source: llx-netinstall/trunk/fuentes/admin-center-llx-netinstall.install/lliurex-netinstall/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json @ 3417

Last change on this file since 3417 was 3417, checked in by mabarracus, 3 years ago

Remove admin center's options to control classroom analytics report agent

File size: 1.1 KB
Line 
1{
2  "messages" : {
3    "" : {
4      "domain" : "lliurex-netinstall",
5      "lang"   : "ca_ES@valencia",
6      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
7    },
8     "lliurex_netinstall_enable_netinstall":["Habilita la instal·lació per xarxa"],
9     "lliurex_netinstall_enable_unattended":["Fes una instal·lació desatesa"],
10     "lliurex_netinstall_enable_stats": ["Habilita l'enviament d'estadistiques als desenvolupadors"],
11     "lliurex_netinstall_username":["Usuari"],
12     "lliurex_netinstall_pass":["Contrasenya"],
13     "lliurex_netinstall_rootpass":["Contrasenya d'administració"],
14     "lliurex_netinstall_name":["Instal·lació de LliureX a través de la xarxa"],
15     "llx_netinstall_apply_config":["Aplica"],
16     "llx_netinstall_error":["S'ha produït l'error següent en configurar la instal·lació per xarxa: "],
17     "llx_netinstall_success":["S'ha configurat correctament la instal·lació d'equips per xarxa"],
18     "llx_netinstall_mirror_unavailable":["No hi ha disponible cap rèplica de LliureX per a fer la instal·lació per xarxa"],
19     "llx-netinstall-description":["Habiliteu i configureu la instal·lació per xarxa"]
20     
21     
22   
23}
24}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.