid "Regulable Valve, vertical"
7180msgstr "Vàlvula regulable, vertical"
7181
7182#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:50
7183msgid "Basic Filter"
7184msgstr "Filtre bàsic"
7185
7186#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:51
7187msgid "Mixer"
7188msgstr "Mesclador"
7189
7190#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:52
7191msgid "Cyclone and hydrocyclone"
7192msgstr "Cicló i hidrocicló"
7193
7194#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:53
7195msgid "Spray Drier"
7196msgstr "Assecador d'esprai"
7197
7198#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:54
7199msgid "Centrifuge"
7200msgstr "Centrifugadora"
7201
7202#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:55
7203msgid "Pressure Relief Valve"
7204msgstr "Vàlvula de pressió de seguretat"
7205
7206#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:1
7207msgid "Chronogram"
7208msgstr "Cronograma"
7209
7210#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:2
7211msgid "Objects to design chronogram charts"
7212msgstr "Objectes per dissenyar cronogrames"
7213
7214#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:3
7215msgid "Time scale"
7216msgstr "Escala de temps"
7217
7218#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:4
7219msgid "Data line"
7220msgstr "Línia de dades"
7221
7222#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:1
7223msgid "Circuit"
7224msgstr "Circuit"
7225
7226#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:2
7227msgid "Components for circuit diagrams"
7228msgstr "Components per a diagrames de circuits"
7229
7230#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:3
7231msgid "Vertically aligned resistor"
7232msgstr "Resistència alineada verticalment"
7233
7234#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:4
7235msgid "Horizontally aligned inductor"
7236msgstr "Bobina alineada horitzontalment"
7237
7238#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:5
7239msgid "Vertically aligned inductor"
7240msgstr "Bobina alineada verticalment"
7241
7242#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:6
7243msgid "Horizontally aligned resistor"
7244msgstr "Resistència alineada horitzontalment"
7245
7246#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:7
7247msgid "Vertically aligned resistor (European)"
7248msgstr "Resistència alineada verticalment (europeu)"
7249
7250#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:8
7251msgid "Horizontally aligned inductor (European)"
7252msgstr "Bobina alineada horitzontalment (europeu)"
7253
7254#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:9
7255msgid "Vertically aligned inductor (European)"
7256msgstr "Bobina alineada verticalment (europeu)"
7257
7258#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:10
7259msgid "Horizontally aligned resistor (European)"
7260msgstr "Resistència alineada horitzontalment (europeu)"
7261
7262#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:11
7263msgid "Horizontally aligned capacitor"
7264msgstr "Condensador alineat horitzontalment"
7265
7266#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:12
7267msgid "Vertically aligned capacitor"
7268msgstr "Condensador alineat verticalment"
7269
7270#.
7271#.
7272#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:15
7273msgid "NPN bipolar transistor"
7274msgstr "Transistor bipolar NPN"
7275
7276#.
7277#.
7278#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:18
7279msgid "PNP bipolar transistor"
7280msgstr "Transistor bipolar PNP"
7281
7282#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:19
7283msgid "Horizontally aligned diode"
7284msgstr "Díode alineat horitzontalment"
7285
7286#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:20
7287msgid "Vertically aligned diode"
7288msgstr "Díode alineat verticalment"
7289
7290#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:21
7291msgid "Horizontally aligned zener diode"
7292msgstr "Díode Zener alineat horitzontalment"
7293
7294#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:22
7295msgid "Vertically aligned zener diode"
7296msgstr "Díode Zener alineat verticalment"
7297
7298#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:23
7299msgid "Ground point"
7300msgstr "Presa de terra"
7301
7302#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:24
7303msgid "Operational amplifier"
7304msgstr "Amplificador operacional"
7305
7306#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:25
7307msgid "Horizontally aligned fuse"
7308msgstr "Fusible alineat horitzontalment"
7309
7310#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:26
7311msgid "Vertically aligned fuse"
7312msgstr "Fusible alineat verticalment"
7313
7314#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:27
7315msgid "Horizontally aligned power source"
7316msgstr "Generador alineat horitzontalment"
7317
7318#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:28
7319msgid "Vertically aligned power source"
7320msgstr "Generador alineat verticalment"
7321
7322#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:29
7323msgid "Lamp"
7324msgstr "Bombeta"
7325
7326#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:30 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:55
7327msgid "Speaker"
7328msgstr "Altaveu"
7329
7330#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:31 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:53
7331msgid "Microphone"
7332msgstr "Micròfon"
7333
7334#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:32
7335msgid "Horizontally aligned LED"
7336msgstr "LED alineat horitzontalment"
7337
7338#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:33
7339msgid "Vertically aligned LED"
7340msgstr "LED alineat verticalment"
7341
7342#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:34
7343msgid "NMOS transistor"
7344msgstr "Transistor NMOS"
7345
7346#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:35
7347msgid "PMOS transistor"
7348msgstr "Transistor PMOS"
7349
7350#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:36
7351msgid "Horizontal jumper"
7352msgstr "Pont horitzontal"
7353
7354#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:37
7355msgid "Horizontal xtal"
7356msgstr "Oscil·lador de cristall horitzontal"
7357
7358#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:38
7359msgid "Vertical xtal"
7360msgstr "Oscil·lador de cristall vertical"
7361
7362#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:1
7363msgid "Cisco — Computer"
7364msgstr "Cisco — Ordinador"
7365
7366#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:2
7367msgid "Computer shapes by Cisco"
7368msgstr "Figures d'ordinadors de Cisco"
7369
7370#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:3
7371msgid "PC"
7372msgstr "PC"
7373
7374#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:4
7375msgid "Macintosh"
7376msgstr "Macintosh"
7377
7378#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:5
7379msgid "Terminal"
7380msgstr "Terminal"
7381
7382#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:6
7383msgid "SUN workstation"
7384msgstr "Estació de treball SUN"
7385
7386#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:7
7387msgid "CiscoWorks workstation"
7388msgstr "Estació de treball CiscoWorks"
7389
7390#
7391#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:8
7392msgid "PC Router Card"
7393msgstr "Targeta de l'encaminador de l'ordinador"
7394
7395#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:9
7396msgid "PC Software"
7397msgstr "Programari d'ordinador"
7398
7399#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:10
7400msgid "PC with Router-Based Software"
7401msgstr "Ordinador amb programari basat encaminadors"
7402
7403#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:11
7404msgid "Workgroup director"
7405msgstr "Director del grup de treball"
7406
7407#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:12
7408msgid "CiscoSecurity"
7409msgstr "CiscoSecurity"
7410
7411#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:13
7412msgid "Cisco CA"
7413msgstr "Cisco CA"
7414
7415#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:14
7416msgid "WWW server"
7417msgstr "Servidor WWW"
7418
7419#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:15
7420msgid "Web browser"
7421msgstr "Navegador web"
7422
7423#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:16
7424msgid "File Server"
7425msgstr "Servidor de fitxers"
7426
7427#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:17
7428msgid "Software-Based Router on File Server"
7429msgstr "Encaminador basat en programari en un servidor de fitxers"
7430
7431#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:18
7432msgid "Server with PC Router"
7433msgstr "Servidor amb un encaminador d'ordinador"
7434
7435#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:19
7436msgid "IBM Tower"
7437msgstr "Torre IBM"
7438
7439#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:20
7440msgid "IBM Mini (AS400)"
7441msgstr "IBM Mini (AS400)"
7442
7443#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:21
7444msgid "Front End Processor"
7445msgstr "Processador per a la interfície amb l'usuari"
7446
7447#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:22
7448msgid "IBM mainframe"
7449msgstr "Servidor IBM"
7450
7451#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:23
7452msgid "IBM mainframe with FEP"
7453msgstr "Unitat principal IBM amb FEP"
7454
7455#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:24
7456msgid "HP Mini"
7457msgstr "HP Mini"
7458
7459#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:25
7460msgid "Supercomputer"
7461msgstr "Supercomputador"
7462
7463#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:26
7464msgid "Web cluster"
7465msgstr "Clúster web"
7466
7467#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:27
7468msgid "Mini VAX"
7469msgstr "Mini VAX"
7470
7471#
7472#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:28
7473msgid "PC Card"
7474msgstr "Targeta d'ordinador"
7475
7476#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:29 ../sheets/Lights.sheet.in.h:14
7477msgid "Scanner"
7478msgstr "Escànner"
7479
7480#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:30
7481msgid "Tablet"
7482msgstr "Ordinador de mà"
7483
7484#
7485#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:31
7486msgid "EtherClient"
7487msgstr "Client Ethernet"
7488
7489#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:32
7490msgid "Handheld"
7491msgstr "Agenda electrònica"
7492
7493#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:33
7494msgid "Wireless"
7495msgstr "Sense fil"
7496
7497#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:34
7498msgid "PDA"
7499msgstr "PDA"
7500
7501#
7502#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:35
7503msgid "Newton"
7504msgstr "Newton"
7505
7506#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:36
7507msgid "Laptop"
7508msgstr "Ordinador portàtil"
7509
7510#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:38 ../sheets/network.sheet.in.h:4
7511msgid "Monitor"
7512msgstr "Monitor"
7513
7514#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:39
7515msgid "PC Video"
7516msgstr "Vídeo d'ordinador"
7517
7518#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:40
7519msgid "Modem"
7520msgstr "Mòdem"
7521
7522#
7523#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:41
7524msgid "BBS"
7525msgstr "BBS"
7526
7527#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:42
7528msgid "MicroWebserver"
7529msgstr "MicroWebserver"
7530
7531#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:43
7532msgid "Relational Database"
7533msgstr "Base de dades relacional"
7534
7535#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:44
7536msgid "Diskette"
7537msgstr "Disquet"
7538
7539#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:45
7540msgid "Host"
7541msgstr "Ordinador central"
7542
7543#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:46
7544msgid "Tape array"
7545msgstr "Matriu de cinta"
7546
7547#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:47
7548msgid "Disk subsystem"
7549msgstr "Subsistema del disc"
7550
7551#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:48
7552msgid "JBOD"
7553msgstr "JBOD"
7554
7555#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:49
7556msgid "Storage array"
7557msgstr "Matriu d'emmagatzematge"
7558
7559#
7560#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:50
7561msgid "FC Storage"
7562msgstr "Emmagatzematge Fibre Channel"
7563
7564#
7565#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:51
7566msgid "PC Adapter Card"
7567msgstr "Targeta adaptadora d'ordinador"
7568
7569#
7570#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:1
7571msgid "Cisco — Switch"
7572msgstr "Cisco — Commutador"
7573
7574#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:2
7575msgid "Router and switch shapes by Cisco"
7576msgstr "Figures del commutador i l'encaminador de Cisco"
7577
7578#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:3
7579msgid "Router"
7580msgstr "Encaminador"
7581
7582#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:4
7583msgid "Router subdued"
7584msgstr "Encaminador suavitzat"
7585
7586#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:5
7587msgid "Router with Silicon Switch"
7588msgstr "Encaminador amb commutador en xip"
7589
7590#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:6
7591msgid "NetFlow router"
7592msgstr "Encaminador NetFlow"
7593
7594#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:7
7595msgid "Broadband router"
7596msgstr "Encaminador de banda ampla"
7597
7598#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:8
7599msgid "Wavelength router"
7600msgstr "Encaminador de longitud d'ona"
7601
7602#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:9
7603msgid "Wireless router"
7604msgstr "Encaminador sense fil"
7605
7606#
7607#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:10
7608msgid "7507 Router"
7609msgstr "Encaminador 7507"
7610
7611#
7612#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:11
7613msgid "7505 Router"
7614msgstr "Encaminador 7505"
7615
7616#
7617#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:12
7618msgid "7500ARS (7513) Router"
7619msgstr "Encaminador 7500ARS (7513)"
7620
7621#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:13
7622msgid "Edge Label Switch Router with NetFlow"
7623msgstr "Encaminador de commutació d'etiquetes frontera amb NetFlow"
7624
7625#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:14
7626msgid "Edge Label Switch Router"
7627msgstr "Encaminador de commutació d'etiquetes frontera"
7628
7629#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:15
7630msgid "Router with Firewall"
7631msgstr "Encaminador amb tallafoc"
7632
7633#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:16
7634msgid "Optical Services Router"
7635msgstr "Encaminador de serveis òptics"
7636
7637#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:17
7638msgid "Content Router"
7639msgstr "Encaminador de continguts"
7640
7641#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:18
7642msgid "Carrier Routing System"
7643msgstr "Sistema d'encaminament per a operadors de telefonia"
7644
7645#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:19
7646msgid "Storage Router"
7647msgstr "Encaminador d'emmagatzematge"
7648
7649#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:20
7650msgid "NetSonar"
7651msgstr "NetSonar"
7652
7653#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:21
7654msgid "Hub"
7655msgstr "Concentrador"
7656
7657#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:22
7658msgid "Hub subdued"
7659msgstr "Concentrador suavitzat"
7660
7661#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:23
7662msgid "Cisco Hub"
7663msgstr "Concentrador Cisco"
7664
7665#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:24
7666msgid "Small Hub"
7667msgstr "Concentrador xicotet"
7668
7669#
7670#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:25
7671msgid "100BaseT Hub"
7672msgstr "Concentrador 100BaseT"
7673
7674#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:26
7675msgid "Workgroup switch"
7676msgstr "Commutador de grup de treball"
7677
7678#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:27
7679msgid "Workgroup switch Subdued"
7680msgstr "Commutador de grup de treball suavitzat"
7681
7682#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:28
7683msgid "Workgroup Switch Voice-Enabled"
7684msgstr "Commutador de grup de treball amb veu habilitada"
7685
7686#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:29
7687msgid "BBSM"
7688msgstr "BBSM"
7689
7690#
7691#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:30
7692msgid "ATM Tag Switch Router"
7693msgstr "Encaminador per commutació d'etiquetes ATM"
7694
7695#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:31
7696msgid "Switch Processor"
7697msgstr "Processador del commutador"
7698
7699#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:32
7700msgid "Route Switch Processor"
7701msgstr "Processador del commutador de rutes"
7702
7703#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:33
7704msgid "Route Switch Processor with Si"
7705msgstr "Processador del commutador de rutes amb Si"
7706
7707#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:34
7708msgid "PXF"
7709msgstr "PXF"
7710
7711#
7712#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:35
7713msgid "ASIC Processor"
7714msgstr "Processador ASIC"
7715
7716#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:36
7717msgid "Generic Processor"
7718msgstr "Processador genèric"
7719
7720#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:37
7721msgid "Data Center Switch"
7722msgstr "Interruptor del centre de dades"
7723
7724#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:38
7725msgid "Data Center Switch Reversed"
7726msgstr "Commutador de centre de dades invertit"
7727
7728#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:39
7729msgid "Data Switch Processor"
7730msgstr "Processador del commutador de dades"
7731
7732#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:40
7733msgid "Content Switch"
7734msgstr "Commutador de continguts"
7735
7736#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:41
7737msgid "Content Service Module"
7738msgstr "Mòdul de serveis de continguts"
7739
7740#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:42
7741msgid "CSM-S"
7742msgstr "CSM-S"
7743
7744#
7745#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:43
7746msgid "Access Gateway"
7747msgstr "Passarel·la d'accés"
7748
7749#
7750#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:44
7751msgid "ATM Switch"
7752msgstr "Commutador ATM"
7753
7754#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:45
7755msgid "ATM 3800"
7756msgstr "ATM 3800"
7757
7758#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:46
7759msgid "Cisco 1000"
7760msgstr "Cisco 1000"
7761
7762#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:47
7763msgid "ISDN switch"
7764msgstr "Commutador ISDN"
7765
7766#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:48
7767msgid "Label Switch Router"
7768msgstr "Encaminador d'interruptor d'etiqueta"
7769
7770#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:49
7771msgid "MultiSwitch Device"
7772msgstr "Dispositiu commutador múltiple"
7773
7774#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:50
7775msgid "LAN2LAN Switch"
7776msgstr "Commutador LAN2LAN"
7777
7778#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:51
7779msgid "Multilayer Switch"
7780msgstr "Commutador multicapa"
7781
7782#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:52
7783msgid "Multilayer Switch with Silicon"
7784msgstr "Commutador multicapa en xip"
7785
7786#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:53
7787msgid "Multilayer Switch with Silicon subdued"
7788msgstr "Commutador multicapa en xip suavitzat"
7789
7790#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:54
7791msgid "Programmable Switch"
7792msgstr "Commutador programable"
7793
7794#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:55
7795msgid "Content Service Switch 1100"
7796msgstr "Commutador de servei de continguts 1100"
7797
7798#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:56
7799msgid "ATM Fast Gigabit Etherswitch"
7800msgstr "Commutador d'Ethernet ATM Fast Gigabit"
7801
7802#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:57
7803msgid "RateMUX"
7804msgstr "RateMUX"
7805
7806#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:58
7807msgid "Workgroup 5500"
7808msgstr "Grup de treball 5500"
7809
7810#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:59
7811msgid "Workgroup 5000"
7812msgstr "Grup de treball 5000"
7813
7814#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:60
7815msgid "Workgroup 5002"
7816msgstr "Grup de treball 5002"
7817
7818#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:61
7819msgid "NetRanger"
7820msgstr "NetRanger"
7821
7822#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:62
7823msgid "MGX 8220"
7824msgstr "MGX 8220"
7825
7826#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:63
7827msgid "MGX 8240"
7828msgstr "MGX 8240"
7829
7830#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:64
7831msgid "MGX 8260"
7832msgstr "MGX 8260"
7833
7834#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:65
7835msgid "Universal Gateway"
7836msgstr "Passarel·la universal"
7837
7838#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:66
7839msgid "iSCSI switch"
7840msgstr "Commutador iSCSI"
7841
7842#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:67
7843msgid "Workgroup Fibre Channel intelligent switch"
7844msgstr "Commutador intel·ligent pel canal de fibra de grup de treball"
7845
7846#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:68
7847msgid "Director-class Fibre Channel intelligent switch"
7848msgstr "Interruptor intel·ligent del canal de fibra de classe Director"
7849
7850#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:69
7851msgid "Multi-Fabric Server Switch"
7852msgstr "Commutador de servidor multi-teixit"
7853
7854#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:70
7855msgid "Server Switch"
7856msgstr "Commutador del servidor"
7857
7858#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:71
7859msgid "Multilayer Remote Switch"
7860msgstr "Commutador remot multicapa"
7861
7862#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:72
7863msgid "Layer 2 Remote Switch"
7864msgstr "Commutador de capa 2 remot"
7865
7866#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:73
7867msgid "Virtual Layer Switch"
7868msgstr "Commutador de capes virtuals"
7869
7870#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:1
7871msgid "Cisco — Miscellaneous"
7872msgstr "Cisco — Miscel·lània"
7873
7874#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:2
7875msgid "Miscellaneous shapes by Cisco"
7876msgstr "Figures variades de Cisco"
7877
7878#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:3
7879msgid "Government Building"
7880msgstr "Edificació del govern"
7881
7882#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:4
7883msgid "University"
7884msgstr "Universitat"
7885
7886#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:5
7887msgid "Small Business"
7888msgstr "Negoci xicotet"
7889
7890#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:6
7891msgid "Home office"
7892msgstr "Oficina principal"
7893
7894#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:7
7895msgid "Branch office"
7896msgstr "Oficina filial"
7897
7898#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:8
7899msgid "Branch office subdued"
7900msgstr "Oficina filial suavitzada"
7901
7902#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:9
7903msgid "Branch office blue"
7904msgstr "Oficina filial blava"
7905
7906#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:10
7907msgid "Generic Building"
7908msgstr "Edificació genèrica"
7909
7910#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:11
7911msgid "Generic Building subdued"
7912msgstr "Edificació genèrica suavitzada"
7913
7914#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:12
7915msgid "Generic Building blue"
7916msgstr "Edificació genèrica blava"
7917
7918#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:13
7919msgid "Medium Building"
7920msgstr "Edificació mitjana"
7921
7922#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:14
7923msgid "Medium Building subdued"
7924msgstr "Edificació mitjana suavitzada"
7925
7926#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:15
7927msgid "Medium Building blue"
7928msgstr "Edificació mitjana blava"
7929
7930#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:16
7931msgid "House"
7932msgstr "Casa"
7933
7934#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:17
7935msgid "House blue"
7936msgstr "Casa blava"
7937
7938#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:18
7939msgid "Telecommuter house"
7940msgstr "Lloc del telecommutador"
7941
7942#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:19
7943msgid "Telecommuter house subdued"
7944msgstr "Lloc del telecommutador suavitzat"
7945
7946#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:20
7947msgid "MDU"
7948msgstr "MDU"
7949
7950#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:21
7951msgid "Man"
7952msgstr "Home"
7953
7954#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:22
7955msgid "Man red"
7956msgstr "Home roig"
7957
7958#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:23
7959msgid "Man gold"
7960msgstr "Home daurat"
7961
7962#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:24
7963msgid "Man blue"
7964msgstr "Home blau"
7965
7966#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:25
7967msgid "Standing Man"
7968msgstr "Home que està dret"
7969
7970#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:26
7971msgid "Standing woman"
7972msgstr "Dona que està dreta"
7973
7974#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:27
7975msgid "Woman"
7976msgstr "Dona"
7977
7978#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:28
7979msgid "Woman red"
7980msgstr "Dona roja"
7981
7982#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:29
7983msgid "Woman gold"
7984msgstr "Dona daurada"
7985
7986#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:30
7987msgid "Woman blue"
7988msgstr "Dona blava"
7989
7990#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:31
7991msgid "Running man"
7992msgstr "Home que està corrent"
7993
7994#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:32
7995msgid "Running man subdued"
7996msgstr "Home que està corrent suavitzat"
7997
7998#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:33
7999msgid "Telecommuter"
8000msgstr "Telecommutador"
8001
8002#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:34
8003msgid "Running woman"
8004msgstr "Dona que està corrent"
8005
8006#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:35
8007msgid "CiscoWorks Man"
8008msgstr "Home de CiscoWorks"
8009
8010#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:36
8011msgid "PC Man left"
8012msgstr "Home amb ordinador a l'esquerra"
8013
8014#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:37
8015msgid "PC Man"
8016msgstr "Home amb ordinador a la dreta"
8017
8018#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:38
8019msgid "Sitting Woman"
8020msgstr "Dona que està asseguda amb l'ordinador a l'esquerra"
8021
8022#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:39
8023msgid "Sitting Woman right"
8024msgstr "Dona que està asseguda amb l'ordinador a la dreta"
8025
8026#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:40
8027msgid "Mac Woman"
8028msgstr "Dona amb un Mac"
8029
8030#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:41
8031msgid "Androgynous Person"
8032msgstr "Persona andrògina"
8033
8034#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:44
8035msgid "Lock and Key"
8036msgstr "Cadenat"
8037
8038#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:45
8039msgid "Satellite dish"
8040msgstr "Antena del satèl·lit"
8041
8042#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:46
8043msgid "Satellite"
8044msgstr "Satèl·lit"
8045
8046#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:47
8047msgid "Antenna"
8048msgstr "Antena"
8049
8050#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:48
8051msgid "File cabinet"
8052msgstr "Arxivador de fitxers"
8053
8054#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:49
8055msgid "Car"
8056msgstr "Cotxe"
8057
8058#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:50
8059msgid "Truck"
8060msgstr "Camió"
8061
8062#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:51
8063msgid "Video Camera"
8064msgstr "Càmera de vídeo cap a la dreta"
8065
8066#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:52
8067msgid "Video Camera right"
8068msgstr "Càmera de vídeo cap a l'esquerra"
8069
8070#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:54
8071msgid "Headphones"
8072msgstr "Auriculars"
8073
8074#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:1
8075msgid "Cisco — Network"
8076msgstr "Cisco — Xarxa"
8077
8078#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:2
8079msgid "Network shapes by Cisco"
8080msgstr "Figura de xarxa de Cisco"
8081
8082#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:3
8083msgid "Network Management"
8084msgstr "Gestió de xarxa"
8085
8086#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:4
8087msgid "Detector"
8088msgstr "Detector"
8089
8090#
8091#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:5
8092msgid "Protocol Translator"
8093msgstr "Traductor de protocol"
8094
8095#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:6
8096msgid "IP"
8097msgstr "IP"
8098
8099#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:7
8100msgid "IP Old-style"
8101msgstr "IP d'estil antic"
8102
8103#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:8
8104msgid "NAT"
8105msgstr "NAT"
8106
8107#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:9
8108msgid "VIP"
8109msgstr "VIP"
8110
8111#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:10
8112msgid "Terminal Server"
8113msgstr "Servidor de terminal"
8114
8115#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:11
8116msgid "Access Server"
8117msgstr "Servidor d'accés"
8118
8119#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:12
8120msgid "System controller"
8121msgstr "Controlador del sistema"
8122
8123#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:13
8124msgid "Directory Server"
8125msgstr "Servidor de directori"
8126
8127#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:14
8128msgid "Firewall"
8129msgstr "Tallafoc"
8130
8131#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:15
8132msgid "Firewall subdued"
8133msgstr "Tallafoc suavitzat"
8134
8135#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:16
8136msgid "Firewall horizontal"
8137msgstr "Tallafoc horitzontal"
8138
8139#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:17
8140msgid "Firewall Service Module"
8141msgstr "Mòdul de servei de tallafoc"
8142
8143#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:18
8144msgid "IOS Firewall"
8145msgstr "Tallafoc IOS"
8146
8147#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:19
8148msgid "PIX Firewall"
8149msgstr "Tallafoc PIX"
8150
8151#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:20
8152msgid "PIX Firewall Left"
8153msgstr "Tallafoc PIX esquerre"
8154
8155#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:21
8156msgid "Centri Firewall"
8157msgstr "Tallafoc Centri"
8158
8159#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:23
8160msgid "Security appliance"
8161msgstr "Aparell de seguretat"
8162
8163#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:24
8164msgid "VPN Concentrator"
8165msgstr "Concentrador de VPN"
8166
8167#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:25
8168msgid "VPN Gateway"
8169msgstr "Passarel·la de la VPN"
8170
8171#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:26
8172msgid "LAN to LAN"
8173msgstr "LAN a LAN"
8174
8175#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:27
8176msgid "SSL Terminator"
8177msgstr "Terminal de processament SSL"
8178
8179#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:28
8180msgid "IP DSL Switch"
8181msgstr "Commutador IP DSL"
8182
8183#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:29
8184msgid "DSLAM"
8185msgstr "DSLAM"
8186
8187#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:30
8188msgid "Cable Modem"
8189msgstr "Mòdem de cable"
8190
8191#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:31
8192msgid "Wireless Connectivity"
8193msgstr "Connectivitat sense fil"
8194
8195#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:32
8196msgid "Wireless Transport"
8197msgstr "Transport sense fil"
8198
8199#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:33
8200msgid "AccessPoint"
8201msgstr "Punt d'accés"
8202
8203#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:34
8204msgid "Wireless Bridge"
8205msgstr "Pont sense fil"
8206
8207#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:35
8208msgid "Dual Mode AccessPoint"
8209msgstr "Punt d'accés en mode dual"
8210
8211#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:36
8212msgid "Wi-Fi Tag"
8213msgstr "Etiqueta wifi"
8214
8215#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:37
8216msgid "Wireless Location Appliance"
8217msgstr "Aparell d'ubicació sense fil"
8218
8219#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:38
8220msgid "Location server"
8221msgstr "Servidor d'ubicacions"
8222
8223#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:39
8224msgid "Lightweight AP"
8225msgstr "AP lleuger"
8226
8227#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:40
8228msgid "WLAN controller"
8229msgstr "Controlador de WLAN"
8230
8231#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:41
8232msgid "BBFW"
8233msgstr "BBFW"
8234
8235#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:42
8236msgid "BBFW media"
8237msgstr "Multimèdia BBFW"
8238
8239#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:43
8240msgid "Channelized Pipe"
8241msgstr "Tub canalitzat"
8242
8243#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:44
8244msgid "Concatenated Payload"
8245msgstr "Càrrega útil concatenada"
8246
8247#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:45
8248msgid "Optical Cross-Connect"
8249msgstr "Connectat en creu òpticament"
8250
8251#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:46
8252msgid "Optical Transport"
8253msgstr "Transport òptic"
8254
8255#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:47
8256msgid "Optical Fiber"
8257msgstr "Fibra òptica"
8258
8259#
8260#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:48
8261msgid "Optical Amplifier"
8262msgstr "Amplificador òptic"
8263
8264#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:49
8265msgid "Digital Cross-Connect"
8266msgstr "Connectat en creu digitalment"
8267
8268#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:50
8269msgid "IP Transport Concentrator"
8270msgstr "Concentrador de transport d'IP"
8271
8272#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:51
8273msgid "DWDM Filter"
8274msgstr "Filtre DWDM"
8275
8276#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:52
8277msgid "WDM"
8278msgstr "WDM"
8279
8280#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:53
8281msgid "15200"
8282msgstr "15200"
8283
8284#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:54
8285msgid "15800"
8286msgstr "15800"
8287
8288#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:55
8289msgid "ONS15104"
8290msgstr "ONS15104"
8291
8292#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:56
8293msgid "10700"
8294msgstr "10700"
8295
8296#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:57
8297msgid "Metro 1500"
8298msgstr "Metro 1500"
8299
8300#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:58
8301msgid "ONS15540"
8302msgstr "ONS15540"
8303
8304#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:59
8305msgid "Automatic Protection Switching"
8306msgstr "Commutador de protecció automàtic"
8307
8308#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:60
8309msgid "RPS"
8310msgstr "RPS"
8311
8312#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:61
8313msgid "UPS"
8314msgstr "UPS"
8315
8316#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:62
8317msgid "LongReach CPE"
8318msgstr "CPE LongReach"
8319
8320#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:63
8321msgid "3X74 (floor) cluster controller"
8322msgstr "Controlador del clúster 3x74 (terra)"
8323
8324#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:64
8325msgid "3174 (desktop) cluster controller"
8326msgstr "Controlador del clúster 3174 (escriptori)"
8327
8328#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:65
8329msgid "CSU/DSU"
8330msgstr "CSU/DSU"
8331
8332#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:66
8333msgid "WAN"
8334msgstr "WAN"
8335
8336#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:67
8337msgid "Cloud"
8338msgstr "Núvol"
8339
8340#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:68
8341msgid "Cloud Gold"
8342msgstr "Núvol daurat"
8343
8344#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:69
8345msgid "Cloud White"
8346msgstr "Núvol blanc"
8347
8348#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:70
8349msgid "Cloud Dark"
8350msgstr "Núvol fosc"
8351
8352#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:71
8353msgid "Distributed Director"
8354msgstr "Director distribuït"
8355
8356#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:72
8357msgid "LocalDirector"
8358msgstr "Director local"
8359
8360#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:73
8361msgid "IOS SLB"
8362msgstr "Balanceig de càrrega de servidor d'IOS"
8363
8364#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:74
8365msgid "MUX"
8366msgstr "MUX"
8367
8368#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:75
8369msgid "General Appliance"
8370msgstr "Aparell general"
8371
8372#. compatibility
8373#. <alias name="Cisco - PAD"/>
8374#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:78
8375msgid "PAD"
8376msgstr "PAD"
8377
8378#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:79
8379msgid "CDDI/FDDI Concentrator"
8380msgstr "Concentrador de CDDI/FDDI"
8381
8382#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:80
8383msgid "FDDI Ring"
8384msgstr "Anell FDDI"
8385
8386#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:81
8387msgid "TokenRing"
8388msgstr "TokenRing"
8389
8390#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:82
8391msgid "MAU"
8392msgstr "MAU"
8393
8394#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:83
8395msgid "Repeater"
8396msgstr "Repetidor"
8397
8398#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:84
8399msgid "Bridge"
8400msgstr "Pont"
8401
8402#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:85
8403msgid "Breakout box"
8404msgstr "Capsa de fugues"
8405
8406#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:86
8407msgid "STB (set top box)"
8408msgstr "STB fixa la capsa de dalt (set top box)"
8409
8410#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:87
8411msgid "TV"
8412msgstr "TV"
8413
8414#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:88
8415msgid "IPTV broadcast server"
8416msgstr "Servidor de difusió IPTV"
8417
8418#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:89
8419msgid "IPTV content manager"
8420msgstr "Gestor de continguts IPTV"
8421
8422#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:90
8423msgid "VN2900"
8424msgstr "VN2900"
8425
8426#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:91
8427msgid "VN5902"
8428msgstr "VN5902"
8429
8430#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:92
8431msgid "VN5900"
8432msgstr "VN5900"
8433
8434#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:93
8435msgid "Catalyst Access Gateway"
8436msgstr "Passarel·la d'accés Catalyst"
8437
8438#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:94
8439msgid "Generic Gateway"
8440msgstr "Passarel·la genèrica"
8441
8442#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:95
8443msgid "TransPath"
8444msgstr "TransPath"
8445
8446#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:96
8447msgid "uBR910 Cable DSU"
8448msgstr "uBR910 Cable DSU"
8449
8450#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:97
8451msgid "Storage Solution Engine"
8452msgstr "Motor de la solució d'emmagatzematge"
8453
8454#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:98
8455msgid "Content Engine (Cache Director)"
8456msgstr "Motor de continguts (director de memòria cau)"
8457
8458#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:99
8459msgid "CDM Content Distribution Manager"
8460msgstr "Gestor de la distribució de continguts CDM"
8461
8462#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:100
8463msgid "Content Transformation Engine (CTE)"
8464msgstr "Motor de transformació de continguts (CTE)"
8465
8466#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:101
8467msgid "ME 1100"
8468msgstr "ME 1100"
8469
8470#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:102
8471msgid "MAS Gateway"
8472msgstr "Passarel·la MAS"
8473
8474#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:103
8475msgid "File Engine"
8476msgstr "Motor de fitxers"
8477
8478#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:104
8479msgid "Service Control"
8480msgstr "Control del servei"
8481
8482#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:1
8483msgid "Cisco — Telephony"
8484msgstr "Cisco — Telefonia"
8485
8486#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:2
8487msgid "Telephony shapes by Cisco"
8488msgstr "Figures de xarxa de Cisco"
8489
8490#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:3
8491msgid "Phone"
8492msgstr "Telèfon"
8493
8494#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:4
8495msgid "Phone 2"
8496msgstr "Telèfon 2"
8497
8498#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:5
8499msgid "Phone Ethernet"
8500msgstr "Telèfon amb ethernet"
8501
8502#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:6
8503msgid "Phone Appliance"
8504msgstr "Aparell telefònic"
8505
8506#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:7
8507msgid "Phone Feature"
8508msgstr "Característica del telèfon"
8509
8510#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:8
8511msgid "Phone/Fax"
8512msgstr "Telèfon/Fax"
8513
8514#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:9
8515msgid "HootPhone"
8516msgstr "Telèfon de sirena"
8517
8518#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:10
8519msgid "IP Phone"
8520msgstr "Telèfon IP"
8521
8522#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:11
8523msgid "IP Softphone"
8524msgstr "Telèfon IP per programari"
8525
8526#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:12
8527msgid "Softphone"
8528msgstr "Softphone"
8529
8530#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:13
8531msgid "Cellular Phone"
8532msgstr "Telèfon mòbil"
8533
8534#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:14
8535msgid "Mobile Access IP Phone"
8536msgstr "Telèfon IP amb accés mòbil"
8537
8538#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:15
8539msgid "Pager"
8540msgstr "Cercapersones"
8541
8542#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:16
8543msgid "Fax"
8544msgstr "Fax"
8545
8546#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:17
8547msgid "Turret"
8548msgstr "Torreta"
8549
8550#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:18
8551msgid "Octel"
8552msgstr "Octel"
8553
8554#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:19
8555msgid "Radio Tower"
8556msgstr "Torre de ràdio"
8557
8558#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:20
8559msgid "PBX"
8560msgstr "PBX"
8561
8562#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:21
8563msgid "PBX Switch"
8564msgstr "Commutador PBX"
8565
8566#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:22
8567msgid "Class 4/5 switch"
8568msgstr "Commutador de classe 4/5"
8569
8570#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:23
8571msgid "SONET MUX"
8572msgstr "SONET MUX"
8573
8574#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:24
8575msgid "ADM"
8576msgstr "ADM"
8577
8578#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:25
8579msgid "ITP"
8580msgstr "ITP"
8581
8582#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:26
8583msgid "ATA"
8584msgstr "ATA"
8585
8586#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:27
8587msgid "SIP Proxy Server"
8588msgstr "Servidor intermediari de SIP"
8589
8590#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:28
8591msgid "Gatekeeper"
8592msgstr "Porter"
8593
8594#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:29
8595msgid "MGX 8000 Series Voice Gateway"
8596msgstr "Passarel·la de veu MGX 8000 Series"
8597
8598#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:30
8599msgid "End Office"
8600msgstr "Oficina final"
8601
8602#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:31
8603msgid "Voice-Enabled Access Server"
8604msgstr "Servidor d'accés de veu"
8605
8606#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:32
8607msgid "Voice-Enabled Router"
8608msgstr "Encaminador de veu"
8609
8610#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:33
8611msgid "Voice-Enabled ATM Switch"
8612msgstr "Commutador de veu ATM"
8613
8614#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:34
8615msgid "CallManager"
8616msgstr "Gestor de telefonades"
8617
8618#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:35
8619msgid "IP Telephony Router"
8620msgstr "Encaminador de telefonia IP"
8621
8622#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:36
8623msgid "Mobile Access Router"
8624msgstr "Encaminador d'accés mòbil"
8625
8626#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:37
8627msgid "H.323"
8628msgstr "H.323"
8629
8630#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:38
8631msgid "STP"
8632msgstr "STP"
8633
8634#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:39
8635msgid "BTS 10200"
8636msgstr "BTS 10200"
8637
8638#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:40
8639msgid "Generic softswitch"
8640msgstr "Commutador de programari genèric"
8641
8642#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:41
8643msgid "SC2200/VSC3000 host"
8644msgstr "Ordinador central SC2200/VSC3000"
8645
8646#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:42
8647msgid "Virtual switch controller (VSC 3000)"
8648msgstr "Controlador de commutador virtual (VSC 3000)"
8649
8650#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:43
8651msgid "SC2200 (Signalling Controller)"
8652msgstr "SC2200 (controlador de senyalització)"
8653
8654#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:44
8655msgid "MoH server (Music on Hold)"
8656msgstr "Servidor MoH (Music on Hold)"
8657
8658#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:45
8659msgid "TDM router"
8660msgstr "Encaminador de TDM"
8661
8662#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:46
8663msgid "6701"
8664msgstr "6701"
8665
8666#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:47
8667msgid "6705"
8668msgstr "6705"
8669
8670#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:48
8671msgid "6732"
8672msgstr "6732"
8673
8674#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:49
8675msgid "IAD router"
8676msgstr "Encaminador de IAD"
8677
8678#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:50
8679msgid "ICS"
8680msgstr "ICS"
8681
8682#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:51
8683msgid "ICM"
8684msgstr "ICM"
8685
8686#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:52
8687msgid "IntelliSwitch Stack"
8688msgstr "Pila IntelliSwitch"
8689
8690#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:53
8691msgid "Unity server"
8692msgstr "Unitat servidor"
8693
8694#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:54
8695msgid "Unity Express"
8696msgstr "Unitat urgent"
8697
8698#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:55
8699msgid "MCU"
8700msgstr "MCU"
8701
8702#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:56
8703msgid "uMG series"
8704msgstr "sèries uMG"
8705
8706#: ../sheets/civil.sheet.in.h:1
8707msgid "Civil"
8708msgstr "Civil"
8709
8710#: ../sheets/civil.sheet.in.h:2
8711msgid "Civil Engineering Components"
8712msgstr "Components d'enginyeria civil"
8713
8714#: ../sheets/civil.sheet.in.h:3
8715msgid "Vertical rest"
8716msgstr "Recolzament vertical"
8717
8718#: ../sheets/civil.sheet.in.h:4
8719msgid "Horizontal rest"
8720msgstr "Recolzament horitzontal"
8721
8722#: ../sheets/civil.sheet.in.h:5
8723msgid "Bivalent vertical rest"
8724msgstr "Recolzament vertical ambivalent"
8725
8726#: ../sheets/civil.sheet.in.h:6
8727msgid "Reference line"
8728msgstr "Línia de referència"
8729
8730#: ../sheets/civil.sheet.in.h:7
8731msgid "Water level"
8732msgstr "Nivell de l'aigua"
8733
8734#: ../sheets/civil.sheet.in.h:8
8735msgid "Soil"
8736msgstr "Terra"
8737
8738#: ../sheets/civil.sheet.in.h:9
8739msgid "Horizontally aligned arrow"
8740msgstr "Fletxa alineada horitzontalment"
8741
8742#: ../sheets/civil.sheet.in.h:10
8743msgid "Vertically aligned arrow"
8744msgstr "Fletxa alineada verticalment"
8745
8746#: ../sheets/civil.sheet.in.h:11
8747msgid "Horizontal limiting line"
8748msgstr "Línia de limitació horitzontal"
8749
8750#: ../sheets/civil.sheet.in.h:12
8751msgid "Vertical limiting line"
8752msgstr "Línia de limitació vertical"
8753
8754#: ../sheets/civil.sheet.in.h:13
8755msgid "Horizontally aligned pump"
8756msgstr "Bomba alineada horitzontalment"
8757
8758#: ../sheets/civil.sheet.in.h:14
8759msgid "Vertically aligned pump"
8760msgstr "Bomba alineada verticalment"
8761
8762#: ../sheets/civil.sheet.in.h:15
8763msgid "Horizontally aligned compressor"
8764msgstr "Compressor alineat horitzontalment"
8765
8766#: ../sheets/civil.sheet.in.h:16
8767msgid "Vertically aligned compressor"
8768msgstr "Compressor alineat verticalment"
8769
8770#: ../sheets/civil.sheet.in.h:17
8771msgid "Vertically aligned valve"
8772msgstr "Vàlvula alineada verticalment"
8773
8774#: ../sheets/civil.sheet.in.h:18
8775msgid "Horizontally aligned valve"
8776msgstr "Vàlvula alineada horitzontalment"
8777
8778#: ../sheets/civil.sheet.in.h:19
8779msgid "Backflow preventer"
8780msgstr "Previsor de corrent invers"
8781
8782#: ../sheets/civil.sheet.in.h:20
8783msgid "Motor"
8784msgstr "Motor"
8785
8786#: ../sheets/civil.sheet.in.h:21
8787msgid "Gas bottle"
8788msgstr "Botella de gas"
8789
8790#: ../sheets/civil.sheet.in.h:22
8791msgid "Frequency converter"
8792msgstr "Convertidor de freqüència"
8793
8794#: ../sheets/civil.sheet.in.h:23
8795msgid "Vertically aligned propeller"
8796msgstr "Hèlix alineada verticalment"
8797
8798#: ../sheets/civil.sheet.in.h:24
8799msgid "Aerator with bubbles"
8800msgstr "Gasificador amb bambolles"
8801
8802#: ../sheets/civil.sheet.in.h:25
8803msgid "Rotor"
8804msgstr "Rotor"
8805
8806#: ../sheets/civil.sheet.in.h:26
8807msgid "Final-settling basin"
8808msgstr "Pica d'assentament final"
8809
8810#: ../sheets/civil.sheet.in.h:27
8811msgid "Preliminary clarification tank"
8812msgstr "Dipòsit d'aclariment preliminar"
8813
8814#: ../sheets/civil.sheet.in.h:28
8815msgid "Basin"
8816msgstr "Pica"
8817
8818#: ../sheets/civil.sheet.in.h:29
8819msgid "Container"
8820msgstr "Contenidor"
8821
8822#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:1
8823msgid "Ladder"
8824msgstr "Diagrama de contactes"
8825
8826#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:2
8827msgid "Components for LADDER circuits"
8828msgstr "Components per als circuits de diagrama de contactes"
8829
8830#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:3
8831msgid "'if' (normally open) ladder contact"
8832msgstr "Contacte 'si' (normalment obert) del diagrama de contactes"
8833
8834#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:4
8835msgid "'if not' (normally closed) ladder contact"
8836msgstr "Contacte 'si no' (normalment tancat) del diagrama de contactes"
8837
8838#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:5
8839msgid "Simple output variable"
8840msgstr "Variable d'eixida simple"
8841
8842#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:6
8843msgid "Negative output variable"
8844msgstr "Variable d'eixida negativa"
8845
8846#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:7
8847msgid "'set' output variable"
8848msgstr "Variable d'eixida «set»"
8849
8850#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:8
8851msgid "'reset' output variable"
8852msgstr "Variable d'eixida «reset»"
8853
8854#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:9
8855msgid "'jump' output variable"
8856msgstr "Variable d'eixida «jump»"
8857
8858#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:10
8859msgid "Receptivity output variable"
8860msgstr "Variable d'eixida de receptivitat"
8861
8862#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:11
8863msgid "Power-saved simple output variable"
8864msgstr "Variable d'eixida simple amb protecció de potència"
8865
8866#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:12
8867msgid "Power-saved negative output variable"
8868msgstr "Variable d'eixida negativa amb protecció de potència"
8869
8870#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:13
8871msgid "Power-saved 'set' output variable"
8872msgstr "Variable d'eixida «set» amb protecció de potència"
8873
8874#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:14
8875msgid "Power-saved 'reset' output variable"
8876msgstr "Variable d'eixida «reset» amb protecció de potència"
8877
8878#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:1
8879msgid "Cybernetics"
8880msgstr "Cibernètica"
8881
8882#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:2
8883msgid "Elements of cybernetic circuits"
8884msgstr "Elements de circuits cibernètics"
8885
8886#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:3
8887msgid "Sensor — left"
8888msgstr "Sensor — esquerra"
8889
8890#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:4
8891msgid "Sensor — right"
8892msgstr "Sensor — dreta"
8893
8894#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:5
8895msgid "Sensor — bottom"
8896msgstr "Sensor — a baix"
8897
8898#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:6
8899msgid "Sensor — top"
8900msgstr "Sensor — a dalt"
8901
8902#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:7
8903msgid "Sum, subtracting left input"
8904msgstr "Suma, restant l'entrada esquerra"
8905
8906#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:8
8907msgid "Sum, subtracting right input"
8908msgstr "Suma, restant l'entrada dreta"
8909
8910#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:9
8911msgid "Sum, subtracting bottom input"
8912msgstr "Suma, restant l'entrada de baix"
8913
8914#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:10
8915msgid "Sum, subtracting top input"
8916msgstr "Suma, restant l'entrada de dalt"
8917
8918#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:11
8919msgid "Integrator — input left"
8920msgstr "Integrador — entrada esquerra"
8921
8922#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:12
8923msgid "Integrator — input right"
8924msgstr "Integrador — entrada dreta"
8925
8926#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:13
8927msgid "Integrator — input bottom"
8928msgstr "Integrador — entrada inferior"
8929
8930#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:14
8931msgid "Integrator — input top"
8932msgstr "Integrador — entra