source: lliurex-guard/trunk/fuentes/admin-center-lliurex-guard.install/lliurex-guard/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json @ 3012

Last change on this file since 3012 was 3012, checked in by joamuran, 4 years ago

fixed styles

File size: 5.5 KB
Line 
1{
2  "messages" : {
3    "" : {
4      "domain" : "adminCenterSquid",
5      "lang"   : "ca_ES@valencia",
6      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
7    },
8    "Welcome to lliurex guard" : ["Benvingut al LliureX Guard"],
9    "lliurex_guard_description": ["Amb el LliureX Guard podeu restringir o permetre l'accés a determinats llocs web."],
10    "LliurexGuard Start!" : ["Iniciant el lliurex guard!"],
11    "Shoing lliurex-guard_Content-filter": ["Mostrant el lliurex-guard_Content-filter"],
12    "Content Filter" : ["Filtre de continguts"],
13    "Set Default Policy" : ["Estableix la política per defecte"],
14    "Edit Blacklist" : ["Edita la llista negra"],
15    "Edit Whitelist" : ["Edita la llita blanca"],
16    "Set Default Policy.desc" : ["Establiu una política per defecte restrictiva o permissiva"],
17    "Edit Blacklist.desc" : ["Establiu les llistes de dominis prohibits per a una política permissiva"],
18    "Edit Whitelist.desc" : ["Establiu la llista de dominis permessos per a una política restrictiva"],
19    "llx.guard.Service.Status":["Estat del LliureX Guard"],
20    "llx.guard.status":["Estat del servei"],
21    "llx-guard-policy":["Política per defecte"],
22    "llx-guard.policy":["Establiu la política del LliureX Guard"],
23    "llx-guard.default":["Política per defecte"],
24    "llx-guard-running":["En funcionament"],
25    "llx-guard-not-running":["Desactivat"],
26    "llx-guard.policy.permissive":["Política permissiva"],
27    "llx-guard.policy.restrictive":["Política restrictiva"],
28    "llx-guard.policy.default.description":["Accepta tots els dominis definits a la Llista Blanca, i restringeix l'accés a tots els dominis definits a la Llista Negra."],
29    "llx-guard.policy.permissive.description":["Permet l'accés a qualsevol domini, a excepció d'aquells especificats en la Llista Negra."],
30    "llx-guard.policy.restrictive.description":["Restringeix l'accés a qualsevol domini, a excepció d'aquells especificats a la Llista Blanca."],
31    "llx-guard.apply.policy":["Aplica"],
32    "llx-guard.set.policy":["Establix la política de LluireX Guard"],
33    "llx-guard.set.white.list":["Configura la Llista Blanca"],
34    "llx-guard.set.black.list":["Configura la Llista Negra"],
35    "llx-guard.Default.Domains":["Dominis predefinits"],
36    "llx-guard.default.domains.desc.whitelist":["A continuació es mostren aquells dominis que seran accessibles quan s'estebleix una política restrictiva."],
37    "llx-guard.default.domains.desc.blacklist":["A continuació es mostren una sèrie de llistes de dominis organitzats per temàtiques, que podeu incloure a la vostra llista negra."],
38    "llx-guard.Suspected pages":["Pàgines sospitoses"],
39    "llx-guard.Pages under suspect to be non appropiated":["Pàgines davall la sospita de no ser apropiades"],
40    "llx-guard.Games pages":["Jocs"],
41    "llx-guard.Online games.":["Jocs en línia"],
42    "llx-guard.Redirections":["Redireccions"],
43    "llx-guard.Web pages that redirect other sites":["Pàgines web que redirigeixen a altres llocs"],
44    "llx-guard.Violent pages":["Violència"],
45    "llx-guard.Web pages with explicit violence":["Pàgines amb contingut explícit violent"],
46    "llx-guard.Video online":["Vídeos"],
47    "llx-guard.Web pages with video streaming, such as Youtube, Vimeo...":["Pàgines que ofereixen reproducció de vídeo, com Youtube o Vimeo..."],
48    "llx-guard.Drug sites":["Drogues"],
49    "llx-guard.Web pages related to drug consumption":["Pàgines web relacionades amb el consum de drogues"],
50    "llx-guard.Adults sites":["Adults"],
51    "llx-guard.Web pages with adult content.":["Pàgines amb continguts per a adults"],
52    "llx-guard.Proxies":["Proxies"],
53    "llx-guard.Pages that contains proxies to access forbidden sites.":["Pàgines que contenen proxies per accedir a llocs prohibits"],
54    "llx-guard.Spyware Distribution":["Spyware"],
55    "llx-guard.Pages that distribute spyware and other malware":["Pàgines que distribueixen spyware i altre programari maliciós"],
56    "llx-guard.Non legal software":["Programari il·legal"],
57    "llx-guard.Sites to get non legal software":["Llocs web per a la descàrrega de programari il·legal"],
58    "llx-guard.Hacking List":["Hacking"],
59    "llx-guard.Sites related with hacking":["Llocs relacionats amb el hacking"],
60    "llx-guard.Custom List":["Llista Personalitzada"],
61    "Custom List":["Llista Personalitzada"],
62    "llx-guard.Customize your own black list with other domains":["Personalitza la llista negra amb altres dominis"],
63    "llx-guard.customize.list":["Pesonalitza la llista"],
64    "customize.list":["Pesonalitza la llista"],
65    "Classroom Domain":["Domini de l'aula"],
66    "Allow access to classroom services such as JClic, local Moodle...":["Permet l'accés als serveis de l'aula, tals com el Jclic, el Moodle local, etc."],
67    "Customize your own white list with other domains":["Personalitza la llista blanca amb altres dominis"],
68    "llx-guard.Edit.Blacklist":["Edita la llista negra"],
69    "llx-guard.Close":["Tanca"],
70    "llx-guard.Save.changes":["Guarda"],
71    "llx-guard.Edit.Whitelist":["Edita la llista blanca"],
72    "llx-guard.File Saved":["El fitxer s'ha guardat correctament"],
73    "llx-guard.N4d.Error.Connection":["No s'ha pogut connectar amb el servidor. Reviseu l'adreça o l'estat d'aquest."],
74    "llx-guard.Username.Pass.Wrong":["L'usuari o la contrassenya són incorrectes"],
75    "llx-guard.config.applied.ok":["La configuració s'ha aplicat correctament i s'ha reiniciat el servei de filtre de continguts."],
76    "llx-guard.config.applied.error":["S'ha produit un error en aplicar la configuració"],
77    "llx-guard.cancel.policy":["Restaura la llista"]
78  }
79}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.