source: lliurex-mate-welcome/trunk/fuentes/data/po/introduction/lt_LT.po @ 3621

Last change on this file since 3621 was 3621, checked in by alviboi, 3 years ago

Upload ubuntu-mate-welcome package

File size: 15.6 KB
Line 
1#
2# Translators:
3# Moo, 2016
4msgid ""
5msgstr ""
6"Project-Id-Version: Ubuntu MATE Welcome\n"
7"POT-Creation-Date: 2016-02-27 12:48+0100\n"
8"PO-Revision-Date: 2016-04-10 21:00+0000\n"
9"Last-Translator: Moo\n"
10"Language-Team: Lithuanian (Lithuania) (http://www.transifex.com/ubuntu-mate/ubuntu-mate-welcome/language/lt_LT/)\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14"Language: lt_LT\n"
15"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
16"Report-Msgid-Bugs-To : you@example.com\n"
17
18#: introduction.html:17
19msgid "Introduction"
20msgstr "Įvadas"
21
22#: introduction.html:27
23msgid "For a retrospective future."
24msgstr "Retrospektyviai ateičiai."
25
26#: introduction.html30, 106
27msgid "What is Ubuntu MATE?"
28msgstr "Kas yra Ubuntu MATE?"
29
30#: introduction.html:45
31msgid ""
32"Ubuntu MATE is an operating system -- the core software that runs your "
33"computer, similar to"
34msgstr "Ubuntu MATE yra operacinė sistema -- pagrindinė jūsų kompiuterį valdanti programinė įranga, panaši į"
35
36#: introduction.html:48
37msgid "Microsoft's Windows"
38msgstr "Microsoft Windows"
39
40#: introduction.html:50
41msgid "Apple's OS X"
42msgstr "Apple OS X"
43
44#: introduction.html50, 122
45msgid "and"
46msgstr "ir"
47
48#: introduction.html:52
49msgid "Google's Chrome OS"
50msgstr "Google Chrome OS"
51
52#: introduction.html:54
53msgid ""
54"Ubuntu MATE is a distribution (variation) of GNU/Linux. A dependable, "
55"secure, capable, and modern computer system that rivals all others in "
56"popularity and actual use."
57msgstr "Ubuntu MATE yra GNU/Linux distribucija (variacija). Patikima, saugi, veiksni ir šiuolaikinė kompiuterinė sistema, kuri konkuruoja su visomis kitomis pagal populiarumą bei faktinį naudojimą."
58
59#: introduction.html:57
60msgid "Unlike other operating systems, Linux is a major one used:"
61msgstr "Kitaip nei kitos operacinės sistemos, Linux yra pagrindinė, kadangi yra naudojama:"
62
63#: introduction.html:59
64msgid "on most of the world's fastest and most powerful supercomputers"
65msgstr "pačiuose greičiausiuose ir galingiausiuose pasaulio superkompiuteriuose"
66
67#: introduction.html:61
68msgid ""
69"on many of (if not most of) the computers that make up the backbone of "
70"Internet"
71msgstr "daugelyje (jei ne visuose) kompiuteriuose, kurie sudaro interneto pagrindą"
72
73#: introduction.html:63
74msgid "and on corporate servers that require stability and reliability"
75msgstr "ir korporaciniuose serveriuose, kurie reikalauja stabilumo ir patikimumo"
76
77#: introduction.html:68
78msgid ""
79"Ubuntu MATE is a stable, easy-to-use operating system with a configurable "
80"desktop environment. It is ideal for those who want the most out of their "
81"computers and prefer a traditional desktop metaphor. With modest hardware "
82"requirements, it is suitable for modern desktops and laptops, single board "
83"computers (such as the Raspberry Pi) and older hardware alike."
84msgstr "Ubuntu MATE yra stabili, lengva naudoti operacinė sistema su konfigūruojama darbalaukio aplinka. Ji idealiai tinka tiems, kas nori pilnai išnaudoti savo kompiuterį ir teikia pirmenybę tradicinei darbalaukio aplinkai. Su vidutiniais aparatinės įrangos reikalavimais, Ubuntu MATE tinka šiuolaikiniams staliniams bei nešiojamiesiems kompiuteriams, vienplokščiams kompiuteriams (tokiems kaip Raspberry Pi), o taip pat senesnei aparatinei įrangai."
85
86#: introduction.html:76
87msgid ""
88"The operating system is more secure, and better supported than the operating"
89" system pre-installed on most home computer hardware today."
90msgstr "Operacinė sistema yra saugesnė ir geriau palaikoma nei daugelis, šiuo metu į namų naudotojų kompiuterius iš anksto įdiegtų operacinių sistemų."
91
92#: introduction.html:80
93msgid ""
94"Using Ubuntu MATE provides you with the freedom to run a complete, full-"
95"featured operating system, pre-configured with most (if not all) of the "
96"applications you will need for your daily computing. Change anything about "
97"the way it looks, the way it works, or the applications it runs to suit your"
98" taste."
99msgstr "Naudojimasis Ubuntu MATE pateikia jums laisvę vykdyti pilną, visiškai parengtą operacinę sistemą su iš anksto sukonfigūruotomis daugeliu (jei ne visomis) jums kasdieniam naudojimui reikalingomis programomis. Keiskite bet ką: išvaizdą, veikseną ar vykdomas programas taip, kad jos patenkintų jūsų poreikius."
100
101#: introduction.html:90
102msgid "Objectives"
103msgstr "Tikslai"
104
105#: introduction.html:91
106msgid "Ubuntu MATE has a number of guiding objectives and goals:"
107msgstr "Ubuntu MATE turi kelis pagrindinius tikslus ir uždavinius:"
108
109#: introduction.html:93
110msgid "Accessible to all, regardless of language and physical ability."
111msgstr "Prieinama visiems, nepriklausomai nuo kalbos ir fizinių galimybių."
112
113#: introduction.html:94
114msgid "Increase both Ubuntu and MATE Desktop user adoption."
115msgstr "Padidinti tiek Ubuntu, tiek MATE darbalaukio priglaustų naudotojų skaičių."
116
117#: introduction.html:95
118msgid ""
119"Ubuntu alternative for computers that aren't powerful enough to run a "
120"composited desktop."
121msgstr "Ubuntu alternatyva kompiuteriams, kurie nėra pakankamai galingi, kad vykdytų komponuojamąjį darbalaukį."
122
123#: introduction.html:96
124msgid ""
125"First choice Ubuntu platform for remote workstation solutions such as LTSP "
126"and X2Go."
127msgstr "Pirminis Ubuntu platformos pasirinkimas nuotolinių darbo vietų sprendimams, tokiems kaip LTSP ir X2Go."
128
129#: introduction.html:97
130msgid ""
131"Recreate the halcyon days of Ubuntu for users who prefer a traditional "
132"desktop metaphor."
133msgstr "Iš naujo sugrąžinti ramius laikus Ubuntu naudotojams, teikiantiems pirmenybę tradicinei darbalaukio aplinkai."
134
135#: introduction.html:98
136msgid ""
137"Use themes and artwork similar to Ubuntu so that Ubuntu MATE is immediately "
138"familiar."
139msgstr "Naudoti panašias kaip Ubuntu temas ir apipavidalinimą taip, kad Ubuntu MATE iš karto būtų pažįstama."
140
141#: introduction.html:99
142msgid ""
143"When possible contribute to Debian so both the Debian and Ubuntu communities"
144" benefit."
145msgstr "Kai įmanoma, talkinti Debian, kad tokiu būdu naudą gautų tiek Debian, tiek Ubuntu bendruomenė. "
146
147#: introduction.html:100
148msgid ""
149"Software selection will favor functionality and stability over lightness and"
150" whimsy."
151msgstr "Programinės įrangos pasirinkimo metu teikti pirmenybę labiau funkcionalumui ir stabilumui, nei lengvumui ir įnoriams."
152
153#: introduction.html:116
154msgid "is one of, if not the, largest deployed"
155msgstr "yra viena iš plačiausiai pasaulyje paplitusių"
156
157#: introduction.html:119
158msgid ""
159"based desktop operating systems in the world. Linux is at the heart of "
160"Ubuntu and makes it possible to create secure, powerful and versatile "
161"operating systems, such as"
162msgstr "pagrįstų darbalaukio operacinių sistemų. Linux yra Ubuntu širdyje ir savo ruožtu padaro saugios, galingos ir lanksčios operacinės sistemos kūrimą įmanomu, kaip pavyzdžiui"
163
164#: introduction.html:123
165msgid ""
166"Android is now in the hands of billions of people around the world and it's "
167"also powered by Linux."
168msgstr "Milijardai žmonių šiuo metu laiko Android savo rankose ir ši sistema taip pat veikia su Linux."
169
170#: introduction.html:126
171msgid "Ubuntu is available in a number of different"
172msgstr "Yra prieinama daugybė skirtingų Ubuntu"
173
174#: introduction.html:127
175msgid "flavors"
176msgstr "atmainų,"
177
178#: introduction.html:127
179msgid ""
180"each coming with its own desktop environment. Ubuntu MATE takes the Ubuntu "
181"base operating system and adds the"
182msgstr "iš kurių kiekviena yra pateikiama su savo darbalaukio aplinka. Ubuntu MATE yra panaudojamas Ubuntu operacinės sistemos pagrindas ir pridedamas"
183
184#: introduction.html130, 137
185msgid "MATE Desktop"
186msgstr "MATE darbalaukis"
187
188#: introduction.html:138
189msgid "Wikipedia says that"
190msgstr "Vikipedija rašo, kad"
191
192#: introduction.html:140
193msgid "a Desktop Environment is"
194msgstr "darbalaukio aplinka yra"
195
196#: introduction.html:142
197msgid ""
198"an implementation of the desktop metaphor made of a bundle of programs "
199"running on top of a computer operating system, which share a common "
200"graphical user interface (GUI). Desktop GUIs help the user to easily access "
201"and edit files."
202msgstr "iš daugybės programų su bendra grafine naudotojo sąsaja (GUI), vykdomų ant kompiuterio operacinės sistemos pagrindo, sudarytas, darbalaukio metaforos įgyvendinimas. Darbalaukio grafinė naudotojo sąsaja padeda naudotojui lengvai prieiti prie failų ir juos redaguoti."
203
204#: introduction.html:152
205msgid ""
206"The MATE Desktop implements essential features that you'd expect in a "
207"desktop environment, such as:"
208msgstr "MATE darbalaukis įgyvendina visas būtiniausias ypatybes, kurių galėtumėte tikėtis iš darbalaukio aplinkos, tokias kaip:"
209
210#: introduction.html:165
211msgid "File Browser"
212msgstr "Failų naršyklė"
213
214#: introduction.html:166
215msgid "Calculator"
216msgstr "Skaičiuotuvas"
217
218#: introduction.html:167
219msgid "Archive Manager"
220msgstr "Archyvų tvarkytuvė"
221
222#: introduction.html:168
223msgid "Image Viewer"
224msgstr "Atvaizdų žiūryklė"
225
226#: introduction.html:169
227msgid "Document Viewer"
228msgstr "Dokumentų žiūryklė"
229
230#: introduction.html:170
231msgid "System Monitor"
232msgstr "Sistemos monitorius"
233
234#: introduction.html:171
235msgid "Terminal"
236msgstr "Terminalas"
237
238#: introduction.html:185
239msgid "All of which are highly customisable and managed via the"
240msgstr "Jos visos yra plačiai konfigūruojamos ir tvarkomos per"
241
242#: introduction.html:188
243msgid "Control Center"
244msgstr "Valdymo centrą"
245
246#: introduction.html:190
247msgid ""
248"MATE Desktop provides an intuitive and attractive desktop environment using "
249"traditional metaphors, which means if you've ever used"
250msgstr "MATE darbalaukis pateikia intuityvią ir patrauklią darbalaukio aplinką, naudodamas tradicines metaforas, o tai reiškia, kad jeigu kada nors esate naudoję"
251
252#: introduction.html:194
253msgid "or"
254msgstr "ar"
255
256#: introduction.html:197
257msgid "it will feel very familiar."
258msgstr "jis atrodys labai pažįstamas."
259
260#: introduction.html:199
261msgid ""
262"The MATE Desktop has a rich history and is the continuation of the GNOME 2 "
263"desktop, which was the default desktop environment on many Linux and Unix "
264"operating systems for over a decade. This means that MATE Desktop is tried, "
265"tested and very reliable."
266msgstr "MATE darbalaukis turi turtingą istoriją ir yra GNOME 2 darbalaukio, kuris daugiau kaip dešimt metų buvo numatytąja darbalaukio aplinka daugelyje Linux ir Unix operacinių sistemų, pratęsimas."
267
268#: introduction.html:211
269msgid "Open Source"
270msgstr "Atviras kodas"
271
272#: introduction.html:218
273msgid ""
274"What Linux, Ubuntu and MATE Desktop all have in common is they are Open "
275"Source. This software can be freely used, changed, and shared (in modified "
276"or unmodified form) by anyone. In a nutshell Ubuntu MATE is free, in the "
277"truest sense of the word."
278msgstr "Viena, kas yra bendro tarp Linux, Ubuntu ir MATE darbalaukio yra tai, kad ši programinė įranga yra Atviro kodo. Ji gali būti kiekvieno žmogaus laisvai naudojama, keičiama ir dalinama (pakeistoje ar nepakeistoje formoje). Trumpai tariant, Ubuntu MATE yra nemokama ir laisva tikrąja to žodžio prasme."
279
280#: introduction.html:224
281msgid ""
282"Although you will find some distributions (variations) of Linux for "
283"purchase, the vast majority are provided free of charge, like Ubuntu MATE. "
284"The distribution is licensed in a way that allows anyone to give it away for"
285" free, with no strings attached. For example, the licence gives any member "
286"of the user community the freedom to use Linux for any purpose, to "
287"distribute, modify, redistribute, or even sell the operating system. If you "
288"do modify and then redistribute Linux with your modifications, you are "
289"required by the licence to submit your modifications for possible inclusion "
290"into future versions. There is no guarantee that this will ever happen, but "
291"if you have made it better, then your changes just might be included in the "
292"next release of Ubuntu MATE."
293msgstr "Nors jūs galite rasti, jog kai kurias Linux distribucijas (variacijas) galima įsigyti, didžioji jų dauguma, kaip ir Ubuntu MATE, yra pateikiamos nemokamai. Distribucija yra licencijuota tokiu būdu, kad kiekvienam būtų leidžiama nemokamai ją atiduoti, be jokių papildomų sąlygų. Pavyzdžiui, licencija suteikia kiekvienam bendruomenės nariui laisvę naudoti Linux bet kokiems tikslams: platinimui, modifikavimui, perskirstymui ar netgi operacinės sistemos pardavimui. Jeigu jūs modifikuosite, o tada perskirstysite Linux su savo modifikacijomis, tuomet pagal licenciją iš jūsų yra reikalaujama pateikti savo modifikacijas, galimam jų įtraukimui į būsimas versijas. Nėra jokios garantijos, kad taip įvyks, tačiau jeigu jūs padarėte sistemą geresnę, tuomet jūsų pakeitimai gali būti įtraukti į kitą Ubuntu MATE laidą."
294
295#: introduction.html:239
296msgid ""
297"Many of the users of Linux are corporations that use the operating system to"
298" run their businesses, or include it within their products. Many of these "
299"corporations provide fixes and new features for Linux as they use the "
300"software for their businesses."
301msgstr "Daugelis Linux naudotojų yra korporacijos, kurios naudoja operacinę sistemą savo versle arba įtraukia ją į savo produktus. Kadangi šios korporacijos naudoja programinę įrangą savo verslo reikmėms, daugelis iš jų pateikia Linux pataisymus bei naujas ypatybes."
302
303#: introduction.html:245
304msgid "These improvements are given back"
305msgstr "Šie patobulinimai yra grąžinami atgal"
306
307#: introduction.html:246
308msgid ""
309"to the Linux community and Ubuntu MATE improves as a result. This is how we "
310"can continually improve and grow without having to charge our users money."
311msgstr "į Linux bendruomenę ir to pasekoje taip pat tobulėja ir Ubuntu MATE. Štai taip mes galime be perstojo tobulėti ir augti, nereikalaudami iš savo naudotojų jokių pinigų."
312
313#: introduction.html:250
314msgid ""
315"Unlike Windows and OS X, Linux is not created and supported by just one "
316"company. It is supported by Intel, Redhat, Linaro, Samsung, IBM, SUSE, Texas"
317" Instruments, Google, Canonical, Oracle, AMD, and Microsoft. Over 4,000 "
318"developers contributed to Linux over the last 15 years."
319msgstr "Kitaip nei Windows ir OS X, Linux nėra sukurta ir palaikoma tik vienos kompanijos. Ją palaiko Intel, Redhat, Linaro, Samsung, IBM, SUSE, Texas Instruments, Google, Canonical, Oracle, AMD, ir Microsoft. Per paskutinius 15 metų, prie Linux kūrimo prisidėjo virš 4000 talkininkų."
320
321#: introduction.html:256
322msgid ""
323"Whether you are a home user of Ubuntu MATE, an Ubuntu MATE software or "
324"application developer, or an employee of an organization that uses the "
325"operating system, you are a member of the Linux and Open Source communities "
326"and benefit from the efforts of the developers who contribute to Ubuntu MATE"
327" and its related projects: Linux, MATE, and Ubuntu. Members of the community"
328" run Linux on almost any hardware, from the prettiest Macbook to the "
329"cheapest netbook, from the newest Chromebook to some very old machines "
330"designed for Windows, and from the most powerful Internet servers to the "
331"smallest smart thermostat."
332msgstr "Nesvarbu kas jūs bebūtumėte, ar Ubuntu MATE namų naudotojas, ar Ubuntu MATE programinės įrangos ar programų kūrėjas, ar organizacijos, kuri naudoja šią operacinę sistemą, darbuotojas, jūs esate Linux ir Atviro kodo bendruomenių narys ir gaunate naudą iš kūrėjų, kurie talkina Ubuntu MATE ir su šia sistema susijusiems projektams: Linux, MATE ir Ubuntu. Bendruomenės nariai vykdo Linux beveik bet kokioje aparatinėje įrangoje, nuo gražiausių Macbook iki pigiausių tinklinukų, nuo naujausių Chromebook iki labai senų kompiuterių, skirtų Windows sistemoms, ir nuo pačių galingiausių interneto serverių iki mažiausių išmaniųjų termostatų."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.