source: lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json @ 3361

Last change on this file since 3361 was 3361, checked in by joamuran, 4 years ago

fixed i18n

File size: 8.5 KB
Line 
1{
2  "messages" : {
3    "" : {
4      "domain" : "lliurex-ltsp",
5      "lang"   : "ca_ES@valencia",
6      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
7    },
8    "lmd.LliureX.Thin.Client.Management" : ["Gestió de clients lleugers de LliureX"],
9    "lmd.LliureX.LTSP.Image.Manager" : ["Gestió d'imatges de LliureX LTSP"],
10    "lmd.Image.List" : ["Llista d'imatges"],
11    "lmd.img.list.description" : ["En aquesta secció podeu crear, configurar i modificar imatges per als clients lleugers."],
12    "lmd.image.assistant.step1" : ["Pas 1. Trieu el sabor"],
13    "lmd.image.assistant.step1.desc" : ["Trieu el sabor de LliureX per a la nova imatge de client."],
14    "lmd.image.assistant.step2" : ["Pas 2. Configureu la imatge"],
15    "lmd.image.assistant.step2.desc" : ["En aquest pas trieu quin nom i descripció tindrà la nova imatge de client."],   
16    "lmd.image.assistant.Name" : ["Nom"],
17    "lmd.image.assistant.Description" : ["Descripció"],
18    "lmd.image.assistant.Architecture" : ["Arquitectura"],
19    "lmd.image.assistant.Back" : ["Arrere"],   
20    "lmd.image.assistant.Create" : ["Crea"],
21    "lmd.imagemanager.image.edit.is.blocked.confirm" : ["L'edició d'imatges es troba bloquejada. Voleu desbloquejar-la i continuar?"],
22    "lmd.ask.for.regenerate.after.update" : ["Voleu refer la imatge de client perquè els canvis tinguen efecte?"],
23    "lmd.id.chroot.folder" : ["Id (carpeta chroot):"],   
24    "lmd.image.assistant.Name.info" : ["Nom:"],
25    "lmd.image.assistant.desc.info" : ["Descripció:"],
26    "lmd.image.assistant.arch.info" : ["Arquitectura:"],
27    "lmd.image.assistant.template.info" : ["Plantilla:"],
28    "lmd.img.confirm.error" : ["L'identificador d'imatge ja es troba en ús o hi ha algun camp buit. Canvieu-lo o ompliu els camps que hi falten."],
29    "Create.New.LTSP.Image" : ["Crea una nova imatge de client lleuger."],
30    "llx.ltsp.go.forward" : ["Avant >"],
31    "lmd.warning.refresh.image" : ["Ara regenerareu la imatge "],
32    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". N'esteu segur?"],
33    "lmd.info.modal.clone.image" : ["Escriviu el nom i la descripció per a la nova imatge: "],
34    "llx_clone_img_names_equal" : ["El nom de la imatge clonada no ha de ser igual que el de la imatge original"],
35    "lmd.clonehere":["Clona en el servidor"],
36    "lmd.clone_title": ["Clona o exporta la imatge"],
37    "lmd.clone_message":["Voleu clonar la imatge en aquest servidor o crear un fitxer per a exportar-lo a un altre servidor?"],
38    "lmd.clone":["Clona"],
39    "lmd.export":["Exporta"],
40    "lmd.exportfile": ["Exporta a un fitxer"],
41    "lmd.cancel":["Cancel·la"],
42    "lmd.delete":["Esborra"],
43    "lmd.listen":["Escolta"],
44    "lmd.regenerate":["Regenara"],
45    "lmd.regenerate_help":["Regenara la imatge de client"],
46    "lmd.options":["Opcions"],
47    "lmd.options_help":["Opcions d'arrancada de la imatge"],
48    "lmd.image.options.client.type":["Tipus de client"],
49    "lmd.image.options.client.type.help":["Arranca la imatge com a client lleuger o semilleuger"],
50    "lmd.image.options.client.type.label.default":["Predeterminat"],
51    "lmd.image.options.client.type.label.thin":["Client lleuger"],
52    "lmd.image.options.client.type.label.fat":["Client semilleuger"],
53    "lmd.image.options.client.language.help":["Idioma de la pantalla d'inici i la interfície d'usuari"],
54    "lmd.image.options.client.language":["Idioma"],
55    "lmd.image.options.client.language.default":["Per defecte"],
56    "lmd.image.options.client.language.ca":["Valencià"],
57    "lmd.image.options.client.language.en":["Anglés"],
58    "lmd.image.options.client.language.es":["Castellà"],
59    "lmd.image.options.client.ram.threshold":["Llindar de RAM"],
60    "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Exectuta aquesta imatge com a cliente lleuger quan la memòria siga inferior al llindar indicat."],
61    "lmd.image.options.client.ram.threshold.not.apply":["No s'aplica"],
62    "lmd_client_options_dialog.apply":["Aplica els canvis"],
63    "lmd_client_options_dialog.success":["Els canvis s'han aplicat per a aquesta imatge"],
64    "lmd_client_options_dialog_title":["Opcions de la imatge"],
65    "lmd_options_image_name_label":["Nom"],
66    "lmd_options_image_name_help":["Nom de la imatge"],
67    "lmd_options_image_desc_label":["Descripció"],
68    "lmd_options_image_desc_help":["Descripció de la imatge"],
69    "lmd_options_image_adv_label":["Opcions avançades"],
70    "lmd_options_image_adv_help":["Opcions avançades de l'LTSP"],
71    "ltsp.exporter.download":["Baixa"],
72    "ltsp.exporter.import":["Importa"],
73    "ltsp.exporter.ask.confirm.import":["Voleu importar la imatge en aquest servidor?"],
74    "ltsp_client_use_autologin":["Autenticació automàtica"],
75    "ltsp_client_autologin_name":["Usuari per a l'accés automàtic"],
76    "ltsp_client_autologin_pass":["Contrassenya per a l'accés automàtic"],
77    "ltsp_client_force_thin":["Força'l com a client lleuger"],
78    "ltsp_client_extra_opts_per_mac":["Opcions addicionals"],
79    "ltsp_client_default_boot":["Arrancada per defecte"],
80    "ltsp_client_default_boot_option":["Opció d'arrancada per defecte"],
81    "llx.ltspclientmanager.client.saved":["S'ha guardat la configuració del client"],
82    "llx.ltspclientmanager.client.deleted":["S'ha esborrat la configuració del client"],
83    "ltsp_client_boot_default":["Arrancada per defecte"],
84    "lmd.Image.Exports":["Imatges exportades"],
85    "ltsp_Client":["Client"],
86    "llx_ltsp_client_desc":["Client de model d'aula LliureX"],
87    "ltsp_Infantil":["Infantil"],
88    "llx_ltsp_Infantil_desc":["LliureX Infantil"],
89    "ltsp_Desktop":["Escriptori"],
90    "llx_ltsp_Desktop_desc":["LliureX Escriptori"],
91    "ltsp_module_description":["Amb LliureX LTSP podeu crear i gestionar imatges per als clients lleugers de l'aula."],     
92    "ltsp_manage_client_images": ["Gestió d'imatges de client"],
93    "ltsp_manage_clients_desc": ["Gestiona les diferents imatges amb que podran arrancar els clients lleugers de l'aula mitjançant l'LTSP."],
94    "ltsp_manage_general_options": ["Opcions globals"],
95    "ltsp_manage_general_options_desc" :["Configura el comportament de les imatges dels clients lleugers."],
96    "ltsp_export_images_menu" : ["Exporta i importa imatges"],
97    "ltsp_export_images_menu_desc":["Permet crear imatges personalitzades i clonar-les o compartir-les entre servidors."],
98    "ltsp_client_management_menu":["Gestió de clients de l'aula"],
99    "ltsp_client_management_menu_desc":["Assigna un comportament específic per a clients lleugers determinats."],
100    "ltsconf":["Opcions d'LTSP"],
101    "Thin Client Manager":["Gestió de l'LTSP"],
102    "Client Images":["Imatges de client"],
103    "Exported Images":["Exporta i importa"],
104    "Client Management":["Gestió de clients"],
105    "ltsp_Edit":["Modifica"],
106    "ltsp_edit_update_image":["Actualitza el sistema (LliureX Up)"],
107    "ltsp_edit_run_synaptic":["Afig programari (Synaptic)"],
108    "ltsp_edit_terminal":["Obre en un terminal"],
109     "ltsp_edit_launch_mate":["Obre sessió de LliureX Mate"],
110     "ltsp_edit_launch_awesome":["Obre sessió Awesome"],
111     "ltsp_loading_image":["Carregant la imatge"],
112     "ltsp_loading_image_description":["L'operació al client s'obrirà en breu. Espereu un moment."],
113     "ltsp_connection_stablished":["La connexió s'ha establert"],
114     "ltsp_connection_stablished_description":["Si la connexió no apareix, accediu directament a l'adreça "],
115     "ltsp_closing_connection":["Tancant la connexió"],
116     "ltsp_closing_connection_description":["La connexió es tancarà en breu..."],
117     "ltsp.description.module":["Creeu, gestioneu i configureu clients lleugers"],
118     "ltsconf.delete.option":["Esborra aquesta opció"],
119     "lmd.LliureX.Edit.LTS.Conf":["Opcions generals d'LTSP"],
120     "ltsp.lts.conf.edit.description":["Aquesta és una llista de les opcions per configurar el comportament en general de les opcions d'LTSP."],
121     "ltsconf.add.option":["  Afig una opció estàndard"],
122     "ltsconf.save.options":["Guarda"],
123     "NBD.Swap.Size":["Swap NBD"],
124     "NBD.Swap.Size.Desc":["Grandària de l'àrea d'intercanvi d'NBD"],
125     "lts_conf_available_options":["Variables de configuració disponibles"],
126     "ltsconf_helper_type":["Tipus:"],
127     "ltsconf_helper_default_value":["Valor per omissió:"],
128     "ltsconf_helper_description":["Descripció:"],
129     "lts_add_option":["Afig"],
130     "ltsconf.add.option.arbitrary":["Afig una nova opció personalitzada"],
131     "ltsconf_add_option_title":["Afig una variable personalitzada"],
132     "ltsconf_add_option_button":["Afig la variable"],
133     "ltsconf.new.param.name":["Nom de la variable"],
134     "ltsconf.new.param.value":["Valor de la variable"],
135     "noLTSClientsFound":["No hi ha cap client connectat a la xarxa de l'aula"]
136
137  }
138}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.