source: lliurex-mate-welcome/trunk/fuentes/i18n/ca_ES/servidor.html @ 5163

Last change on this file since 5163 was 5163, checked in by alviboi, 4 years ago
File size: 9.5 KB
Line 
1<!DOCTYPE html>
2<html lang="es">
3<head>
4  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5  <link href="css/bootstrap-2.3.2.css" rel="stylesheet" media="screen">
6  <link href="css/font-awesome.css" rel="stylesheet" media="screen">
7  <link href="css/animate.css" rel="stylesheet" media="screen">
8  <link href="css/welcome.css" rel="stylesheet" media="screen">
9  <script src="js/jquery-2.1.4.js"></script>
10  <script src="js/bootstrap-2.3.2.js"></script>
11  <script src="js/janimate.js"></script>
12  <script src="js/welcome.js"></script>
13  <script type="text/javascript">
14    $( document ).ready(InitServerInfo());
15  </script>
16
17</head>
18<body class="backdrop-simple">
19  <div id="wrapper">
20    <div class="container-fluid">
21      <div id="navigation">
22        <a id="menu-button" class="navigation-button" onclick="smoothPageFade('index.html')">
23          <span class="fa fa-chevron-left"></span>
24        </a>
25        <div id="navigation-title" hidden>Iniciar el Servidor d'Aula</div>
26        <div id="navigation-right"></div>
27        <img id="navigation-divider" src="img/welcome/header-shadow.png" width="100%" height="11px">
28      </div>
29    </div>
30    <div id="content" class="container-fluid entire-page-fade" hidden>
31      <div class="row-fluid">
32        <div class="span12">
33          <ul id="tabs" class="nav nav-pills" data-tabs="tabs">
34            <li class="active"><a onclick="smoothFade2('#dia1')" data-toggle="tab" id="tabAbout">1. Actualitzar</a></li>
35            <li><a onclick="smoothFade2('#dia2')" data-toggle="tab" id="tabSupporters">2. Iniciar el Servidor</a></li>
36            <li><a onclick="smoothFade2('#dia3')" data-toggle="tab" id="tabSupporters2">3. Creació del mirror</a></li>
37            <li><a onclick="smoothFade2('#dia4')" data-toggle="tab" id="tabSupporters3">4. Creació de la imatge</a></li>
38            <li><a onclick="smoothFade2('#dia5')" data-toggle="tab" id="tabSupporters3">5. Iniciar imatge</a></li>
39          </ul>
40          <div class="alert alert-warning offline">
41            <h5>Pareix ser que no estàs connectat a Internet. Per favor revisa la teua configuració d'accés a internet per a poder accedir a aquest contingut.</h5>
42            <div id="reconnectFailed" hidden><p><span class="fa fa-warning"></span> Ho sentim, Benvingut no ha sigut capaç d'establir una connexió.</p></div>
43            <a href="cmd://checkInternetConnection" onclick="reconnectTimeout();" class="btn btn-warning"> <span class="fa fa-refresh"></span> Reintentar</a>
44          </div>         
45        </div>
46      </div>
47
48      <div class="tab-content">
49
50
51       <!-- **************************************************************************************************************************-->
52   
53
54        <div class="tab-pane active" id="dia1">
55          <div class="row-fluid">
56            <div class="span12">
57              <h4>Actualitzar</h4>
58              <p>En aquesta secció s'explica en cinc passes tot el que tens que fer per a tenir un servidor funcionant per a que pugues servir imatges per a clients lleugers i semilleugers. És molt recomanable abans d'iniciar el servidor fer una actualització ja que les imatges ISO normalment ni estan actualitzades a l'últim dia.</b>.</p>
59            </div>
60          </div>
61          <br>
62          <div class="row-fluid">
63            <div class="span12 center">
64              <a class="btn btn-md" href="cmd://lliurex-up"><img src="img/applications/system-software-update.png"></img>&nbsp; Lliurex UP</a>
65            </div>           
66          </div>
67        </div>
68
69       
70
71
72        <!-- **************************************************************************************************************************-->
73
74        <div class="tab-pane" id="dia2" hidden>
75          <div class="row-fluid">
76            <div class="span12">
77              <div id="servidor_iniciat"><span id="icon_servidor_iniciat"><a id="text_servidor_iniciat"></a></span></div>           
78              <h4>Iniciar el Servidor!</h4>
79              <p>El primer pas abans d'actualitzar i el més important és inicialitzar el servidor, on li donarem els paràmetres necessaris per a configurar-lo com a servidor de Centre.</p>
80              <p>Per això, haurem d'iniciar l'assistent com a root, així anem al <a href="cmd://iniciar-servidor">Zero Server wizard</a>,
81              on sols deurem configurar la contrasenya de netadmin i donar-li a Aplicar, podeu trobar més informació en la <a href="cmd://link?http://wiki.lliurex.net/Primeros+pasos+con+un+servidor+LliureX+16">WIKI de Lliurex: </a></p>
82              <div class="row-fluid">
83                  <div class="span12 center">
84                       <img id="imatge" class="fade fade-2s" width="80%" height="80%" src="img/applications/screenshots/zerozerver.png"></img>
85                  </div>
86
87              </div>
88              <br>
89            </div>
90          </div>
91        </div>
92     
93
94
95      <!-- **************************************************************************************************************************-->
96
97        <div class="tab-pane" id="dia3" hidden>
98          <div class="row-fluid">
99            <div class="span12">
100              <div id="servidor_iniciat2"><span id="icon_servidor_iniciat2"><a id="text_servidor_iniciat2"></a></span></div>
101              <h4>Creació del mirror</h4>
102              <p>&zwnj;A partir de LliureX 16, para crear el mirror utilizaremos el Centro de Administración de LliureX. &zwnj;</p>
103              <p>Podem trobar informació al respecte en la WIKI de LliureX on s'explica pas a pas el procés.</p>
104              <ul>
105                <li><p> <a href="cmd://link?http://wiki.lliurex.net/tiki-index.php?page=Centro+de+administraci%C3%B3n+de+Lliurex+16">Centre d'Administració.</a></li>
106              </ul>
107              <br>
108              <div class="row-fluid fade fade-2s">               
109                <div class="span12 center">
110                  <a class="btn btn-md" href="cmd://link?http://server/admin-center/login.php"><span class="fa fa-3x fa-laptop fa-va"></span>&nbsp; Obrir Centre d'Administració</a>
111                </div>
112              </div>             
113            </div>
114          </div>
115        </div>
116     
117
118
119      <!-- **************************************************************************************************************************-->
120
121        <div class="tab-pane" id="dia4" hidden>
122          <div class="row-fluid">
123            <div class="span12">
124              <div id="mirror_fet"><span id="icon_mirror_fet"><a id="text_mirror_fet"></a></span></div>
125              <h4>Creació de la imatge</h4>
126              <p>Com hauràs pogut comprovar , el procés de creació del mirror porta un temps. Una vegada tingues creat el mirror el pròxim pas és crear la imatge amb la que arrancar els clients.</p>
127              <p>Para crear la imagen deberemos hacerlo desde el Centro de Administración de LliureX 16. Puedes encontrar más información en la WIKI de LliureX
128              <ul>
129                <li><p> <a href="cmd://link?http://wiki.lliurex.net/Creaci%C3%B3n+de+im%C3%A1genes+para+clientes+ligeros+en+LliureX+16">Centre d'Administració.</a></li>
130              </ul>
131
132              <div class="row-fluid fade fade-2s">
133                <div class="span12 center">
134                  <a class="btn btn-md" href="cmd://link?http://server/admin-center/login.php"><span class="fa fa-3x fa-laptop fa-va"></span>&nbsp; Obrir Centre d'Administració</a>
135                </div>
136              </div>
137             
138            </div>
139          </div>
140        </div>
141   
142
143
144      <!-- **************************************************************************************************************************-->
145
146        <div class="tab-pane" id="dia5" hidden>
147          <div class="row-fluid">
148            <div class="span12">
149              <div id="imatge_feta"><span id="icon_imatge_feta"><a id="text_imatge_feta"></a></span></div>
150              <h4>Iniciar la imatge</h4>
151              <p>Ahora ya podemos iniciar un cliente con nuestra imagen ya creada, igualmente debemos acceder al Admin Center.</p>
152              <p>&zwnj;El Centro de Administración en LliureX 16 es una herramienta que está disponible una vez arrancamos el servidor. Y como has podido comprobar centraliza toda la gestión en una aplicación web por lo que es muy recomendable su uso cuando tratemos de configurar el servidor. Ten en cuenta que podrás acceder a él desde cualquier ordenador del centro. Solo te hace falta conocer su ip.&zwnj;</p>       
153              <ul>
154                <li><p> <a href="cmd://link?http://wiki.lliurex.net/Creaci%C3%B3n+de+im%C3%A1genes+para+clientes+ligeros+en+LliureX+16#Arrancar_cliente">Centre d'Administració.</a></li>
155              </ul>             
156              <div class="row-fluid fade fade-2s">
157                <div class="span12 center">
158                  <a class="btn btn-md" href="cmd://link?http://server/admin-center/login.php"><span class="fa fa-3x fa-laptop fa-va"></span>&nbsp; Obrir Centre d'Administració</a>
159                </div>                             
160              </div>
161              <br>
162              <p>Ja sols quedaria <a href="cmd://llum">crear els usuaris</a> en LDAP per poder accedir des dels nostres clients.</p>
163            </div>
164          </div>
165        </div>
166     
167
168
169</div>
170</div>
171    <div id="footer" class="bottom">
172      <div class="footer-content">
173        <div id="footer-left">
174          <span id="footer-global-left"></span>
175        </div>
176        <div id="footer-right" class="form">
177          <span id="footer-global-right"></span>
178        </div>
179      </div>
180    </div>
181  </div>
182
183</body>
184</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.