source: lliurex-zero-installers/trunk/fuentes/lliurex-zero-installer-analytics.zmds/lliurex-zero-installer-analytics.zmd @ 702

Last change on this file since 702 was 702, checked in by mabarracus, 5 years ago
  • Merged translations
  • Changed default analytics server
  • Updated changelog
File size: 2.6 KB
Line 
1#!/bin/bash
2
3export TEXTDOMAIN="lliurex-zero-installer-analytics"
4
5
6# Script messages l10n
7
8# Detects which language is set
9_langrc=0
10echo $LANGUAGE | grep -q "^ca_ES" || _langrc=1
11
12# All message strings in both languages
13VA_CONFIRM="Ara podeu ajudar a millorar LliureX enviant informació anònima sobre quines són les aplicacions més utilitzades i d'aquesta manera podem centrar-nos en millorar-les o afegir-les. Voleu activar aquesta opció?" 
14VA_OK="Sí, em sembla interessant!"
15VA_KO="Potser en altre moment"
16ES_CONFIRM="Ahora puedes ayudar a mejorar LliureX enviando información anónima sobre la aplicaciones más utilizadas y de esta forma podemos centrarnos en mejorarlas o añadirlas. ¿Quieres activar esta opción?"
17ES_OK="Sí, me parece interesante!"
18ES_KO="Quizás en otro momento"
19
20# Valencian is selected by default
21CONFIRM="$VA_CONFIRM"
22OK="$VA_OK"
23KO="$VA_KO"
24
25# But they could change if Spanish is detected
26if [ $_langrc -eq 1 ] ; then
27        CONFIRM="$ES_CONFIRM"
28        OK="$ES_OK"
29        KO="$ES_KO"
30fi
31
32
33zero-center add-pulsating-color lliurex-zero-installer-analytics
34
35
36if zenity --question --text="$CONFIRM"  --ok-label="$OK" --cancel-label="$KO" > /dev/null 2>&1; then
37    #dpkg-divert --package lliurex-zero-installer-analytics --divert /etc/audit/rules.d/audit.rules.auditd-orig --rename /etc/audit/rules.d/audit.rules
38    dpkg-divert --package lliurex-zero-installer-analytics --divert /etc/audit/auditd.conf.auditd-orig --rename /etc/audit/auditd.conf
39    zero-installer install python-daemon
40    zero-installer install auditd
41    update-rc.d auditd defaults 98
42    update-rc.d analytics defaults 99
43    sed -i.orig -e 's/USE_AUGENRULES="no"/USE_AUGENRULES="yes"/g' /etc/default/auditd
44    sed -i.orig -e 's/#ExecStartPost=-\/sbin\/augenrules --load/ExecStartPost=-\/sbin\/augenrules --load/' /lib/systemd/system/auditd.service
45    systemctl daemon-reload
46    systemctl restart auditd
47    if [ $? -eq 0 ]; then
48        zero-center remove-pulsating-color lliurex-zero-installer-analytics
49        zero-center set-configured lliurex-zero-installer-analytics
50    else
51        zero-center remove-pulsating-color lliurex-zero-installer-analytics
52        zero-center set-non-configured lliurex-zero-installer-analytics
53    fi
54else
55        update-rc.d -f analytics remove
56        update-rc.d -f auditd remove
57        #dpkg-divert --package lliurex-zero-installer-analytics --rename --remove /etc/audit/rules.d/audit.rules
58        #dpkg-divert --package lliurex-zero-installer-analytics --rename --remove /etc/audit/auditd.conf
59        zero-center remove-pulsating-color lliurex-zero-installer-analytics
60        zero-center set-non-configured lliurex-zero-installer-analytics
61fi
62exit 0
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.