source: lliurex-gdrive/trunk/fuentes/lliurex-po/lliurex-gdrive-gui/ca_ES@valencia.po @ 5803

Last change on this file since 5803 was 5803, checked in by jrpelegrina, 2 years ago

Checkedblank in mountpoint

File size: 9.5 KB
Line 
1# Spanish translations for PACKAGE package
2# Traducciones al español para el paquete PACKAGE.
3# Copyright (C) 2017 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
4# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
5# lliurex <lliurex@gva.es>, 2017.
6# Jose A. Murcia <joamruan@gmail.com>, 2017.
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: \n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2017-09-13 10:11+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2017-09-13 10:17+0200\n"
13"Last-Translator: Jose A. Murcia <joamruan@gmail.com>\n"
14"Language-Team: LliureX\n"
15"Language: es\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
21
22#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:179
23msgid "Cancel"
24msgstr "Cancel·la"
25
26#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:197
27msgid "Create new profile"
28msgstr "Crea un nou perfil"
29
30#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:203
31#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:480
32msgid "Edit profile"
33msgstr "Edita el perfil"
34
35#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:217
36#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:283
37msgid "Close"
38msgstr "Tanca"
39
40#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:225
41#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:387
42msgid "Checking connection to google..."
43msgstr "S'està comprovant la connexió a Google..."
44
45#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:272
46msgid "Do you want delete the profile?"
47msgstr "Voleu esborrar el perfil?"
48
49#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:290
50#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:334
51#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:572
52#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:339
53msgid "Applying changes..."
54msgstr "S'estan aplicant els canvis..."
55
56#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:472
57msgid "Delete profile"
58msgstr "Esborra el perfil"
59
60#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:523
61#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:438
62msgid "Without connection. Clicked to update"
63msgstr "No hi ha connexió. Feu clic per a actualitzar"
64
65#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:528
66#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:443
67msgid "Mounted. Clicked to dismount now"
68msgstr "Muntat. Feu clic per a desmuntar ara."
69
70#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:532
71#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:448
72msgid "Dismounted. Clicked to mount now"
73msgstr "Desmuntat. Feu clic per a muntar ara."
74
75#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:564
76msgid "Connecting with google to get account access..."
77msgstr "S'està connectant amb Google per a accedir al compte..."
78
79#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:657
80msgid "Creating profile... "
81msgstr "S'està creant el perfil..."
82
83#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:666
84msgid "Profile created successfully"
85msgstr "El perfil s'ha creat correctament"
86
87#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:694
88#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:360
89msgid "Changes applied successfully"
90msgstr "Els canvis s'han aplicat correctament"
91
92#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:697
93msgid "Error: Unable to create mount point"
94msgstr "Error: No s'ha pogut crear el punt de muntatge"
95
96#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:700
97msgid "Error: unable to mount mount point"
98msgstr "Error: No s'ha pogut muntar el punt de muntatge"
99
100#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:703
101msgid "Error: Mount point is not owned by user"
102msgstr "Error: El punt de muntatge no és propietat de l'usuari"
103
104#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:706
105msgid "Error: No mount point indicated"
106msgstr "Error: No s'ha especificat un punt de muntatge"
107
108#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:709
109msgid "Error: Profile is not authorized to Google Drive"
110msgstr "Error: El perfil no té autorització a Google Drive"
111
112#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:712
113msgid "Error: Unknow profile"
114msgstr "Error: perfil desconegut"
115
116#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:715
117msgid "Error: Unable to dismount mount point"
118msgstr "Error: No s'ha pogut desmuntar el punt de muntatge"
119
120#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:718
121#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:348
122msgid "Error: Unable to connect with google"
123msgstr "Error: No s'ha pogut connectar amb Google"
124
125#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:721
126#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:358
127msgid "Status updated. Now you can change it"
128msgstr "S'ha actualitzat l'estat. Ara podeu canviar-lo"
129
130#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:724
131msgid "You must indicate a profile"
132msgstr "Cal que indiqueu un perfil"
133
134#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:727
135msgid "Profile can not contain blanks"
136msgstr "El perfil no pot contindre espais en blanc"
137
138#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:730
139msgid "Profile already exists"
140msgstr "El perfil ja existeix"
141
142#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:733
143msgid "Mount point already used by another profile"
144msgstr "El punt de muntatge ja s'està utilitzant per un altre perfil"
145
146#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:736
147msgid "The mount point must be an empty folder"
148msgstr "El punt de muntatge ha de ser una carpeta buida"
149
150#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:739
151msgid "Mount point is not owned by user"
152msgstr "El punt de muntatge no és propietat de l'usuari"
153
154#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:742
155msgid "Path of mount point can not contain blanks"
156msgstr "La ubicació del punt de muntatge no pot contindre espais en blanc"
157
158#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/ProfileBox.py:757
159msgid "Error getting authorization"
160msgstr "S'ha produït un error mentre s'obtenia autorització"
161
162#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/LliurexGdrive.py:49
163msgid "Lliurex GDrive is now running."
164msgstr "LliureX GDrive s'està executant."
165
166#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/rsrc/lliurex-gdrive.ui:102
167msgid "Show indicator in menu bar at login:"
168msgstr "Mostra l'indicador a la barra de menú en l'inici de sessió:"
169
170#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/rsrc/lliurex-gdrive.ui:187
171msgid "Profile:"
172msgstr "Perfil:"
173
174#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/rsrc/lliurex-gdrive.ui:202
175msgid "E-mail:"
176msgstr "Correu electrònic:"
177
178#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/rsrc/lliurex-gdrive.ui:217
179msgid "Mount point:"
180msgstr "Punt de muntatge:"
181
182#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/rsrc/lliurex-gdrive.ui:232
183msgid "Mount at login:"
184msgstr "S'ha de muntar en l'inici de sessió:"
185
186#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/rsrc/lliurex-gdrive.ui:409
187msgid "SYNC PROFILES"
188msgstr "SINC PERFILS"
189
190#: ../lliurex-gdrive-gui.install/usr/share/lliurex-gdrive/rsrc/lliurex-gdrive.ui:479
191msgid "Add profile"
192msgstr "Afig perfil"
193
194#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:225
195msgid "Open folder"
196msgstr "Obri la carpeta"
197
198#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:234
199msgid "Update cache"
200msgstr "Actualitza la memòria cau"
201
202#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:236
203msgid "Click if do not see all the files in the Google Drive account"
204msgstr ""
205"Polseu ací si no es mostren tots els fitxers del compte sincronitzat del "
206"Google Drive"
207
208#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:266
209msgid "Open Lliurex GDrive"
210msgstr "Obri el LliureX GDrive"
211
212#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:352
213msgid "dismount"
214msgstr "desmunta"
215
216#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:354
217msgid "mount"
218msgstr "munta"
219
220#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:355
221msgid "Error: Unable to "
222msgstr "Error: No s'ha pogut "
223
224#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:411
225msgid "Cache updated successfully"
226msgstr "Memòria cau actualitzada correctament"
227
228#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:414
229msgid "An error occurred updating the cache. Try again"
230msgstr "S'ha produït un error actualitzant la memòria cau. Intente-ho novament"
231
232#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:439
233#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:449
234msgid "Used: not available"
235msgstr "En ús: no disponible"
236
237#: ../lliurex-gdrive-indicator.install/usr/bin/lliurexGdriveIndicator:444
238#, python-format
239msgid "Used: %s of %s"
240msgstr "Ús: %s de %s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.