source: open-sysclone/trunk/fuentes/open-sysclone-gui.install/usr/share/locale/ca_ES.UTF-8@valencia/LC_MESSAGES/open-sysclone.json @ 647

Last change on this file since 647 was 647, checked in by daduve, 4 years ago

Ading file

File size: 10.5 KB
Line 
1{
2   "login.username":{
3        "message":"Nom d'usuari",
4        "description":"Username"
5  },
6   "login.password":{
7        "message":"Contrasenya",
8        "description":"Password"
9  },
10  "login.server":{
11    "message":"Servidor",
12    "description":"Server"
13  },
14   "enter":{
15        "message":"Entra",
16        "description":"Enter"
17  },
18    "image_name":{
19    "message":"Nom de la imatge",
20    "description":"Name Image "
21  },
22    "shutdown":{
23    "message":"Para",
24    "description":"Shutdown"
25  },
26    "reboot":{
27    "message":"Reinicia",
28    "description":"Reboot"
29  },
30    "done":{
31    "message":"Fet",
32    "description":"Done"
33  },
34    "go_back":{
35    "message":"Vés arrere",
36    "description":"Go Back"
37  },
38    "final_operation":{
39    "message":"Operació final",
40    "description":"Final Operation"
41  },
42    "main.make_image":{
43    "message":"Creació de la imatge",
44    "description":"Make image"
45  },
46    "main.restore_image":{
47    "message":"Restauració de la imatge",
48    "description":"Restore Image"
49  },
50    "main.restore_image_multicast":{
51    "message":"Restauració de la imatge en multidestinació",
52    "description":"Restore Image Multicast"
53  },
54    "main.delete_image":{
55    "message":"Eliminació de la imatge que hi ha al servidor",
56    "description":"Delete Image from Server"
57  },
58    "main.delete_pxe_menu":{
59    "message":"Eliminació de l'entrada OSC en el menú PXE",
60    "description":"Delete OSC Entry in PXE Menu"
61  },
62    "main.networkiso":{
63    "message":"Iso per xarxa",
64    "description":"NetworkIso"
65  },
66    "make_image.make_image":{
67    "message":"Creació de la imatge",
68    "description":"Make Image"
69  },
70    "make_image.description":{
71    "message":"Amb aquesta acció podeu fer una imatge d'un disc dur que arranque amb el mode PXE, i el directori per a guardar les imatges al servidor és /net/OpenSysClone/imagenes",
72    "description":"With this action you can make an image from a hard disk which boot with PXE mode, and the directory to save Images in server is /net/OpenSysClone/imagenes"
73  },
74    "make_image.hard_disk":{
75    "message":"Disc dur que s'ha de clonar",
76    "description":"Hard Disk to Clone"
77  },
78    "restore_image.restore_image":{
79    "message":"Restauració de la imatge",
80    "description":"Restore Image"
81  },
82    "restore_image.description":{
83    "message":"Amb aquesta acció podeu restaurar una imatge de disc dur des d'un servidor a altres ordinadors que arranquen amb el mode PXE. Aquesta acció està bé per a una o dos accions alhora, en cas contrari és preferible que utilitzeu el mode de multidestinació. ",
84    "description":"With this action you can restore a hard disk image from server to others computers which boot with PXE mode. This action is good for one or two actions at same time in other case you would have to use Multicast Mode. "
85  },
86    "restore_image.hard_disk":{
87    "message":"Disc dur sobre el qual s'ha de restaurar la imatge ",
88    "description":"Hard disk to restore this image "
89  },
90    "restore_image.hostname":{
91    "message":"Gestió del nom de l'ordinador ",
92    "description":"Hostname Operation "
93  },
94    "restore_image.maintain":{
95    "message":"Mantín el nom actual",
96    "description":"Mantain Original Name"
97  },
98    "restore_image.new_name":{
99    "message":"Calcula un nom nou amb la IP de la màquina en ús",
100    "description":"Apply New Name whith Ip in use"
101  },
102    "restore_image_multicast.restore_image":{
103    "message":"Restauració de la imatge en multidestinació",
104    "description":"Restore Image Multicast"
105  },
106    "restore_image_multicast.description":{
107    "message":"Amb aquesta acció podeu restaurar una imatge del disc dur des del servidor a altres ordinadors que arranquen amb el mode PXE i inicien en mode de multidestinació",
108    "description":"With this action you can restore a hard disk image from server to others computers which boot with PXE mode and start in multicast mode."
109  },
110    "restore_image_multicast.clients":{
111    "message":"Clients que cal esperar ",
112    "description":"Clients to wait "
113  },
114    "restore_image_multicast.time":{
115    "message":"Temps màxim que cal esperar els clients, en segons ",
116    "description":"Time max to wait clients in seconds "
117  },
118    "delete_image.delete_image":{
119    "message":"Eliminació de la imatge",
120    "description":"Delete Image"
121  },
122    "delete_image.description":{
123    "message":"Amb aquesta acció podeu eliminar del servidor una imatge de disc dur",
124    "description":"With this action you can delete a hard disk image from server"
125  },
126    "delete_image.delete_select":{
127    "message":"Seleccioneu la imatge que s'ha d'eliminar del servidor",
128    "description":"Select Image to delete from server"
129  },
130    "delete_pxe.title":{
131    "message":"Eliminació de l'opció d'arrancada en el menú PXE",
132    "description":"Delete Obsolete Line in PXE Menu"
133  },
134    "delete_pxe.description":{
135    "message":"Amb aquesta acció podeu eliminar l'opció d'arrancada de l'OpenSysClone del menú PXE",
136    "description":"With this action you can delete the OpenSysClone entry in PXE menu"
137  },
138    "delete_pxe.remove":{
139    "message":"Elimina l'opció en el menú PXE",
140    "description":"Remove PXE Line"
141  },
142    "network_iso.title":{
143    "message":"ISO per xarxa",
144    "description":"Network ISO"
145  },
146    "network_iso.description":{
147    "message":"Amb aquesta acció podeu servir una imatge ISO que hi ha al servidor com a entrada en el menú PXE",
148    "description":"With this action you can server ISO file in the PXE menu"
149  },
150    "network_iso.select":{
151    "message":"Seleccioneu la imatge ",
152    "description":"Select Image "
153  },
154    "main.bootmanager":{
155    "message":"Gestió del menú PXE",
156    "description":"Manage PXE Menu "
157  },
158    "bootmanager.bootmanager":{
159    "message":"Gestió del menú PXE ",
160    "description":"Manage pxe menu "
161  },
162    "bootmanager.description":{
163    "message":"Ordre d'arrancada ",
164    "description":"Order boot menu "
165  },
166    "main.rescuepxe":{
167    "message":"Recuperació de l'arrancada per PXE ",
168    "description":"Rescue PXE Boot "
169  },
170    "rescuepxe.description":{
171    "message":"Amb aquesta opció podeu crear un dispositiu per a la recuperació de l'arrancada per PXE",
172    "description":"With this action you can make a rescue boot PXE menu in a different devices"
173  },
174
175    "rescuepxe.select":{
176    "message":"Seleccioneu el dispositiu en què s'instal·larà el gestor d'arrancada amb accés al menú PXE",
177    "description":"Select media for recovery menu PXE in bootloader"
178  },
179    "rescuepxe.usb":{
180    "message":"USB",
181    "description":"USB"
182  },
183    "rescuepxe.floppy":{
184    "message":"Disquet",
185    "description":"Floppy"
186  },
187    "rescuepxe.cdrom":{
188    "message":"CD-ROM",
189    "description":"CDRom"
190  },
191    "rescuepxe.cdrom_test":{
192    "message":"Inseriu un CD-ROM en blanc per a la creació del dispositiu de recuperació i torneu a prémer «Fet».",
193    "description":"You have to insert a CD-Rom to burn it. Please insert one and press done again"
194  },
195    "rescuepxe.cdrom_blank_test":{
196    "message":"Inseriu un CD en blanc per a la creació del dispositiu de recuperació. Inseriu un CD-ROM o un DVD i torneu a prémer «Fet».",
197    "description":"You have to insert blank CD-Rom to burn it. Please insert one and press done again"
198  },
199    "rescuepxe.select_floppy":{
200    "message":"Inseriu un disquet i premeu «Fet», després espereu que s'apague el pilot del disquet.",
201    "description":"Please insert a floppy and press done, then wait to swicth off the led."
202  },
203    "rescuepxe.select_cdrom":{
204    "message":"Inseriu un CD-ROM i premeu «Fet», després espereu que s'apague el pilot del CD-ROM.",
205    "description":"Please insert a CDRom and press done, then wait to swicth off the led."
206  },
207    "rescuepxe.select_cdrom.device":{
208    "message":"Seleccioneu un dispositiu",
209    "description":"Select Device"
210  },
211    "rescuepxe.uservalidate.name":{
212    "message":"Usuari local:",
213    "description":"Local user:"
214  },
215    "rescuepxe.uservalidate.passwd":{
216    "message":"Contrasenya:",
217    "description":"Password:"
218  },
219    "rescuepxe.stage1.tittle":{
220    "message":"Recuperació del carregador d'arrancada del menú PXE en un USB",
221    "description":"Rescue PXE Menu Bootloader in USB"
222  },
223    "rescuepxe.stage1.description":{
224    "message":"No inseriu encara el dispositiu USB en l'ordinador, i tingueu en compte que tota la informació que continga s'esborrarà.",
225    "description":"Please don't insert your USB device in the machine, and you have to know that all information in it will be erased."
226  },
227    "rescuepxe.stage1.button":{
228    "message":"Següent",
229    "description":"Next."
230  },
231    "rescuepxe.stage2.tittle":{
232    "message":"Instal·lació del carregador d'arrancada del menú PXE en un USB",
233    "description":"Rescue PXE Menu Bootloader in USB"
234  },
235    "rescuepxe.stage2.description":{
236    "message":"Inseriu ara el dispositiu USB",
237    "description":"Now insert your USB media."
238  },
239    "rescuepxe.stage3.media":{
240    "message":"Formata",
241    "description":"Format"
242  },
243    "rescuepxe.cancel":{
244    "message":"Torna a detectar",
245    "description":"Detect again"
246  },
247    "rescuepxe.stage3.tittle":{
248    "message":"Instal·lació del carregador d'arrancada del menú PXE en un USB",
249    "description":"Rescue PXE Menu Bootloader in USB"
250  },
251    "rescuepxe.stage3.description":{
252    "message":"Feu clic en el dispositiu i després en el botó «Formata»",
253    "description":"Press click in your device, and then in button 'Format'."
254  },
255    "rescuepxe.stage3.tablecol1":{
256    "message":"Dispositiu",
257    "description":"Device"
258  },
259    "rescuepxe.stage3.tablecol2":{
260    "message":"Model",
261    "description":"Model"
262  },
263    "rescuepxe.stage3.tablecol3":{
264    "message":"Mida",
265    "description":"Size"
266  },
267    "rescuepxe.finished_burn":{
268    "message":"El dispositiu de carregador d'arrancada del menú PXE s'està creant ara, espereu fins que s'apague el pilot del dispositiu",
269    "description":"Your bootloader device for Menu PXE is created now."
270  },
271    "advanced_ops.advanced_ops":{
272    "message":"Opcions avançades",
273    "description":"Advanced Options"
274  },
275    "advanced_ops.description":{
276    "message":"Amb aquesta opció podeu modificar alguns paràmetres crítics del sistema. No els modifiqueu si no sou experts.",
277    "description":"From this window you can select something critical parameters. Please don't change it if you aren't expert."
278  },
279    "advanced_ops.protocol":{
280    "message":"Seleccioneu el protocol per a enviar el SQUASHFS:",
281    "description":"Select the protocol to send squashfs:"
282  },
283    "tftp":{
284    "message":"Mode TFTP",
285    "description":"TFTP Mode"
286  },
287    "http":{
288    "message":"Mode HTTP",
289    "description":"HTTP Mode"
290  }
291}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.