source: lliurex-hotpotatoes-data/trunk/fuentes/data/usr/share/hotpotatoes/config/valencian.cfg @ 200

Last change on this file since 200 was 200, checked in by jrpelegrina, 5 years ago

First release to xenial

File size: 7.2 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
2<hotpot-config-file>
3  <jmatch>
4    <separate-javascript-file>0</separate-javascript-file>
5    <shuffle-questions>0</shuffle-questions>
6    <questions-to-show>1</questions-to-show>
7    <show-limited-questions>0</show-limited-questions>
8    <guess-incorrect>Ho sentim! Torna a provar.</guess-incorrect>
9    <guess-correct>Correcte! Enhorabona!</guess-correct>
10    <send-email>0</send-email>
11    <top-frame-units>%</top-frame-units>
12    <top-frame-size>25</top-frame-size>
13    <delete-caption>Esborra</delete-caption>
14    <next-caption>Seg&amp;#x00FC;ent</next-caption>
15    <instructions>Arrosega els elements de la columna de la dreta cap a l'esquerra, o b&amp;#x00E9; tria l'element correcte de la llista desplegable.</instructions>
16    <exercise-subtitle>Exercici d'associaci&amp;#x00F3;</exercise-subtitle>
17  </jmatch>
18  <jmix>
19    <send-email>0</send-email>
20    <top-frame-units>%</top-frame-units>
21    <top-frame-size>25</top-frame-size>
22    <separate-javascript-file>0</separate-javascript-file>
23    <capitalize-first-letter>0</capitalize-first-letter>
24    <include-restart>1</include-restart>
25    <include-undo>1</include-undo>
26    <include-hint>1</include-hint>
27    <remaining-words>Elements pendents:</remaining-words>
28    <also-correct>Estes paraules s&amp;#x00F3;n tamb&amp;#x00E9; correctes:</also-correct>
29    <next-correct-part>Esta &amp;#x00E9;s la seg&amp;#x00FC;ent part correcta de la resposta:</next-correct-part>
30    <this-much-correct>Esta &amp;#x00E9;s la part correcta de la teua resposta:</this-much-correct>
31    <click-to-add>Fes clic per a afegir un element a la frase:</click-to-add>
32    <guess-incorrect>Ho sentim! Prova una altra vegada</guess-incorrect>
33    <guess-correct>Correcte! Molt b&amp;#x00E9;!</guess-correct>
34    <instructions>Empra les funcions per a ordenar el text, b&amp;#x00E9; siga fent clic al damunt o b&amp;#x00E9; arrossegant i deixant anar.</instructions>
35    <exercise-subtitle>Exercici de textos desordenats.</exercise-subtitle>
36  </jmix>
37  <jcross>
38    <next-correct-letter>Seg&amp;#x00FC;ent part correcta:</next-correct-letter>
39    <guess-incorrect>Ho sentim! T'has equivocat.</guess-incorrect>
40    <guess-correct>Molt b&amp;#x00E9;!</guess-correct>
41    <clues-down>Definicions verticals:</clues-down>
42    <clues-across>Definicions horitzontals:</clues-across>
43    <send-email>0</send-email>
44    <separate-javascript-file>0</separate-javascript-file>
45    <include-hint>1</include-hint>
46    <enter-caption>Afegix la resposta</enter-caption>
47    <include-clue-list>0</include-clue-list>
48    <include-keypad>0</include-keypad>
49    <instructions>Has de completar la graella. En fer clic en el n&amp;#x00FA;mero dins la graella podr&amp;#x00E0;s veure la definici&amp;#x00F3; corresponent. Fes clic en el bot&amp;#x00F3; "Comprova" en acabar l'exercici. Pots emprar el bot&amp;#x00F3; "Pista" per a obtindre una lletra de la paraula, per&amp;#x00F2; perdr&amp;#x00E0;s punts.</instructions>
50    <exercise-subtitle>Mots encreuats</exercise-subtitle>
51  </jcross>
52  <jquiz>
53    <include-keypad>0</include-keypad>
54    <case-sensitive>0</case-sensitive>
55    <separate-javascript-file>0</separate-javascript-file>
56    <short-answer-tries-on-hybrid-q>2</short-answer-tries-on-hybrid-q>
57    <questions-to-show>1</questions-to-show>
58    <show-limited-questions>0</show-limited-questions>
59    <shuffle-answers>0</shuffle-answers>
60    <shuffle-questions>0</shuffle-questions>
61    <continuous-scoring>1</continuous-scoring>
62    <show-correct-first-time>0</show-correct-first-time>
63    <include-show-answer>1</include-show-answer>
64    <include-hint>1</include-hint>
65    <show-answer-caption>Mostra la resposta</show-answer-caption>
66    <send-email>0</send-email>
67    <correct-answers>Respostes correctes: </correct-answers>
68    <next-correct-letter>Seg&amp;#x00FC;ent lletra correcta en la resposta: </next-correct-letter>
69    <enter-a-guess>Per favor, escriu la resposta.</enter-a-guess>
70    <partly-incorrect>La teua resposta &amp;#x00E9;s parcialment incorrecta</partly-incorrect>
71    <guess-incorrect>Ho sentim! Torna a intentar-ho.</guess-incorrect>
72    <guess-correct>Correcte!</guess-correct>
73    <instructions>Fes clic en la resposta correcta, agafa'n una de la llista, o escriu-la, segons corresponga.</instructions>
74    <exercise-subtitle>Q&amp;#x00FC;estionari de m&amp;#x00FA;ltiples opcions o de respostes curtes.</exercise-subtitle>
75  </jquiz>
76  <global>
77    <restart-caption>Reinicia</restart-caption>
78    <undo-caption>Desf&amp;#x00E9;s</undo-caption>
79    <show-also-correct>1</show-also-correct>
80    <correct-first-time>Preguntes ben contestades a la primera:</correct-first-time>
81    <incorrect-indicator>:-(</incorrect-indicator>
82    <correct-indicator>:-)</correct-indicator>
83    <show-one-by-one-caption>Mostra les preguntes una a una</show-one-by-one-caption>
84    <show-all-questions-caption>Mostra totes les preguntes</show-all-questions-caption>
85    <last-q-caption>&amp;#x003C;&amp;#x003C;</last-q-caption>
86    <next-q-caption>&amp;#x003E;&amp;#x003E;</next-q-caption>
87    <keypad-characters/>
88    <times-up>El temps s'ha acabat!</times-up>
89    <name-please>Escriu el teu nom:</name-please>
90    <email/>
91    <formmail-url/>
92    <nav-bar-color>#999999</nav-bar-color>
93    <vlink-color>#0000ff</vlink-color>
94    <link-color>#0000cc</link-color>
95    <text-color>#000000</text-color>
96    <ex-bg-color>#dddddd</ex-bg-color>
97    <title-color>#000000</title-color>
98    <page-bg-color>#ffffff</page-bg-color>
99    <font-face>Geneva,Arial</font-face>
100    <contents-url/>
101    <include-back>1</include-back>
102    <include-contents>1</include-contents>
103    <include-next-ex>1</include-next-ex>
104    <contents-caption>&amp;#x00CD;ndex</contents-caption>
105    <back-caption>&amp;#x003C;&amp;#x003C;</back-caption>
106    <next-ex-caption>&amp;#x003E;&amp;#x003E;</next-ex-caption>
107    <process-for-rtl>0</process-for-rtl>
108    <clue-caption>[?]</clue-caption>
109    <ok-caption>D'acord</ok-caption>
110    <check-caption>Comprova la resposta</check-caption>
111    <hint-caption>Pista</hint-caption>
112    <your-score-is>La teua puntuaci&amp;#x00F3; &amp;#x00E9;s:</your-score-is>
113  </global>
114  <jcloze>
115    <send-email>0</send-email>
116    <separate-javascript-file>0</separate-javascript-file>
117    <next-ex-url>nextpage.htm</next-ex-url>
118    <minimum-gap-size>6</minimum-gap-size>
119    <next-correct-letter>La seg&amp;#x00FC;ent lletra correcta s'ha afegit a la resposta</next-correct-letter>
120    <include-clues>1</include-clues>
121    <include-word-list>0</include-word-list>
122    <include-keypad>0</include-keypad>
123    <case-sensitive>0</case-sensitive>
124    <include-hint>1</include-hint>
125    <guesses-incorrect>Algunes de les teues respostes s&amp;#x00F3;n incorrectes. Estes s'han eliminat perqu&amp;#x00E8; ho tornes a intentar.</guesses-incorrect>
126    <guesses-correct>Correcte! Molt b&amp;#x00E9;!</guesses-correct>
127    <instructions>Ompli tots els forats, despr&amp;#x00E9;s fes clic en "Comprova" per a comprovar les teues respostes. Empra el bot&amp;#x00F3; "Pista" per a visualitzar la seg&amp;#x00FC;ent lletra de la paraula. Tamb&amp;#x00E9; pots polsar el bot&amp;#x00F3; "?" per a aconseguir ajuda. Si demanes ajuda o pistes perdr&amp;#x00E0;s punts. V&amp;#x00E9;s alerta!</instructions>
128    <exercise-subtitle>Exercici d'omplir forats</exercise-subtitle>
129  </jcloze>
130  <version>6</version>
131</hotpot-config-file>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.