source: lliurex-mate-welcome/trunk/fuentes/i18n/ca_ES/zero-center.html @ 6987

Last change on this file since 6987 was 6987, checked in by alviboi, 3 years ago
File size: 5.2 KB
Line 
1<!DOCTYPE html>
2<html lang="es">
3  <head>
4    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" charset="utf-8">
5    <link href="css/bootstrap-2.3.2.css" rel="stylesheet" media="screen">
6    <link href="css/font-awesome.css" rel="stylesheet" media="screen">
7    <link href="css/animate.css" rel="stylesheet" media="screen">
8    <link href="css/welcome.css" rel="stylesheet" media="screen">
9  </head>
10  <body class="backdrop-simple">
11    <div id="wrapper">
12    <div class="container-fluid">
13      <div id="navigation">
14        <a id="menu-button" class="navigation-button" onclick="smoothPageFade('index.html')">
15          <span class="fa fa-chevron-left"></span>
16        </a>
17        <div id="navigation-title" hidden>Característiques</div>
18        <div id="navigation-right"></div>
19        <img id="navigation-divider" src="img/welcome/header-shadow.png" width="100%" height="11px">
20      </div>
21    </div>
22      <div id="content" class="container-fluid entire-page-fade" hidden>
23        <div class="row-fluid wow fadeIn">
24          <div class="span12">
25            <!--Body content-->
26            <h2>Zero Center per a administrar i configurar LliureX</h2>
27            <p>LliureX presenta una sèrie d'auxiliars dins del Zero Center per a facilitar la instal·lació i configuració de molts programes. Aquests estan provats i asseguren el bon funcionament dins del sistema. Pots accedir al Zero Center des  <a href="cmd://zero-center">d'ací </a> per a veure tots els auxiliars. Algunes de les característiques més destacades són (pots fer clic damunt de la imatge per a iniciar l'auxiliar)</p>
28          </div>
29        </div>
30       
31       <hr class="soften">
32        <h3 class="wow fadeIn">Dr. Valentín</h3>
33        <div class="row-fluid wow fadeInUp">
34          <div class="span3 center-inside">
35            <a href="cmd://dr-valentin"><img src="/usr/share/banners/lliurex-neu/dr-valentin.png" border="0"></a>
36          </div>
37          <div class="span9">
38            <p>Dr. Valentín és una eina que realitza una sèrie de proves per a comprovar l'estat de certs serveis i recopila diferents fitxers de configuració d'aquests serveis i altres programes que LliureX ofereix. Totes aquestes proves s'emmagatzemen en un fitxer comprimit que és de gran utilitat per al SAI i que pot servir per a resoldre els problemes.</p>
39          </div>
40        </div>       
41
42        <hr class="soften">
43        <h3 class="wow fadeIn">Llum</h3>
44        <div class="row-fluid wow fadeInUp">
45          <div class="span3 center-inside">
46            <a href="cmd://llum"><img src="/usr/share/banners/lliurex-neu/llum.png" border="0"></a>
47          </div>
48          <div class="span9">
49            <p>L'eina de gestió d'usuaris de l'LDAP, anomenada Llum, permet la creació d'usuaris i grups, l'assignació de contrasenyes i el registre de les màquines de l'aula.</p>
50          </div>
51        </div> 
52
53        <hr class="soften">
54        <h3 class="wow fadeIn">LliureX Up</h3>
55        <div class="row-fluid wow fadeInUp">
56          <div class="span3 center-inside">
57            <a href="cmd://lliurex-up"><img src="/usr/share/banners/lliurex-neu/lliurex-up.png" border="0"></a>
58          </div>
59          <div class="span9">
60            <p>Per a actualitzar qualsevol versió de LliureX hi ha una eina d'actualització anomenada Lliurex-Up. Encara que és possible actualitzar amb les eines habituals d'Ubuntu (com pot ser el Synaptic o l'Apt), amb l'Actualitzador de LliureX s'executen una sèrie de passos addicionals amb els quals s'intenta assegurar que el sistema estiga tan configurat com siga possible i que en cas d'haver perdut cap paquet de configuració, d'importància per al funcionament de LliureX, es recupere.</p>
61          </div>
62        </div>
63
64        <hr class="soften">
65        <h3 class="wow fadeIn">PMB</h3>
66        <div class="row-fluid wow fadeInUp">
67          <div class="span3 center-inside">
68            <a href="cmd://pmb"><img src="/usr/share/banners/lliurex-neu/zero-lliurex-pmb.png" border="0"></a>
69          </div>
70          <div class="span9">
71            <p>Es tracta d'una aplicació web que es basa en un servidor HTTP (bàsicament Apache, encara que no és obligatori), una base de dades MySQL i el llenguatge PHP. El PMB es beneficia de la flexibilitat de les aplicacions d'Internet.</p>
72          </div>
73        </div>
74
75        <hr class="soften">
76        <h3 class="wow fadeIn">Wiki de LliureX</h3>
77        <div class="row-fluid wow fadeInUp">
78          <div class="span9">
79            <h4>Podeu trobar més informació en la <a href="cmd://link?http://wiki.lliurex.net/Zero+center">Wiki de LliureX.</a></h4>
80          </div>
81        </div>
82
83        <br><br>
84      </div>
85      <div id="footer" class="bottom">
86        <div class="footer-content">
87          <div id="footer-left">
88            <span id="footer-global-left"></span>
89          </div>
90          <div id="footer-right" class="form">
91            <span id="footer-global-right"></span>
92          </div>
93        </div>
94      </div>
95    </div>
96    <script src="js/jquery-2.1.4.js"></script>
97    <script src="js/bootstrap-2.3.2.js"></script>
98    <script src="js/janimate.js"></script>
99    <script src="js/wow.js"></script>
100    <script src="js/welcome.js"></script>
101  </body>
102</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.