source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/admin_acquisitions.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

  • Property svn:executable set to *
File size: 669 bytes
Line 
1<h1>Adquisicions</h1>
2</p><p>
3<b>Dades</b> fitxa d'identificació de la biblioteca.
4</p><p>
5<b>Exercicis comptables</b> definició dels exercicis comptables.
6</p><p>
7<b>IVA sobres les compres</b> gestió dels diferents impostos i comptes sobre les compres (trobarem aquest apartat si la gestió de
8l'IVA  està activada).
9</p><p>
10<b>Tipus de productes</b> categories de productes a comprar, permet calcular les quantitats i els descomptes sobre les compres.
11</p><p>
12<b>Despeses relacionades</b> Despeses eventuals associades a les adquisicions i comptes associats.
13</p><p>
14<b>Mode de pagament</b> i normatives.
15</p><p>
16<b>Pressupostos</b> repartiment dels pressupostos.
17
18
19
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.