source: lliurex-mate-welcome/trunk/fuentes/data/po/features/lt_LT.po @ 3621

Last change on this file since 3621 was 3621, checked in by alviboi, 3 years ago

Upload ubuntu-mate-welcome package

File size: 17.7 KB
Line 
1#
2# Translators:
3# Moo, 2016
4msgid ""
5msgstr ""
6"Project-Id-Version: Ubuntu MATE Welcome\n"
7"POT-Creation-Date: 2016-02-27 12:48+0100\n"
8"PO-Revision-Date: 2016-04-10 21:03+0000\n"
9"Last-Translator: Moo\n"
10"Language-Team: Lithuanian (Lithuania) (http://www.transifex.com/ubuntu-mate/ubuntu-mate-welcome/language/lt_LT/)\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14"Language: lt_LT\n"
15"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
16"Report-Msgid-Bugs-To : you@example.com\n"
17
18#: features.html:17
19msgid "Features"
20msgstr "Ypatybės"
21
22#: features.html:25
23msgid "Modern and Full-Featured"
24msgstr "Šiuolaikinė ir visiškai parengta"
25
26#: features.html:26
27msgid ""
28"Ubuntu MATE is a modern computer operating system, with an attractive and "
29"easy to understand user interface. Its update manager keeps not only the "
30"operating system itself, but all of its installed applications updated to "
31"the current release. The operating system is more secure, and better "
32"supported than operating systems that come pre-installed on most home "
33"computer hardware today."
34msgstr "Ubuntu MATE yra šiuolaikinė kompiuterinė operacinė sistema su patrauklia ir lengvai suprantama naudotojo sąsaja. Jos atnaujinimų tvarkytuvė palaiko atnaujintą ne tik operacinę sistemą, bet visas jos įdiegtas programas. Operacinė sistema yra saugesnė ir geriau palaikoma nei daugelis, šiuo metu į namų naudotojų kompiuterius iš anksto įdiegtų operacinių sistemų."
35
36#: features.html:36
37msgid "Pre-Configured Yet Flexible"
38msgstr "Iš anksto sukonfigūruota, bet lanksti"
39
40#: features.html:42
41msgid ""
42"Using Ubuntu MATE provides you with the freedom to run a complete, full-"
43"featured operating system, pre-configured with most, if not all, of the "
44"applications you will need for your daily computing - or to change anything "
45"about the way it looks, the way it works, or the applications it runs to "
46"suit your taste."
47msgstr "Naudojimasis Ubuntu MATE pateikia jums laisvę vykdyti pilną, visiškai parengtą operacinę sistemą su iš anksto sukonfigūruotomis daugeliu, jei ne visomis, jums kasdieniam naudojimui reikalingomis programomis - arba laisvę pagal savo poreikius keisti bet ką: išvaizdą, veikseną ar vykdomas programas."
48
49#: features.html:51
50msgid "Built-In Security"
51msgstr "Įtaisytas saugumas"
52
53#: features.html:57
54msgid ""
55"Ubuntu MATE is designed with security in mind. Unlike operating systems that"
56" update only once a month, Ubuntu MATE receives updates continuously. The "
57"updates include security patches for Ubuntu MATE and all of its components. "
58"Security updates for all of its installed applications are also provided on "
59"the same schedule. This ensures that you have the latest protection for all "
60"of your computer's software -- as soon as it's available!"
61msgstr "Ubuntu MATE buvo sukurta galvojant apie saugumą. Kitaip nei kitos operacinės sistemos, kurios yra atnaujinamos tik kartą per mėnesį, Ubuntu MATE gauna atnaujinimus nepertraukiamai. Į atnaujinimus įeina saugumo pataisos, skirtos Ubuntu MATE bei visiems jos komponentams. Saugumo atnaujinimai visoms įdiegtoms programoms, taip pat yra pateikiami tokiu pačiu tvarkaraščiu. Tai užtikrina, kad turite naujausią visos savo kompiuterio programinės įrangos apsaugą -- iš karto, kai ji yra prieinama!"
62
63#: features.html:73
64msgid ""
65"Ubuntu MATE can get viruses and other infections... but it doesn't. Rapid "
66"and timely updates ensure that there are very few, if any threats to Linux "
67"systems like Ubuntu MATE that persist in the wild. In reality, there have "
68"been very few \"public\" infections in the last 10 years that can affect "
69"Ubuntu MATE. They are no longer a threat to anyone installing or using a "
70"modern Linux distribution today. Ubuntu MATE is designed to make it "
71"difficult for viruses, root kits and other malware to be installed and run "
72"without conscious intervention by you, the user. Even if you do accidentally"
73" invite in an infection, chances are it's designed to attack Windows and "
74"won't do much, if any damage to Ubuntu MATE."
75msgstr "Ubuntu MATE gali būti užkrėsta virusais ir kitais užkratais... tačiau ji neužsikrečia. Greiti ir savalaikiai atnaujinimai užtikrina, kad Linux sistemos, tokios kaip Ubuntu MATE, būtų kuo atsparesnės visiems siaučiantiems virusams. Realybėje, per pastaruosius 10 metų, buvo tik keli \"vieši\" užkratai, kurie galėtų paveikti Ubuntu MATE. Šie užkratai daugiau nekelia gresmės tiems, kas įdiegia ar naudoja šiuolaikinę Linux distribuciją. Ubuntu MATE yra sukurta taip, kad virusams ir kitoms kenkėjiškoms programoms būtų sudėtinga būti įdiegtoms ir vykdomoms be sąmoningo jūsų, kaip naudotojo, įsikišimo. Net jeigu ir netyčia prisijaukinsite užkratą, yra daugiau tikimybės, jog jis bus sukurtas užpulti Windows sistemą ir, jog jis nepadarys jokios didelės, arba nepadarys visai jokios žalos Ubuntu MATE sistemai."
76
77#: features.html:93
78msgid ""
79"Another significant security feature of Ubuntu MATE is that its users are "
80"not administrators by default. Administrators (\"root\" users) on any "
81"computer system have permission to do anything they want, including the "
82"ability to damage the system."
83msgstr "Kita svarbi Ubuntu MATE saugumo ypatybė yra ta, kad jos naudotojai pagal numatymą nėra administratoriai. Administratoriai (\"root\" naudotojai) bet kurioje kompiuterinėje sistemoje turi teisių atlikti bet kokius norimus veiksmus, tuo pačiu ir žalą sistemai."
84
85#: features.html:97
86msgid ""
87"For example, other operating systems look at the name of a file to determine"
88" which program should open it, then immediately attempt to open it. That "
89"design makes it easy for an intruder to attack a computer. Ubuntu MATE opens"
90" a file based on what the file is, not based on its name. So even if a "
91"malicious program disguises its identity by using the name \"Last Will and "
92"Testament.txt\" Ubuntu MATE will recognize the file as a program. The system"
93" provides a warning that the file is not a text file, but that it is a "
94"program that will be run if you give it permission to continue. To be extra "
95"secure, Ubuntu MATE requires you to provide your administrator password "
96"before that permission is granted. Every single time."
97msgstr "Pavyzdžiui, kitos operacinės sistemos žiūri į failo pavadinimą ir tuomet nusprendžia kokia programa šį failą turėtų atverti ir nedelsiant bando jį atverti. Toks metodas, leidžia įsilauželiui lengviau įsibrauti į jūsų kompiuterį. Ubuntu MATE atveria failus pagal tai, koks tai yra failas, o ne pagal jo pavadinimą. Taigi, net jei kenkėjiška programa slepiasi už pavadinimo \"Paskutinė valia ir testamentas.txt\", Ubuntu MATE atpažins failą kaip programą. Sistema parodys įspėjimą, kad šis failas, iš tiesų, nėra tekstinis failas, o yra programa, kuri bus paleista, jeigu bus suteiktas leidimas tęsti. Tam, kad būtų užtikrintas papildomas saugumas, prieš suteikiant leidimą, Ubuntu MATE reikalaus pateikti administratoriaus slaptažodį. Kiekvieną kartą."
98
99#: features.html:115
100msgid "Powerful Applications"
101msgstr "Galingos programos"
102
103#: features.html:116
104msgid ""
105"While MATE Desktop provides the essential user interfaces to control and use"
106" a computer, Ubuntu MATE adds a collection of additional applications to "
107"turn your computer into a truly powerful workstation."
108msgstr "Nors MATE darbalaukis pateikia esmines naudotojo sąsajas, skirtas kompiuterio valdymui ir naudojimui, Ubuntu MATE prideda papildomų programų kolekciją, kuri padės paversti jūsų kompiuterį galinga darbo vieta."
109
110#: features.html:121
111msgid "Productivity"
112msgstr "Produktyvumas"
113
114#: features.html:130
115msgid ""
116"Firefox delivers safe, easy web browsing. A familiar user interface, "
117"enhanced security features including protection from online identity theft, "
118"and an integrated search to let you get the most out of the web."
119msgstr "Firefox pateikia saugų ir lengvą naršymą internete. Pažįstama naudotojo sąsaja, patobulintos saugumo ypatybės, įskaitant apsaugą nuo internetinės tapatybės vagystės, bei integruota paieška, leidžia jums pilnavertiškai naudotis saitynu."
120
121#: features.html:142
122msgid ""
123"Thunderbird is a full-featured email, RSS and newsgroup client that makes "
124"emailing safer, faster and easier than ever before. It supports different "
125"mail accounts (POP, IMAP, Gmail), has a simple mail account setup wizard, "
126"one-click address book, tabbed interface, an integrated learning spam "
127"filter, advanced search and indexing capabilities, and offers easy "
128"organization of mails with tagging and virtual folders. It also features "
129"unrivalled extensibility."
130msgstr "Thunderbird yra visiškai parengta el. pašto, RSS ir naujienų grupės kliento programa, kuri padaro naudojimąsi el. paštu saugesnį, greitesnį ir lengvesnį, nei bet kada anksčiau. Ji palaiko įvairias pašto paskyras (POP, IMAP, Gmail), turi paprastą pašto paskyros sąrankos vediklį, vieno spustelėjimo adresų knygą, kortelių pavidalo sąsają, integruotą besimokantį brukalo filtrą, išplėstinę paiešką bei indeksavimo galimybes ir siūlo lengvą el. laiškų tvarkymą su žymėjimo ir virtualių aplankų ypatybėmis. Ši programa taip pat pasižymi neprilygstamu išplėčiamumu."
131
132#: features.html:158
133msgid ""
134"LibreOffice is a full-featured office productivity suite that provides a "
135"near drop-in replacement for Microsoft(R) Office; its clean interface and "
136"powerful tools let you unleash your creativity and grow your productivity. "
137"LibreOffice embeds several applications that make it the most powerful Free "
138"and Open Source Office suite on the market:"
139msgstr "LibreOffice yra visiškai parengtas raštinės programų paketas, kuris pateikia beveik lygiaverčius Microsoft(R) Office pakaitalus; jo tvarkinga sąsaja bei galingi įrankiai leidžia jums atskleisti savo kūrybingumą ir augti jūsų produktyvumui. LibreOffice yra įtaisytos kelios programos, kurios padaro šį programų paketą vienu iš galingiausių Nemokamų ir Atviro kodo paketų rinkoje:"
140
141#: features.html:165
142msgid "Writer, the word processor."
143msgstr "Writer, rašyklė."
144
145#: features.html:166
146msgid "Calc, the spreadsheet application."
147msgstr "Calc, skaičiuoklė."
148
149#: features.html:167
150msgid "Impress, the presentation engine."
151msgstr "Impress, pateikčių (skaidrių) rengyklė."
152
153#: features.html:168
154msgid "Draw, the drawing and flowcharting application"
155msgstr "Draw, piešimo ir braižymo programa"
156
157#: features.html:169
158msgid "Base, the database and database frontend."
159msgstr "Base, duomenų bazių programa."
160
161#: features.html:170
162msgid "Math, for editing mathematics."
163msgstr "Math, matematinių formulių rengyklė."
164
165#: features.html:177
166msgid "Entertainment"
167msgstr "Pramogos"
168
169#: features.html:183
170msgid ""
171"Rhythmbox is a very easy to use music playing and management program which "
172"supports a wide range of audio formats (including mp3 and ogg). Originally "
173"inspired by Apple's iTunes, the current version also supports Internet "
174"Radio, iPod integration and generic portable audio player support, Audio CD "
175"burning, Audio CD playback, music sharing, and Podcasts."
176msgstr "Rhythmbox yra labai lengvai naudojama muzikos atkūrimo ir tvarkymo programa, kuri palaiko daugybę garso formatų (įskaitant mp3 ir ogg). Iš pradžių, Apple iTunes įkvėpta programa, dabartinėje versijoje taip pat palaiko internetinį radiją, iPod integraciją ir bendrą nešiojamųjų garso grotuvų palaikymą, garso CD įrašymą, garso CD atkūrimą, muzikos bendrinimą ir tinklalaides."
177
178#: features.html:197
179msgid ""
180"Shotwell is a digital photo organizer. It allows you to import photos from "
181"disk or camera, organize them in various ways, view them in full-window or "
182"fullscreen mode, and export them to share with others. It is able to manage "
183"a lot of different image formats, also including raw CR2 files."
184msgstr "Shotwell yra skaitmeninių nuotraukų tvarkymo programa. Ji leidžia iš disko ar fotoaparato importuoti nuotraukas, visokiais būdais jas tvarkyti, peržiūrėti pilno lango ar pilno ekrano veiksenose ir eksportuoti nuotraukas, norint bendrinti jas su kitais. Ši programa gali tvarkyti daugybę įvairių atvaizdų formatų, taip pat ir neapdorotus CR2 failus."
185
186#: features.html:210
187msgid ""
188"VLC is the VideoLAN project's media player. It plays MPEG, MPEG-2, MPEG-4, "
189"DivX, MOV, WMV, QuickTime, WebM, FLAC, MP3, Ogg/Vorbis files, DVDs, VCDs, "
190"podcasts, and multimedia streams from various network sources."
191msgstr "VLC yra VideoLAN projekto medija leistuvė. Ji atkuria MPEG, MPEG-2, MPEG-4, DivX, MOV, WMV, QuickTime, WebM, FLAC, MP3, Ogg/Vorbis failus, DVD, VCD, tinklalaides bei multimedijos srautus iš įvairių tinklo šaltinių."
192
193#: features.html:214
194msgid ""
195"VLC can also be used as a streaming server that duplicates the stream it "
196"reads and multicasts them through the network to other clients, or serves "
197"them through HTTP."
198msgstr "VLC taip pat gali būti naudojama kaip transliavimo serveris, kuris dublikuoja skaitomą srautą ir per tinklą atlieka jo daugiaabonentį transliavimą kitiems klientams ar serveriams per HTTP."
199
200#: features.html:217
201msgid ""
202"VLC has support for on-the-fly transcoding of audio and video formats, "
203"either for broadcasting purposes or for movie format transformations."
204msgstr "VLC turi lygiagretaus garso ir vaizdo formatų perkodavimo palaikymą, skirtą, arba transliavimo tikslams, arba filmų formato keitimui."
205
206#: features.html:225
207msgid "... And a whole lot more!"
208msgstr "... Ir daug daugiau!"
209
210#: features.html:227
211msgid ""
212"Naturally you'll also find a firewall, backup application, document/photo "
213"scanner and printer management all included in Ubuntu MATE. And this is just"
214" the start. The"
215msgstr "Įprastu atveju, jus taip pat rasite užkardą, atsarginių kopijų programą, dokumentų/nuotraukų skenavimo įrankį bei spausdinimo tvarkymą, visą tai įtrauktą į Ubuntu MATE. Ir tai tik pradžia. Sekcijose"
216
217#: features.html:230
218msgid "Software"
219msgstr "Programinė įranga"
220
221#: features.html:230
222msgid ""
223"sections includes best-in-class applications for most tasks and a one-click "
224"installer for an"
225msgstr "yra aukščiausios klasės programos, skirtos daugeliui užduočių, o taip pat vieno spustelėjimo programa, skirta"
226
227#: features.html:232
228msgid ""
229"that will give you access to thousands of applications suitable for just "
230"about any professional or recreational pursuit."
231msgstr ", kuri suteiks jums prieigą prie tūkstančių programų, tinkančių profesiniams ar pramoginiams tikslams."
232
233#: features.html:239
234msgid "Games"
235msgstr "Žaidimai"
236
237#: features.html:245
238msgid ""
239"In the last couple of years Linux has become a first class gaming platform "
240"thanks to"
241msgstr "Per kelis paskutinius metus Linux tapo pirmos klasės žaidimų platforma, dėka"
242
243#: features.html:248
244msgid "bringing the"
245msgstr ", kuri įtraukė"
246
247#: features.html:250
248msgid ""
249"platform to Linux. At the time of writing Steam has more than 1000 high "
250"quality indie and AAA titles available for Linux. Ubuntu MATE is fully "
251"compatible with Steam for Linux."
252msgstr "platformą į Linux. Rašymo metu Steam platformoje yra daugiau kaip 1000 aukštos kokybės \"indie\" ir AAA antraščių, prieinamų Linux. Ubuntu MATE yra pilnai suderinama su, Linux skirta, Steam platforma."
253
254#: features.html:255
255msgid ""
256"While Steam is a major step forward for gaming on Linux, there are also many"
257" high quality and enjoyable Open Source games titles available for Ubuntu "
258"MATE. It doesn't matter if you like flight simulators, motor racing, first "
259"person shooters, jump and run or card games, you'll find something to keep "
260"you entertained."
261msgstr "Nors Steam yra didelis žaidimų, Linux platformoje, žingsnis pirmyn, Ubuntu MATE taip pat yra prieinama ir daug kokybiškų ir malonių Atviro kodo žaidimų. Nesvarbu, ar jums patinka skraidymo simuliatoriai, lenktyniniai, pirmojo asmens šaudyklės, veiksmo ar kortų žaidimai, jū rasite ką nors, kas galėtų jus užimti."
262
263#: features.html:265
264msgid "Accessibility"
265msgstr "Prieinamumas"
266
267#: features.html:271
268msgid ""
269"Making an accessible operating system was a key priority when the Ubuntu "
270"MATE founders initially set out the goals of the project."
271msgstr "Prieinamos operacinės sistemos kūrimas buvo vienas iš pagrindinių prioritetų, kuomet Ubuntu MATE kūrėjai, pradžioje, nustatinėjo projekto uždavinius."
272
273#: features.html:275
274msgid ""
275"Ubuntu MATE is never going to be able to offer the comprehensive integration"
276" of assistive technologies that"
277msgstr "Ubuntu MATE niekada negalės pasiūlyti tokią plačią pagalbinių technologijų integraciją, kurią pateikia"
278
279#: features.html:277
280msgid "Sonar GNU/Linux"
281msgstr "Sonar GNU/Linux"
282
283#: features.html:278
284msgid ""
285"provides. But Ubuntu MATE will continue to follow their lead so that Ubuntu "
286"MATE is a viable desktop solution where computer access is shared within a "
287"household or business where individual needs differ."
288msgstr ". Tačiau Ubuntu MATE ir toliau seks savo tikslais, kad Ubuntu MATE išliktų perspektyviu darbalaukio sprendimu ten, kur prieiga prie kompiuterio yra dalinamasi, ar tai namų ūkyje, ar versle, ten, kur asmenų poreikiai skiriasi."
289
290#: features.html:286
291msgid "Mobile Integration"
292msgstr "Mobili integracija"
293
294#: features.html:292
295msgid ""
296"Currently Ubuntu MATE has the essential mobile device support you'd expect. "
297"You can plug in a phone, media player or digital camera and the device is "
298"automatically detected and mounted. You can then access the files on it or "
299"sync its contents."
300msgstr "Šiuo metu Ubuntu MATE turi esminį mobiliųjų įrenginių palaikymą. Jūs galite prijungti telefono, medija grotuvo ar skaitmeninės kameros kištuką ir įrenginys bus automatiškai aptiktas ir prijungtas. Tuomet, jūs galite prieiti prie įrenginio failų ar sinchronizuoti jo turinį."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.