source: lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/modul/lliurex-ltsp/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json @ 6756

Last change on this file since 6756 was 6756, checked in by kbut, 3 years ago

Update translations

File size: 9.7 KB
Line 
1{
2  "messages" : {
3    "" : {
4      "domain" : "lliurex-ltsp",
5      "lang"   : "ca_ES@valencia",
6      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
7    },
8    "lmd.LliureX.Thin.Client.Management" : ["Gestió de clients lleugers de LliureX"],
9    "lmd.LliureX.LTSP.Image.Manager" : ["Gestió d'imatges de LliureX LTSP"],
10    "lmd.Image.List" : ["Llista d'imatges"],
11    "lmd.img.list.description" : ["En aquesta secció podeu crear, configurar i modificar imatges per als clients lleugers."],
12    "lmd.img.list.fromiso.title" : ["Creeu una imatge des d'una ISO"],
13    "lmd.img.list.fromiso.description" : ["Crea una imatge de client lleuger a partir d'una ISO descarregada de LliureX. Aquest procés sol ser més ràpid que la creació d'una imatge des de la rèplica."],
14    "lmd.image.assistant.step1" : ["Pas 1. Trieu el sabor"],
15    "lmd.image.assistant.step1.desc" : ["Trieu el sabor de LliureX per a la nova imatge de client."],
16    "lmd.image.assistant.step2" : ["Pas 2. Configureu la imatge"],
17    "lmd.image.assistant.step2.desc" : ["En aquest pas trieu quin nom i descripció tindrà la nova imatge de client."],   
18    "lmd.image.assistant.Name" : ["Nom"],
19    "lmd.image.assistant.Description" : ["Descripció"],
20    "lmd.image.assistant.Architecture" : ["Arquitectura"],
21    "lmd.image.assistant.Back" : ["Arrere"],
22    "lmd.image.assistant.Create" : ["Crea"],
23    "lmd.image.assisant.Iso":["Fitxer de iso"],
24    "lmd.image.assistant.isolabel":["Seleccioneu un fixter"],
25    "lmd.image.assisant.iso_message.canceled":["La pujada de la imatge s'ha cancel·lat"],
26    "lmd.image.assisant.iso_message.n4derror":["Error intern a la connexió amb l'N4D"],
27    "lmd.image.assistant.isointernetorpoolrequired":["Aquest procés requereix una rèplica o connexió a internet"],
28    "lmd.imagemanager.image.edit.is.blocked.confirm" : ["L'edició d'imatges es troba bloquejada. Voleu desbloquejar-la i continuar?"],
29    "lmd.ask.for.regenerate.after.update" : ["Voleu refer la imatge de client perquè els canvis tinguen efecte?"],
30    "lmd.id.chroot.folder" : ["Id (carpeta chroot):"],   
31    "lmd.image.assistant.Name.info" : ["Nom:"],
32    "lmd.image.assistant.desc.info" : ["Descripció:"],
33    "lmd.image.assistant.arch.info" : ["Arquitectura:"],
34    "lmd.image.assistant.template.info" : ["Plantilla:"],
35    "lmd.img.confirm.error" : ["L'identificador d'imatge ja es troba en ús o hi ha algun camp buit. Canvieu-lo o ompliu els camps que hi falten."],
36    "Create.New.LTSP.Image" : ["Crea una nova imatge de client lleuger."],
37    "llx.ltsp.go.forward" : ["Avant >"],
38    "llx_minimal_thin_client_name":["Client lleuger mínim"],
39    "llx_minimal_thin_client_desc":["Imatge de client lleuger, amb els components mínims i necessaris per connectar-se al servidor com a client lleuger. No requereix del mirror."],
40    "lmd.warning.refresh.image" : ["Ara regenerareu la imatge "],
41    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". N'esteu segur?"],
42    "lmd.info.modal.clone.image" : ["Escriviu el nom i la descripció per a la nova imatge: "],
43    "llx_clone_img_names_equal" : ["El nom de la imatge clonada no ha de ser igual que el de la imatge original"],
44    "lmd.clonehere":["Clona en el servidor"],
45    "lmd.clone_title": ["Clona o exporta la imatge"],
46    "lmd.clone_message":["Voleu clonar la imatge en aquest servidor o crear un fitxer per a exportar-la a un altre servidor?"],
47    "lmd.clone":["Clona"],
48    "lmd.export":["Exporta"],
49    "lmd.exportfile": ["Exporta a un fitxer"],
50    "lmd.cancel":["Cancel·la"],
51    "lmd.close":["Tanca"],
52    "lmd.delete":["Esborra"],
53    "lmd.listen":["Escolta"],
54    "lmd.regenerate":["Regenera"],
55    "lmd.regenerate_help":["Regenera la imatge de client"],
56    "lmd.options":["Opcions"],
57    "lmd.options_help":["Opcions d'arrancada de la imatge"],
58    "lmd.image.options.client.type":["Tipus de client"],
59    "lmd.image.options.client.type.help":["Arranca la imatge com a client lleuger o semilleuger"],
60    "lmd.image.options.client.type.label.default":["Predeterminat"],
61    "lmd.image.options.client.type.label.thin":["Client lleuger"],
62    "lmd.image.options.client.type.label.fat":["Client semilleuger"],
63    "lmd.image.options.client.language.help":["Idioma de la pantalla d'inici i de la interfície d'usuari"],
64    "lmd.image.options.client.language":["Idioma"],
65    "lmd.image.options.client.language.default":["Per defecte"],
66    "lmd.image.options.client.language.ca":["Valencià"],
67    "lmd.image.options.client.language.en":["Anglés"],
68    "lmd.image.options.client.language.es":["Castellà"],
69    "lmd.image.options.client.ram.threshold":["Llindar de RAM"],
70    "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Exectuta aquesta imatge com a client lleuger quan la memòria siga inferior al llindar indicat."],
71    "lmd.image.options.client.ram.threshold.not.apply":["No s'aplica"],
72    "lmd_client_options_dialog.apply":["Aplica els canvis"],
73    "lmd_client_options_dialog.success":["Els canvis s'han aplicat per a aquesta imatge"],
74    "lmd_client_options_dialog_title":["Opcions de la imatge"],
75    "lmd_options_image_name_label":["Nom"],
76    "lmd_options_image_name_help":["Nom de la imatge"],
77    "lmd_options_image_desc_label":["Descripció"],
78    "lmd_options_image_desc_help":["Descripció de la imatge"],
79    "lmd_options_image_adv_label":["Opcions avançades"],
80    "lmd_options_image_adv_help":["Opcions avançades de l'LTSP"],
81    "ltsp.exporter.download":["Baixa"],
82    "ltsp.exporter.import":["Importa"],
83    "ltsp.exporter.ask.confirm.import":["Voleu importar la imatge en aquest servidor?"],
84    "ltsp_client_use_autologin":["Autenticació automàtica"],
85    "ltsp_client_autologin_name":["Usuari per a l'accés automàtic"],
86    "ltsp_client_autologin_pass":["Contrasenya per a l'accés automàtic"],
87    "ltsp_client_force_thin":["Imposa'l com a client lleuger"],
88    "ltsp_client_extra_opts_per_mac":["Opcions addicionals"],
89    "ltsp_client_default_boot":["Arrancada per defecte"],
90    "ltsp_client_default_boot_option":["Opció d'arrancada per defecte"],
91    "llx.ltspclientmanager.client.saved":["S'ha guardat la configuració del client"],
92    "llx.ltspclientmanager.client.deleted":["S'ha esborrat la configuració del client"],
93    "ltsp_client_boot_default":["Arrancada per defecte"],
94    "lmd.Image.Exports":["Imatges exportades"],
95    "ltsp_Client":["Client"],
96    "llx_ltsp_client_desc":["Client de model d'aula LliureX"],
97    "ltsp_Infantil":["Infantil"],
98    "llx_ltsp_Infantil_desc":["LliureX Infantil"],
99    "ltsp_Desktop":["Escriptori"],
100    "llx_ltsp_Desktop_desc":["LliureX Escriptori"],
101    "ltsp_module_description":["Amb el LliureX LTSP podeu crear i gestionar imatges per als clients lleugers de l'aula."],     
102    "ltsp_manage_client_images": ["Gestió d'imatges de client"],
103    "ltsp_manage_clients_desc": ["Gestiona les diferents imatges amb què podran arrancar els clients lleugers de l'aula mitjançant l'LTSP."],
104    "ltsp_manage_general_options": ["Opcions globals"],
105    "ltsp_manage_general_options_desc" :["Configura el comportament de les imatges dels clients lleugers."],
106    "ltsp_export_images_menu" : ["Exporta i importa imatges"],
107    "ltsp_export_images_menu_desc":["Permet crear imatges personalitzades i clonar-les o compartir-les entre servidors."],
108    "ltsp_client_management_menu":["Gestió de clients de l'aula"],
109    "ltsp_client_management_menu_desc":["Assigna un comportament específic per a clients lleugers determinats."],
110    "ltsconf":["Opcions de l'LTSP"],
111    "Thin Client Manager":["Gestió de l'LTSP"],
112    "Client Images":["Imatges de client"],
113    "Exported Images":["Exporta i importa"],
114    "Client Management":["Gestió de clients"],
115    "ltsp_Edit":["Modifica"],
116    "ltsp_edit_update_image":["Actualitza el sistema (LliureX Up)"],
117    "ltsp_edit_run_synaptic":["Afig programari (Synaptic)"],
118    "ltsp_edit_terminal":["Obri en un terminal"],
119     "ltsp_edit_launch_mate":["Obri sessió del LliureX Mate"],
120     "ltsp_edit_launch_awesome":["Obri sessió Awesome"],
121     "ltsp_loading_image":["S'està carregant la imatge"],
122     "ltsp_loading_image_description":["L'operació al client s'obrirà en breu. Espereu un moment."],
123     "ltsp_connection_stablished":["La connexió s'ha establit"],
124     "ltsp_connection_stablished_description":["Si la connexió no apareix, accediu directament a l'adreça "],
125     "ltsp_closing_connection":["S'està tancant la connexió"],
126     "ltsp_closing_connection_description":["La connexió es tancarà en breu..."],
127     "ltsp.description.module":["Creeu, gestioneu i configureu clients lleugers"],
128     "ltsconf.delete.option":["Esborra aquesta opció"],
129     "lmd.LliureX.Edit.LTS.Conf":["Opcions generals de l'LTSP"],
130     "ltsp.lts.conf.edit.description":["Aquesta és una llista de les opcions per a configurar el comportament en general de les opcions de l'LTSP."],
131     "ltsconf.add.option":["Afig una opció estàndard"],
132     "ltsconf.save.options":["Guarda"],
133     "NBD.Swap.Size":["Àrea d'intercanvi NBD"],
134     "NBD.Swap.Size.Desc":["Mida de l'àrea d'intercanvi d'NBD"],
135     "lts_conf_available_options":["Variables de configuració disponibles"],
136     "ltsconf_helper_type":["Tipus:"],
137     "ltsconf_helper_default_value":["Valor per defecte:"],
138     "ltsconf_helper_description":["Descripció:"],
139     "lts_add_option":["Afig"],
140     "ltsconf.add.option.arbitrary":["Afig una nova opció personalitzada"],
141     "ltsconf_add_option_title":["Afig una variable personalitzada"],
142     "ltsconf_add_option_button":["Afig la variable"],
143     "ltsconf.new.param.name":["Nom de la variable"],
144     "ltsconf.new.param.value":["Valor de la variable"],
145     "noLTSClientsFound":["No hi ha cap client connectat a la xarxa de l'aula"],
146     "ltsp_edit_connection":["Enllaça a la connexió activa al port: "],
147     "ltsp_clean_connections":["Elimina totes les connexions actives"]
148
149  }
150}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.