source: lliurex-mate-welcome/trunk/fuentes/data/po/rpi/sl.po @ 3621

Last change on this file since 3621 was 3621, checked in by alviboi, 4 years ago

Upload ubuntu-mate-welcome package

File size: 7.7 KB
Line 
1#
2# Translators:
3# Dražen M. <drazen@ubuntu.si>, 2016
4msgid ""
5msgstr ""
6"Project-Id-Version: Ubuntu MATE Welcome\n"
7"POT-Creation-Date: 2016-02-27 12:48+0100\n"
8"PO-Revision-Date: 2016-04-09 21:48+0000\n"
9"Last-Translator: Dražen M. <drazen@ubuntu.si>\n"
10"Language-Team: Slovenian (http://www.transifex.com/ubuntu-mate/ubuntu-mate-welcome/language/sl/)\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14"Language: sl\n"
15"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
16"Report-Msgid-Bugs-To : you@example.com\n"
17
18#: rpi.html:17
19msgid "Raspberry Pi Information"
20msgstr "Informacije o Raspberry Pi"
21
22#: rpi.html:25
23msgid "A few important notes."
24msgstr "Nekaj pomembnih opomb."
25
26#: rpi.html:26
27msgid ""
28"While the experience is visually similar to the desktop edition of Ubuntu "
29"MATE, the underlying architecture is very different. This page will "
30"highlight a few of these differences."
31msgstr "Medtem, ko je izkušnja na videz enaka kot namizni izdaji Ubuntu MATE je osnovna arhitektura zelo drugačna.  Ta stran bo poudarila nekaj razlik."
32
33#: rpi.html:32
34msgid "Resizing the file system"
35msgstr "Spreminjanje velikosti datotečnega sistema"
36
37#: rpi.html:35
38msgid "Your file system has already been resized."
39msgstr "Vaš datotečni sistem je že spremenil velikost."
40
41#: rpi.html:38
42msgid ""
43"After setting up Ubuntu MATE for the first time on your Raspberry Pi, the "
44"file system will be restricted to the size of the original image, which is "
45"about 3.9 GB. Use this button to resize and fill the entire Micro-SD card."
46msgstr "Po prvi nastavitvi Ubuntu MATEa na vašem Rasperry Pi, bo datotečni sistem omejen na velikost izvirne slike, ki je okrog 3.9 GB. Uporabite ta gumb za spreminjanje velikosti in zapolnjevanja celotne kartice Micro-SD."
47
48#: rpi.html:42
49msgid "Resize Now"
50msgstr "Spremeni velikost sedaj"
51
52#: rpi.html:46
53msgid ""
54"To complete the resize of your Raspberry Pi file system, please close all "
55"open windows and restart now."
56msgstr "Za dokončanje spreminjanja velikosti datotečnega sistema Raspberry Pi, prosimo zaprite vsa okna in ponovno zaženite sistem."
57
58#: rpi.html:48
59msgid "Reboot"
60msgstr "Ponovni zagon"
61
62#: rpi.html:52
63msgid "Incompatible Software"
64msgstr "Nezdružljiva programska oprema"
65
66#: rpi.html:53
67msgid ""
68"Some packages available for Ubuntu have only been written and compiled for "
69"the"
70msgstr "Nekateri paketi, ki so na voljo za Ubuntu, so bili zapisani in prevedeni za "
71
72#: rpi.html54, 109
73msgid "or"
74msgstr "ali"
75
76#: rpi.html:55
77msgid "architecture. As the Raspberry Pi is based on"
78msgstr "arhitekturo. Ker Raspberry Pi temelji na"
79
80#: rpi.html:56
81msgid ""
82"these packages will not be available to install. Depending on the package, "
83"it may be possible to compile these yourself or use an existing port."
84msgstr "teh paketov ne bo mogoče namestiti. Odvisno od paketa, mogoče lahko prevedete te pakete sami ali uporabite obstoječo predelavo."
85
86#: rpi.html:63
87msgid "Incompatible:"
88msgstr "Nezdružljivo:"
89
90#: rpi.html:72
91msgid "Compatible:"
92msgstr "Združljivo:"
93
94#: rpi.html:85
95msgid "Upgrades"
96msgstr "Posodobitve"
97
98#: rpi.html:86
99msgid "Please"
100msgstr "Prosimo"
101
102#: rpi.html:86
103msgid "do not"
104msgstr "ne"
105
106#: rpi.html:86
107msgid "attempt to"
108msgstr "poskušajte"
109
110#: rpi.html:86
111msgid "upgrade"
112msgstr "nadgraditi"
113
114#: rpi.html:87
115msgid ""
116"your Raspberry Pi to a newer version of the distribution (for instance, from"
117" 15.04 to 15.10), as the underlying kernel is"
118msgstr "svoj Raspberry Pi na novejšo različico distribucije (na primer iz 15.05 na 15.10), ker jedro"
119
120#: rpi.html:89
121msgid "not designed"
122msgstr "ni zasnovano"
123
124#: rpi.html:89
125msgid ""
126"to do this. This process will take a very long time to complete while "
127"potentially filling up your SD card to a point where there is no more free "
128"space."
129msgstr "za to. Ta postopek bo trajal zelo dolgo za dokončanje, morda napolni vašo kartico SD do točke, kjer vam bo zmanjkalo prostora."
130
131#: rpi.html:94
132msgid ""
133"It is safer to back up all of your data you wish to keep and re-flash the "
134"card with the new image. Attempting to upgrade may corrupt the SD card, "
135"prevent your installation from booting, or cause severe glitches."
136msgstr "Če želite obdržati in ponovno prepisati kartico z novo sliko, je varneje če varnostno kopirate vaše podatke. Poskus nadgradnje lahko pokvari kartico SD, prepreči zagon vaše namestitve ali povzroči resne napake."
137
138#: rpi.html:98
139msgid "You can, however, install"
140msgstr "Lahko pa namestite"
141
142#: rpi.html:98
143msgid "regular updates"
144msgstr "redne posodobitve"
145
146#: rpi.html:98
147msgid "via the"
148msgstr "prek"
149
150#: rpi.html100, 109
151msgid "Software Updater"
152msgstr "Posodobilnik programov"
153
154#: rpi.html:100
155msgid "utility for your installed software."
156msgstr "orodja za vaše nameščene programe."
157
158#: rpi.html:103
159msgid "Kernel Updates"
160msgstr "Posodobitve jedra"
161
162#: rpi.html:104
163msgid "The same kernel provided by the"
164msgstr "Enako jedro, ki ga ponuja"
165
166#: rpi.html:105
167msgid "Raspberry Pi foundation"
168msgstr "ustanova Raspberry Pi"
169
170#: rpi.html:106
171msgid ""
172"is used in this edition of Ubuntu MATE. As this kernel is delivered like a "
173"\"firmware\" blob, updates are not distributed via the"
174msgstr "je uporabljena v tej izdaji Ubuntu MATE.  Ker je to jedro dostavljeno kot zbirka binarnih podatkov se posodobitve ne razširjajo prek"
175
176#: rpi.html:111
177msgid "Instead, to update the kernel, open a terminal and run:"
178msgstr "Če želite posodobiti jedro, odprite terminal in zaženite:"
179
180#: rpi.html:115
181msgid "Hardware Acceleration"
182msgstr "Strojno pospeševanje"
183
184#: rpi.html:116
185msgid "Currently, hardware accelerated applications are"
186msgstr "Trenutno programi, ki uporabljajo strojno pospeševanje so"
187
188#: rpi.html:116
189msgid "not supported"
190msgstr "ni podprto"
191
192#: rpi.html:117
193msgid "unlike"
194msgstr "za razliko od"
195
196#: rpi.html:118
197msgid ""
198"Applications that depend on OpenGL ES libraries or require the GPU will fail"
199" to start."
200msgstr "Programi, ki so odvisni od knjižnic OpenGL ES ali potrebujejo GPU, bo spodletel zagon."
201
202#: rpi.html:121
203msgid "For playing videos, the application"
204msgstr "Program za predvajanje videov"
205
206#: rpi.html:121
207msgid ""
208"will be able to do this and is pre-installed. If you are looking to play "
209"MPEG-2 or VC-1 video files then"
210msgstr "je prednameščen in bo to zmogel. Če želite predvajati video datoteke MPEG-2 ali VC-1 potem"
211
212#: rpi.html:123
213msgid "you will need MPEG-2 and/or VC-1 licenses from the"
214msgstr "potrebujete MPEG-2 in/ali VC-1 licenco iz"
215
216#: rpi.html:124
217msgid "Raspberry Pi Store."
218msgstr "trgovine Raspberry PI."
219
220#: rpi.html:127
221msgid "Enable/Disable X11"
222msgstr "Omogoči/Onemogoči X11"
223
224#: rpi.html:128
225msgid "For users who are looking to create their own headless"
226msgstr "Za uporabnike, ki želijo ustvariti svoj "
227
228#: rpi.html:128
229msgid "\"server\""
230msgstr "\"strežnik\""
231
232#: rpi.html:128
233msgid ""
234"using Ubuntu MATE, there is a utility for toggling the graphical "
235"environment."
236msgstr "z uporabo Ubuntu MATE, obstaja orodje za izklop grafičnega okolja."
237
238#: rpi.html:131
239msgid "To disable X11 and login via the console:"
240msgstr "Za onemogočanje X11 se prijavite prek konzole:"
241
242#: rpi.html:135
243msgid "To enable X11 to restore the Ubuntu MATE desktop:"
244msgstr "Za omogočanje X11 in obnovitev namizja Ubuntu MATE:"
245
246#: rpi.html:138
247msgid "Changes take effect after a reboot."
248msgstr "Spremembe bodo uveljavljene po ponovnem zagonu."
249
250#: rpi.html:142
251msgid "Release Notes"
252msgstr "Opombe ob izdaji"
253
254#: rpi.html:143
255msgid ""
256"To read up on release notes and changes by version, visit the Ubuntu MATE "
257"website."
258msgstr "Če želite prebrati opombe ob izdaji in spremembe po različicah obiščite spletno stran Ubuntu MATE."
259
260#: rpi.html:150
261msgid "Raspberry Pi is a trademark of the"
262msgstr "Raspberry Pi je blagovna znamka "
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.