source: language-pack-lliurex-valencian/trunk/fuentes/data/mate/mate-desktop_ca@valencia.po @ 2484

Last change on this file since 2484 was 2484, checked in by joamuran, 5 years ago

Added files

File size: 59.8 KB
Line 
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Translators:
5# Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>, 2016.
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2016-06-21 14:35+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2016-09-08 09:52+0200\n"
12"Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
13"Language-Team: LliureX\n"
14"Language: ca\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
20
21#. Translators should localize the following string which will be
22#. * displayed in the about box to give credit to the translator(s).
23#: ../mate-about/mate-about.c:96
24msgid "translator-credits"
25msgstr ""
26"Pere Orga <pere@orga.cat>\n"
27"Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>\n"
28"Equip LliureX Pilar Embid <embid_mar@gva.es>"
29
30#: ../mate-about/mate-about.desktop.in.in.h:1
31msgid "About MATE"
32msgstr "Quant al MATE"
33
34#: ../mate-about/mate-about.desktop.in.in.h:2
35msgid "Learn more about MATE"
36msgstr "Apreneu més coses sobre el MATE"
37
38#: ../mate-about/mate-about.h:45
39msgid ""
40"MATE provides an intuitive and attractive desktop to Linux users using "
41"traditional metaphors."
42msgstr ""
43"El MATE proporciona un escriptori intuïtiu i atractiu amb les metàfores "
44"tradicionals per als usuaris de Linux."
45
46#: ../mate-about/mate-about.h:48
47msgid ""
48"MATE includes most of what you see on your computer, including the file "
49"manager, document viewer, image viewer, menus, and many applications."
50msgstr ""
51"El MATE inclou gairebé tot el que veieu al vostre ordinador, incloent-hi el "
52"gestor de fitxers, el visualitzador de documents, el visualitzador "
53"d'imatges, els menús i moltes altres aplicacions."
54
55#: ../mate-about/mate-about.h:51
56msgid ""
57"MATE is a Free, usable, stable, accessible desktop environment for the Unix-"
58"like family of operating systems."
59msgstr ""
60"El MATE és un entorn d'escriptori lliure, usable, estable i accessible per a "
61"la família de sistemes operatius semblants a UNIX."
62
63#: ../mate-about/mate-about.h:54
64msgid ""
65"MATE is the continuation of GNOME 2. Hundreds of people have contributed "
66"code to GNOME since it was started in 1997; many more have contributed in "
67"other important ways, including translations, documentation, and quality "
68"assurance."
69msgstr ""
70"El MATE és la continuació del GNOME 2. Centenars de persones han contribuït "
71"amb codi de GNOME des que es va iniciar el 1997; moltes més han contribuït "
72"d'altres maneres importants, incloent-hi les traduccions, la documentació i "
73"la garantia de qualitat."
74
75#: ../mate-about/mate-about.h:58
76msgid ""
77"GNOME 2 was the most popular Linux desktop but it’s no longer available... "
78"MATE is here to provide that same desktop to you!"
79msgstr ""
80"El GNOME 2 era l'entorn d'escriptori per a Linux més popular però ja no està "
81"disponible. El MATE està ací per a proporcionar-vos aquest mateix "
82"escriptori."
83
84#: ../mate-about/mate-about.h:61
85msgid ""
86"The name “MATE” comes from yerba maté, a species of holly native to "
87"subtropical South America. Its leaves contain caffeine and are used to make "
88"infusions and a beverage called mate."
89msgstr ""
90"El nom «MATE» prové de l'herba mate, una espècie del mateix gènere que el "
91"grèvol endèmic de la part subtropical d'Amèrica del Sud. Les seues fulles "
92"contenen cafeïna i es fan servir per a fer infusions i una beguda denominada "
93"mate."
94
95#. Translators: "Unknown" here is used to identify a monitor for which
96#. * we don't know the vendor. When a vendor is known, the name of the
97#. * vendor is used.
98#: ../libmate-desktop/display-name.c:264
99msgctxt "Monitor vendor"
100msgid "Unknown"
101msgstr "Desconegut"
102
103#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:179
104msgid "Could not show link"
105msgstr "No s'ha pogut mostrar l'enllaç"
106
107#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:235
108msgid "Program name"
109msgstr "Nom del programa"
110
111#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:236
112msgid ""
113"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
114"g_get_application_name()"
115msgstr ""
116"El nom del programa. Si no està establit, per defecte és "
117"g_get_application_name()"
118
119#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:250
120msgid "Program version"
121msgstr "Versió del programa"
122
123#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:251
124msgid "The version of the program"
125msgstr "La versió del programa"
126
127#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:265
128msgid "Copyright string"
129msgstr "Cadena del copyright"
130
131#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:266
132msgid "Copyright information for the program"
133msgstr "Informació del copyright del programa"
134
135#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:283
136msgid "Comments string"
137msgstr "Cadena de text dels comentaris"
138
139#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:284
140msgid "Comments about the program"
141msgstr "Comentaris quant al programa"
142
143#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:302
144#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:2186
145msgid "License"
146msgstr "Llicència"
147
148#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:303
149msgid "The license of the program"
150msgstr "La llicència del programa"
151
152#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:318
153msgid "Website URL"
154msgstr "URL del lloc web"
155
156#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:319
157msgid "The URL for the link to the website of the program"
158msgstr "L'URL de l'enllaç a la pàgina web del programa"
159
160#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:334
161msgid "Website label"
162msgstr "Etiqueta del lloc web"
163
164#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:335
165msgid ""
166"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it"
167" defaults to the URL"
168msgstr ""
169"L'etiqueta per a l'enllaç a la pàgina web del programa. Si no està "
170"establida, per defecte és l'adreça a l'URL"
171
172#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:351
173msgid "Authors"
174msgstr "Autors"
175
176#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:352
177msgid "List of authors of the program"
178msgstr "Llista dels autors del programa"
179
180#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:368
181msgid "Documenters"
182msgstr "Documentalistes"
183
184#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:369
185msgid "List of people documenting the program"
186msgstr "Llista de persones que documenten el programa"
187
188#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:385
189msgid "Artists"
190msgstr "Artistes"
191
192#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:386
193msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
194msgstr ""
195"Llista de les persones que han contribuït a l'obra artística del programa"
196
197#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:403
198msgid "Translator credits"
199msgstr "Crèdits dels traductors"
200
201#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:404
202msgid ""
203"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
204msgstr ""
205"Crèdits dels traductors. Aquesta cadena de text hauria d'estar marcada com a "
206"traduïble"
207
208#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:419
209msgid "Logo"
210msgstr "Logotip"
211
212#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:420
213msgid ""
214"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
215"gtk_window_get_default_icon_list()"
216msgstr ""
217"Un logotip per al quadre quant a. Si no està establit, per defecte és "
218"gtk_window_get_default_icon_list()"
219
220#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:435
221msgid "Logo Icon Name"
222msgstr "Nom de la icona"
223
224#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:436
225msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
226msgstr ""
227"Una icona amb nom per a utilitzar-se com a logotip per al quadre quant a."
228
229#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:449
230msgid "Wrap license"
231msgstr "Ajusta la llicència"
232
233#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:450
234msgid "Whether to wrap the license text."
235msgstr "Si s'ajusta el text de la llicència."
236
237#. Add the credits button
238#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:555
239msgid "C_redits"
240msgstr "C_rèdits"
241
242#. Add the license button
243#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:569
244msgid "_License"
245msgstr "_Llicència"
246
247#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:852
248#, c-format
249msgid "About %s"
250msgstr "Quant a %s"
251
252#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:2110
253msgid "Credits"
254msgstr "Crèdits"
255
256#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:2138
257msgid "Written by"
258msgstr "Escrit per"
259
260#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:2141
261msgid "Documented by"
262msgstr "Documentat per"
263
264#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:2153
265msgid "Translated by"
266msgstr "Traduït per"
267
268#: ../libmate-desktop/mate-aboutdialog.c:2157
269msgid "Artwork by"
270msgstr "Obra artística per"
271
272#: ../libmate-desktop/mate-colorbutton.c:154
273msgid "Use alpha"
274msgstr "Utilitza el canal alfa"
275
276#: ../libmate-desktop/mate-colorbutton.c:155
277msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
278msgstr "Si es dóna o no al color un valor de canal alfa"
279
280#: ../libmate-desktop/mate-colorbutton.c:169
281msgid "Title"
282msgstr "Títol"
283
284#: ../libmate-desktop/mate-colorbutton.c:170
285msgid "The title of the color selection dialog"
286msgstr "El títol del diàleg de selecció de color"
287
288#: ../libmate-desktop/mate-colorbutton.c:171
289#: ../libmate-desktop/mate-colorbutton.c:470
290msgid "Pick a Color"
291msgstr "Selecciona un color"
292
293#: ../libmate-desktop/mate-colorbutton.c:184
294#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:325
295msgid "Current Color"
296msgstr "Color actual"
297
298#: ../libmate-desktop/mate-colorbutton.c:185
299msgid "The selected color"
300msgstr "El color seleccionat"
301
302#: ../libmate-desktop/mate-colorbutton.c:199
303#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:332
304msgid "Current Alpha"
305msgstr "Canal alfa actual"
306
307#: ../libmate-desktop/mate-colorbutton.c:200
308msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
309msgstr ""
310"El valor seleccionat de l'opacitat (0 totalment transparent, 65535 totalment "
311"opac)"
312
313#: ../libmate-desktop/mate-colorbutton.c:354
314msgid "Received invalid color data\n"
315msgstr "S'han rebut dades no vàlides del color\n"
316
317#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:311
318msgid "Has Opacity Control"
319msgstr "Té el control d'opacitat"
320
321#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:312
322msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
323msgstr "Si el selector de color ha de permetre l'ajust de l'opacitat"
324
325#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:318
326msgid "Has palette"
327msgstr "Té la paleta"
328
329#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:319
330msgid "Whether a palette should be used"
331msgstr "Si s'ha d'utilitzar una paleta"
332
333#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:326
334msgid "The current color"
335msgstr "El color actual"
336
337#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:333
338msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
339msgstr ""
340"El valor actual de l'opacitat (0 totalment transparent, 65535 totalment "
341"opac)"
342
343#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:339
344msgid "HEX String"
345msgstr "Cadena de text hexadecimal"
346
347#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:340
348msgid "The hexadecimal string of current color"
349msgstr "La cadena de text hexadecimal del color actual"
350
351#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:400
352msgid ""
353"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
354"lightness of that color using the inner triangle."
355msgstr ""
356"Seleccioneu el color que voleu de l'anell exterior. Seleccioneu la foscor o "
357"claror del color amb el triangle interior."
358
359#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:428
360msgid ""
361"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
362"that color."
363msgstr ""
364"Feu clic al comptagotes, després feu clic en un color en qualsevol lloc de "
365"la vostra pantalla per a seleccionar aquest color."
366
367#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:441
368msgid "_Hue:"
369msgstr "_Tonalitat:"
370
371#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:442
372msgid "Position on the color wheel."
373msgstr "La posició en el cercle cromàtic."
374
375#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:444
376msgid "_Saturation:"
377msgstr "_Saturació:"
378
379#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:445
380msgid "\"Deepness\" of the color."
381msgstr "La intensitat d'una tonalitat específica."
382
383#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:446
384msgid "_Value:"
385msgstr "_Valor:"
386
387#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:447
388msgid "Brightness of the color."
389msgstr "La lluminositat del color."
390
391#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:448
392msgid "_Red:"
393msgstr "_Roig:"
394
395#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:449
396msgid "Amount of red light in the color."
397msgstr "La quantitat de llum roja al color."
398
399#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:450
400msgid "_Green:"
401msgstr "_Verd:"
402
403#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:451
404msgid "Amount of green light in the color."
405msgstr "La quantitat de llum verda al color."
406
407#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:452
408msgid "_Blue:"
409msgstr "_Blau:"
410
411#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:453
412msgid "Amount of blue light in the color."
413msgstr "La quantitat de llum blava al color."
414
415#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:456
416msgid "Op_acity:"
417msgstr "Op_acitat:"
418
419#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:467
420#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:477
421msgid "Transparency of the color."
422msgstr "La transparència del color."
423
424#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:484
425msgid "Color _name:"
426msgstr "_Nom del color:"
427
428#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:502
429msgid ""
430"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
431"such as 'orange' in this entry."
432msgstr ""
433"Podeu introduir el valor d'un color hexadecimal com en HTML, o simplement el "
434"nom d'un color, com per exemple «orange» (taronja) en aquesta entrada."
435
436#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:536
437msgid "_Palette:"
438msgstr "_Paleta:"
439
440#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:569
441msgid "Color Wheel"
442msgstr "Cercle cromàtic"
443
444#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:1070
445msgid ""
446"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
447"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
448"current by dragging it to the other color swatch alongside."
449msgstr ""
450"El color seleccionat anteriorment, per a comparar-lo amb el color que esteu "
451"seleccionant ara. Podeu arrossegar aquest color a una cel·la de la paleta, o "
452"podeu seleccionar-lo com a color actual arrossegant-lo a l'altre color al "
453"costat."
454
455#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:1073
456msgid ""
457"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
458"it for use in the future."
459msgstr ""
460"El color que heu triat. Podeu arrossegar aquest color a una cel·la de la "
461"paleta per a guardar-lo per al seu ús en el futur."
462
463#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:1078
464msgid ""
465"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
466"now."
467msgstr ""
468"El color seleccionat anteriorment, per a comparar-lo amb el color que esteu "
469"seleccionant ara."
470
471#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:1081
472msgid "The color you've chosen."
473msgstr "El color que heu triat."
474
475#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:1507
476msgid "gtk-color-sel"
477msgstr "gtk-color-sel"
478
479#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:1512
480msgid "_Save color here"
481msgstr "Gu_arda ací el color"
482
483#: ../libmate-desktop/mate-colorsel.c:1737
484msgid ""
485"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry,"
486" drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
487msgstr ""
488"Feu clic en aquesta cel·la de la paleta per a fer-la el color actual. Per a "
489"canviar aquesta cel·la, arrossegueu-hi un color o feu clic amb el botó dret "
490"del ratolí a la cel·la i seleccioneu \"Guarda ací el color\"."
491
492#: ../libmate-desktop/mate-colorseldialog.c:99
493#: ../libmate-desktop/mate-colorseldialog.c:170
494msgid "Color Selection"
495msgstr "Selecció de color"
496
497#: ../libmate-desktop/mate-colorseldialog.c:100
498msgid "The color selection embedded in the dialog."
499msgstr "La selecció de color que s'incrusta al diàleg."
500
501#: ../libmate-desktop/mate-colorseldialog.c:106
502msgid "OK Button"
503msgstr "Botó d'acceptació"
504
505#: ../libmate-desktop/mate-colorseldialog.c:107
506msgid "The OK button of the dialog."
507msgstr "El botó d'acceptació del diàleg."
508
509#: ../libmate-desktop/mate-colorseldialog.c:113
510msgid "Cancel Button"
511msgstr "Botó de cancel·lació"
512
513#: ../libmate-desktop/mate-colorseldialog.c:114
514msgid "The cancel button of the dialog."
515msgstr "El botó de cancel·lació del diàleg."
516
517#: ../libmate-desktop/mate-colorseldialog.c:120
518msgid "Help Button"
519msgstr "Botó d'ajuda"
520
521#: ../libmate-desktop/mate-colorseldialog.c:121
522msgid "The help button of the dialog."
523msgstr "El botó d'ajuda del diàleg."
524
525#: ../libmate-desktop/mate-desktop-item.c:220
526#, c-format
527msgid "Error reading file '%s': %s"
528msgstr "S'ha produït un error en llegir el fitxer «%s»: %s"
529
530#: ../libmate-desktop/mate-desktop-item.c:288
531#, c-format
532msgid "Error rewinding file '%s': %s"
533msgstr "S'ha produït un error en rebobinar el fitxer «%s»: %s"
534
535#. Translators: the "name" mentioned
536#. * here is the name of an application or
537#. * a document
538#. Translators: the "name" mentioned here is the name of
539#. * an application or a document
540#: ../libmate-desktop/mate-desktop-item.c:380
541#: ../libmate-desktop/mate-desktop-item.c:3546
542msgid "No name"
543msgstr "Sense nom"
544
545#: ../libmate-desktop/mate-desktop-item.c:607
546#, c-format
547msgid "File '%s' is not a regular file or directory."
548msgstr "El fitxer «%s» no és un fitxer o directori normal."
549
550#: ../libmate-desktop/mate-desktop-item.c:791
551#, c-format
552msgid "Cannot find file '%s'"
553msgstr "No s'ha pogut trobar el fitxer «%s»"
554
555#: ../libmate-desktop/mate-desktop-item.c:837
556#, c-format
557msgid "No filename to save to"
558msgstr "Falta el nom de fitxer per a guardar"
559
560#: ../libmate-desktop/mate-desktop-item.c:1844
561#, c-format
562msgid "Starting %s"
563msgstr "S'està iniciant %s"
564
565#: ../libmate-desktop/mate-desktop-item.c:2081
566#, c-format
567msgid "No URL to launch"
568msgstr "No hi ha un URL per a obrir"
569
570#: ../libmate-desktop/mate-desktop-item.c:2097
571#, c-format
572msgid "Not a launchable item"
573msgstr "No és un element executable"
574
575#: ../libmate-desktop/mate-desktop-item.c:2107
576#, c-format
577msgid "No command (Exec) to launch"
578msgstr "No hi ha una ordre (Exec) per a executar"
579
580#: ../libmate-desktop/mate-desktop-item.c:2120
581#, c-format
582msgid "Bad command (Exec) to launch"
583msgstr "Ordre errònia (Exec) per a executar"
584
585#: ../libmate-desktop/mate-desktop-item.c:3603
586#, c-format
587msgid "Unknown encoding of: %s"
588msgstr "Codificació desconeguda de: %s"
589
590#: ../libmate-desktop/mate-desktop-utils.c:151
591msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
592msgstr ""
593"No s'ha trobat cap terminal, s'utilitzarà l'xterm encara que potser no "
594"funcione"
595
596#. Translators: a CRTC is a CRT Controller (this is X terminology).
597#: ../libmate-desktop/mate-rr.c:460
598#, c-format
599msgid "could not get the screen resources (CRTCs, outputs, modes)"
600msgstr ""
601"no s'han pogut obtindre els recursos de la pantalla (CRTC, eixides, modes)"
602
603#: ../libmate-desktop/mate-rr.c:480
604#, c-format
605msgid "unhandled X error while getting the range of screen sizes"
606msgstr ""
607"s'ha produït un error no gestionat de l'X en obtindre les mides de pantalla"
608
609#: ../libmate-desktop/mate-rr.c:486
610#, c-format
611msgid "could not get the range of screen sizes"
612msgstr "no s'ha pogut obtindre l'interval de les mides de pantalla"
613
614#: ../libmate-desktop/mate-rr.c:709
615#, c-format
616msgid "RANDR extension is not present"
617msgstr "no hi ha l'extensió RANDR"
618
619#: ../libmate-desktop/mate-rr.c:1267
620#, c-format
621msgid "could not get information about output %d"
622msgstr "no s'ha pogut obtindre la informació sobre l'eixida %d"
623
624#. Translators: the "position", "size", and "maximum"
625#. * words here are not keywords; please translate them
626#. * as usual.  A CRTC is a CRT Controller (this is X terminology)
627#: ../libmate-desktop/mate-rr.c:1748
628#, c-format
629msgid ""
630"requested position/size for CRTC %d is outside the allowed limit: "
631"position=(%d, %d), size=(%d, %d), maximum=(%d, %d)"
632msgstr ""
633"la posició/mida sol·licitades per al CRTC %d són fora dels límits permesos: "
634"posició=(%d, %d), mida=(%d, %d), màxim=(%d, %d)"
635
636#: ../libmate-desktop/mate-rr.c:1782
637#, c-format
638msgid "could not set the configuration for CRTC %d"
639msgstr "no s'ha pogut establir la configuració per al CRTC %d"
640
641#: ../libmate-desktop/mate-rr.c:1946
642#, c-format
643msgid "could not get information about CRTC %d"
644msgstr "no s'ha pogut obtindre la informació sobre el CRTC %d"
645
646#: ../libmate-desktop/mate-rr-config.c:555
647msgid "Laptop"
648msgstr "Portàtil"
649
650#: ../libmate-desktop/mate-rr-config.c:713
651#, c-format
652msgid ""
653"none of the saved display configurations matched the active configuration"
654msgstr ""
655"cap de les configuracions guardades de la pantalla coincideix amb la "
656"configuració activa"
657
658#: ../libmate-desktop/mate-rr-config.c:1486
659#, c-format
660msgid "CRTC %d cannot drive output %s"
661msgstr "La pantalla CRTC %d no pot mostrar l'eixida %s"
662
663#: ../libmate-desktop/mate-rr-config.c:1493
664#, c-format
665msgid "output %s does not support mode %dx%d@%dHz"
666msgstr "L'eixida %s no pot utilitzar el mode %dx%d@%dHz"
667
668#: ../libmate-desktop/mate-rr-config.c:1504
669#, c-format
670msgid "CRTC %d does not support rotation=%s"
671msgstr "La pantalla CRTC %d no permet la rotació = %s"
672
673#: ../libmate-desktop/mate-rr-config.c:1518
674#, c-format
675msgid ""
676"output %s does not have the same parameters as another cloned output:\n"
677"existing mode = %d, new mode = %d\n"
678"existing coordinates = (%d, %d), new coordinates = (%d, %d)\n"
679"existing rotation = %s, new rotation = %s"
680msgstr ""
681"L'eixida %s no té els mateixos paràmetres que l'altra eixida clonada:\n"
682"el mode existent = %d, el mode nou = %d\n"
683"les coordenades existents = (%d, %d), les coordenades noves = (%d, %d)\n"
684"la rotació existent = %s, la rotació nova = %s"
685
686#: ../libmate-desktop/mate-rr-config.c:1533
687#, c-format
688msgid "cannot clone to output %s"
689msgstr "No s'ha pogut clonar cap a l'eixida %s"
690
691#: ../libmate-desktop/mate-rr-config.c:1702
692#, c-format
693msgid "Trying modes for CRTC %d\n"
694msgstr "S'estan provant els modes per a la pantalla CRTC %d\n"
695
696#: ../libmate-desktop/mate-rr-config.c:1726
697#, c-format
698msgid "CRTC %d: trying mode %dx%d@%dHz with output at %dx%d@%dHz (pass %d)\n"
699msgstr "CRTC %d: s'està provant el mode %dx%d@%dHz amb l'eixida a %dx%d@%dHz (intent "
700"%d)\n"
701
702#: ../libmate-desktop/mate-rr-config.c:1773
703#, c-format
704msgid ""
705"could not assign CRTCs to outputs:\n"
706"%s"
707msgstr ""
708"No s'han pogut assignar les pantalles CRTC a les eixides:\n"
709"%s"
710
711#: ../libmate-desktop/mate-rr-config.c:1777
712#, c-format
713msgid ""
714"none of the selected modes were compatible with the possible modes:\n"
715"%s"
716msgstr ""
717"cap dels modes seleccionats era compatible amb els modes possibles:\n"
718"%s"
719
720#. Translators: the "requested", "minimum", and
721#. * "maximum" words here are not keywords; please
722#. * translate them as usual.
723#: ../libmate-desktop/mate-rr-config.c:1859
724#, c-format
725msgid ""
726"required virtual size does not fit available size: requested=(%d, %d), "
727"minimum=(%d, %d), maximum=(%d, %d)"
728msgstr ""
729"la mida virtual sol·licitada no s'ajusta a la mida disponible: "
730"sol·licitada=(%d, %d), mínima=(%d, %d), màxima=(%d, %d)"
731
732#. Keep this string in sync with mate-control-center/capplets/display/xrandr-
733#. capplet.c:get_display_name()
734#. Translators:  this is the feature where what you see on your laptop's
735#. * screen is the same as your external monitor.  Here, "Mirror" is being
736#. * used as an adjective, not as a verb.  For example, the Spanish
737#. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
738#: ../libmate-desktop/mate-rr-labeler.c:454
739#, c-format
740msgid "Mirror Screens"
741msgstr "Pantalles duplicades"
742
743#: ../schemas/org.mate.accessibility-keyboard.gschema.xml.in.h:1
744msgid "minimum interval in milliseconds"
745msgstr "interval mínim en mil·lisegons"
746
747#: ../schemas/org.mate.accessibility-keyboard.gschema.xml.in.h:2
748msgid "Ignore multiple presses of the _same_ key within @delay milliseconds."
749msgstr ""
750"Ignora la pressió múltiple de la mateixa tecla durant @delay mil·lisegons."
751
752#: ../schemas/org.mate.accessibility-keyboard.gschema.xml.in.h:3
753msgid "Pixels per seconds"
754msgstr "Píxels per segon"
755
756#: ../schemas/org.mate.accessibility-keyboard.gschema.xml.in.h:4
757msgid "How many pixels per second to move at the maximum speed."
758msgstr "Quants píxels per segon es mouran a velocitat màxima."
759
760#: ../schemas/org.mate.accessibility-keyboard.gschema.xml.in.h:5
761msgid "How long to accelerate in milliseconds"
762msgstr "Durant quant de temps s'ha d'accelerar, en mil·lisegons"
763
764#: ../schemas/org.mate.accessibility-keyboard.gschema.xml.in.h:6
765msgid "How many milliseconds it takes to go from 0 to maximum speed."
766msgstr "Quants mil·lisegons es tarda a anar de 0 a la velocitat màxima."
767
768#: ../schemas/org.mate.accessibility-keyboard.gschema.xml.in.h:7
769msgid "Initial delay in milliseconds"
770msgstr "Retard inicial en mil·lisegons"
771
772#: ../schemas/org.mate.accessibility-keyboard.gschema.xml.in.h:8
773msgid ""
774"How many milliseconds to wait before mouse movement keys start to operate."
775msgstr ""
776"Quants mil·lisegons s'ha d'esperar abans que les tecles de moviment del "
777"ratolí comencen a funcionar."
778
779#: ../schemas/org.mate.accessibility-keyboard.gschema.xml.in.h:9
780msgid "Minimum interval in milliseconds"
781msgstr "Interval mínim en mil·lisegons"
782
783#: ../schemas/org.mate.accessibility-keyboard.gschema.xml.in.h:10
784msgid ""
785"Do not accept a key as being pressed unless held for @delay milliseconds."
786msgstr "Accepta només les tecles premudes almenys durant @delay mil·lisegons."
787
788#: ../schemas/org.mate.accessibility-keyboard.gschema.xml.in.h:11
789msgid "Disable if two keys are pressed at the same time."
790msgstr "Desactiva si dues tecles es premen alhora."
791
792#: ../schemas/org.mate.accessibility-keyboard.gschema.xml.in.h:12
793msgid "Beep when a modifier is pressed."
794msgstr "Fes un avís sonor quan es prem un modificador."
795
796#: ../schemas/org.mate.accessibility-startup.gschema.xml.in.h:1
797msgid "Startup Assistive Technology Applications"
798msgstr "Aplicacions de tecnologia assistida que s'executaran en iniciar"
799
800#: ../schemas/org.mate.accessibility-startup.gschema.xml.in.h:2
801msgid ""
802"List of assistive technology applications to start when logging into the "
803"MATE desktop."
804msgstr ""
805"Llista d'aplicacions de tecnologia assistida que s'inicien quan s'entra a "
806"l'escriptori MATE."
807
808#: ../schemas/org.mate.applications-at-mobility.gschema.xml.in.h:1
809msgid "Preferred Mobility assistive technology application"
810msgstr "Aplicació preferida de tecnologia assistida de mobilitat"
811
812#: ../schemas/org.mate.applications-at-mobility.gschema.xml.in.h:2
813msgid ""
814"Preferred Mobility assistive technology application to be used for login, "
815"menu, or command line."
816msgstr ""
817"Aplicació preferida de tecnologia assistida de mobilitat per a utilitza a "
818"l'inici de sessió, al menú o la línia d'ordres."
819
820#: ../schemas/org.mate.applications-at-mobility.gschema.xml.in.h:3
821msgid "Start preferred Mobility assistive technology application"
822msgstr "Inicia l'aplicació preferida de tecnologia assistida de mobilitat"
823
824#: ../schemas/org.mate.applications-at-mobility.gschema.xml.in.h:4
825msgid ""
826"MATE to start preferred Mobility assistive technology application during "
827"login."
828msgstr ""
829"Si el MATE ha d'iniciar l'aplicació preferida de tecnologia assistida de "
830"mobilitat en iniciar la sessió."
831
832#: ../schemas/org.mate.applications-at-visual.gschema.xml.in.h:1
833msgid "Preferred Visual assistive technology application"
834msgstr "Aplicació preferida de tecnologia assistida visual"
835
836#: ../schemas/org.mate.applications-at-visual.gschema.xml.in.h:2
837msgid ""
838"Preferred Visual assistive technology application to be used for login, "
839"menu, or command line."
840msgstr ""
841"Aplicació preferida de tecnologia assistida visual per a utilitzar a l'inici "
842"de sessió, al menú o a la línia d'ordres."
843
844#: ../schemas/org.mate.applications-at-visual.gschema.xml.in.h:3
845msgid "Start preferred Visual assistive technology application"
846msgstr "Inicia l'aplicació preferida de tecnologia assistida visual"
847
848#: ../schemas/org.mate.applications-at-visual.gschema.xml.in.h:4
849msgid ""
850"MATE to start preferred Visual assistive technology application during "
851"login."
852msgstr ""
853"Si el MATE ha d'iniciar l'aplicació preferida de tecnologia assistida visual "
854"en iniciar la sessió."
855
856#: ../schemas/org.mate.applications-browser.gschema.xml.in.h:1
857msgid "Default browser"
858msgstr "Navegador predeterminat"
859
860#: ../schemas/org.mate.applications-browser.gschema.xml.in.h:2
861msgid "Default browser for all URLs."
862msgstr "Navegador predeterminat per a tots els URL."
863
864#: ../schemas/org.mate.applications-browser.gschema.xml.in.h:3
865msgid "Browser needs terminal"
866msgstr "El navegador necessita el terminal"
867
868#: ../schemas/org.mate.applications-browser.gschema.xml.in.h:4
869msgid "Whether the default browser needs a terminal to run."
870msgstr "Si el navegador predeterminat necessita un terminal per a executar-se."
871
872#: ../schemas/org.mate.applications-browser.gschema.xml.in.h:5
873msgid "Browser understands remote"
874msgstr "El navegador permet ordres remotes"
875
876#: ../schemas/org.mate.applications-browser.gschema.xml.in.h:6
877msgid "Whether the default browser understands netscape remote."
878msgstr "Si el navegador predeterminat permet «netscape remot»."
879
880#: ../schemas/org.mate.applications-office.gschema.xml.in.h:1
881msgid "Default calendar"
882msgstr "Calendari predeterminat"
883
884#: ../schemas/org.mate.applications-office.gschema.xml.in.h:2
885msgid "Default calendar application"
886msgstr "Aplicació de calendari predeterminada"
887
888#: ../schemas/org.mate.applications-office.gschema.xml.in.h:3
889msgid "Calendar needs terminal"
890msgstr "El calendari necessita el terminal"
891
892#: ../schemas/org.mate.applications-office.gschema.xml.in.h:4
893msgid "Whether the default calendar application needs a terminal to run"
894msgstr ""
895"Si l'aplicació de calendari predeterminada necessita un terminal per a "
896"executar-se"
897
898#: ../schemas/org.mate.applications-office.gschema.xml.in.h:5
899msgid "Default tasks"
900msgstr "Aplicació predeterminada de tasques"
901
902#: ../schemas/org.mate.applications-office.gschema.xml.in.h:6
903msgid "Default tasks application"
904msgstr "L'aplicació predeterminada de tasques"
905
906#: ../schemas/org.mate.applications-office.gschema.xml.in.h:7
907msgid "Tasks needs terminal"
908msgstr "L'aplicació de tasques necessita el terminal"
909
910#: ../schemas/org.mate.applications-office.gschema.xml.in.h:8
911msgid "Whether the default tasks application needs a terminal to run"
912msgstr ""
913"Si l'aplicació predeterminada de tasques necessita un terminal per a "
914"executar-se"
915
916#: ../schemas/org.mate.applications-terminal.gschema.xml.in.h:1
917msgid "Terminal application"
918msgstr "Aplicació de terminal"
919
920#: ../schemas/org.mate.applications-terminal.gschema.xml.in.h:2
921msgid "Terminal program to use when starting applications that require one."
922msgstr ""
923"El programa de terminal que s'ha d'utilitzar quan s'inicien les aplicacions "
924"que en necessiten un."
925
926#: ../schemas/org.mate.applications-terminal.gschema.xml.in.h:3
927msgid "Exec Arguments"
928msgstr "Arguments d'execució"
929
930#: ../schemas/org.mate.applications-terminal.gschema.xml.in.h:4
931msgid ""
932"Argument used to execute programs in the terminal defined by the 'exec' key."
933msgstr ""
934"L'argument que s'utilitza per a executar els programes al terminal definit "
935"per la clau «exec»."
936
937#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:1
938msgid "Draw Desktop Background"
939msgstr "Dibuixa el fons de l'escriptori"
940
941#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:2
942msgid "Have MATE draw the desktop background."
943msgstr "Fes que el MATE dibuixe el fons de l'escriptori."
944
945#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:3
946msgid "Show Desktop Icons"
947msgstr "Mostra les icones de l'escriptori"
948
949#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:4
950msgid "Have MATE file manager (Caja) draw the desktop icons."
951msgstr ""
952"Fes que el gestor de fitxers del MATE (Caja) dibuixe les icones de "
953"l'escriptori."
954
955#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:5
956msgid "Fade the background on change"
957msgstr "Esvaeix el fons en canviar"
958
959#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:6
960msgid ""
961"If set to true, then MATE will change the desktop background with a fading "
962"effect."
963msgstr ""
964"Si s'estableix a «true» (cert), el MATE canviarà el fons d'escriptori amb un "
965"efecte d'esvaïment."
966
967#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:7
968msgid "Picture Options"
969msgstr "Opcions de la imatge"
970
971#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:8
972msgid ""
973"Determines how the image set by wallpaper_filename is rendered. Possible "
974"values are \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched\", \"zoom\","
975" \"spanned\"."
976msgstr ""
977"Determina com es representa la imatge establida per la clau "
978"«wallpaper_filename». Els valors possibles són «wallpaper» (fons de "
979"pantalla), «centered» (centrat), «scaled» (escalat), «stretched» (ajustat), "
980"«zoom» (zoom) i «spanned» (estirat)."
981
982#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:9
983msgid "Picture Filename"
984msgstr "Nom de fitxer de la imatge"
985
986#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:10
987msgid "File to use for the background image."
988msgstr "Fitxer que s'ha d'utilitzar per a la imatge de fons."
989
990#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:11
991msgid "Picture Opacity"
992msgstr "Opacitat de la imatge"
993
994#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:12
995msgid "Opacity with which to draw the background picture."
996msgstr "Opacitat amb la qual es dibuixa la imatge de fons."
997
998#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:13
999msgid "Primary Color"
1000msgstr "Color primari"
1001
1002#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:14
1003msgid "Left or Top color when drawing gradients, or the solid color."
1004msgstr ""
1005"Color de l'esquerra o superior quan es dibuixen els degradats o el color "
1006"sòlid."
1007
1008#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:15
1009msgid "Secondary Color"
1010msgstr "Color secundari"
1011
1012#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:16
1013msgid ""
1014"Right or Bottom color when drawing gradients, not used for solid color."
1015msgstr ""
1016"Color de la dreta o inferior quan es dibuixen els degradats, no s'utilitza "
1017"per al color sòlid."
1018
1019#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:17
1020msgid "Color Shading Type"
1021msgstr "Tipus d'ombreig de color"
1022
1023#: ../schemas/org.mate.background.gschema.xml.in.h:18
1024msgid ""
1025"How to shade the background color. Possible values are \"horizontal-"
1026"gradient\", \"vertical-gradient\", and \"solid\"."
1027msgstr ""
1028"Com s'ombreja el color de fons. Els valors possibles són «horizontal-"
1029"gradient» (degradat horitzontal), «vertical-gradient» (degradat vertical) i "
1030"«solid» (sòlid)."
1031
1032#: ../schemas/org.mate.file-views.gschema.xml.in.h:1
1033msgid "File Icon Theme"
1034msgstr "Tema de les icones dels fitxers"
1035
1036#: ../schemas/org.mate.file-views.gschema.xml.in.h:2
1037msgid "Theme used for displaying file icons."
1038msgstr "Tema que s'utilitza per a mostrar les icones de fitxers."
1039
1040#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:1
1041msgid "Enable Accessibility"
1042msgstr "Habilita l'accessibilitat"
1043
1044#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:2
1045msgid "Whether Applications should have accessibility support."
1046msgstr "Si les aplicacions han d'habilitar l'accessibilitat."
1047
1048#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:3
1049msgid "Enable Animations"
1050msgstr "Habilita les animacions"
1051
1052#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:4
1053msgid ""
1054"Whether animations should be displayed. Note: This is a global key, it "
1055"changes the behaviour of the window manager, the panel etc."
1056msgstr ""
1057"Si s'han de mostrar les animacions. Nota: És una clau global, canvia el "
1058"comportament del gestor de finestres, el tauler, etc."
1059
1060#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:5
1061msgid "Menus Have Tearoff"
1062msgstr "Els menús tenen separadors"
1063
1064#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:6
1065msgid "Whether menus should have a tearoff."
1066msgstr "Si els menús han de tindre separadors."
1067
1068#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:7
1069msgid "Can Change Accels"
1070msgstr "Es poden canviar els acceleradors"
1071
1072#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:8
1073msgid ""
1074"Whether the user can dynamically type a new accelerator when positioned over"
1075" an active menuitem."
1076msgstr ""
1077"Si l'usuari pot prémer dinàmicament un accelerador nou quan estiga sobre un "
1078"element de menú actiu."
1079
1080#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:9
1081msgid "Toolbar Style"
1082msgstr "Estil de les barres d'eines"
1083
1084#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:10
1085msgid "Toolbar Style. Valid values are \"both\", \"both-horiz\", \"icons\", and \"text\"."
1086msgstr ""
1087"Estil de les barres d'eines. Els valors vàlids són «both» (ambdós), «both-"
1088"horiz» (ambdós horitzontals), «icons» (icones) i «text»."
1089
1090#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:11
1091msgid "Menus Have Icons"
1092msgstr "Els menús tenen icones"
1093
1094#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:12
1095msgid "Whether menus may display an icon next to a menu entry."
1096msgstr "Si els menús han de mostrar una icona al costat de l'entrada del menú."
1097
1098#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:13
1099msgid "Buttons Have Icons"
1100msgstr "Els botons tenen icones"
1101
1102#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:14
1103msgid "Whether buttons may display an icon in addition to the button text."
1104msgstr "Si els botons han de mostrar una icona a més del text del botó."
1105
1106#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:15
1107msgid "Menubar Detachable"
1108msgstr "La barra de menús es pot desadherir"
1109
1110#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:16
1111msgid "Whether the user can detach menubars and move them around."
1112msgstr "Si l'usuari pot desadherir les barres de menú i moure-les."
1113
1114#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:17
1115msgid "Toolbar Detachable"
1116msgstr "Les barres d'eines es poden desadherir"
1117
1118#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:18
1119msgid "Whether the user can detach toolbars and move them around."
1120msgstr "Si l'usuari pot desadherir les barres d'eines i moure-les."
1121
1122#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:19
1123msgid "Toolbar Icon Size"
1124msgstr "Mida de la icona de la barra d'eines"
1125
1126#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:20
1127msgid "Size of icons in toolbars, either \"small-toolbar\" or \"large-toolbar\"."
1128msgstr ""
1129"Mida de les icones en les barres d'eines, pot ser «small-toolbar» (barra "
1130"d'eines xicoteta) o «large-toolbar» (barra d'eines gran)."
1131
1132#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:21
1133msgid "Cursor Blink"
1134msgstr "Parpelleig del cursor"
1135
1136#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:22
1137msgid "Whether the cursor should blink."
1138msgstr "Si el cursor ha de parpellejar."
1139
1140#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:23
1141msgid "Cursor Blink Time"
1142msgstr "Temps de parpelleig del cursor"
1143
1144#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:24
1145msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds."
1146msgstr "Duració del cicle de parpelleig del cursor, en mil·lisegons."
1147
1148#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:25
1149msgid "Icon Theme"
1150msgstr "Tema de les icones"
1151
1152#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:26
1153msgid "Icon theme to use for the panel, Caja etc."
1154msgstr "El tema de les icones que s'utilitza per al tauler, Caja, etc."
1155
1156#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:27
1157msgid "Gtk+ Theme"
1158msgstr "Tema de GTK+"
1159
1160#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:28
1161msgid "Basename of the default theme used by gtk+."
1162msgstr "El nom base del tema predeterminat utilitzat per GTK+."
1163
1164#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:29
1165msgid "List of symbolic names and color equivalents"
1166msgstr "Llista de noms simbòlics i de colors equivalents"
1167
1168#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:30
1169msgid ""
1170"A '\\n' separated list of \"name:color\" as defined by the 'gtk-color-"
1171"scheme' setting"
1172msgstr ""
1173"Una llista de «nom:color» separada per «\\n» tal com defineix el paràmetre "
1174"«gtk-color-scheme»"
1175
1176#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:31
1177msgid "Default font"
1178msgstr "Tipus de lletra predeterminada"
1179
1180#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:32
1181msgid "Name of the default font used by gtk+."
1182msgstr "El nom del tipus de lletra predeterminada utilitzat per GTK+."
1183
1184#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:33
1185msgid "GTK IM Preedit Style"
1186msgstr "Estil de preedició del mètode d'entrada de GTK"
1187
1188#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:34
1189msgid "Name of the GTK+ input method Preedit Style used by gtk+."
1190msgstr ""
1191"El nom de l'estil de preedició del mètode d'entrada de GTK+ utilitzat per "
1192"GTK+."
1193
1194#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:35
1195msgid "GTK IM Status Style"
1196msgstr "Estil de l'estat del mètode d'entrada de GTK"
1197
1198#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:36
1199msgid "Name of the GTK+ input method Status Style used by gtk+."
1200msgstr ""
1201"El nom de l'estil de l'estat del mètode d'entrada de GTK+ utilitzat per "
1202"GTK+."
1203
1204#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:37
1205msgid "GTK IM Module"
1206msgstr "Mòdul del mètode d'entrada de GTK"
1207
1208#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:38
1209msgid "Name of the input method module used by GTK+."
1210msgstr "El nom del mòdul del mètode d'entrada utilitzat per GTK+."
1211
1212#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:39
1213msgid "Use GTK3 header bar"
1214msgstr "Utilitza la barra de capçalera de GTK3"
1215
1216#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:40
1217msgid ""
1218"Whether builtin GTK+ dialogs such as the file chooser, the color chooser or "
1219"the font chooser will use a header bar at the top to show action widgets, or"
1220" an action area at the bottom. This setting does not affect custom dialogs "
1221"using GtkDialog directly, or message dialogs."
1222msgstr ""
1223"Si els diàlegs integrats de GTK+ com ara el selector de fitxers, els "
1224"selectors de color i tipus de lletra han d'utilitzar una barra de títol en "
1225"la part superior per a mostrar ginys d'accions, o una àrea d'acció en la "
1226"part inferior. Aquest paràmetre no afecta els diàlegs personalitzats que "
1227"utilitzen GtkDialog directament, o diàlegs de missatge."
1228
1229#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:41
1230msgid "Use GTK3 overlay scrolling"
1231msgstr "Utilitza la superposició del desplaçament de GTK3"
1232
1233#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:42
1234msgid ""
1235"Whether built-in GTK+ scrolled windows will use overlay scrolling. Overlay "
1236"scrolling hides and reduces the size of the scrollbar until it gets focus."
1237msgstr ""
1238"Si les finestres amb desplaçament integrades de GTK+ han d'utilitzar la "
1239"superposició del desplaçament. La superposició del desplaçament oculta i "
1240"redueix la mida de la barra de desplaçament fins que rep el focus."
1241
1242#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:43
1243msgid "Enable Gtk toolkit-wide animations"
1244msgstr "Habilita les animacions per als jocs d'eines de Gtk"
1245
1246#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:44
1247msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
1248msgstr "Si s'han d'habilitar les animacions per als jocs d'eines de Gtk"
1249
1250#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:45
1251msgid "Document font"
1252msgstr "Tipus de lletra del document"
1253
1254#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:46
1255msgid "Name of the default font used for reading documents."
1256msgstr ""
1257"Nom del tipus de la lletra predeterminada per a la lectura dels documents."
1258
1259#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:47
1260msgid "Monospace font"
1261msgstr "Tipus de lletra de mida fixa"
1262
1263#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:48
1264msgid ""
1265"Name of a monospaced (fixed-width) font for use in locations like terminals."
1266msgstr ""
1267"Nom d'un tipus de la lletra de mida fixa per a utilitzar en les ubicacions "
1268"com ara al terminal."
1269
1270#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:49
1271msgid "Use Custom Font"
1272msgstr "Utilitza un tipus de lletra personalitzat"
1273
1274#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:50
1275msgid "Whether to use a custom font in gtk+ applications."
1276msgstr ""
1277"Si s'ha d'utilitzar un tipus de lletra personalitzada a les aplicacions de "
1278"GTK+."
1279
1280#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:51
1281msgid "Status Bar on Right"
1282msgstr "La barra d'estat a la dreta"
1283
1284#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:52
1285msgid "Whether to display a status bar meter on the right."
1286msgstr "Si s'ha de mostrar un mesurador de barra d'estat a la dreta."
1287
1288#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:53
1289msgid "Module for GtkFileChooser"
1290msgstr "Mòdul per a GtkFileChooser"
1291
1292#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:54
1293msgid ""
1294"Module to use as the filesystem model for the GtkFileChooser widget. "
1295"Possible values are \"gio\" and \"gtk+\"."
1296msgstr ""
1297"Mòdul que s'ha d'utilitzar com a model de sistema de fitxers per al giny "
1298"GtkFileChooser. Els valors possibles són «gio» i «gtk+»."
1299
1300#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:55
1301msgid "Menubar accelerator"
1302msgstr "Accelerador de la barra de menús"
1303
1304#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:56
1305msgid "Keyboard shortcut to open the menu bars."
1306msgstr "Tecla de drecera per a obrir les barres de menús."
1307
1308#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:57
1309msgid "Show the 'Input Methods' menu"
1310msgstr "Mostra el menú de «Mètodes d'entrada»"
1311
1312#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:58
1313msgid ""
1314"Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
1315"the input method."
1316msgstr ""
1317"Si els menús contextuals de les entrades i els visualitzadors de text han de "
1318"permetre el canvi de mètode d'entrada."
1319
1320#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:59
1321msgid "Show the 'Unicode Control Character' menu"
1322msgstr "Mostra el menú «Caràcters de control Unicode»"
1323
1324#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:60
1325msgid ""
1326"Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
1327"control characters."
1328msgstr ""
1329"Si els menús contextuals de les entrades i els visualitzadors de text han de "
1330"permetre la inserció de caràcters de control."
1331
1332#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:61
1333msgid "Titlebar layout of GTK3 client-side decorated windows"
1334msgstr ""
1335"La disposició de la barra de títol de les finestres decorades a la banda del "
1336"client en GTK3"
1337
1338#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:62
1339msgid ""
1340"This setting determines which buttons should be put in the titlebar of "
1341"client-side decorated windows, and whether they should be placed at the left"
1342" of right. See "
1343"https://developer.gnome.org/gtk3/stable/GtkSettings.html#GtkSettings--gtk-"
1344"decoration-layout."
1345msgstr ""
1346"Aquest paràmetre determina quins botons s'han de posar en la barra de títol "
1347"de les finestres decorades a la banda del client, i si s'han de col·locar a "
1348"l'esquerra o a la dreta. See "
1349"https://developer.gnome.org/gtk3/stable/GtkSettings.html#GtkSettings--gtk-"
1350"decoration-layout."
1351
1352#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:63
1353msgid "Only show mnemonics on when the Alt key is pressed"
1354msgstr "Mostra únicament els mnemotècnics quan es prema la tecla Alt"
1355
1356#: ../schemas/org.mate.interface.gschema.xml.in.h:64
1357msgid ""
1358"Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
1359"presses the Alt key."
1360msgstr ""
1361"Si els mnemotècnics s'han de mostrar i amagar automàticament quan l'usuari "
1362"prema la tecla Alt."
1363
1364#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:1
1365msgid "Disable command line"
1366msgstr "Inhabilita la línia d'ordres"
1367
1368#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:2
1369msgid ""
1370"Prevent the user from accessing the terminal or specifying a command line to"
1371" be executed. For example, this would disable access to the panel's \"Run "
1372"Application\" dialog."
1373msgstr ""
1374"Evita que l'usuari puga accedir al terminal o puga especificar una línia "
1375"d'ordres per a ser executada. Per exemple, això inhabilitaria l'accés al "
1376"diàleg «Executa una aplicació» del tauler."
1377
1378#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:3
1379msgid "Disable saving files to disk"
1380msgstr "Inhabilita l'opció de guardar fitxers al disc"
1381
1382#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:4
1383msgid ""
1384"Prevent the user from saving files to disk. For example, this would disable "
1385"access to all applications' \"Save as\" dialogs."
1386msgstr ""
1387"Evita que l'usuari puga guardar fitxers al disc. Per exemple, això "
1388"inhabilitaria l'accés als diàlegs «Anomena i guarda» de totes les "
1389"aplicacions."
1390
1391#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:5
1392msgid "Disable printing"
1393msgstr "Inhabilita la impressió"
1394
1395#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:6
1396msgid ""
1397"Prevent the user from printing. For example, this would disable access to "
1398"all applications' \"Print\" dialogs."
1399msgstr ""
1400"Evita que l'usuari puga imprimir. Per exemple, això inhabilitaria l'accés al "
1401"diàleg «Imprimeix» de totes les aplicacions."
1402
1403#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:7
1404msgid "Disable print setup"
1405msgstr "Inhabilita la configuració de la impressió"
1406
1407#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:8
1408msgid ""
1409"Prevent the user from modifying print settings. For example, this would "
1410"disable access to all applications' \"Print Setup\" dialogs."
1411msgstr ""
1412"Evita que l'usuari puga modificar els ajusts d'impressió. Per exemple, això "
1413"inhabilitaria l'accés al diàleg «Configuració de la impressió» de totes les "
1414"aplicacions."
1415
1416#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:9
1417msgid "Disable user switching"
1418msgstr "Inhabilita el canvi d'usuari"
1419
1420#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:10
1421msgid ""
1422"Prevent the user from switching to another account while his session is "
1423"active."
1424msgstr ""
1425"Evita que l'usuari puga canviar a un altre compte mentre la sessió estiga "
1426"activa."
1427
1428#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:11
1429msgid "Disable lock screen"
1430msgstr "Inhabilita el bloqueig de la pantalla"
1431
1432#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:12
1433msgid "Prevent the user from locking the screen."
1434msgstr "Evita que l'usuari puga bloquejar la pantalla."
1435
1436#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:13
1437msgid "Disable URL and MIME type handlers"
1438msgstr "Inhabilita els gestors d'URL i de tipus MIME"
1439
1440#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:14
1441msgid "Prevent running any URL or MIME type handler applications."
1442msgstr ""
1443"Evita que es puga executar qualsevol aplicació de gestió d'URL o de tipus "
1444"MIME."
1445
1446#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:15
1447msgid "Disable theme settings"
1448msgstr "Inhabilita els ajusts del tema"
1449
1450#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:16
1451msgid "Prevent the user from changing theme settings."
1452msgstr "Evita que l'usuari puga canviar els ajusts del tema."
1453
1454#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:17
1455msgid "Disable log out"
1456msgstr "Inhabilita el tancament de la sessió"
1457
1458#: ../schemas/org.mate.lockdown.gschema.xml.in.h:18
1459msgid "Prevent the user from logging out."
1460msgstr "Evita que l'usuari puga tancar la sessió."
1461
1462#: ../schemas/org.mate.peripherals-keyboard.gschema.xml.in.h:1
1463msgid "possible values are \"on\", \"off\", and \"custom\"."
1464msgstr ""
1465"els valors possibles són «on» (actiu), «off» (apagat) i «custom» "
1466"(personalitzat)."
1467
1468#: ../schemas/org.mate.peripherals-keyboard.gschema.xml.in.h:2
1469msgid "Keyboard Bell Custom Filename"
1470msgstr "Fitxer personalitzat de la campana del teclat"
1471
1472#: ../schemas/org.mate.peripherals-keyboard.gschema.xml.in.h:3
1473msgid "File name of the bell sound to be played."
1474msgstr "El nom del fitxer del so de la campana que es reproduirà."
1475
1476#: ../schemas/org.mate.peripherals-keyboard.gschema.xml.in.h:4
1477msgid "Remember NumLock state"
1478msgstr "Recorda l'estat de la tecla de fixació de teclat numèric"
1479
1480#: ../schemas/org.mate.peripherals-keyboard.gschema.xml.in.h:5
1481msgid ""
1482"When set to true, MATE will remember the state of the NumLock LED between "
1483"sessions."
1484msgstr ""
1485"Quan s'estableix a cert, el MATE recordarà l'estat del led de la tecla de "
1486"fixació de teclat numèric entre sessions."
1487
1488#: ../schemas/org.mate.peripherals-keyboard.gschema.xml.in.h:6
1489msgid "NumLock state"
1490msgstr "Estat de la tecla de fixació de teclat numèric"
1491
1492#: ../schemas/org.mate.peripherals-keyboard.gschema.xml.in.h:7
1493msgid "The remembered state of the NumLock LED."
1494msgstr "L'estat recordat del led de la tecla de fixació de teclat numèric."
1495
1496#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:1
1497msgid "Mouse button orientation"
1498msgstr "Orientació del botó del ratolí"
1499
1500#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:2
1501msgid "Swap left and right mouse buttons for left-handed mice."
1502msgstr "Intercanvia els botons esquerre i dret dels ratolins per a esquerrans."
1503
1504#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:3
1505msgid "Single Click"
1506msgstr "Un sol clic"
1507
1508#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:4
1509msgid ""
1510"Acceleration multiplier for mouse motion. A value of -1 is the system "
1511"default."
1512msgstr ""
1513"El multiplicador d'acceleració per al moviment del ratolí. Un valor de -1 "
1514"equival al predeterminat del sistema."
1515
1516#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:5
1517msgid "Motion Threshold"
1518msgstr "Llindar del moviment"
1519
1520#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:6
1521msgid ""
1522"Distance in pixels the pointer must move before accelerated mouse motion is "
1523"activated. A value of -1 is the system default."
1524msgstr ""
1525"La distància en píxels que s'ha de moure el punter abans que s'active el "
1526"moviment accelerat del ratolí. Un valor de -1 equival al predeterminat del "
1527"sistema."
1528
1529#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:7
1530msgid "Drag Threshold"
1531msgstr "Llindar de l'arrossegament"
1532
1533#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:8
1534msgid "Distance before a drag is started."
1535msgstr "Distància abans que es comence un arrossegament."
1536
1537#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:9
1538msgid "Double Click Time"
1539msgstr "Temps de doble clic"
1540
1541#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:10
1542msgid "Length of a double click."
1543msgstr "Duració d'un doble clic."
1544
1545#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:11
1546msgid "Middle button emulation"
1547msgstr "Emulació del botó del mig"
1548
1549#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:12
1550msgid ""
1551"Enables middle mouse button emulation through simultaneous left and right "
1552"button click."
1553msgstr ""
1554"Habilita l'emulació del botó del mig del ratolí mitjançant clics simultanis "
1555"dels botons esquerre i dret."
1556
1557#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:13
1558msgid "Locate Pointer"
1559msgstr "Localitza el punter"
1560
1561#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:14
1562msgid ""
1563"Highlights the current location of the pointer when the Control key is "
1564"pressed and released."
1565msgstr ""
1566"Ressalta la ubicació actual del punter quan es prema i es deixe de prémer la "
1567"tecla Control."
1568
1569#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:15
1570msgid "Cursor font"
1571msgstr "Tipus de lletra del cursor"
1572
1573#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:16
1574msgid ""
1575"Font name of the cursor. If unset, the default font is used. This value is "
1576"only propagated to the X server start of each session, so changing it mid-"
1577"session won't have an effect until the next time you log in."
1578msgstr ""
1579"El nom del tipus de lletra del cursor. Si no s'estableix, s'utilitza la "
1580"lletra predeterminada. Aquest valor només es propaga al servidor de les X a "
1581"l'inici de cada sessió, així que canviar-ho a mitja sessió no tindrà cap "
1582"efecte fins que no torneu a iniciar la sessió."
1583
1584#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:17
1585msgid "Cursor theme"
1586msgstr "Tema del cursor"
1587
1588#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:18
1589msgid ""
1590"Cursor theme name. Used only by Xservers that support Xcursor, such as "
1591"XFree86 4.3 and later."
1592msgstr ""
1593"El nom del tema del cursor. Només s'utilitza per als servidors de les X que "
1594"són compatibles amb Xcursor, com ara XFree86 4.3 o posteriors."
1595
1596#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:19
1597msgid "Cursor size"
1598msgstr "Mida del cursor"
1599
1600#: ../schemas/org.mate.peripherals-mouse.gschema.xml.in.h:20
1601msgid "Size of the cursor referenced by cursor_theme."
1602msgstr "Mida del cursor referit pel «cursor_theme»."
1603
1604#: ../schemas/org.mate.sound.gschema.xml.in.h:1
1605msgid "Default mixer device"
1606msgstr "Dispositiu mesclador predeterminat"
1607
1608#: ../schemas/org.mate.sound.gschema.xml.in.h:2
1609msgid "The default mixer device used by the multimedia key bindings."
1610msgstr ""
1611"El dispositiu mesclador predeterminat que s'utilitza en les vinculacions de "
1612"tecles multimèdia."
1613
1614#: ../schemas/org.mate.sound.gschema.xml.in.h:3
1615msgid "Default mixer tracks"
1616msgstr "Pistes predeterminades del mesclador"
1617
1618#: ../schemas/org.mate.sound.gschema.xml.in.h:4
1619msgid "The default mixer tracks used by the multimedia key bindings."
1620msgstr ""
1621"Les pistes predeterminades del mesclador que s'utilitzen en les vinculacions "
1622"de tecles multimèdia."
1623
1624#: ../schemas/org.mate.sound.gschema.xml.in.h:5
1625msgid "Enable ESD"
1626msgstr "Habilita l'ESD"
1627
1628#: ../schemas/org.mate.sound.gschema.xml.in.h:6
1629msgid "Enable sound server startup."
1630msgstr "Habilita l'inici del servidor de so."
1631
1632#: ../schemas/org.mate.sound.gschema.xml.in.h:7
1633msgid "Sounds for events"
1634msgstr "Sons per als esdeveniments"
1635
1636#: ../schemas/org.mate.sound.gschema.xml.in.h:8
1637msgid "Whether to play sounds on user events."
1638msgstr "Si es reprodueixen sons amb els esdeveniments de l'usuari."
1639
1640#: ../schemas/org.mate.sound.gschema.xml.in.h:9
1641msgid "Sound theme name"
1642msgstr "Nom del tema de so"
1643
1644#: ../schemas/org.mate.sound.gschema.xml.in.h:10
1645msgid "The XDG sound theme to use for event sounds."
1646msgstr "El tema de so XDG que s'utilitza per als sons dels esdeveniments."
1647
1648#: ../schemas/org.mate.sound.gschema.xml.in.h:11
1649msgid "Input feedback sounds"
1650msgstr "Sons de suggeriment d'entrada"
1651
1652#: ../schemas/org.mate.sound.gschema.xml.in.h:12
1653msgid "Whether to play sounds on input events."
1654msgstr "Si s'han de reproduir sons amb els esdeveniments d'entrada."
1655
1656#: ../schemas/org.mate.thumbnail-cache.gschema.xml.in.h:1
1657msgid ""
1658"Maximum age for thumbnails in the cache, in days. Set to -1 to disable "
1659"cleaning."
1660msgstr ""
1661"Temps màxim, en dies, que poden estar les miniatures en la memòria cau. "
1662"Establiu-ho a -1 per a inhabilitar la neteja."
1663
1664#: ../schemas/org.mate.thumbnail-cache.gschema.xml.in.h:2
1665msgid ""
1666"Maximum size of the thumbnail cache, in megabytes. Set to -1 to disable "
1667"cleaning."
1668msgstr ""
1669"Mida màxima, en megabytes, de la memòria cau de miniatures. Establiu-ho a -1 "
1670"per a inhabilitar la neteja."
1671
1672#: ../schemas/org.mate.thumbnailers.gschema.xml.in.h:1
1673msgid "Disable all external thumbnailers"
1674msgstr "Inhabilita tots els creadors externs de miniatures"
1675
1676#: ../schemas/org.mate.thumbnailers.gschema.xml.in.h:2
1677msgid ""
1678"Set to true to disable all external thumbnailer programs, independent on "
1679"whether they are independently disabled/enabled."
1680msgstr ""
1681"Establiu-ho a cert per a inhabilitar tots els programes externs de creació "
1682"de miniatures, independentment de si estan habilitats o inhabilitats."
1683
1684#: ../schemas/org.mate.thumbnailers.gschema.xml.in.h:3
1685msgid ""
1686"List of mime-types for which external thumbnailer programs will be disabled"
1687msgstr ""
1688"Llista dels tipus MIME per als quals el generador de miniatures estarà "
1689"inhabilitat"
1690
1691#: ../schemas/org.mate.thumbnailers.gschema.xml.in.h:4
1692msgid ""
1693"Thumbnails will not be created for files whose mime-type is contained in the"
1694" list."
1695msgstr ""
1696"No es crearan miniatures dels fitxers que tinguen un tipus MIME d'aquesta "
1697"llista."
1698
1699#: ../schemas/org.mate.typing-break.gschema.xml.in.h:1
1700msgid "Type time"
1701msgstr "Temps d'escriptura"
1702
1703#: ../schemas/org.mate.typing-break.gschema.xml.in.h:2
1704msgid "Number of minutes of typing time before break mode starts."
1705msgstr ""
1706"Nombre de minuts de temps de tecleig abans que comence el mode de descans."
1707
1708#: ../schemas/org.mate.typing-break.gschema.xml.in.h:3
1709msgid "Break time"
1710msgstr "Temps de descans"
1711
1712#: ../schemas/org.mate.typing-break.gschema.xml.in.h:4
1713msgid "Number of minutes that the typing break should last."
1714msgstr "Nombre de minuts que ha de durar el descans."
1715
1716#: ../schemas/org.mate.typing-break.gschema.xml.in.h:5
1717msgid "Allow postponing of breaks"
1718msgstr "Permet l'ajornament dels descansos"
1719
1720#: ../schemas/org.mate.typing-break.gschema.xml.in.h:6
1721msgid "Whether or not the typing break screen can be postponed."
1722msgstr "Si es pot retardar el descans."
1723
1724#: ../schemas/org.mate.typing-break.gschema.xml.in.h:7
1725msgid "Whether or not keyboard locking is enabled"
1726msgstr "Si està habilitat el bloqueig de teclat"
1727
1728#: ../schemas/org.mate.typing-break.gschema.xml.in.h:8
1729msgid "Whether or not keyboard locking is enabled."
1730msgstr "Si està habilitat el bloqueig de teclat."
1731
1732#: ../tools/mate-color-select.c:64
1733#: ../tools/mate-color-select.desktop.in.in.h:1
1734msgid "MATE Color Selection"
1735msgstr "Selecció de color del MATE"
1736
1737#: ../tools/mate-color-select.desktop.in.in.h:2
1738msgid "Color selection dialog"
1739msgstr "Diàleg de selecció de color"
1740
1741#: ../tools/mate-color-select.desktop.in.in.h:3
1742msgid "Choose colors from the palette or the screen"
1743msgstr "Seleccioneu els colors de la paleta o de la pantalla"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.