source: language-pack-lliurex-valencian/trunk/fuentes/data/mate/mate-terminal_ca@valencia.po @ 2484

Last change on this file since 2484 was 2484, checked in by joamuran, 5 years ago

Added files

File size: 94.7 KB
Line 
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Translators:
5# Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>, 2016.
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: MATE Desktop Environment\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2016-07-26 15:55+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2016-09-12 12:46+0200\n"
12"Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
13"Language-Team: LliureX\n"
14"Language: ca@valencia\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
20
21#: ../mate-terminal.appdata.xml.in.h:1
22msgid "A terminal emulator for the MATE desktop environment"
23msgstr "Un emulador de terminal per a l'entorn d'escriptori MATE"
24
25#: ../mate-terminal.appdata.xml.in.h:2
26msgid ""
27"<p> MATE Terminal is a terminal emulation application that you can use to "
28"access a UNIX shell in the MATE environment. MATE Terminal emulates the "
29"xterm program developed by the X Consortium. It supports translucent "
30"backgrounds, opening multiple terminals in a single window (tabs) and "
31"clickable URLs. </p> <p> MATE Terminal is a fork of GNOME Terminal and part "
32"of the MATE Desktop Environment. If you would like to know more about MATE "
33"and MATE Terminal, please visit the project's home page. </p>"
34msgstr ""
35"<p> El Terminal del MATE és una aplicació d'emulació de terminal que pot "
36"utilitzar-se per a accedir a un intèrpret d'ordres d'UNIX a l'entorn MATE. "
37"El Terminal del MATE emula el programa xterm desenvolupat per l'X "
38"Consortium. És compatible amb els fons transparents, l'obertura de múltiples "
39"terminals en una sola finestra (pestanyes) i es poden fer clic als URL. "
40"</p> <p> El Terminal del MATE és una derivació del terminal del GNOME, i "
41"part de l'entorn d'escriptori MATE. Si voleu saber més sobre el MATE i el "
42"terminal del MATE, visiteu la pàgina principal del projecte. </p>"
43
44#: ../mate-terminal.desktop.in.in.h:1 ../src/terminal-options.c:189
45#: ../src/terminal-window.c:3955
46msgid "MATE Terminal"
47msgstr "Terminal del MATE"
48
49#: ../mate-terminal.desktop.in.in.h:2 ../src/terminal-accels.c:321
50#: ../src/terminal.c:587 ../src/terminal-profile.c:161
51#: ../src/terminal-window.c:1998
52msgid "Terminal"
53msgstr "Terminal"
54
55#: ../mate-terminal.desktop.in.in.h:3
56msgid "Use the command line"
57msgstr "Obriu la línia d'ordres"
58
59#: ../src/eggsmclient.c:229
60msgid "Disable connection to session manager"
61msgstr "Inhabilita la connexió al gestor de sessió"
62
63#: ../src/eggsmclient.c:234
64msgid "Specify file containing saved configuration"
65msgstr "Especifiqueu el fitxer que conté la configuració guardada"
66
67#: ../src/eggsmclient.c:234 ../src/terminal-options.c:964
68#: ../src/terminal-options.c:973
69msgid "FILE"
70msgstr "FITXER"
71
72#: ../src/eggsmclient.c:239
73msgid "Specify session management ID"
74msgstr "Especifiqueu l'identificador de gestió de sessió"
75
76#: ../src/eggsmclient.c:239
77msgid "ID"
78msgstr "IDENTIFICADOR"
79
80#: ../src/eggsmclient.c:265
81msgid "Session management options:"
82msgstr "Opcions de la gestió de sessió:"
83
84#: ../src/eggsmclient.c:266
85msgid "Show session management options"
86msgstr "Mostra les opcions de la gestió de sessió"
87
88#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:1
89msgid "List of profiles"
90msgstr "Llista de perfils"
91
92#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:2
93msgid ""
94"List of profiles known to mate-terminal. The list contains strings naming "
95"subdirectories relative to /org/mate/terminal/profiles."
96msgstr ""
97"La llista dels perfils coneguts per a mate-terminal. La llista conté cadenes "
98"que anomenen els subdirectoris relatius a  /org/mate/terminal/profiles."
99
100#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:3
101msgid "Profile to use for new terminals"
102msgstr "Perfil que s'utilitza per als terminals nous"
103
104#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:4
105msgid ""
106"Profile to be used when opening a new window or tab. Must be in "
107"profile_list."
108msgstr ""
109"El perfil que s'utilitza quan s'obri una finestra nova o una pestanya. Ha "
110"d'estar a profile_list."
111
112#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:5
113msgid "Whether the menubar has access keys"
114msgstr "Si la barra de menús té dreceres"
115
116#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:6
117msgid ""
118"Whether to have Alt+letter access keys for the menubar. They may interfere "
119"with some applications run inside the terminal so it's possible to turn them"
120" off."
121msgstr ""
122"Si s'han de tindre les dreceres Alt+lletra a la barra de menús. Aquestes "
123"dreceres poden interferir amb algunes de les aplicacions que s'executen dins "
124"del terminal, per aquest motiu és possible apagar-lo."
125
126#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:7
127msgid "Whether the standard GTK shortcut for menubar access is enabled"
128msgstr ""
129"Si la drecera estàndard de GTK per a accedir a les barres de menú està "
130"habilitada"
131
132#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:8
133msgid ""
134"Normally you can access the menubar with F10. This can also be customized "
135"via gtkrc (gtk-menu-bar-accel = \"whatever\"). This option allows the "
136"standard menubar accelerator to be disabled."
137msgstr ""
138"Normalment podeu accedir a la barra de menús amb F10. Això també es pot "
139"personalitzar mitjançant gtkrc (gtk-menu-bar-accel = «whatever»). Aquesta "
140"opció permet que l'accelerador de barra de menú estàndard es puga "
141"inhabilitar."
142
143#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:9
144msgctxt "active-encodings"
145msgid "[ 'UTF-8', 'current' ]"
146msgstr "[ 'UTF-8', 'current' ]"
147
148#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:10
149msgid "List of available encodings"
150msgstr "Llista de codificacions disponibles"
151
152#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:11
153msgid ""
154"A subset of possible encodings are presented in the Encoding submenu. This "
155"is a list of encodings to appear there. The special encoding name "
156"\"current\" means to display the encoding of the current locale."
157msgstr ""
158"Es presenta un subconjunt de codificacions possibles al submenú "
159"Codificacions. Aquesta és una llista de codificacions que apareixen allí. El "
160"nom de codificació especial «current» vol dir que s'ha de mostrar la "
161"codificació de la configuració regional actual."
162
163#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:12
164msgid "Whether to ask for confirmation when closing terminal windows"
165msgstr "Si s'ha de demanar confirmació en tancar les finestres del terminal"
166
167#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:13
168msgid ""
169"Whether to ask for confirmation when closing a terminal window which has "
170"more than one open tab."
171msgstr ""
172"Si es demana la confirmació quan es tanca una finestra del terminal que té "
173"més d'una pestanya oberta."
174
175#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:14
176msgctxt "visible-name"
177msgid "'Default'"
178msgstr "Per defecte"
179
180#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:15
181msgid "Human-readable name of the profile"
182msgstr "Nom del perfil llegible per humans"
183
184#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:16
185msgid "Human-readable name of the profile."
186msgstr "Nom del perfil llegible per humans."
187
188#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:17
189msgid "Whether to show menubar in new windows/tabs"
190msgstr "Si es mostra la barra de menús a les finestres o pestanyes noves"
191
192#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:18
193msgid ""
194"True if the menubar should be shown in new windows, for windows/tabs with "
195"this profile."
196msgstr ""
197"Cert si la barra de menús s'ha de mostrar a les finestres noves, per a "
198"finestres o pestanyes amb aquest perfil."
199
200#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:19
201msgid "Default color of text in the terminal"
202msgstr "Color predeterminat del text al terminal"
203
204#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:20
205msgid ""
206"Default color of text in the terminal, as a color specification (can be "
207"HTML-style hex digits, or a color name such as \"red\")."
208msgstr ""
209"Color predeterminat del text al terminal, com una especificació de color "
210"(poden ser dígits hexadecimals en estil HTML o un nom de color com ara "
211"«red»)."
212
213#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:21
214msgid "Default color of terminal background"
215msgstr "Color predeterminat del fons del terminal"
216
217#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:22
218msgid ""
219"Default color of terminal background, as a color specification (can be HTML-"
220"style hex digits, or a color name such as \"red\")."
221msgstr ""
222"Color predeterminat del fons del terminal, com una especificació de color "
223"(poden ser dígits hexadecimals en estil HTML, o un nom de color com ara "
224"«red» (vermell))."
225
226#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:23
227msgid "Default color of bold text in the terminal"
228msgstr "Color predeterminat del text en negreta al terminal"
229
230#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:24
231msgid ""
232"Default color of bold text in the terminal, as a color specification (can be"
233" HTML-style hex digits, or a color name such as \"red\"). This is ignored if"
234" bold_color_same_as_fg is true."
235msgstr ""
236"Color predeterminat del text en negreta al terminal, com una especificació "
237"de color (poden ser dígits hexadecimals en estil HTML o un nom de color com "
238"ara «red». S'ignorarà si «bold_color_same_as_fg» està habilitat."
239
240#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:25
241msgid "Whether bold text should use the same color as normal text"
242msgstr "Si el text en negreta ha d'utilitzar el mateix color que el text normal"
243
244#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:26
245msgid ""
246"If true, boldface text will be rendered using the same color as normal text."
247msgstr ""
248"Si s'establex a cert, es renderitzarà el text en negreta amb el mateix color "
249"que el text normal."
250
251#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:27
252msgid "What to do with dynamic title"
253msgstr "Què cal fer amb el títol dinàmic"
254
255#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:28
256msgid ""
257"If the application in the terminal sets the title (most typically people "
258"have their shell set up to do this), the dynamically-set title can erase the"
259" configured title, go before it, go after it, or replace it. The possible "
260"values are \"replace\", \"before\", \"after\", and \"ignore\"."
261msgstr ""
262"Si l'aplicació dins del terminal estableix el títol (típicament, la majoria "
263"de la gent té el seu intèrpret d'ordres configurat per a fer això), el títol "
264"dinàmicament establit pot esborrar el títol configurat, anar davant, "
265"darrere o substituir-lo. Els valors possibles són «replace», «before», "
266"«after» i «ignore»."
267
268#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:29
269msgctxt "title"
270msgid "'Terminal'"
271msgstr "'Terminal'"
272
273#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:30
274msgid "Title for terminal"
275msgstr "Títol per al terminal"
276
277#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:31
278msgid ""
279"Title to display for the terminal window or tab. This title may be replaced "
280"by or combined with the title set by the application inside the terminal, "
281"depending on the title_mode setting."
282msgstr ""
283"Títol que s'ha de mostrar per a la finestra o la pestanya del terminal. "
284"Aquest títol es pot substituir o combinar amb el títol establit per "
285"l'aplicació dins del terminal, segons l'ajust de title_mode."
286
287#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:32
288msgid "Whether to allow bold text"
289msgstr "Si es permet o no text en negreta"
290
291#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:33
292msgid "If true, allow applications in the terminal to make text boldface."
293msgstr ""
294"Si s'estableix a cert, es permet que les aplicacions al terminal mostren el "
295"text en negreta."
296
297#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:34
298msgid "Whether to silence terminal bell"
299msgstr "Si se silencia l'avís sonor del terminal"
300
301#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:35
302msgid ""
303"If true, don't make a noise when applications send the escape sequence for "
304"the terminal bell."
305msgstr ""
306"Si s'estableix a cert, no es fa cap soroll quan les aplicacions envien la "
307"seqüència d'escapada per a l'avís sonor del terminal."
308
309#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:36
310msgid "Copy selection to clipboard"
311msgstr "Copia el text seleccionat al porta-retalls"
312
313#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:37
314msgid "If true, selection is automatically copied to clipboard buffer."
315msgstr ""
316"Si s'estableix a cert, la selecció es copia automàticament a l'àrea "
317"d'emmagatzematge temporal del porta-retalls."
318
319#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:38
320msgid "Characters that are considered \"part of a word\""
321msgstr "Caràcters que es consideren «part d'una paraula»"
322
323#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:39
324msgid ""
325"When selecting text by word, sequences of these characters are considered "
326"single words. Ranges can be given as \"A-Z\". Literal hyphen (not expressing"
327" a range) should be the first character given."
328msgstr ""
329"Una seqüència formada per aquests caràcters es considerarà una paraula quan "
330"se seleccione text per paraules. Es poden donar intervals com «A-Z». El guió "
331"literal (que no expresse un interval) ha de ser el primer caràcter donat."
332
333#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:40
334msgid "Whether to use custom terminal size for new windows"
335msgstr ""
336"Si s'utilitza una mida personalitzada del terminal per a les finestres noves"
337
338#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:41
339msgid ""
340"If true, newly created terminal windows will have custom size specified by "
341"default_size_columns and default_size_rows."
342msgstr ""
343"Si s'estableix a cert, les noves finestres del terminal tindran la mida "
344"especificada per «default_size_columns» i «default_size_rows»."
345
346#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:42
347msgid "Default number of columns"
348msgstr "Nombre predeterminat de columnes"
349
350#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:43
351msgid ""
352"Number of columns in newly created terminal windows. Has no effect if "
353"use_custom_default_size is not enabled."
354msgstr ""
355"Nombre de columnes en les finestres de terminal acabades de crear. No té cap "
356"efecte si no està habilitat «use_custom_default_size»."
357
358#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:44
359msgid "Default number of rows"
360msgstr "Nombre predeterminat de files"
361
362#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:45
363msgid ""
364"Number of rows in newly created terminal windows. Has no effect if "
365"use_custom_default_size is not enabled."
366msgstr ""
367"Nombre de files en les finestres de terminal acabades de crear. No té cap "
368"efecte si no està habilitat «use_custom_default_size»."
369
370#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:46
371msgid "Position of the scrollbar"
372msgstr "Posició de la barra de desplaçament"
373
374#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:47
375msgid ""
376"Where to put the terminal scrollbar. Possibilities are \"left\", \"right\", "
377"and \"hidden\"."
378msgstr ""
379"Lloc on es posa la barra de desplaçament del terminal. Els valors possibles "
380"són: «left» (esquerra), «right» (dreta) i «hidden» (oculta)."
381
382#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:48
383msgid "Number of lines to keep in scrollback"
384msgstr "Nombre de línies que es mantenen en el desplaçament"
385
386#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:49
387msgid ""
388"Number of scrollback lines to keep around. You can scroll back in the "
389"terminal by this number of lines; lines that don't fit in the scrollback are"
390" discarded. If scrollback_unlimited is true, this value is ignored."
391msgstr ""
392"El nombre de línies de desplaçament cap arrere per a mantindre a prop. Podeu "
393"desplaçar-vos cap arrere al terminal aquest nombre de línies; les línies "
394"que no encaixen amb el desplaçament es descarten. Si «scrollback_unlimited» "
395"està establit a «true» (cert), s'ignora aquest valor."
396
397#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:50
398msgid "Whether an unlimited number of lines should be kept in scrollback"
399msgstr "Si s'ha de mantindre un nombre de línies il·limitat en el desplaçament"
400
401#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:51
402msgid ""
403"If true, scrollback lines will never be discarded. The scrollback history is"
404" stored on disk temporarily, so this may cause the system to run out of disk"
405" space if there is a lot of output to the terminal."
406msgstr ""
407"Si s'estableix a cert, les línies de desplaçament no es descartaran mai. "
408"L'historial dels desplaçaments s'emmagatzema temporalment al disc, de manera "
409"que això pot provocar que el sistema es quede sense espai al disc, si hi ha "
410"molta eixida al terminal."
411
412#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:52
413msgid "Whether to scroll to the bottom when a key is pressed"
414msgstr "Si s'ha de desplaçar al final quan es prem una tecla"
415
416#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:53
417msgid "If true, pressing a key jumps the scrollbar to the bottom."
418msgstr "Si s'estableix a cert, en prémer una tecla es desplaça al final."
419
420#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:54
421msgid "Whether to scroll to the bottom when there's new output"
422msgstr "Si s'ha de desplaçar al final quan hi ha una eixida nova"
423
424#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:55
425msgid ""
426"If true, whenever there's new output the terminal will scroll to the bottom."
427msgstr ""
428"Si s'estableix a cert, quan hi haja una eixida nova, el terminal es "
429"desplaçarà al final."
430
431#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:56
432msgid "What to do with the terminal when the child command exits"
433msgstr "Què cal fer amb el terminal quan l'ordre filla ix"
434
435#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:57
436msgid ""
437"Possible values are \"close\" to close the terminal, and \"restart\" to "
438"restart the command."
439msgstr ""
440"Els valors possibles són «close» per a tancar el terminal i «restart» per a "
441"tornar a executar l'ordre."
442
443#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:58
444msgid "Whether to launch the command in the terminal as a login shell"
445msgstr ""
446"Si s'ha d'executar l'ordre al terminal com en un intèrpret d'ordres d'inici "
447"de sessió"
448
449#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:59
450msgid ""
451"If true, the command inside the terminal will be launched as a login shell. "
452"(argv[0] will have a hyphen in front of it.)"
453msgstr ""
454"Si s'estableix a cert, l'ordre dins del terminal s'iniciarà com un intèrpret "
455"d'ordres d'inici de sessió. (argv[0] tindrà un guió davant seu)"
456
457#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:60
458msgid "Whether to update login records when launching terminal command"
459msgstr ""
460"Si s'ha d'actualitzar el registre d'inici de sessió quan s'executa l'ordre "
461"del terminal"
462
463#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:61
464msgid ""
465"If true, the system login records utmp and wtmp will be updated when the "
466"command inside the terminal is launched."
467msgstr ""
468"Si s'estableix a cert, s'actualitzaran els registres utmp i wtmp d'inici de "
469"sessió quan s'execute l'ordre dins del terminal."
470
471#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:62
472msgid "Whether to run a custom command instead of the shell"
473msgstr ""
474"Si s'ha d'executar una ordre personalitzada en lloc de l'intèrpret d'ordres"
475
476#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:63
477msgid ""
478"If true, the value of the custom_command setting will be used in place of "
479"running a shell."
480msgstr ""
481"Si s'estableix a cert, s'utilitzarà el valor de la configuració "
482"custom_command en comptes d'executar un intèrpret d'ordres."
483
484#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:64
485msgid "Whether to blink the cursor"
486msgstr "Si el cursor ha de parpellejar"
487
488#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:65
489msgid ""
490"The possible values are \"system\" to use the global cursor blinking "
491"settings, or \"on\" or \"off\" to set the mode explicitly."
492msgstr ""
493"Els valors possibles són «system» (sistema) per a utilitzar el paràmetre de "
494"parpelleig del cursor global, «on» (activat) o «off» (apagat) per a establir "
495"explícitament el mode."
496
497#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:66
498msgid "The cursor appearance"
499msgstr "L'aparença del cursor"
500
501#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:67
502msgid ""
503"The possible values are \"block\" to use a block cursor, \"ibeam\" to use a "
504"vertical line cursor, or \"underline\" to use an underline cursor."
505msgstr ""
506"Els valors possibles són «block» per a utilitzar un bloc, «ibeam» per a "
507"utilitzar una línia vertical o «underline» per a utilitzar un subratllat."
508
509#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:68
510msgid "Custom command to use instead of the shell"
511msgstr ""
512"L'ordre personalitzada que s'ha d'utilitzar en lloc de l'intèrpret d'ordres"
513
514#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:69
515msgid "Run this command in place of the shell, if use_custom_command is true."
516msgstr ""
517"Executa aquesta ordre en lloc de l'intèrpret d'ordres, si use_custom_command "
518"és cert."
519
520#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:70
521msgid "Icon for terminal window"
522msgstr "Icona per a la finestra del terminal"
523
524#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:71
525msgid "Icon to use for tabs/windows containing this profile."
526msgstr ""
527"Icona que s'utilitza per a les pestanyes i finestres que continguen aquest "
528"perfil."
529
530#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:72
531msgid "Palette for terminal applications"
532msgstr "Paleta per a les aplicacions del terminal"
533
534#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:73
535msgid ""
536"Terminals have a 16-color palette that applications inside the terminal can "
537"use. This is that palette, in the form of a colon-separated list of color "
538"names. Color names should be in hex format e.g. \"#FF00FF\""
539msgstr ""
540"Els terminals tenen una paleta de 16 colors que poden utilitzar les "
541"aplicacions dins del terminal. Per això és aquesta paleta, en forma d'una "
542"llista de noms de colors separats per dos punts. Els colors han d'estar en "
543"format hexadecimal, p. ex. «#FF00FF»."
544
545#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:74
546msgid "Font"
547msgstr "Tipus de lletra"
548
549#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:75
550msgid "An Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
551msgstr ""
552"Un nom de tipus de lletra Pango. Per exemple «Sans 12» o «Monospace Bold "
553"14»."
554
555#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:76
556msgid "Background type"
557msgstr "Tipus de fons"
558
559#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:77
560msgid ""
561"Type of terminal background. May be \"solid\" for a solid color, \"image\" "
562"for an image, or \"transparent\" for either real transparency if a "
563"compositing window manager is running, or pseudo-transparency otherwise."
564msgstr ""
565"Tipus de fons del terminal. Pot ser «solid» per a un color sòlid, «image» "
566"per a una imatge o «transparent» per a una transparència real si s'està "
567"executant un gestor de finestres de composició, en cas contrari serà una "
568"pseudotransparència."
569
570#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:78
571msgid "Background image"
572msgstr "Imatge de fons"
573
574#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:79
575msgid "Filename of a background image."
576msgstr "Nom del fitxer d'una imatge de fons."
577
578#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:80
579msgid "Whether to scroll background image"
580msgstr "Si s'ha de desplaçar la imatge de fons"
581
582#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:81
583msgid ""
584"If true, scroll the background image with the foreground text; if false, "
585"keep the image in a fixed position and scroll the text above it."
586msgstr ""
587"Si s'estableix a cert, es desplaça la imatge de fons amb el text del primer "
588"pla; si no, es manté la imatge en una posició fixa i el text es desplaça per "
589"damunt."
590
591#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:82
592msgid "How much to darken the background image"
593msgstr "Quant s'ha d'enfosquir la imatge de fons"
594
595#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:83
596msgid ""
597"A value between 0.0 and 1.0 indicating how much to darken the background "
598"image. 0.0 means no darkness, 1.0 means fully dark. In the current "
599"implementation, there are only two levels of darkness possible, so the "
600"setting behaves as a boolean, where 0.0 disables the darkening effect."
601msgstr ""
602"Un valor entre 0.0 i 1.0 que indica quant s'ha d'enfosquir la imatge de "
603"fons. 0.0 vol dir sense foscor, 1.0 vol dir foscor total. A la implementació "
604"actual, només hi ha dos nivells de foscor possibles, així doncs la "
605"configuració actua com un booleà, on 0.0 inhabilita l'efecte de foscor."
606
607#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:84
608msgid "Effect of the Backspace key"
609msgstr "Efecte de la tecla de retrocés"
610
611#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:85
612msgid ""
613"Sets what code the backspace key generates. Possible values are \"ascii-"
614"del\" for the ASCII DEL character, \"control-h\" for Control-H (AKA the "
615"ASCII BS character), \"escape-sequence\" for the escape sequence typically "
616"bound to backspace or delete. \"ascii-del\" is normally considered the "
617"correct setting for the Backspace key."
618msgstr ""
619"Estableix quin codi genera la tecla de retrocés. Els valors possibles són: "
620"«ascii-del» per al caràcter DEL d'ASCII, «control-h» per a Control-H (també "
621"conegut com el caràcter BS d'ASCII), «escape-sequence» per a la seqüència "
622"d'escapament que normalment es vincula amb la tecla de supressió o la tecla "
623"de retrocés. «escape-sequence» es considera normalment l'ajust correcte per "
624"a la tecla de retrocés."
625
626#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:86
627msgid "Effect of the Delete key"
628msgstr "Efecte de la tecla de supressió"
629
630#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:87
631msgid ""
632"Sets what code the delete key generates. Possible values are \"ascii-del\" "
633"for the ASCII DEL character, \"control-h\" for Control-H (AKA the ASCII BS "
634"character), \"escape-sequence\" for the escape sequence typically bound to "
635"backspace or delete. \"escape-sequence\" is normally considered the correct "
636"setting for the Delete key."
637msgstr ""
638"Estableix quin codi genera la tecla de supressió. Els valors possibles són: "
639"«ascii-del» per al caràcter DEL d'ASCII, «control-h» per a Control-H (també "
640"conegut com el caràcter BS d'ASCII), «escape-sequence» per a la seqüència "
641"d'escapament que normalment es vincula amb la tecla de supressió o la tecla "
642"de retrocés. «escape-sequence» es considera normalment l'ajust correcte per "
643"a la tecla de supressió."
644
645#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:88
646msgid "Whether to use the colors from the theme for the terminal widget"
647msgstr "Si s'han d'utilitzar els colors del tema per al giny del terminal"
648
649#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:89
650msgid ""
651"If true, the theme color scheme used for text entry boxes will be used for "
652"the terminal, instead of colors provided by the user."
653msgstr ""
654"Si s'estableix a cert, l'esquema de colors del tema que s'utilitza per als "
655"quadres d'entrada de text s'utilitzarà per al terminal, en lloc dels colors "
656"indicats per l'usuari."
657
658#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:90
659msgid "Whether to use the system font"
660msgstr "Si s'ha d'utilitzar el tipus de lletra del sistema"
661
662#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:91
663msgid ""
664"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
665"monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
666msgstr ""
667"Si s'estableix a cert, el terminal utilitzarà el tipus de lletra estàndard "
668"global de l'escriptori si és monoespaiada (i si no és així, la lletra més "
669"similar que es puga trobar)."
670
671#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:92
672msgid "Highlight S/Key challenges"
673msgstr "Ressalta els desafiaments S/Key"
674
675#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:93
676msgid ""
677"Popup a dialog when an S/Key challenge response query is detected and "
678"clicked on. Typing a password into the dialog will send it to the terminal."
679msgstr ""
680"Mostra un diàleg quan es detecta i es fa clic en una consulta de resposta "
681"d'un desafiament S/Key. Si es tecleja una contrasenya al diàleg, s'enviarà "
682"al terminal."
683
684#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:94
685msgid "Keyboard shortcut to open a new tab"
686msgstr "Tecla de drecera de teclat per a obrir una pestanya nova"
687
688#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:95
689msgid ""
690"Keyboard shortcut key for opening a new tab. Expressed as a string in the "
691"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
692"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
693"this action."
694msgstr ""
695"La tecla de la drecera de teclat per a obrir una pestanya nova. S'expressa "
696"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
697"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
698"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
699
700#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:96
701msgid "Keyboard shortcut to open a new window"
702msgstr "Tecla de drecera de teclat per a obrir una finestra nova"
703
704#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:97
705msgid ""
706"Keyboard shortcut key for opening a new window. Expressed as a string in the"
707" same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
708"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
709"this action."
710msgstr ""
711"La tecla de la drecera de teclat per a obrir una finestra nova. S'expressa "
712"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
713"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
714"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
715
716#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:98
717msgid "Keyboard shortcut to create a new profile"
718msgstr "Tecla de drecera de teclat per a crear un perfil nou"
719
720#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:99
721msgid ""
722"Keyboard shortcut key for bringing up the dialog for profile creation. "
723"Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If "
724"you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no"
725" keyboard shortcut for this action."
726msgstr ""
727"La tecla de la drecera de teclat per a mostrar el diàleg de creació de "
728"perfils. S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als "
729"fitxers de recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial "
730"«disabled», no hi haurà cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
731
732#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:100
733msgid "Keyboard shortcut to save the current tab contents to file"
734msgstr ""
735"Tecla de drecera de teclat per a guardar el contingut de la pestanya actual "
736"en un fitxer"
737
738#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:101
739msgid ""
740"Keyboard shortcut key to save the current tab contents to a file. Expressed "
741"as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
742"option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
743"shortcut for this action."
744msgstr ""
745"La tecla de la drecera de teclat per a guardar el contingut de la pestanya "
746"actual en un fitxer. S'expressa com una cadena en el mateix format que "
747"l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena "
748"especial «disabled», no hi haurà cap tecla de drecera de teclat per a "
749"aquesta acció."
750
751#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:102
752msgid "Keyboard shortcut to close a tab"
753msgstr "Tecla de drecera de teclat per a tancar una pestanya"
754
755#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:103
756msgid ""
757"Keyboard shortcut key for closing a tab. Expressed as a string in the same "
758"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
759"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this "
760"action."
761msgstr ""
762"La tecla de la drecera de teclat per a tancar una pestanya. S'expressa com "
763"una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de "
764"GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
765"tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
766
767#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:104
768msgid "Keyboard shortcut to close a window"
769msgstr "Tecla de drecera de teclat per a tancar una finestra"
770
771#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:105
772msgid ""
773"Keyboard shortcut key for closing a window. Expressed as a string in the "
774"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
775"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
776"this action."
777msgstr ""
778"La tecla de la drecera de teclat per a tancar una finestra. S'expressa com "
779"una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de "
780"GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
781"tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
782
783#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:106
784msgid "Keyboard shortcut to copy text"
785msgstr "Tecla de drecera de teclat per a copiar el text"
786
787#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:107
788msgid ""
789"Keyboard shortcut key for copying selected text to the clipboard. Expressed "
790"as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
791"option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
792"shortcut for this action."
793msgstr ""
794"La tecla de la drecera de teclat per a copiar el text seleccionat al porta-"
795"retalls. S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als "
796"fitxers de recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial "
797"«disabled», no hi haurà cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
798
799#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:108
800msgid "Keyboard shortcut to paste text"
801msgstr "Tecla de drecera de teclat per a apegar el text"
802
803#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:109
804msgid ""
805"Keyboard shortcut key for pasting the contents of the clipboard into the "
806"terminal. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource "
807"files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
808"will be no keyboard shortcut for this action."
809msgstr ""
810"La tecla de la drecera de teclat per a apegar el text seleccionat des del "
811"porta-retalls. S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat "
812"als fitxers de recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial "
813"«disabled», no hi haurà cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
814
815#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:110
816msgid "Keyboard shortcut to toggle full screen mode"
817msgstr "Tecla de drecera de teclat per a commutar el mode de pantalla completa"
818
819#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:111
820msgid ""
821"Keyboard shortcut key for toggling full screen mode. Expressed as a string "
822"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
823"the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for"
824" this action."
825msgstr ""
826"La tecla de la drecera de teclat per a commutar el mode de pantalla "
827"completa. S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als "
828"fitxers de recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial "
829"«disabled», no hi haurà cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
830
831#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:112
832msgid "Keyboard shortcut to toggle the visibility of the menubar"
833msgstr ""
834"Tecla de drecera de teclat per a canviar la visibilitat de la barra de menús"
835
836#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:113
837msgid ""
838"Keyboard shortcut key to toggle the visibility of the menubar. Expressed as "
839"a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
840"option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
841"shortcut for this action."
842msgstr ""
843"La tecla de la drecera de teclat per a commutar la visibilitat de la barra "
844"de menú. S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als "
845"fitxers de recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial "
846"«disabled», no hi haurà cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
847
848#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:114
849msgid "Keyboard shortcut to set the terminal title"
850msgstr "Tecla de drecera de teclat per a establir el títol del terminal"
851
852#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:115
853msgid ""
854"Keyboard shortcut key to set the terminal title. Expressed as a string in "
855"the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
856"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
857"this action."
858msgstr ""
859"La tecla de la drecera de teclat per a establir el títol del terminal. "
860"S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de "
861"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no "
862"hi haurà cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
863
864#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:116
865msgid "Keyboard shortcut to reset the terminal"
866msgstr "Tecla de drecera de teclat per a restablir el terminal"
867
868#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:117
869msgid ""
870"Keyboard shortcut key to reset the terminal. Expressed as a string in the "
871"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
872"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
873"this action."
874msgstr ""
875"La tecla de la drecera de teclat per a restablir el terminal. S'expressa com "
876"una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de "
877"GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
878"tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
879
880#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:118
881msgid "Keyboard shortcut to reset and clear the terminal"
882msgstr "Tecla de drecera de teclat per a restablir i netejar el terminal"
883
884#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:119
885msgid ""
886"Keyboard shortcut key to reset and clear the terminal. Expressed as a string"
887" in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
888"the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for"
889" this action."
890msgstr ""
891"La tecla de la drecera de teclat per a restablir i netejar el terminal. "
892"S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de "
893"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no "
894"hi haurà cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
895
896#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:120
897msgid "Keyboard shortcut to switch to the previous tab"
898msgstr "Tecla de drecera de teclat per a canviar a la pestanya anterior"
899
900#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:121
901msgid ""
902"Keyboard shortcut key to switch to the previous tab. Expressed as a string "
903"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
904"the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for"
905" this action."
906msgstr ""
907"La tecla de la drecera de teclat per a canviar a la pestanya anterior. "
908"S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de "
909"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no "
910"hi haurà cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
911
912#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:122
913msgid "Keyboard shortcut to switch to the next tab"
914msgstr "Tecla de drecera de teclat per a canviar a la pestanya següent"
915
916#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:123
917msgid ""
918"Keyboard shortcut key to switch to the next tab. Expressed as a string in "
919"the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
920"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
921"this action."
922msgstr ""
923"La tecla de la drecera de teclat per a canviar a la pestanya següent. "
924"S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de "
925"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no "
926"hi haurà cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
927
928#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:124
929msgid "Keyboard shortcut to switch to the previous profile"
930msgstr "Tecla de drecera de teclat per a canviar al perfil anterior"
931
932#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:125
933msgid ""
934"Keyboard shortcut key to switch to the previous profile. Expressed as a "
935"string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
936"option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
937"shortcut for this action."
938msgstr ""
939"La tecla de la drecera de teclat per a canviar al perfil anterior. "
940"S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de "
941"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no "
942"hi haurà tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
943
944#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:126
945msgid "Keyboard shortcut to switch to the next profile"
946msgstr "Tecla de drecera de teclat per a canviar al perfil següent"
947
948#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:127
949msgid ""
950"Keyboard shortcut key to switch to the next profile. Expressed as a string "
951"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
952"the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for"
953" this action."
954msgstr ""
955"La tecla de la drecera de teclat per a canviar al perfil següent. S'expressa "
956"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
957"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
958"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
959
960#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:128
961msgid "Accelerator to move the current tab to the left."
962msgstr "Accelerador per a moure la pestanya actual a l'esquerra."
963
964#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:129
965msgid ""
966"Accelerator key to move the current tab to the left. Expressed as a string "
967"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
968"the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
969"action."
970msgstr ""
971"La tecla acceleradora per a moure la pestanya actual a l'esquerra. "
972"S'expressa com a una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers "
973"de recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no "
974"hi haurà cap vinculació de tecles per a aquesta acció."
975
976#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:130
977msgid "Accelerator to move the current tab to the right."
978msgstr "Accelerador per a moure la pestanya actual a la dreta."
979
980#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:131
981msgid ""
982"Accelerator key to move the current tab to the right. Expressed as a string "
983"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
984"the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
985"action."
986msgstr ""
987"La tecla acceleradora per a moure la pestanya actual a la dreta. S'expressa "
988"com a una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
989"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
990"cap vinculació de tecles per a aquesta acció."
991
992#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:132
993msgid "Accelerator to detach current tab."
994msgstr "Accelerador per a desadherir la pestanya actual."
995
996#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:133
997msgid ""
998"Accelerator key to detach current tab. Expressed as a string in the same "
999"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
1000"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1001msgstr ""
1002"La tecla acceleradora per a desadherir la pestanya actual. S'expressa com "
1003"una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de "
1004"GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap "
1005"vinculació de tecles per a aquesta acció."
1006
1007#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:134
1008msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 1"
1009msgstr "Tecla de drecera de teclat per a canviar a la pestanya 1"
1010
1011#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:135
1012msgid ""
1013"Keyboard shortcut key for switch to tab 1. Expressed as a string in the same"
1014" format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
1015"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this "
1016"action."
1017msgstr ""
1018"La tecla de la drecera de teclat per a canviar a la pestanya 1. S'expressa "
1019"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
1020"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
1021"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1022
1023#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:136
1024msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 2"
1025msgstr "Tecla de drecera de teclat per a canviar a la pestanya 2"
1026
1027#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:137
1028msgid ""
1029"Keyboard shortcut key for switch to tab 2. Expressed as a string in the same"
1030" format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
1031"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this "
1032"action."
1033msgstr ""
1034"La tecla de la drecera de teclat per a canviar a la pestanya 2. S'expressa "
1035"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
1036"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
1037"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1038
1039#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:138
1040msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 3"
1041msgstr "Tecla de drecera de teclat per a canviar a la pestanya 3"
1042
1043#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:139
1044msgid ""
1045"Keyboard shortcut key for switch to tab 3. Expressed as a string in the same"
1046" format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
1047"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this "
1048"action."
1049msgstr ""
1050"La tecla de la drecera de teclat per a canviar a la pestanya 3. S'expressa "
1051"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
1052"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
1053"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1054
1055#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:140
1056msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 4"
1057msgstr "Tecla de drecera de teclat per a canviar a la pestanya 4"
1058
1059#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:141
1060msgid ""
1061"Keyboard shortcut key for switch to tab 4. Expressed as a string in the same"
1062" format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
1063"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this "
1064"action."
1065msgstr ""
1066"La tecla de la drecera de teclat per a canviar a la pestanya 4. S'expressa "
1067"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
1068"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
1069"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1070
1071#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:142
1072msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 5"
1073msgstr "Tecla de drecera de teclat per a canviar a la pestanya 5"
1074
1075#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:143
1076msgid ""
1077"Keyboard shortcut key for switch to tab 5. Expressed as a string in the same"
1078" format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
1079"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this "
1080"action."
1081msgstr ""
1082"La tecla de la drecera de teclat per a canviar a la pestanya 5. S'expressa "
1083"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
1084"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
1085"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1086
1087#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:144
1088msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 6"
1089msgstr "Tecla de drecera de teclat per a canviar a la pestanya 6"
1090
1091#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:145
1092msgid ""
1093"Keyboard shortcut key for switch to tab 6. Expressed as a string in the same"
1094" format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
1095"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this "
1096"action."
1097msgstr ""
1098"La tecla de la drecera de teclat per a canviar a la pestanya 6. S'expressa "
1099"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
1100"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
1101"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1102
1103#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:146
1104msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 7"
1105msgstr "Tecla de drecera de teclat per a canviar a la pestanya 7"
1106
1107#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:147
1108msgid ""
1109"Keyboard shortcut key for switch to tab 7. Expressed as a string in the same"
1110" format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
1111"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this "
1112"action."
1113msgstr ""
1114"La tecla de la drecera de teclat per a canviar a la pestanya 7. S'expressa "
1115"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
1116"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
1117"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1118
1119#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:148
1120msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 8"
1121msgstr "Tecla de drecera de teclat per a canviar a la pestanya 8"
1122
1123#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:149
1124msgid ""
1125"Keyboard shortcut key for switch to tab 8. Expressed as a string in the same"
1126" format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
1127"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this "
1128"action."
1129msgstr ""
1130"La tecla de la drecera de teclat per a canviar a la pestanya 8. S'expressa "
1131"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
1132"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
1133"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1134
1135#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:150
1136msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 9"
1137msgstr "Tecla de drecera de teclat per a canviar a la pestanya 9"
1138
1139#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:151
1140msgid ""
1141"Keyboard shortcut key for switch to tab 9. Expressed as a string in the same"
1142" format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
1143"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this "
1144"action."
1145msgstr ""
1146"La tecla de la drecera de teclat per a canviar a la pestanya 9. S'expressa "
1147"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
1148"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
1149"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1150
1151#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:152
1152msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 10"
1153msgstr "Tecal de drecera de teclat per a canviar a la pestanya 10"
1154
1155#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:153
1156msgid ""
1157"Keyboard shortcut key for switch to tab 10. Expressed as a string in the "
1158"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
1159"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
1160"this action."
1161msgstr ""
1162"La tecla de la drecera de teclat per a canviar a la pestanya 10. S'expressa "
1163"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
1164"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
1165"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1166
1167#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:154
1168msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 11"
1169msgstr "Tecla de drecera de teclat per a canviar a la pestanya 11"
1170
1171#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:155
1172msgid ""
1173"Keyboard shortcut key for switch to tab 11. Expressed as a string in the "
1174"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
1175"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
1176"this action."
1177msgstr ""
1178"La tecla de la drecera de teclat per a canviar a la pestanya 11. S'expressa "
1179"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
1180"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
1181"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1182
1183#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:156
1184msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 12"
1185msgstr "tecla de drecera de teclat per a canviar a la pestanya 12"
1186
1187#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:157
1188msgid ""
1189"Keyboard shortcut key for switch to tab 12. Expressed as a string in the "
1190"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
1191"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
1192"this action."
1193msgstr ""
1194"La tecla de la drecera de teclat per a canviar a la pestanya 12. S'expressa "
1195"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
1196"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
1197"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1198
1199#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:158
1200msgid "Keyboard shortcut to launch help"
1201msgstr "Tecla de drecera de teclat per a executar l'ajuda"
1202
1203#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:159
1204msgid ""
1205"Keyboard shortcut key for launching help. Expressed as a string in the same "
1206"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
1207"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this "
1208"action."
1209msgstr ""
1210"La tecla de la drecera de teclat per a executar l'ajuda. S'expressa com una "
1211"cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos de GTK+. "
1212"Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà cap tecla "
1213"de drecera de teclat per a aquesta acció."
1214
1215#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:160
1216msgid "Keyboard shortcut to make font larger"
1217msgstr "Tecla de drecera de teclat per a fer la lletra més gran"
1218
1219#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:161
1220msgid ""
1221"Keyboard shortcut key for making font larger. Expressed as a string in the "
1222"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
1223"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
1224"this action."
1225msgstr ""
1226"La tecla de la drecera de teclat per a fer la lletra més gran. S'expressa "
1227"com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de recursos "
1228"de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no hi haurà "
1229"cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1230
1231#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:162
1232msgid "Keyboard shortcut to make font smaller"
1233msgstr "Tecla de drecera de teclat per a fer la lletra més xicoteta"
1234
1235#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:163
1236msgid ""
1237"Keyboard shortcut key for making font smaller. Expressed as a string in the "
1238"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
1239"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
1240"this action."
1241msgstr ""
1242"La tecla de la drecera de teclat per a fer la lletra més xicoteta. "
1243"S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de "
1244"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no "
1245"hi haurà cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1246
1247#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:164
1248msgid "Keyboard shortcut to make font normal-size"
1249msgstr "Tecla de drecera de teclat per a fer la lletra a la mida normal"
1250
1251#: ../src/org.mate.terminal.gschema.xml.in.h:165
1252msgid ""
1253"Keyboard shortcut key for making font the normal size. Expressed as a string"
1254" in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
1255"the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for"
1256" this action."
1257msgstr ""
1258"La tecla de la drecera de teclat per a fer normal la mida de la lletra. "
1259"S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als fitxers de "
1260"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», no "
1261"hi haurà cap tecla de drecera de teclat per a aquesta acció."
1262
1263#: ../src/profile-editor.c:44
1264msgid "Black on light yellow"
1265msgstr "Negre sobre groc clar"
1266
1267#: ../src/profile-editor.c:49
1268msgid "Black on white"
1269msgstr "Negre sobre blanc"
1270
1271#: ../src/profile-editor.c:54
1272msgid "Gray on black"
1273msgstr "Gris sobre negre"
1274
1275#: ../src/profile-editor.c:59
1276msgid "Green on black"
1277msgstr "Verd sobre negre"
1278
1279#: ../src/profile-editor.c:64
1280msgid "White on black"
1281msgstr "Blanc sobre negre"
1282
1283#: ../src/profile-editor.c:487
1284#, c-format
1285msgid "Error parsing command: %s"
1286msgstr "S'ha produït un error en analitzar l'ordre: %s"
1287
1288#: ../src/profile-editor.c:504
1289#, c-format
1290msgid "Editing Profile “%s”"
1291msgstr "Edició del perfil «%s»"
1292
1293#. Translators: This is the name of a colour scheme
1294#: ../src/profile-editor.c:535 ../src/profile-preferences.ui.h:11
1295#: ../src/extra-strings.c:80
1296msgid "Custom"
1297msgstr "Personalitzat"
1298
1299#: ../src/profile-editor.c:585
1300msgid "Images"
1301msgstr "Imatges"
1302
1303#: ../src/profile-editor.c:729
1304#, c-format
1305msgid "Choose Palette Color %d"
1306msgstr "Trieu el color %d de la paleta"
1307
1308#: ../src/profile-editor.c:733
1309#, c-format
1310msgid "Palette entry %d"
1311msgstr "Entrada %d de la paleta"
1312
1313#: ../src/encodings-dialog.ui.h:1
1314msgid "Add or Remove Terminal Encodings"
1315msgstr "Afig o suprimeix codificacions del terminal"
1316
1317#: ../src/encodings-dialog.ui.h:2
1318msgid "A_vailable encodings:"
1319msgstr "Codi_ficacions disponibles:"
1320
1321#: ../src/encodings-dialog.ui.h:3
1322msgid "E_ncodings shown in menu:"
1323msgstr "Codificacio_ns mostrades al menú:"
1324
1325#: ../src/find-dialog.ui.h:1
1326msgid "Find"
1327msgstr "Busca"
1328
1329#: ../src/find-dialog.ui.h:2
1330msgid "_Search for:"
1331msgstr "_Busca: "
1332
1333#: ../src/find-dialog.ui.h:3
1334msgid "_Match case"
1335msgstr "Coi_ncidència de majúscules i minúscules"
1336
1337#: ../src/find-dialog.ui.h:4
1338msgid "Match _entire word only"
1339msgstr "Només coincid_eix la paraula sencera"
1340
1341#: ../src/find-dialog.ui.h:5
1342msgid "Match as _regular expression"
1343msgstr "Fes coincidir amb l'expressió _regular"
1344
1345#: ../src/find-dialog.ui.h:6
1346msgid "Search _backwards"
1347msgstr "Busca cap ar_rere"
1348
1349#: ../src/find-dialog.ui.h:7
1350msgid "_Wrap around"
1351msgstr "_Envolta"
1352
1353#: ../src/keybinding-editor.ui.h:1
1354msgid "Keyboard Shortcuts"
1355msgstr "Tecles de dreceres de teclat"
1356
1357#: ../src/keybinding-editor.ui.h:2
1358msgid "_Enable menu access keys (such as Alt+F to open the File menu)"
1359msgstr ""
1360"Habilita _totes les tecles d'accés dels menús (com ara Alt+F per a obrir el "
1361"menú Fitxer)"
1362
1363#: ../src/keybinding-editor.ui.h:3
1364msgid "Enable the _menu shortcut key (F10 by default)"
1365msgstr "Habilita la tecla de drecera d'accés al _menú (F10 per defecte)"
1366
1367#: ../src/keybinding-editor.ui.h:4
1368msgid "_Shortcut keys:"
1369msgstr "_Dreceres:"
1370
1371#: ../src/profile-manager.ui.h:1
1372msgid "Profiles"
1373msgstr "Perfils"
1374
1375#: ../src/profile-manager.ui.h:2
1376msgid "_Profile used when launching a new terminal:"
1377msgstr "Perfil _utilitzat quan s'execute un terminal nou:"
1378
1379#: ../src/profile-new-dialog.ui.h:1 ../src/terminal-accels.c:148
1380msgid "New Profile"
1381msgstr "Perfil nou"
1382
1383#: ../src/profile-new-dialog.ui.h:2
1384msgid "C_reate"
1385msgstr "C_rea"
1386
1387#: ../src/profile-new-dialog.ui.h:3
1388msgid "Profile _name:"
1389msgstr "_Nom del perfil:"
1390
1391#: ../src/profile-new-dialog.ui.h:4
1392msgid "_Base on:"
1393msgstr "_Basat en:"
1394
1395#. Translators: Cursor shape: ...
1396#: ../src/profile-preferences.ui.h:1 ../src/extra-strings.c:35
1397msgid "Block"
1398msgstr "Bloc"
1399
1400#. Translators: Cursor shape: ...
1401#: ../src/profile-preferences.ui.h:2 ../src/extra-strings.c:37
1402msgid "I-Beam"
1403msgstr "Forma d'I"
1404
1405#. Translators: Cursor shape: ...
1406#: ../src/profile-preferences.ui.h:3 ../src/extra-strings.c:39
1407msgid "Underline"
1408msgstr "Subratllat"
1409
1410#. Translators: When terminal commands set their own titles: ...
1411#: ../src/profile-preferences.ui.h:4 ../src/extra-strings.c:63
1412msgid "Replace initial title"
1413msgstr "Reemplaça el títol inicial"
1414
1415#. Translators: When terminal commands set their own titles: ...
1416#: ../src/profile-preferences.ui.h:5 ../src/extra-strings.c:65
1417msgid "Append initial title"
1418msgstr "Va abans del títol inicial"
1419
1420#. Translators: When terminal commands set their own titles: ...
1421#: ../src/profile-preferences.ui.h:6 ../src/extra-strings.c:67
1422msgid "Prepend initial title"
1423msgstr "Va després del títol inicial"
1424
1425#. Translators: When terminal commands set their own titles: ...
1426#: ../src/profile-preferences.ui.h:7 ../src/extra-strings.c:69
1427msgid "Keep initial title"
1428msgstr "Mantín el títol inicial"
1429
1430#. Translators: When command exits: ...
1431#: ../src/profile-preferences.ui.h:8 ../src/extra-strings.c:49
1432msgid "Exit the terminal"
1433msgstr "Ix del terminal"
1434
1435#. Translators: When command exits: ...
1436#: ../src/profile-preferences.ui.h:9 ../src/extra-strings.c:51
1437msgid "Restart the command"
1438msgstr "Reinicia l'ordre"
1439
1440#. Translators: When command exits: ...
1441#: ../src/profile-preferences.ui.h:10 ../src/extra-strings.c:53
1442msgid "Hold the terminal open"
1443msgstr "Mantín obert el terminal"
1444
1445#. Translators: This is the name of a colour scheme
1446#: ../src/profile-preferences.ui.h:12 ../src/extra-strings.c:72
1447msgid "Tango"
1448msgstr "Tango"
1449
1450#. Translators: This is the name of a colour scheme
1451#: ../src/profile-preferences.ui.h:13 ../src/extra-strings.c:74
1452msgid "Linux console"
1453msgstr "Consola Linux"
1454
1455#. Translators: This is the name of a colour scheme
1456#: ../src/profile-preferences.ui.h:14 ../src/extra-strings.c:76
1457msgid "XTerm"
1458msgstr "XTerm"
1459
1460#. Translators: This is the name of a colour scheme
1461#: ../src/profile-preferences.ui.h:15 ../src/extra-strings.c:78
1462msgid "Rxvt"
1463msgstr "Rxvt"
1464
1465#. Translators: Scrollbar is: ...
1466#: ../src/profile-preferences.ui.h:16 ../src/extra-strings.c:56
1467msgid "On the left side"
1468msgstr "A l'esquerra"
1469
1470#. Translators: Scrollbar is: ...
1471#: ../src/profile-preferences.ui.h:17 ../src/extra-strings.c:58
1472msgid "On the right side"
1473msgstr "A la dreta"
1474
1475#. Translators: Scrollbar is: ...
1476#: ../src/profile-preferences.ui.h:18 ../src/terminal-accels.c:379
1477#: ../src/extra-strings.c:60
1478msgid "Disabled"
1479msgstr "Inhabilitada"
1480
1481#. * Copyright © 2009 Christian Persch
1482#. *
1483#. * Mate-terminal is free software; you can redistribute it and/or modify
1484#. * it under the terms of the GNU General Public License as published by
1485#. * the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
1486#. * (at your option) any later version.
1487#. *
1488#. * Mate-terminal is distributed in the hope that it will be useful,
1489#. * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
1490#. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
1491#. * GNU General Public License for more details.
1492#. *
1493#. * You should have received a copy of the GNU General Public License
1494#. * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
1495#. This file contains extra strings that need to be translated, but
1496#. * can't be extracted by intltool since the ui files aren't in git, and
1497#. * the glade files don't contain them in the right form. See bug #553357.
1498#. Translators: This refers to the Delete keybinding option
1499#: ../src/profile-preferences.ui.h:19 ../src/extra-strings.c:24
1500msgid "Automatic"
1501msgstr "Automàtic"
1502
1503#. Translators: This refers to the Delete keybinding option
1504#: ../src/profile-preferences.ui.h:20 ../src/extra-strings.c:26
1505msgid "Control-H"
1506msgstr "Control-H"
1507
1508#. Translators: This refers to the Delete keybinding option
1509#: ../src/profile-preferences.ui.h:21 ../src/extra-strings.c:28
1510msgid "ASCII DEL"
1511msgstr "Supr ASCII"
1512
1513#. Translators: This refers to the Delete keybinding option
1514#: ../src/profile-preferences.ui.h:22 ../src/extra-strings.c:30
1515msgid "Escape sequence"
1516msgstr "Seqüència d'escapada"
1517
1518#. Translators: This refers to the Delete keybinding option
1519#: ../src/profile-preferences.ui.h:23 ../src/extra-strings.c:32
1520msgid "TTY Erase"
1521msgstr "Esborra la TTY"
1522
1523#. Translators: Cursor blink: ...
1524#: ../src/profile-preferences.ui.h:24 ../src/extra-strings.c:42
1525msgid "Use system settings"
1526msgstr "Utilitza els ajusts del sistema"
1527
1528#. Translators: Cursor blink: ...
1529#: ../src/profile-preferences.ui.h:25 ../src/extra-strings.c:44
1530msgid "Always blink"
1531msgstr "Sempre parpellejarà"
1532
1533#. Translators: Cursor blink: ...
1534#: ../src/profile-preferences.ui.h:26 ../src/extra-strings.c:46
1535msgid "Never blink"
1536msgstr "Mai parpellejarà"
1537
1538#: ../src/profile-preferences.ui.h:27
1539msgid "Profile Editor"
1540msgstr "Editor de perfils"
1541
1542#: ../src/profile-preferences.ui.h:28
1543msgid "_Profile name:"
1544msgstr "Nom del _perfil:"
1545
1546#: ../src/profile-preferences.ui.h:29
1547msgid "_Use the system fixed width font"
1548msgstr "_Utilitza el tipus de lletra d'amplària fixa del sistema"
1549
1550#: ../src/profile-preferences.ui.h:30
1551msgid "_Font:"
1552msgstr "Tipus de _lletra:"
1553
1554#: ../src/profile-preferences.ui.h:31
1555msgid "Choose A Terminal Font"
1556msgstr "Trieu un tipus de lletra de terminal"
1557
1558#: ../src/profile-preferences.ui.h:32
1559msgid "_Allow bold text"
1560msgstr "Permet text en _negreta"
1561
1562#: ../src/profile-preferences.ui.h:33
1563msgid "Show _menubar by default in new terminals"
1564msgstr "Mostra la barra del _menú per defecte als terminals nous"
1565
1566#: ../src/profile-preferences.ui.h:34
1567msgid "Terminal _bell"
1568msgstr "Emet l'_avís sonor del terminal"
1569
1570#: ../src/profile-preferences.ui.h:35
1571msgid "Copy selected text into _clipboard"
1572msgstr "_Copia el text seleccionat al porta-retalls"
1573
1574#: ../src/profile-preferences.ui.h:36
1575msgid "Cursor blin_k:"
1576msgstr "Parpelleig del _cursor:"
1577
1578#: ../src/profile-preferences.ui.h:37
1579msgid "Cursor _shape:"
1580msgstr "_Forma del cursor:"
1581
1582#: ../src/profile-preferences.ui.h:38
1583msgid "Select-by-_word characters:"
1584msgstr "Caràcters de _selecció per paraula:"
1585
1586#: ../src/profile-preferences.ui.h:39
1587msgid "Use custom default terminal si_ze"
1588msgstr "Utilit_za la mida personalitzada del terminal per defecte"
1589
1590#: ../src/profile-preferences.ui.h:40
1591msgid "Default size:"
1592msgstr "Mida predeterminada:"
1593
1594#: ../src/profile-preferences.ui.h:41
1595msgid "columns"
1596msgstr "columnes"
1597
1598#: ../src/profile-preferences.ui.h:42
1599msgid "rows"
1600msgstr "files"
1601
1602#: ../src/profile-preferences.ui.h:43
1603msgid "General"
1604msgstr "General"
1605
1606#: ../src/profile-preferences.ui.h:44
1607msgid "<b>Title</b>"
1608msgstr "<b>Títol</b>"
1609
1610#: ../src/profile-preferences.ui.h:45
1611msgid "Initial _title:"
1612msgstr "Títol _inicial:"
1613
1614#: ../src/profile-preferences.ui.h:46
1615msgid "When terminal commands set their o_wn titles:"
1616msgstr "Quan les ordres del terminal establisquen el seu propi _títol:"
1617
1618#: ../src/profile-preferences.ui.h:47
1619msgid "<b>Command</b>"
1620msgstr "<b>Ordre</b>"
1621
1622#: ../src/profile-preferences.ui.h:48
1623msgid "_Run command as a login shell"
1624msgstr "_Executa una ordre com a entrada a l'intèrpret d'ordres"
1625
1626#: ../src/profile-preferences.ui.h:49
1627msgid "_Update login records when command is launched"
1628msgstr "_Actualitza els registres d'entrada quan s'execute l'ordre"
1629
1630#: ../src/profile-preferences.ui.h:50
1631msgid "Ru_n a custom command instead of my shell"
1632msgstr "E_xecuta una ordre personalitzada en lloc del meu intèrpret d'ordres"
1633
1634#: ../src/profile-preferences.ui.h:51
1635msgid "Custom co_mmand:"
1636msgstr "_Ordre personalitzada:"
1637
1638#: ../src/profile-preferences.ui.h:52
1639msgid "When command _exits:"
1640msgstr "Quan s'_ix de l'ordre:"
1641
1642#: ../src/profile-preferences.ui.h:53
1643msgid "Title and Command"
1644msgstr "Títol i ordre"
1645
1646#: ../src/profile-preferences.ui.h:54
1647msgid "<b>Foreground, Background, Bold and Underline</b>"
1648msgstr "<b>Color de la lletra, color del fons, negreta i subratllat</b>"
1649
1650#: ../src/profile-preferences.ui.h:55
1651msgid "_Use colors from system theme"
1652msgstr "_Utilitza els colors del tema del sistema"
1653
1654#: ../src/profile-preferences.ui.h:56
1655msgid "Built-in sche_mes:"
1656msgstr "Esquemes _integrats:"
1657
1658#: ../src/profile-preferences.ui.h:57
1659msgid "_Text color:"
1660msgstr "Color del _text:"
1661
1662#: ../src/profile-preferences.ui.h:58
1663msgid "Choose Terminal Background Color"
1664msgstr "Trieu el color de fons del terminal"
1665
1666#: ../src/profile-preferences.ui.h:59
1667msgid "Choose Terminal Text Color"
1668msgstr "Trieu el color del text del terminal"
1669
1670#: ../src/profile-preferences.ui.h:60
1671msgid "_Background color:"
1672msgstr "Color del _fons:"
1673
1674#: ../src/profile-preferences.ui.h:61
1675msgid "Bol_d color:"
1676msgstr "Color de la _negreta:"
1677
1678#: ../src/profile-preferences.ui.h:62
1679msgid "_Underline color:"
1680msgstr "_Color de subratllat:"
1681
1682#: ../src/profile-preferences.ui.h:63
1683msgid "_Same as text color"
1684msgstr "El matei_x que el color del text"
1685
1686#: ../src/profile-preferences.ui.h:64
1687msgid "<b>Palette</b>"
1688msgstr "<b>Paleta</b>"
1689
1690#: ../src/profile-preferences.ui.h:65
1691msgid "Built-in _schemes:"
1692msgstr "_Esquemes integrats:"
1693
1694#: ../src/profile-preferences.ui.h:66
1695msgid "Color p_alette:"
1696msgstr "_Paleta de colors:"
1697
1698#: ../src/profile-preferences.ui.h:67
1699msgid ""
1700"<small><i><b>Note:</b> Terminal applications have these colors available to "
1701"them.</i></small>"
1702msgstr ""
1703"<small><i><b>Nota:</b> Aquests colors estan disponibles a les aplicacions "
1704"del terminal.</i></small>"
1705
1706#: ../src/profile-preferences.ui.h:68
1707msgid "Colors"
1708msgstr "Colors"
1709
1710#: ../src/profile-preferences.ui.h:69
1711msgid "_Solid color"
1712msgstr "Color _sòlid"
1713
1714#: ../src/profile-preferences.ui.h:70
1715msgid "_Background image"
1716msgstr "_Imatge de fons"
1717
1718#: ../src/profile-preferences.ui.h:71
1719msgid "Image _file:"
1720msgstr "_Fitxer d'imatge:"
1721
1722#: ../src/profile-preferences.ui.h:72
1723msgid "Select Background Image"
1724msgstr "Trieu la imatge del fons"
1725
1726#: ../src/profile-preferences.ui.h:73
1727msgid "Background image _scrolls"
1728msgstr "La imatge del fons es _desplaça"
1729
1730#: ../src/profile-preferences.ui.h:74
1731msgid "_Transparent background"
1732msgstr "F_ons transparent"
1733
1734#: ../src/profile-preferences.ui.h:75
1735msgid "S_hade transparent or image background:"
1736msgstr "_Enfosqueix la transparència o imatge de fons:"
1737
1738#: ../src/profile-preferences.ui.h:76
1739msgid "S_hade transparent background:"
1740msgstr "_Enfosqueix la imatge de fons:"
1741
1742#: ../src/profile-preferences.ui.h:77
1743msgid "<small><i>None</i></small>"
1744msgstr "<small><i>Cap</i></small>"
1745
1746#: ../src/profile-preferences.ui.h:78
1747msgid "<small><i>Maximum</i></small>"
1748msgstr "<small><i>Màxim</i></small>"
1749
1750#: ../src/profile-preferences.ui.h:79
1751msgid "Background"
1752msgstr "Fons"
1753
1754#: ../src/profile-preferences.ui.h:80
1755msgid "_Scrollbar is:"
1756msgstr "La _barra de desplaçament és:"
1757
1758#: ../src/profile-preferences.ui.h:81
1759msgid "Scroll on _output"
1760msgstr "Desplaçament en l'ei_xida"
1761
1762#: ../src/profile-preferences.ui.h:82
1763msgid "Scroll on _keystroke"
1764msgstr "Desplaçament en _prémer una tecla"
1765
1766#: ../src/profile-preferences.ui.h:83
1767msgid "lines"
1768msgstr "línies"
1769
1770#: ../src/profile-preferences.ui.h:84
1771msgid "Scroll_back:"
1772msgstr "Desplaçament cap _arrere:"
1773
1774#: ../src/profile-preferences.ui.h:85
1775msgid "_Unlimited"
1776msgstr "_Il·limitat"
1777
1778#: ../src/profile-preferences.ui.h:86
1779msgid "Scrolling"
1780msgstr "Desplaçament"
1781
1782#: ../src/profile-preferences.ui.h:87
1783msgid ""
1784"<small><i><b>Note:</b> These options may cause some applications to behave "
1785"incorrectly.  They are only here to allow you to work around certain "
1786"applications and operating systems that expect different terminal "
1787"behavior.</i></small>"
1788msgstr ""
1789"<small><i><b>Nota:</b> Aquestes opcions poden fer que algunes aplicacions no "
1790"funcionen correctament. Només hi són per a permetre-us solucionar aspectes "
1791"de certes aplicacions i sistemes operatius que esperen un comportament "
1792"diferent del terminal.</i></small>"
1793
1794#: ../src/profile-preferences.ui.h:88
1795msgid "_Delete key generates:"
1796msgstr "La tecla de _suprimir genera:"
1797
1798#: ../src/profile-preferences.ui.h:89
1799msgid "_Backspace key generates:"
1800msgstr "La tecla de _retrocés genera:"
1801
1802#: ../src/profile-preferences.ui.h:90
1803msgid "_Reset Compatibility Options to Defaults"
1804msgstr "Reinicia les _opcions de compatibilitat a aquelles per defecte"
1805
1806#: ../src/profile-preferences.ui.h:91
1807msgid "Compatibility"
1808msgstr "Compatibilitat"
1809
1810#: ../src/skey-challenge.ui.h:1
1811msgid "S/Key Challenge Response"
1812msgstr "Resposta al desafiament S/Key"
1813
1814#: ../src/skey-challenge.ui.h:2
1815msgid "_Password:"
1816msgstr "_Contrasenya:"
1817
1818#: ../src/skey-popup.c:165
1819msgid "The text you clicked on doesn't seem to be a valid S/Key challenge."
1820msgstr ""
1821"El text sobre el qual heu fet clic sembla que no és un desafiament S/Key "
1822"vàlid."
1823
1824#: ../src/skey-popup.c:176
1825msgid "The text you clicked on doesn't seem to be a valid OTP challenge."
1826msgstr ""
1827"El text sobre el qual heu fet clic sembla que no és un desafiament OTP "
1828"vàlid."
1829
1830#: ../src/terminal-accels.c:140
1831msgid "New Tab"
1832msgstr "Pestanya nova"
1833
1834#: ../src/terminal-accels.c:144
1835msgid "New Window"
1836msgstr "Finestra nova"
1837
1838#: ../src/terminal-accels.c:153
1839msgid "Save Contents"
1840msgstr "Guarda el contingut"
1841
1842#: ../src/terminal-accels.c:158
1843msgid "Close Tab"
1844msgstr "Tanca la pestanya"
1845
1846#: ../src/terminal-accels.c:162
1847msgid "Close Window"
1848msgstr "Tanca la finestra"
1849
1850#: ../src/terminal-accels.c:170
1851msgid "Copy"
1852msgstr "Copia"
1853
1854#: ../src/terminal-accels.c:174
1855msgid "Paste"
1856msgstr "Apega"
1857
1858#: ../src/terminal-accels.c:182
1859msgid "Hide and Show menubar"
1860msgstr "Amaga i mostra la barra de menú"
1861
1862#: ../src/terminal-accels.c:186
1863msgid "Full Screen"
1864msgstr "Pantalla completa"
1865
1866#: ../src/terminal-accels.c:190
1867msgid "Zoom In"
1868msgstr "Amplia"
1869
1870#: ../src/terminal-accels.c:194
1871msgid "Zoom Out"
1872msgstr "Redueix"
1873
1874#: ../src/terminal-accels.c:198
1875msgid "Normal Size"
1876msgstr "Mida normal"
1877
1878#: ../src/terminal-accels.c:206 ../src/terminal-window.c:3726
1879msgid "Set Title"
1880msgstr "Estableix el títol"
1881
1882#: ../src/terminal-accels.c:210
1883msgid "Reset"
1884msgstr "Reinicia"
1885
1886#: ../src/terminal-accels.c:214
1887msgid "Reset and Clear"
1888msgstr "Reinicia i neteja"
1889
1890#: ../src/terminal-accels.c:218
1891msgid "Switch to Previous Profile"
1892msgstr "Canvia al perfil anterior"
1893
1894#: ../src/terminal-accels.c:222
1895msgid "Switch to Next Profile"
1896msgstr "Canvia al perfil següent"
1897
1898#: ../src/terminal-accels.c:230
1899msgid "Switch to Previous Tab"
1900msgstr "Canvia a la pestanya anterior"
1901
1902#: ../src/terminal-accels.c:234
1903msgid "Switch to Next Tab"
1904msgstr "Canvia a la pestanya següent"
1905
1906#: ../src/terminal-accels.c:238
1907msgid "Move Tab to the Left"
1908msgstr "Mou la pestanya a l'esquerra"
1909
1910#: ../src/terminal-accels.c:242
1911msgid "Move Tab to the Right"
1912msgstr "Mou la pestanya a la dreta"
1913
1914#: ../src/terminal-accels.c:246
1915msgid "Detach Tab"
1916msgstr "Separa la pestanya"
1917
1918#: ../src/terminal-accels.c:250
1919msgid "Switch to Tab 1"
1920msgstr "Canvia a la pestanya 1"
1921
1922#: ../src/terminal-accels.c:255
1923msgid "Switch to Tab 2"
1924msgstr "Canvia a la pestanya 2"
1925
1926#: ../src/terminal-accels.c:260
1927msgid "Switch to Tab 3"
1928msgstr "Canvia a la pestanya 3"
1929
1930#: ../src/terminal-accels.c:265
1931msgid "Switch to Tab 4"
1932msgstr "Canvia a la pestanya 4"
1933
1934#: ../src/terminal-accels.c:270
1935msgid "Switch to Tab 5"
1936msgstr "Canvia a la pestanya 5"
1937
1938#: ../src/terminal-accels.c:275
1939msgid "Switch to Tab 6"
1940msgstr "Canvia a la pestanya 6"
1941
1942#: ../src/terminal-accels.c:280
1943msgid "Switch to Tab 7"
1944msgstr "Canvia a la pestanya 7"
1945
1946#: ../src/terminal-accels.c:285
1947msgid "Switch to Tab 8"
1948msgstr "Canvia a la pestanya 8"
1949
1950#: ../src/terminal-accels.c:290
1951msgid "Switch to Tab 9"
1952msgstr "Canvia a la pestanya 9"
1953
1954#: ../src/terminal-accels.c:295
1955msgid "Switch to Tab 10"
1956msgstr "Canvia a la pestanya 10"
1957
1958#: ../src/terminal-accels.c:300
1959msgid "Switch to Tab 11"
1960msgstr "Canvia a la pestanya 11"
1961
1962#: ../src/terminal-accels.c:305
1963msgid "Switch to Tab 12"
1964msgstr "Canvia a la pestanya 12"
1965
1966#: ../src/terminal-accels.c:313
1967msgid "Contents"
1968msgstr "Continguts"
1969
1970#: ../src/terminal-accels.c:318
1971msgid "File"
1972msgstr "Fitxer"
1973
1974#: ../src/terminal-accels.c:319
1975msgid "Edit"
1976msgstr "Edita"
1977
1978#: ../src/terminal-accels.c:320
1979msgid "View"
1980msgstr "Visualitza"
1981
1982#: ../src/terminal-accels.c:322
1983msgid "Tabs"
1984msgstr "Pestanyes"
1985
1986#: ../src/terminal-accels.c:323
1987msgid "Help"
1988msgstr "Ajuda"
1989
1990#: ../src/terminal-accels.c:826
1991#, c-format
1992msgid "The shortcut key “%s” is already bound to the “%s” action"
1993msgstr "La tecla de drecera «%s» ja està assignada a l'acció «%s»"
1994
1995#: ../src/terminal-accels.c:982
1996msgid "_Action"
1997msgstr "_Acció"
1998
1999#: ../src/terminal-accels.c:1001
2000msgid "Shortcut _Key"
2001msgstr "_Tecla de drecera"
2002
2003#: ../src/terminal-app.c:542
2004msgid "Click button to choose profile"
2005msgstr "Feu clic al botó per a triar el perfil"
2006
2007#: ../src/terminal-app.c:625
2008msgid "Profile list"
2009msgstr "Llista de perfils"
2010
2011#: ../src/terminal-app.c:686
2012#, c-format
2013msgid "Delete profile “%s”?"
2014msgstr "Voleu suprimir el perfil «%s»?"
2015
2016#: ../src/terminal-app.c:699
2017msgid "Delete Profile"
2018msgstr "Suprimeix el perfil"
2019
2020#: ../src/terminal-app.c:1146
2021#, c-format
2022msgid ""
2023"You already have a profile called “%s”. Do you want to create another "
2024"profile with the same name?"
2025msgstr ""
2026"Ja teniu un perfil anomenat «%s». Voleu crear-ne un altre amb el mateix nom?"
2027
2028#: ../src/terminal-app.c:1241
2029msgid "Choose base profile"
2030msgstr "Seleccioneu el perfil base"
2031
2032#: ../src/terminal-app.c:1829
2033#, c-format
2034msgid "No such profile \"%s\", using default profile\n"
2035msgstr "No existeix el perfil «%s», s'utilitzarà el perfil predeterminat\n"
2036
2037#: ../src/terminal-app.c:1853
2038#, c-format
2039msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
2040msgstr "Cadena geomètrica no vàlida «%s»\n"
2041
2042#: ../src/terminal-app.c:2059
2043msgid "User Defined"
2044msgstr "Definit per l'usuari"
2045
2046#: ../src/terminal.c:582
2047#, c-format
2048msgid "Failed to parse arguments: %s\n"
2049msgstr "Ha fallat l'anàlisi dels arguments: %s\n"
2050
2051#: ../src/terminal-encoding.c:53 ../src/terminal-encoding.c:66
2052#: ../src/terminal-encoding.c:80 ../src/terminal-encoding.c:102
2053#: ../src/terminal-encoding.c:113
2054msgid "Western"
2055msgstr "Occidental"
2056
2057#: ../src/terminal-encoding.c:54 ../src/terminal-encoding.c:81
2058#: ../src/terminal-encoding.c:92 ../src/terminal-encoding.c:111
2059msgid "Central European"
2060msgstr "Europa central"
2061
2062#: ../src/terminal-encoding.c:55
2063msgid "South European"
2064msgstr "Europa del sud"
2065
2066#: ../src/terminal-encoding.c:56 ../src/terminal-encoding.c:64
2067#: ../src/terminal-encoding.c:118
2068msgid "Baltic"
2069msgstr "Bàltic"
2070
2071#: ../src/terminal-encoding.c:57 ../src/terminal-encoding.c:82
2072#: ../src/terminal-encoding.c:88 ../src/terminal-encoding.c:89
2073#: ../src/terminal-encoding.c:94 ../src/terminal-encoding.c:112
2074msgid "Cyrillic"
2075msgstr "Ciríl·lic"
2076
2077#: ../src/terminal-encoding.c:58 ../src/terminal-encoding.c:85
2078#: ../src/terminal-encoding.c:91 ../src/terminal-encoding.c:117
2079msgid "Arabic"
2080msgstr "Àrab"
2081
2082#: ../src/terminal-encoding.c:59 ../src/terminal-encoding.c:97
2083#: ../src/terminal-encoding.c:114
2084msgid "Greek"
2085msgstr "Grec"
2086
2087#: ../src/terminal-encoding.c:60
2088msgid "Hebrew Visual"
2089msgstr "Hebreu visual"
2090
2091#: ../src/terminal-encoding.c:61 ../src/terminal-encoding.c:84
2092#: ../src/terminal-encoding.c:100 ../src/terminal-encoding.c:116
2093msgid "Hebrew"
2094msgstr "Hebreu"
2095
2096#: ../src/terminal-encoding.c:62 ../src/terminal-encoding.c:83
2097#: ../src/terminal-encoding.c:104 ../src/terminal-encoding.c:115
2098msgid "Turkish"
2099msgstr "Turc"
2100
2101#: ../src/terminal-encoding.c:63
2102msgid "Nordic"
2103msgstr "Nòrdic"
2104
2105#: ../src/terminal-encoding.c:65
2106msgid "Celtic"
2107msgstr "Celta"
2108
2109#: ../src/terminal-encoding.c:67 ../src/terminal-encoding.c:103
2110msgid "Romanian"
2111msgstr "Romanés"
2112
2113#. These encodings do NOT pass-through ASCII, so are always rejected.
2114#. * FIXME: why are they in this table; or rather why do we need
2115#. * the ASCII pass-through requirement?
2116#: ../src/terminal-encoding.c:68 ../src/terminal-encoding.c:125
2117#: ../src/terminal-encoding.c:126 ../src/terminal-encoding.c:127
2118#: ../src/terminal-encoding.c:128
2119msgid "Unicode"
2120msgstr "Unicode"
2121
2122#: ../src/terminal-encoding.c:69
2123msgid "Armenian"
2124msgstr "Armeni"
2125
2126#: ../src/terminal-encoding.c:70 ../src/terminal-encoding.c:71
2127#: ../src/terminal-encoding.c:75
2128msgid "Chinese Traditional"
2129msgstr "Xinés tradicional"
2130
2131#: ../src/terminal-encoding.c:72
2132msgid "Cyrillic/Russian"
2133msgstr "Ciríl·lic/Rus"
2134
2135#: ../src/terminal-encoding.c:73 ../src/terminal-encoding.c:86
2136#: ../src/terminal-encoding.c:106
2137msgid "Japanese"
2138msgstr "Japonés"
2139
2140#: ../src/terminal-encoding.c:74 ../src/terminal-encoding.c:87
2141#: ../src/terminal-encoding.c:109 ../src/terminal-encoding.c:129
2142msgid "Korean"
2143msgstr "Coreà"
2144
2145#: ../src/terminal-encoding.c:76 ../src/terminal-encoding.c:77
2146#: ../src/terminal-encoding.c:78
2147msgid "Chinese Simplified"
2148msgstr "Xinés simplificat"
2149
2150#: ../src/terminal-encoding.c:79
2151msgid "Georgian"
2152msgstr "Georgià"
2153
2154#: ../src/terminal-encoding.c:90 ../src/terminal-encoding.c:105
2155msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2156msgstr "Ciríl·lic/Ucraïnés"
2157
2158#: ../src/terminal-encoding.c:93
2159msgid "Croatian"
2160msgstr "Croat"
2161
2162#: ../src/terminal-encoding.c:95
2163msgid "Hindi"
2164msgstr "Hindi"
2165
2166#: ../src/terminal-encoding.c:96
2167msgid "Persian"
2168msgstr "Persa"
2169
2170#: ../src/terminal-encoding.c:98
2171msgid "Gujarati"
2172msgstr "Gujarati"
2173
2174#: ../src/terminal-encoding.c:99
2175msgid "Gurmukhi"
2176msgstr "Gurmukhi"
2177
2178#: ../src/terminal-encoding.c:101
2179msgid "Icelandic"
2180msgstr "Islandés"
2181
2182#: ../src/terminal-encoding.c:107 ../src/terminal-encoding.c:110
2183#: ../src/terminal-encoding.c:119
2184msgid "Vietnamese"
2185msgstr "Vietnamita"
2186
2187#: ../src/terminal-encoding.c:108
2188msgid "Thai"
2189msgstr "Tai"
2190
2191#: ../src/terminal-encoding.c:506 ../src/terminal-encoding.c:531
2192msgid "_Description"
2193msgstr "_Descripció"
2194
2195#: ../src/terminal-encoding.c:515 ../src/terminal-encoding.c:540
2196msgid "_Encoding"
2197msgstr "_Codificació"
2198
2199#: ../src/terminal-encoding.c:598
2200msgid "Current Locale"
2201msgstr "Configuració regional actual"
2202
2203#: ../src/terminal-options.c:176
2204#, c-format
2205msgid ""
2206"Option \"%s\" is no longer supported in this version of mate-terminal; you "
2207"might want to create a profile with the desired setting, and use the new '--"
2208"profile' option\n"
2209msgstr "L'opció «%s» ja no està implementada en aquesta versió del mate-terminal. "
2210"Podeu crear un perfil amb la configuració desitjada i utilitzar l'opció nova "
2211"«--profile»\n"
2212
2213#: ../src/terminal-options.c:209
2214#, c-format
2215msgid "Argument to \"%s\" is not a valid command: %s"
2216msgstr "L'argument per a «%s» no és una ordre vàlida: %s"
2217
2218#: ../src/terminal-options.c:348
2219msgid "Two roles given for one window"
2220msgstr "S'han atorgat dos rols a una mateixa finestra"
2221
2222#: ../src/terminal-options.c:369 ../src/terminal-options.c:402
2223#, c-format
2224msgid "\"%s\" option given twice for the same window\n"
2225msgstr "S'ha donat l'opció «%s» dues vegades per a la mateixa finestra\n"
2226
2227#: ../src/terminal-options.c:601
2228#, c-format
2229msgid "\"%s\" is not a valid zoom factor"
2230msgstr "«%s» no és un factor d'ampliació vàlid"
2231
2232#: ../src/terminal-options.c:608
2233#, c-format
2234msgid "Zoom factor \"%g\" is too small, using %g\n"
2235msgstr "El factor d'ampliació «%g» és massa xicotet, s'utilitzarà %g\n"
2236
2237#: ../src/terminal-options.c:616
2238#, c-format
2239msgid "Zoom factor \"%g\" is too large, using %g\n"
2240msgstr "El factor d'ampliació «%g» és massa gran, s'utilitzarà %g\n"
2241
2242#: ../src/terminal-options.c:651
2243#, c-format
2244msgid ""
2245"Option \"%s\" requires specifying the command to run on the rest of the "
2246"command line"
2247msgstr ""
2248"L'opció «%s» requereix especificar l'ordre que s'ha d'executar en la resta "
2249"de la línia d'ordres"
2250
2251#: ../src/terminal-options.c:813
2252msgid "Not a valid terminal config file."
2253msgstr "No és un fitxer de configuració del terminal vàlid."
2254
2255#: ../src/terminal-options.c:826
2256msgid "Incompatible terminal config file version."
2257msgstr "La versió del fitxer de configuració del terminal no és vàlida."
2258
2259#: ../src/terminal-options.c:954
2260msgid ""
2261"Do not register with the activation nameserver, do not re-use an active "
2262"terminal"
2263msgstr ""
2264"No registres al servidor de noms d'activació, no reutilitzes un terminal "
2265"actiu"
2266
2267#: ../src/terminal-options.c:963
2268msgid "Load a terminal configuration file"
2269msgstr "Carrega un fitxer de configuració del terminal"
2270
2271#: ../src/terminal-options.c:972
2272msgid "Save the terminal configuration to a file"
2273msgstr "Guarda la configuració del terminal en un fitxer"
2274
2275#: ../src/terminal-options.c:987
2276msgid "Open a new window containing a tab with the default profile"
2277msgstr "Obri una finestra nova amb una pestanya amb el perfil predeterminat"
2278
2279#: ../src/terminal-options.c:996
2280msgid "Open a new tab in the last-opened window with the default profile"
2281msgstr ""
2282"Obri una pestanya nova a l'última finestra oberta amb el perfil "
2283"predeterminat"
2284
2285#: ../src/terminal-options.c:1010
2286msgid "Turn on the menubar"
2287msgstr "Activa la barra de menú"
2288
2289#: ../src/terminal-options.c:1019
2290msgid "Turn off the menubar"
2291msgstr "Desactiva la barra de menú"
2292
2293#: ../src/terminal-options.c:1028
2294msgid "Maximize the window"
2295msgstr "Maximitza la finestra"
2296
2297#: ../src/terminal-options.c:1037
2298msgid "Full-screen the window"
2299msgstr "Mostra la finestra a pantalla completa"
2300
2301#: ../src/terminal-options.c:1046
2302msgid ""
2303"Set the window size; for example: 80x24, or 80x24+200+200 (COLSxROWS+X+Y)"
2304msgstr ""
2305"Establiu la mida de la finestra; per exemple 80x24 o 80x24+200+200 "
2306"(COLUMNESxFILES+X+Y)"
2307
2308#: ../src/terminal-options.c:1047
2309msgid "GEOMETRY"
2310msgstr "GEOMETRIA"
2311
2312#: ../src/terminal-options.c:1055
2313msgid "Set the window role"
2314msgstr "Estableix el rol de la finestra"
2315
2316#: ../src/terminal-options.c:1056
2317msgid "ROLE"
2318msgstr "ROL"
2319
2320#: ../src/terminal-options.c:1064
2321msgid "Set the last specified tab as the active one in its window"
2322msgstr ""
2323"Estableix l'última pestanya especificada com a l'activa en la seua finestra"
2324
2325#: ../src/terminal-options.c:1078
2326msgid "Execute the argument to this option inside the terminal"
2327msgstr "Executa l'argument d'aquesta opció dins del terminal"
2328
2329#: ../src/terminal-options.c:1087
2330msgid "Use the given profile instead of the default profile"
2331msgstr "Utilitza el perfil especificat en lloc del predeterminat"
2332
2333#: ../src/terminal-options.c:1088
2334msgid "PROFILE-NAME"
2335msgstr "NOM-DEL-PERFIL"
2336
2337#: ../src/terminal-options.c:1096
2338msgid "Set the terminal title"
2339msgstr "Estableix el títol del terminal"
2340
2341#: ../src/terminal-options.c:1097
2342msgid "TITLE"
2343msgstr "TÍTOL"
2344
2345#: ../src/terminal-options.c:1105
2346msgid "Set the working directory"
2347msgstr "Estableix el directori de treball"
2348
2349#: ../src/terminal-options.c:1106
2350msgid "DIRNAME"
2351msgstr "DIRECTORI"
2352
2353#: ../src/terminal-options.c:1114
2354msgid "Set the terminal's zoom factor (1.0 = normal size)"
2355msgstr "Estableix el factor d'ampliació del terminal (1.0 = mida normal)"
2356
2357#: ../src/terminal-options.c:1115
2358msgid "ZOOM"
2359msgstr "AMPLIACIÓ"
2360
2361#: ../src/terminal-options.c:1366 ../src/terminal-options.c:1369
2362msgid "MATE Terminal Emulator"
2363msgstr "Emulador de terminal del MATE"
2364
2365#: ../src/terminal-options.c:1370
2366msgid "Show MATE Terminal options"
2367msgstr "Mostra les opcions del terminal del MATE"
2368
2369#: ../src/terminal-options.c:1380
2370msgid ""
2371"Options to open new windows or terminal tabs; more than one of these may be "
2372"specified:"
2373msgstr ""
2374"Opcions per a obrir finestres o pestanyes de terminal noves. Se'n pot "
2375"especificar més d'una:"
2376
2377#: ../src/terminal-options.c:1381
2378msgid "Show terminal options"
2379msgstr "Mostra les opcions del terminal"
2380
2381#: ../src/terminal-options.c:1389
2382msgid ""
2383"Window options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
2384"the default for all windows:"
2385msgstr ""
2386"Opcions de la finestra. Si s'utilitzen abans del primer argument --window o "
2387"--tab, s'establiran de forma predeterminada a totes les finestres:"
2388
2389#: ../src/terminal-options.c:1390
2390msgid "Show per-window options"
2391msgstr "Mostra les opcions individuals per finestra"
2392
2393#: ../src/terminal-options.c:1398
2394msgid ""
2395"Terminal options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
2396"the default for all terminals:"
2397msgstr ""
2398"Opcions del terminal. Si s'utilitzen abans del primer argument --window o "
2399"--tab, s'establiran de forma predeterminada a tots els terminals:"
2400
2401#: ../src/terminal-options.c:1399
2402msgid "Show per-terminal options"
2403msgstr "Mostra les opcions individuals per terminal"
2404
2405#: ../src/terminal-profile.c:168
2406msgid "Unnamed"
2407msgstr "Sense nom"
2408
2409#: ../src/terminal-screen.c:1460
2410msgid "_Profile Preferences"
2411msgstr "_Preferències del perfil"
2412
2413#: ../src/terminal-screen.c:1461 ../src/terminal-screen.c:1837
2414msgid "_Relaunch"
2415msgstr "_Torna't a executar"
2416
2417#: ../src/terminal-screen.c:1464
2418msgid "There was an error creating the child process for this terminal"
2419msgstr "S'ha produït un error en crear el subprocés per aquest terminal"
2420
2421#: ../src/terminal-screen.c:1842
2422#, c-format
2423msgid "The child process exited normally with status %d."
2424msgstr "El subprocés ha eixit correctament amb l'estat %d."
2425
2426#: ../src/terminal-screen.c:1847
2427#, c-format
2428msgid "The child process was terminated by signal %d."
2429msgstr "S'ha finalitzat el subprocés amb el senyal %d."
2430
2431#: ../src/terminal-screen.c:1852
2432msgid "The child process was terminated."
2433msgstr "S'ha finalitzat el procés fill."
2434
2435#: ../src/terminal-tab-label.c:137
2436msgid "Close tab"
2437msgstr "Tanca la pestanya"
2438
2439#: ../src/terminal-tabs-menu.c:198
2440msgid "Switch to this tab"
2441msgstr "Canvia a aquesta pestanya"
2442
2443#: ../src/terminal-util.c:161
2444msgid "There was an error displaying help"
2445msgstr "S'ha produït un error en mostrar l'ajuda"
2446
2447#: ../src/terminal-util.c:233
2448#, c-format
2449msgid "Could not open the address “%s”"
2450msgstr "No s'ha pogut obrir l'adreça «%s»"
2451
2452#: ../src/terminal-util.c:341
2453msgid ""
2454"MATE Terminal is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2455"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2456"Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) "
2457"any later version."
2458msgstr ""
2459"El terminal del MATE és programari lliure; podeu distribuir-lo i/o "
2460"modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General GNU tal com ha "
2461"estat publicada per la Free Software Foundation; ja siga la versió 3 de la "
2462"llicència, o bé (si ho preferiu) qualsevol versió posterior."
2463
2464#: ../src/terminal-util.c:345
2465msgid ""
2466"MATE Terminal is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT"
2467" ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2468"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
2469"more details."
2470msgstr ""
2471"El terminal del MATE es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però "
2472"SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita de COMERCIABILITAT o "
2473"ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegeu la Llicència Pública General GNU "
2474"per obtindre'n més detalls."
2475
2476#: ../src/terminal-util.c:349
2477msgid ""
2478"You should have received a copy of the GNU General Public License along with"
2479" MATE Terminal; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2480"Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA"
2481msgstr ""
2482"Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU "
2483"juntament amb el terminal del MATE; en cas contrari, escriviu a la Free "
2484"Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 "
2485"USA"
2486
2487#. Translators: This is the label of a menu item to choose a profile.
2488#. * _%d is used as the accelerator (with d between 1 and 9), and
2489#. * the %s is the name of the terminal profile.
2490#: ../src/terminal-window.c:476
2491#, c-format
2492msgid "_%d. %s"
2493msgstr "_%d. %s"
2494
2495#. Translators: This is the label of a menu item to choose a profile.
2496#. * _%c is used as the accelerator (it will be a character between A and Z),
2497#. * and the %s is the name of the terminal profile.
2498#: ../src/terminal-window.c:482
2499#, c-format
2500msgid "_%c. %s"
2501msgstr "_%c. %s"
2502
2503#. Toplevel
2504#: ../src/terminal-window.c:1668
2505msgid "_File"
2506msgstr "_Fitxer"
2507
2508#: ../src/terminal-window.c:1669 ../src/terminal-window.c:1682
2509#: ../src/terminal-window.c:1923
2510msgid "Open _Terminal"
2511msgstr "Obri un _terminal"
2512
2513#: ../src/terminal-window.c:1670 ../src/terminal-window.c:1687
2514#: ../src/terminal-window.c:1928
2515msgid "Open Ta_b"
2516msgstr "Obri una _pestanya"
2517
2518#: ../src/terminal-window.c:1671
2519msgid "_Edit"
2520msgstr "_Edita"
2521
2522#: ../src/terminal-window.c:1672
2523msgid "_View"
2524msgstr "_Visualitza"
2525
2526#: ../src/terminal-window.c:1673
2527msgid "_Search"
2528msgstr "_Busca"
2529
2530#: ../src/terminal-window.c:1674
2531msgid "_Terminal"
2532msgstr "_Terminal"
2533
2534#: ../src/terminal-window.c:1675
2535msgid "Ta_bs"
2536msgstr "_Pestanyes"
2537
2538#: ../src/terminal-window.c:1676
2539msgid "_Help"
2540msgstr "A_juda"
2541
2542#: ../src/terminal-window.c:1692
2543msgid "New _Profile…"
2544msgstr "_Perfil nou…"
2545
2546#: ../src/terminal-window.c:1697
2547msgid "_Save Contents"
2548msgstr "Gu_arda el contingut"
2549
2550#: ../src/terminal-window.c:1702 ../src/terminal-window.c:1938
2551msgid "C_lose Tab"
2552msgstr "Tanca la p_estanya"
2553
2554#: ../src/terminal-window.c:1707
2555msgid "_Close Window"
2556msgstr "Tanca la _finestra"
2557
2558#: ../src/terminal-window.c:1724 ../src/terminal-window.c:1918
2559msgid "Paste _Filenames"
2560msgstr "Apega els _noms de fitxers"
2561
2562#: ../src/terminal-window.c:1734
2563msgid "P_rofiles…"
2564msgstr "P_erfils…"
2565
2566#: ../src/terminal-window.c:1739
2567msgid "_Keyboard Shortcuts…"
2568msgstr "_Tecles de dreceres de teclat…"
2569
2570#: ../src/terminal-window.c:1744
2571msgid "Pr_ofile Preferences"
2572msgstr "_Preferències del perfil"
2573
2574#: ../src/terminal-window.c:1768
2575msgid "_Find..."
2576msgstr "_Busca..."
2577
2578#: ../src/terminal-window.c:1773
2579msgid "Find Ne_xt"
2580msgstr "Busca el _següent"
2581
2582#: ../src/terminal-window.c:1778
2583msgid "Find Pre_vious"
2584msgstr "Busca l'_anterior"
2585
2586#: ../src/terminal-window.c:1783
2587msgid "_Clear Highlight"
2588msgstr "_Neteja el ressaltat"
2589
2590#: ../src/terminal-window.c:1789
2591msgid "Go to _Line..."
2592msgstr "Vés a la _línia..."
2593
2594#: ../src/terminal-window.c:1794
2595msgid "_Incremental Search..."
2596msgstr "_Cerca incremental..."
2597
2598#. Terminal menu
2599#: ../src/terminal-window.c:1801
2600msgid "Change _Profile"
2601msgstr "Canvia de _perfil"
2602
2603#: ../src/terminal-window.c:1803
2604msgid "_Previous Profile"
2605msgstr "_Perfil anterior"
2606
2607#: ../src/terminal-window.c:1808
2608msgid "_Next Profile"
2609msgstr "Perfil següe_nt"
2610
2611#: ../src/terminal-window.c:1813
2612msgid "_Set Title…"
2613msgstr "_Estableix el títol…"
2614
2615#: ../src/terminal-window.c:1817
2616msgid "Set _Character Encoding"
2617msgstr "Estableix la _codificació dels caràcters"
2618
2619#: ../src/terminal-window.c:1819
2620msgid "_Reset"
2621msgstr "_Reinicialitza"
2622
2623#: ../src/terminal-window.c:1824
2624msgid "Reset and C_lear"
2625msgstr "Reinicialitza i _neteja"
2626
2627#: ../src/terminal-window.c:1831
2628msgid "_Add or Remove…"
2629msgstr "_Afig o suprimeix…"
2630
2631#: ../src/terminal-window.c:1838
2632msgid "_Previous Tab"
2633msgstr "Pestanya _anterior"
2634
2635#: ../src/terminal-window.c:1843
2636msgid "_Next Tab"
2637msgstr "Pestanya _següent"
2638
2639#: ../src/terminal-window.c:1848
2640msgid "Move Tab _Left"
2641msgstr "Mou la pestanya a l'_esquerra"
2642
2643#: ../src/terminal-window.c:1853
2644msgid "Move Tab _Right"
2645msgstr "Mou la pestanya a la _dreta"
2646
2647#: ../src/terminal-window.c:1858
2648msgid "_Detach tab"
2649msgstr "_Separa la pestanya"
2650
2651#: ../src/terminal-window.c:1865
2652msgid "_Contents"
2653msgstr "_Continguts"
2654
2655#: ../src/terminal-window.c:1870
2656msgid "_About"
2657msgstr "_Quant a"
2658
2659#: ../src/terminal-window.c:1877
2660msgid "_Send Mail To…"
2661msgstr "En_via un correu a…"
2662
2663#: ../src/terminal-window.c:1882
2664msgid "_Copy E-mail Address"
2665msgstr "_Copia l'adreça de correu"
2666
2667#: ../src/terminal-window.c:1887
2668msgid "C_all To…"
2669msgstr "Telefon_a a…"
2670
2671#: ../src/terminal-window.c:1892
2672msgid "_Copy Call Address"
2673msgstr "_Copia l'adreça de telefonada"
2674
2675#: ../src/terminal-window.c:1897
2676msgid "_Open Link"
2677msgstr "_Obri l'enllaç"
2678
2679#: ../src/terminal-window.c:1902
2680msgid "_Copy Link Address"
2681msgstr "_Copia l'adreça de l'enllaç"
2682
2683#: ../src/terminal-window.c:1906
2684msgid "P_rofiles"
2685msgstr "Pe_rfils"
2686
2687#: ../src/terminal-window.c:1933 ../src/terminal-window.c:3134
2688msgid "C_lose Window"
2689msgstr "Tanca la _finestra"
2690
2691#: ../src/terminal-window.c:1943
2692msgid "L_eave Full Screen"
2693msgstr "I_x de la pantalla completa"
2694
2695#: ../src/terminal-window.c:1947
2696msgid "_Input Methods"
2697msgstr "Mètodes d'_entrada"
2698
2699#: ../src/terminal-window.c:1954
2700msgid "Show _Menubar"
2701msgstr "Mostra la _barra del menú"
2702
2703#: ../src/terminal-window.c:1960
2704msgid "_Full Screen"
2705msgstr "_Pantalla completa"
2706
2707#: ../src/terminal-window.c:3121
2708msgid "Close this window?"
2709msgstr "Voleu tancar aquesta finestra?"
2710
2711#: ../src/terminal-window.c:3121
2712msgid "Close this terminal?"
2713msgstr "Voleu tancar aquest terminal?"
2714
2715#: ../src/terminal-window.c:3125
2716msgid ""
2717"There are still processes running in some terminals in this window. Closing "
2718"the window will kill all of them."
2719msgstr ""
2720"Encara s'estan executant processos en alguns terminals d'aquesta finestra. "
2721"Si la tanqueu es mataran tots."
2722
2723#: ../src/terminal-window.c:3129
2724msgid ""
2725"There is still a process running in this terminal. Closing the terminal will"
2726" kill it."
2727msgstr ""
2728"Encara s'està executant un procés en aquest terminal. Si el tanqueu es "
2729"matarà aquest procés."
2730
2731#: ../src/terminal-window.c:3134
2732msgid "C_lose Terminal"
2733msgstr "_Tanca el terminal"
2734
2735#: ../src/terminal-window.c:3200
2736msgid "Could not save contents"
2737msgstr "No s'ha pogut guardar el contingut"
2738
2739#: ../src/terminal-window.c:3224
2740msgid "Save as..."
2741msgstr "Anomena i guarda..."
2742
2743#: ../src/terminal-window.c:3743
2744msgid "_Title:"
2745msgstr "Tít_ol:"
2746
2747#: ../src/terminal-window.c:3938
2748msgid "Contributors:"
2749msgstr "Col·laboradors:"
2750
2751#: ../src/terminal-window.c:3957
2752msgid "A terminal emulator for the MATE desktop"
2753msgstr "Un emulador de terminal per a l'escriptori MATE"
2754
2755#: ../src/terminal-window.c:3964
2756msgid "translator-credits"
2757msgstr ""
2758"Nada Nada <qk269@hotmail.com>\n"
2759"Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
2760"Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>\n"
2761"Joan Duran <jodufi@gmail.com>\n"
2762"Equip LliureX: Pilar Embid <embid_mar@gva.es>"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.