source: msttcorefonts-debian/trunk/fuentes/msttcorefonts-3.6/debian/po/vi.po @ 3316

Last change on this file since 3316 was 3316, checked in by mabarracus, 3 years ago

Debian source from msttcorefonts-3.6

File size: 8.0 KB
Line 
1# Vietnamese translation for MS TT Core Fonts.
2# Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2007
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: msttcorefonts 2.0\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: thijs@debian.org\n"
9"POT-Creation-Date: 2007-12-01 15:50+0100\n"
10"PO-Revision-Date: 2007-06-02 20:42+0930\n"
11"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13"Language: vi\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
18"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6.3b1\n"
19
20#. Type: string
21#. Description
22#: ../templates:1001
23msgid "Directory holding MS fonts (if already downloaded):"
24msgstr "Thư mục chứa phông MS™ (nếu được tải về):"
25
26#. Type: string
27#. Description
28#: ../templates:1001
29#, fuzzy
30msgid ""
31"If you have already downloaded Microsoft's TrueType Core Fonts for the web, "
32"type the name of the directory which contains them. Those files are in the "
33"Microsoft Windows self-installing format, and are named andale32.exe, "
34"arial32.exe, arialb32.exe, comic32.exe, courie32.exe, georgi32.exe, impact32."
35"exe, times32.exe, trebuc32.exe, verdan32.exe and webdin32.exe."
36msgstr ""
37"Nếu bạn đã tải về các Phông Lõi TrueType cho Mạng của công ty Microsoft™, gõ "
38"vào đây tên của thư mục chứa chúng. Các tập tin này theo định dạng tự cài "
39"đặt của hệ thống MS™ Windows: có tên andale32.exe, arial32.exe, arialb32."
40"exe, comic32.exe, courie32.exe, georgi32.exe, impact32.exe, times32.exe, "
41"trebuc32.exe, verdan32.exe, wd97vwr32.exe và webdin32.exe."
42
43#. Type: string
44#. Description
45#: ../templates:1001
46#, fuzzy
47msgid ""
48"If you haven't yet downloaded these fonts, leave this blank and the fonts "
49"will be downloaded for you. Approximately 4 MB will need to be downloaded."
50msgstr ""
51"Chưa tải về thì bỏ trống để nhận các phông tự động được tải xuống. Cần phải "
52"tải xuống tập tin chiếm sức chứa khoảng 8 MB."
53
54#. Type: string
55#. Description
56#: ../templates:1001
57msgid ""
58"If you are not connected to the internet or do not wish to download these "
59"fonts now, enter \"none\" to abort."
60msgstr ""
61"Không hiện thời kết nối đến Mạng, hoặc lúc này không muốn tải về phông thì "
62"gõ « không có » để hủy bỏ việc này."
63
64#. Type: error
65#. Description
66#: ../templates:2001
67msgid "Font files not found"
68msgstr "Không tìm thấy tập tin phông"
69
70#. Type: error
71#. Description
72#: ../templates:2001
73msgid ""
74"The directory you entered either did not exist, did not contain the "
75"Microsoft TrueType Core Fonts for the Web Microsoft Windows 9x self "
76"installing executables, or those executables did not match the versions "
77"expected by this script.  Please re-enter the directory containing the "
78"Microsoft font files or enter \"none\" to abort."
79msgstr ""
80"Bạn đã nhập một thư mục không tồn tại, đã nhập thư mục không chứa các tập "
81"tin tự cài đặt có khả năng thực hiện trên MS™ Windows 9x Phông Lõi TrueType "
82"Microsoft™ cho Mạng, hoặc các tập tin thực hiện được này không khớp với "
83"những phiên bản trông đợi trong văn lệnh này. Hãy gõ lại tên thư mục chứa "
84"các tập tin phông MS™, hoặc gõ « không có » để hủy bỏ."
85
86#. Type: string
87#. Description
88#: ../templates:3001
89msgid "Where should these files be archived (optional):"
90msgstr "(Tùy chọn) Các tập tin này nên được nén lưu ở :"
91
92#. Type: string
93#. Description
94#: ../templates:3001
95msgid ""
96"If you would like to keep a permanent archive of the compressed Windows self "
97"extracting files, enter the directory where you'd like them stored.  If you "
98"leave this blank, the files will be deleted after installation."
99msgstr ""
100"Bạn muốn giữ kho nén bền bỉ của các tập tin tự giải nén Windows đã nén này "
101"thì gõ tên thư mục vào đó cần nén lưu chúng. Bỏ trống nên các tập tin được "
102"xoá sau khi cài đặt."
103
104#. Type: string
105#. Description
106#: ../templates:4001
107msgid "Mirror to download from:"
108msgstr "Máy nhân bản từ đó cần tải xuống:"
109
110#. Type: string
111#. Description
112#: ../templates:4001
113msgid ""
114"This package already contains a built-in set of mirrors, which should be "
115"sufficient for most people. However, if you'd like to use a different "
116"(possibly local) mirror instead, please enter the full URL to the directory "
117"containing the relevant files here. If not, just leave the field blank."
118msgstr ""
119"Gói này có sẵn một bộ máy nhân bản nên đủ cho phần lớn người. Tuy nhiên, nếu "
120"bạn muốn sử dụng máy nhân bản khác (có lẽ cục bộ), hãy nhập vào đây địa chỉ "
121"URL đầy đủ đến thư mục chứa những thư mục thích hợp. Không thì bỏ rỗng."
122
123#. Type: string
124#. Description
125#: ../templates:5001
126msgid "HTTP proxy to use:"
127msgstr "Ủy nhiệm HTTP cần dùng:"
128
129#. Type: string
130#. Description
131#: ../templates:5001
132msgid ""
133"If you need to use a proxy server, please enter it here (example: "
134"http://192.168.0.1:8080). This will cause the font files to be downloaded "
135"using your proxy."
136msgstr ""
137"Cần sử dụng máy phục vụ ủy nhiệm thì nhập vào đây (thí dụ : "
138"http://192.168.0.1:8080). Sau đó, các tập tin phông sẽ được tải về qua máy "
139"ủy nhiệm."
140
141#. Type: string
142#. Description
143#: ../templates:5001
144msgid "Leave this option blank if you don't use a proxy server."
145msgstr "Bỏ rỗng nếu bạn không sử dụng máy phục vụ ủy nhiệm."
146
147#~ msgid "msttcorefonts uses defoma"
148#~ msgstr "msttcorefonts dùng defoma"
149
150#~ msgid ""
151#~ "Msttcorefonts uses the DEbian FOnt MAnager (defoma). If you wish to use "
152#~ "the fonts provided by this package under the X Window System, you must "
153#~ "configure it to use defoma fonts."
154#~ msgstr ""
155#~ "Gói msttcorefonts sử dụng phần mềm quản lý phông Debian (DEbian FOnt "
156#~ "MAnager: defoma). Bạn muốn sử dụng phông nào của gói này dưới hệ thống "
157#~ "cửa sổ X thì cần phải cấu hình nó để sử dụng phông kiểu defoma."
158
159#~ msgid ""
160#~ "The easiest way to do so is to use the x-ttcidfont-conf package. For more "
161#~ "information, install the x-ttcidfont-conf package and consult its "
162#~ "documentation under /usr/share/doc/x-ttcidfont-conf."
163#~ msgstr ""
164#~ "Phương pháp dễ nhất là dùng gói « x-ttcidfont-conf ». Để tìm thêm thông "
165#~ "tin, hãy cài đặt gói « x-ttcidfont-conf » và đọc tài liệu dưới thư mục « /"
166#~ "usr/share/doc/x-ttcidfont-conf »."
167
168#~ msgid ""
169#~ "For uses of msttcorefonts not related to the X Window System (e.g. "
170#~ "printing) this is not required."
171#~ msgstr ""
172#~ "Không cần làm như thế để sử dụng msttcorefonts bằng cách nào không liên "
173#~ "quan đến hệ thống cửa sổ X (v.d. in tài liệu)."
174
175#~ msgid "These fonts are not free."
176#~ msgstr "Những phông này không phải tự do."
177
178#~ msgid ""
179#~ "These fonts were provided by Microsoft \"in the interest of cross-"
180#~ "platform compatibility\". This is no longer the case, but they are still "
181#~ "available from third parties."
182#~ msgstr ""
183#~ "Những phông này được cung cấp bởi công ty Microsoft « vì lợi ích của tính "
184#~ "tương thích đa nền ». Không còn là trường hợp lại, nhưng chúng vẫn còn "
185#~ "sẵn sàng từ người khác."
186
187#~ msgid ""
188#~ "You are free to download these fonts and use them for your own use, but "
189#~ "you may not redistribute them in modified form, including changes to the "
190#~ "file name or packaging format."
191#~ msgstr ""
192#~ "Bạn có quyền tải về các phông này để sử dụng riêng, nhưng không cho phép "
193#~ "bạn phân phối lại những phông này sau khi sửa đổi, gồm thay đổi trong tên "
194#~ "tập tin hay định dạng đóng gói."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.