source: lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json @ 2670

Last change on this file since 2670 was 2670, checked in by joamuran, 3 years ago

added lient manager

File size: 4.8 KB
Line 
1{
2  "messages" : {
3    "" : {
4      "domain" : "lliurex-ltsp",
5      "lang"   : "ca_ES@valencia",
6      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
7    },
8    "lmd.LliureX.Thin.Client.Management" : ["Gestió de Clients Lleugers de LliureX"],
9    "lmd.LliureX.LTSP.Image.Manager" : ["Gestió d'imatges de LliureX LTSP"],
10    "lmd.Image.List" : ["Llista d'imatges"],
11    "lmd.img.list.description" : ["En aquesta secció podeu crear, configurar i modificar imatges per als clients lleugers."],
12    "lmd.image.assistant.step1" : ["Pas 1. Trieu el sabor"],
13    "lmd.image.assistant.step1.desc" : ["Trieu el sabor de LliureX per a la nova imatge de client."],
14    "lmd.image.assistant.step2" : ["Pas 2. Configureu la imatge"],
15    "lmd.image.assistant.step2.desc" : ["En aquest pas trieu quin nom i descripció tindrà la nova imatge de client."],   
16    "lmd.image.assistant.Name" : ["Nom"],
17    "lmd.image.assistant.Description" : ["Descripció"],
18    "lmd.image.assistant.Architecture" : ["Arquitectura"],
19    "lmd.image.assistant.Back" : ["Enrere"],   
20    "lmd.image.assistant.Create" : ["Crea"],
21    "lmd.imagemanager.image.edit.is.blocked.confirm" : ["L'edició d'imatges es troba bloquejada. Voleu desbloquejar-la i continuar?"],
22    "lmd.ask.for.regenerate.after.update" : ["Desitgeu refer la imatge de client per a que els canvis tinguen efecte?"],
23    "lmd.id.chroot.folder" : ["Id (carpeta chroot):"],   
24    "lmd.image.assistant.Name.info" : ["Nom:"],
25    "lmd.image.assistant.desc.info" : ["Descripció:"],
26    "lmd.image.assistant.arch.info" : ["Arquitectura:"],
27    "lmd.img.confirm.error" : ["L'identificador d'imatge ja es troba en ús o hi ha algun camp buit. Canvieu-lo o empleneu els camps que falten."],
28    "Create.New.LTSP.Image" : ["Crea una nova imatge de client lleuger."],
29    "llx.ltsp.go.forward" : ["Endavant >"],
30    "lmd.warning.refresh.image" : ["Aneu a regenerar la imatge "],
31    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". N'esteu segurs?"],
32    "lmd.info.modal.clone.image" : ["Escriviu el nom i la descripció per a la nova imatge: "],
33    "llx_clone_img_names_equal" : ["El nom de la imatge clonada no ha de ser igual al de la imatge original"],
34    "lmd.clonehere":["Clona al servidor"],
35    "lmd.clone_title": ["Clona o exporta la imatge"],
36    "lmd.clone_message":["Desitgeu clonar la imatge en aquest servidor o crear un fitxer per exportar-lo a atre servidor?"],
37    "lmd.clone":["Clona"],
38    "lmd.export":["Exporta"],
39    "lmd.exportfile": ["Exportar a un firxer"],
40    "lmd.cancel":["Cancel·la"],
41    "lmd.image.options.client.type":["Tipus de client"],
42    "lmd.image.options.client.type.help":["Llança la imatge com a client lleuger o semilleuger"],
43    "lmd.image.options.client.type.label.default":["Per omissió"],
44    "lmd.image.options.client.type.label.thin":["Client lleuger"],
45    "lmd.image.options.client.type.label.fat":["Client semilleuger"],
46    "lmd.image.options.client.language.help":["Idioma de la pantalla d'inici i la interfície d'usuari"],
47    "lmd.image.options.client.language":["Idioma"],
48    "lmd.image.options.client.language.default":["Per defecte"],
49    "lmd.image.options.client.language.ca":["Valencià"],
50    "lmd.image.options.client.language.en":["Anglès"],
51    "lmd.image.options.client.language.es":["Castellà"],
52    "lmd.image.options.client.ram.threshold":["Llindar de RAM"],
53    "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Exectuta aquesta imatge com a cliente lleuger quan la memoria siga inferior al llindar indicat."],
54    "lmd.image.options.client.ram.threshold.not.apply":["No s'aplica"],
55    "lmd_client_options_dialog.apply":["Aplicar canvis"],
56    "lmd_client_options_dialog.success":["Els canvis s'han aplicat per a aqyuesta imatge"],
57    "lmd_client_options_dialog_title":["Opcions de la imatge"],
58    "lmd_options_image_name_label":["Nom"],
59    "lmd_options_image_name_help":["Nom de la imatge"],
60    "lmd_options_image_desc_label":["Descripció"],
61    "lmd_options_image_desc_help":["Descripció de la imatge"],
62    "lmd_options_image_adv_label":["Avançat"],
63    "lmd_options_image_adv_help":["Opcions avançades de LTSP"],
64    "ltsp.exporter.download":["Descàrrega"],
65    "ltsp.exporter.import":["Importa"],
66    "ltsp.exporter.ask.confirm.import":["Voleu importar la imatge en aquest servidor?"],
67    "ltsp_client_use_autologin":["Autenticació automàtica"],
68    "ltsp_client_autologin_name":["Usuari per a l'accés automàtic"],
69    "ltsp_client_autologin_pass":["Contrassenya per a l'accés automàtic"],
70    "ltsp_client_force_thin":["Força'l com a client lleuger"],
71    "ltsp_client_extra_opts_per_mac":["Opcions addicionals"],
72    "ltsp_client_default_boot":["Arrancada per defecte"],
73    "ltsp_client_default_boot_option":["Opció d'arrancada per defecte"],
74    "llx.ltspclientmanager.client.saved":["S'ha guardat la configuració del client"]
75   
76   
77  }
78}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.